کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

پیشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان

پیشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان (نامه شماره ۸۳۴۴ مورخ ۲۱/۰۵/۱۴۰۰ وزارت آموزش و پرورش)

جناب آقای دکتر مخبر

معاون اول محترم رئیس جمهور

با سلام و احترام

در اجرای بند (ک) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر تکلیف وزارت آموزش و پرورش جهت بازنگری اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، به پیوست متن بازنگری شده اساسنامه صندوق فوق الذکر که در یک کارگروه تخصصی با حضور صاحبنظران و کارشناسان ذیربط و نیز نمایندگان معلمان عضو صندوق ذخیره تهیه و به هیأت امناء مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان رسیده است، برای استحضار و صدور دستور اقدام بعدی ایفاد می شود.

محسن حاجی میرزایی- وزیر آموزش و پرورش

پیش‌نویس اساسنامه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان

مقدمه:

به موجب قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت، به دولت اجازه داده شده به منظور تشویق پس انداز و حمایت از کارکنان خود از طریق تأمین اندوخته، حساب سپرده ثابت تحت عنوان حساب پس انداز سهم مستخدم، نزد یکی از بانک ها به نام او افتتاح و هر ماه برابر صد درصد سهم پس انداز هر مستخدم، دولت نیز نسبت به واریز آن به حساب مستخدم اقدام کند.

کارکنان وزارت آموزش و پرورش با عضویت در مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان که در سال ۱۳۷۴ و با هدف کمک به بهبود معیشت فرهنگیان، بخصوص در دوره بازنشستگی تأسیس شد، از مزایای قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت برخوردار نمی باشند. لذا سرمایه گذاری فرهنگیان در مؤسسه، مانند اندوخته سایر کارکنان دولت نزد بانک ها، کاملاً شخصی و خصوصی است. به همین سیاق مؤسسه در ردیف شخصیت های حقوقیِ حقوقِ خصوصی طبقه بندی و لحاظ می گردد و فرهنگیان عضو آن نیز از مزایای حقوق خصوصی (در ماهیت تشکیل و استمرار فعالیت مؤسسه) بهره مند بوده و خواهند بود.

در راستای خصوصی بودن مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان لازم است به استفساریه ای که از مقام معظم رهبری در مورد مؤسسه انجام پذیرفته اشاره شود. در پاسخ به این استفساریه، تأیید صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان بخش خصوصی طی نامه شماره ۱۴۲۷۳/۱/ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۷۸ توسط دفتر مقام معظم رهبری به وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش ابلاغ گردیده است.

ماده ۱. تعاریف

مؤسسه: منظور «مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان» است.

عضو: هر یک از کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته باشد.

واریزی عضو: عبارت است از مبالغ واریزی ماهانه عضو به حساب مؤسسه

واریزی دولت: عبارت است از مبلغی معادل واریزی سالانه اعضاء به عنوان ایفای تعهد دولت و حق مکتسبه اعضاء.

سهم الشرکه عضو: عبارت است از مجموع واریزی عضو بعلاوه واریزی دولت و سهم عضو از ارزش خالص دارایی‌ها (سود+ ارزش افزوده)

ماده ۲. نام و ماهیت حقوقی

مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در اجرای مفاد تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت مؤسسه غیرتجاری انتفاعی خصوصی موضوع ماده (۵۸۴) قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ و بند ب ماده ۲ آیین نامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مصوب سال ۱۳۳۷ تأسیس شده است. مؤسسه دارای شخصیت حقوقی و مالی و اداری مستقل از دولت و مستقل از مؤسسات عمومی می باشد و در چارچوب مفاد این اساسنامه، قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری کشور فعالیت می‌کند.

ماده ۳. اهداف

۱-۳- تولید و افزایش سرمایه و ثروت اعضاء جهت تقویت توان مالی و معیشتی آنان در زمان بازنشستگی.

۲-۳- افزایش مشارکت فرهنگیان در فعالیت های اقتصادی از طریق عضویت در مؤسسه.

ماده ۴. موضوع فعالیت

فعالیت‌های مؤسسه با توجه به اهداف ذکر شده در ماده (۳) از طریق سرمایه گذاری در نهادهای مالی و شرکت ها در حوزه های صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات، انرژی، مالی، فناوری‌های نوین و سایر عرصه های اقتصادی انجام می شود.

ماده ۵. مرکز اصلی

مرکز اصلی مؤسسه تهران می باشد. مؤسسه می تواند در مراکز استانهای کشور شعبه یا نمایندگی داشته باشد. تعیین و تغییر نشانی محل استقرار مؤسسه در تهران در اختیار هیأت مدیره است.

ماده ۶- منابع مالی

منابع مالی مؤسسه به شرح زیر است:

۱-۶- واریزی اعضاء به میزان حداکثر معادل ۵% حقوق و مزایای ماهانه آ«ان.

۲-۶- واریزی دولت معادل واریزی اعضا، از بابت ایفای تعهدات دولت در قبال اعضا، موضوع تبصره (۶۳) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مواد مرتبط در قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و سایر قوانین

تبصره- دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز جهت ایفای موضوع این بند را همه ساله در ردیف مشخصی در لوایح بودجه سنواتی تحت عنوا “ایفای تعهدات دولت در قبال اعضای مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان پیش بینی نماید”. اعتبارات مصوب این ردیف، صد در صد تخصیص یافته تلقی می گردد.

۶-۳- حمیات های مالی، هدایا و کمک اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، غیردولتی یا خصوصی با تأیید هیأت مدیره.

تبصره: حمایت های مایل، هدایا و کمک ها اعم از نقدی یا غیرنقدی، از سوی اهدا کننده یا کمک کننده، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی و برای مؤسسه جزء درآمدهای معاف از مالیات قلمداد خواهد شد، کمک های غیرنقدی اعم از هر نوع اموال و دارایی های منقول یا غیرمنقول و یا هر نوع سرمایه گذاری بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری تقویم گردیده و در دفاتر مؤسسه به ثبت خواهد رسید.

۴-۶- کلیه وجوه مالی تأمین شده از بانک ها و سایر بنگاه های پولی و بازار سرمایه و سایر تأمین کنندگان منابع مالی که مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار مؤسسه قرار می گیرد.

۵-۶- عواید حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

ماده ۷. سرمایه

سرمایه مؤسسه مبلغ سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است که تمام آن در بدو تأسیس تأمین و پرداخت شده و متعلق به مؤسسه می‌باشد.

ماده ۸. مدت و تابعیت

دوره فعالیت مؤسسه از تاریخ تشکیل نامحدود می‌باشد و تابعیت آن ایرانی است.

ماده ۹. ارکان

ارکان مؤسسه عبارت است از:

الف) هیأت امناء

ب) هیأت مدیره

پ) مدیر عامل

ت) حسابرس مستقل و بازرس

ماده ۱۰- هیأت امناء

هیأت امناء دارای یازده (۱۱) نفر عضو اصلی به شرح زیر می باشد:

۱-۱۰- وزیر آموزش و پرورش به عنوان رئیس هیأت امناء.

۲-۱۰- معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش به عنوان نائب رئیس هیأت امناء.

۳-۱۰- شش نفر عضو اصلی و نیز سه نفر عضو علی البدل از میان اعضای مؤسسه که از طریق انتخابات طبق آیین نامه مصوب هیأت امناء تعیین می گردند.

تبصره ۱- آیین نامه موضوع بند ۱۰-۳ برای اولین دوره توسط وزیر آموزش و پرورش تهیه و ابلاغ می شود.

تبصره ۲- هر یک ازا عضای موضوع بند ۱۰-۳ که به هر دلیل (از قبیل استعفاء، خروج از عضویت، فوت و…) امکان ادامه عضویت را نداشته باشند، عضو جدید از بین اعضای علی البدل به ترتیب اولویت رأی جایگزین خواهد شد.

۴-۱۰- سه نفر از متخصصین اقتصادی کشور (دارای حداقل چهار سال سابقه مدیریت موفق بنگاه های بزرگ اقتصادی) از بین  افراد پیشنهاد شده توسط رئیس هیأت امناء با انتخاب اعضای فوق الذکر (بندهای ۱۰-۱ و ۱۰-۲ و ۱۰-۳).

تبصره ۳- عضویت رئیس و نایب رئیس هیأت امناء در مؤسسه افتخاری است. حق حضور سایر اعضاء در جلسات توسط رییس هیأت امنا تعیین می شود. اعضای هیأت امناء هیچ گونه منفعت اضافی در مؤسسه و شرکت های تابعه آن به لحاظ عضویت در هیأت امناء نخواهند داشت.

تبصره ۴- دوره عضویت اعضای انتخابی هیأت امناء مدت ۴ سال بوده و با نظر رئیس هیأت امناء حداکثر تا انتخاب اعضای جدید تا یک سال دیگر ادامه می‌یابد.

در حال تکمیل….

[list icon=”icon: cloud-download” icon_color=”#333333″ indent=”5″]

[/list]

گفتنی است، پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در دست بررسی و رسیدگی است.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام