کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی

قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی (مصوب ۲۱/۹/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی)

ماده واحده- با توجه به اهمیت و ویژگی‌های توانبخشی تعلیم و تربیت کودکان و دانش‌آموزان استثنایی اعم از نابینایان، نیمه بینایان، ناشنوایان، ‌نیمه‌شنوایان، عقب‌ماندگان ذهنی و ناسازگاران عاطفی، معلولین حسی حرکتی و چند معلولیتی به موجب این قانون مؤسسه دولتی بنام “‌سازمان ‌آموزش و پرورش استثنایی” وابسته به وزارت آموزش و پرورش تشکیل می‌شود.

رئیس سازمان، معاون وزیر آموزش و پرورش خواهد بود.

تبصره 1- این سازمان از شمول قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مستثنی و دارای ردیف اعتباری خاص می‌باشد.

تبصره 2- کلیه مؤسسات و واحدهای آموزشی تابع وزارت آموزش و پرورش که به این نوع تعلیم و تربیت اشتغال دارند و یا برای فعالیت سازمان ‌مناسب تشخیص داده می‌شوند، طبق اساسنامه سازمان به این سازمان منتقل می‌گردند.

تبصره 3- وزارت آموزش و پرورش موظف است اساسنامه سازمان مشتمل بر اهداف، وظایف، شورا، تشکیلات و منابع مالی سازمان و همچنین ‌امتیازات لازم جهت جذب و نگهداری نیروهای تخصصی مورد نیاز (‌نظیر فوق‌العاده شغل و ساعات تدریس متناسب با صعوبت شغل) را ظرف دو ماه‌تهیه و جهت تصویب به کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

‌تبصره 4- 50% از بودجه سازمان هرساله خارج از قانون محاسبات منظور خواهد شد. دولت موظف است در مدت پنج سال اول تأسیس سازمان ‌به منظور ایجاد امکانات کافی تسهیلات ارزی لازم را در اختیار سازمان قرار دهد.

تبصره 5- پنج سال خدمت دولتی رضایت‌بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب می‌گردد.

‌تبصره 6- از تاریخ تصویب این قانون کلیه مؤسساتی که تحت عنوان آموزش و پرورش استثنایی در وزارت آموزش و پرورش و سایر وزارتخانه‌ها ‌فعالیت دارند، زیر پوشش این سازمان قرار گرفته و کلیه اموال منقول و غیر منقول و پرسنل و امکانات و تجهیزات آنها به این سازمان منتقل می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس‌ شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۵/۱۰/۱۳۶۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام