کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

اساسنامه صندوق وام ضروری وزارت آموزش و پرورش

اساسنامه صندوق وام ضروری وزارت آموزش و پرورش

صندوق وام ضروری کارکنان وزارت آموزش و پرورش به استناد تصویب نامه هیأت وزیران مصوبه شماره۶۸۶۰۰ مورخ ۱۳۶۲/۰۲/۰۳ تشکیل گردیدکه به منظور ایجاد وحدت رویه در سراسر کشور دستورالعمل اجرائی آن توسط صندوق مرکزی وام ضروری وزارت آموزش و پرورش تدوین وبه شرح ذیل ابلاغ می‏گردد. انتظار دارد روسای محترم سازمان ها نظارت لازم بر حسن اجرای دقیق آن معمول نمایند.

اساسنامه صندوق وام ضروری وزارت آموزش و پرورش

اهداف:

هدف از تشکیل صندوق، رفع مشکلات مالی و اعطای وام بین کارکنان هر منطقه/ ناحیه/ شهرستان بوده که برابر آئین نامه تصویبی صندوق مرکزی فعالیت می نماید.

مرکز اصلی صندوق:

مرکز اصلی صندوق وزارت آموزش وپرورش بوده و شعبات آن در مراکز استان ها (سازمان آموزش و پرورش هر استان) و نواحی و مناطق ودر حوزه ستادی در اداره کل تعاون و تامین اجتماعی فرهنگیان فعال می‏باشند.

ماده ۱) ترکیب، وظایف و اختیارات هیأت مدیره صندوق مرکزی وزارت آموزش و پرورش

الف) ترکیب هیأت مدیره صندوق مرکزی

۱- نماینده تام الاختیار وزیر آموزش وپرورش
عضو اصلی

۲- معاون پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش
رئیس هیأت مدیره

۳- مدیر کل تعاون و پشتیبانی
مدیر عامل

۴- مدیر کل امور مالی
خزانه دار

۵- رئیس اداره وام و اعتبار
عضو هیأت مدیره

ب) وظایف و اختیارات هیأت مدیره صندوق مرکزی

۱- تعیین دستورالعمل اجرائی و مالی صندوق ها

۲- اتخاذ تصمیم در مورد ایجاد ویا انحلال شعب صندوق در مناطق کشور

۳- نظارت عالیه بر حسن اداره صندوقها و دستور العمل های صادره در چهار چوب ضوابط

۴- انتخاب بانک عامل طرف حساب با صندوق های وام ضروری از بین بانک های مورد تأیید نظام بانکی

۵- صدور احکام رئیس، بازرس و اعضای هیأت مدیره صندوق حوزه ستادی و رئیس هیأت مدیره و بازرس صندوق وام

۶- اعزام بازرس به منظور رسیدگی و نحوه عملکرد شعب صندوق و بررسی اسناد

۷- اتخاذ تصمیم در مورد نحوه توزیع کمک های رفاهی به شعب صندوق

۸- اعزام نماینده جهت شرکت در مجمع صندوقهای و همچنین رسیدگی به شکایت اعضاء۹- تقویت بنیه مالی شعب صندوقها

ماده ۲) ترکیب وظایف و اختیارات صندوق وام ضروری

حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش

الف) ترکیب هیأت مدیره

۱- مدیر کل تعاون و پشتیبانی

رئیس هیت مدیره
۲- رئیس اداره وام واعتبار
مدیر عامل
۳- مدیر کل امور مالی و ذیحسابی
خزانه دار
۴- چهار نفر با انتخاب اعضای صندوق (حداقل یک بازنشسته)
عضو هیأت مدیره

* توضیح اینکه از بین چهار نفر کاندیدا که از مجمع عمومی صندوق دارای بالاترین رأی می باشند حداکثر یک نفر از بازنشستگان فرهنگی عضو صندوق می تواند به عنوان عضو هیأت مدیره صندوق انتخاب شود.

ب) وظایف و اختیارات هیأت مدیره صندوق حوزه ستادی

۱- اجرای دفیق و کامل مصوبات ،آئین نامه های اجرائی و مالی که توسط صندوق مرکزی ابلاغ می شود

۲- قبول در خواست عضویت ،تشکیل جلسات ماهانه، تصویب میزان وام بر اساس سرمایه صندوق و مشارکت اعضاء

۳- افتتاح حساب ،تهیه دفاتر مالی و نرم افزارهای مربوط و تهیه تراز نامه و بیلان سالانه

۴- قبول هدایا و وجوه قرض الحسنه از اعضاء و موسسات و شرکتهای حقیقی و حقوقی

۵- معرفی بازرس به صندوق مرکزی جهت صدور ابلاغ

۶- اهتمام جدی در جهت شناسایی و انتقال منابع مالی کمکی به صندوق

۷- ارائه پیشنهادات کاربردی و اجرایی سازنده بصورت مکتوب به هیأت مدیره صندوق حوزه ستادی

۸- حضور مستمر و فعال در جلسات ماهیانه و فوق العاده صندوق

۹- صندوق وام ضروری حوزه ستادی که در اداره وام و اعتبار مستقر می باشد موظف است به عنوان رابط صندوق مرکزی با صندوقهای وام ضروری سازمانها ،تمام دستورالعملها-آئین نامه ها و بخشنامه های تصویبی را اخذ و ابلاغ نماید.

تبصره) اعضای انتخابی هیأت مدیره فعلی صندوق ها پس از اتمام دوره فعالیتشان در صورت تمایل، می توانند فقط برای یک دوره دو ساله دیگر در انتخابات جدید شرکت نمایند و در صورت کسب آراء لازم مجدداً به عنوان عضو هیأت مدیره صندوق فعالیت نمایند.چنانچه اعضای انتخابی هیأت مدیره دو دوره متوالی عضو هیأت مدیره باشند نمی توانند در دوره جدید کاندید شوند و پس از یک دوره وقفه دو ساله در صورت تمایل می توانند مجدداً در انتخابات شرکت نمایند.

نحوه ارزیابی عملکرد اعضاء هیأت مدیره صندوق های وام ضروری بشرح ذیل خواهد بود: ارزیابی عملکرد هیأت مدیره صندوق وام ضروری حوزه ستادی، ادارات کل و سازمان ها در پایان هر سال توسط هیأت مدیره صندوق مرکزی، و مناطق بر عهده هیأت مدیره صندوق ادارات کل می باشد.

ماده ۳) ترکیب وظایف و اختیارات صندوق وام ضروری سازمان آموزش و پرورش استان

الف) ترکیب هیأت مدیره

۱- مدیر کل آموزش و پرورش استان
رئیس هیأت مدیره
۲- معاون توسعه منابع و پشتیبانی استان
نائب رئیس هیأت مدیره
۳- رئیس اداره تعاون و امور رفاهی استان
مدیرعامل
۴- رئیس اداره امور مالی و ذیحسابی
خزانه دار
۵- چهار نفر به انتخاب اعضای صندوق
عضو هیأت مدیره (مشابه ردیف «۴» ماده«۲» آیین نامه صندوق)

*باستناد موارد مندرج در بند (ب) ماده (۶) مصوبه هیأت محترم وزیران، به لحاظ حفظ ترکیب اعضای هیأت مدیره بر مبنای عدد هفت، در صورت حضور همزمان رئیس و نائب رئیس در جلسات هیأت مدیره در هنگام اخذ آراء ففط رأی یکنفر از ایشان لحاظ خواهد شد.

ب) وظایف و اختیارات هیأت مدیره اداره کل

*به منظور اجرای سیاست تمرکز زدائی، صدور احکام مدیر عامل/خزانه دار و چهار نفر عضو انتخابی هیأت مدیره سازمان و همچنین اعضاء هیأت مدیره صندوقها ی وام ضروری مناطق/نواحی به ریاست سازمان آموزش و پرورش استان محول می شود.

۱- نظارت بر حسن اجرای آئین نامه و بخشنامه هایی که از سوی صندوق مرکزی ابلاغ می شود.

۲- اتخاذ تصمیم در مورد نحوه فعالیت، میزان سقف وام، کمک هایی که از سوی افراد خیر و یا شرکتهای حقیقی و حقوقی و همچنین کمک های دولتی به هریک از صندوق هاصورت می پذیرد.

۳- صدور حکم بازرس هر یک از صندوق های شهرستان ها و مناطق تابعه

۴- تهیه گزارش سالیانه صندوق ها و ارسال یک نسخه به صندوق مرکزی

۵- ارائه درخواست مجوز افتتاح یا انحلال صندوق در مناطق و نواحی برابر ضوابط به صندوق مرکزی

۶- اعزام نماینده جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی ودر صورت لزوم جلسات ماهیانه صندوق ها

۷- بررسی اسناد،دفاتر مالی و رسیدگی به شکایات اعضاء(عندالزوم)

۸- هماهنگی و تبادل نظر با صندوق مرکزی

۹- تشکیل جلسات ماهیانه و تنظیم صورتجلسه

۱۰- افتتاح حساب

۱۱- اهتمام جدی در جهت شناسایی و انتقال منابع مالی کمکی به صندوق

۱۲- ارائه پیشنهادات کاربردی و اجرایی سازنده بصورت مکتوب به هیأت مدیره صندوق مرکزی

۱۳- حضور مستمر و فعال در جلسات ماهیانه و فوق العاده صندوق

ماده ۴) ترکیب وظایف و اختیارات صندوق وام ضروری مناطق / نواحی

الف) ترکیب هیأت مدیره

۱- رئیس اداره آموزش و پرورش
رئیس هیأت مدیره
۲- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
نائب رئیس هیأت مدیره
۳- کارشناس مسئول تعاون و امور رفاهی کارکنان
مدیر عامل
۴- کارشناس مسئول امور مالی
خزانه دار
چهار نفر همکار شاغل در آموزش و پرورش رباط کریم با انتخاب اعضای صندوق بعنوان عضو هیأت مدیره:
(مشابه ردیف «۴» ماده«۲» آیین نامه صندوق)، (۲نفر عضو علی البدل)

*باستناد موارد مندرج در بند (ب) ماده (۶) مصوبه هیأت محترم وزیران، به لحاظ حفظ ترکیب اعضای هیأت مدیره بر مبنای عدد هفت، در صورت حضور همزمان رئیس و نائب رئیس در جلسات هیأت مدیره، درهنگام اخذ آراء فقط رأی یک نفر از ایشان لحاظ خواهد شد.

ب) وظایف و اختیارات هیأت مدیره صندوق مناطق / نواحی

۱- اجرای دقیق آئین نامه و مصوبات ابلاغی از سوی صندوق مرکزی

۲- معرفی بازرس به صندوق سازمان جهت صدور ابلاغ

۳- تشکیل جلسات بصورت ماهیانه، پذیرش عضو، افتتاح حساب، تعیین میزان سقف وام بر اساس سرمایه صندوق و مشارکت اعضاء، برگزاری مجمع عمومی

۴- تهیه دفاتر مالی و تراز مالی

۵- قبول هدایا و و جوه قرض الحسنه از منابع دولتی و افراد و شرکتها و موسسات حقیقی و حقوقی

۶- گزارش سالیانه از چگونگی فعالیت صندوق به صندوق وام ضروری اداره کل

۷- اهتمام جدی در جهت شناسایی و انتقال منابع مالی کمکی به صندوق

۸- ارائه پیشنهادات کاربردی و اجرایی سازنده بصورت مکتوب به هیأت مدیره صندوق

ماده ۵) محل استقرار صندوق ها

۱-صندوق مرکزی مستقر در دفتر معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

۲- صندوق حوزه ستادی مستقر در اداره وام واعتبار اداره کل تعاون و پشتیبانی

۳- صندوق ادارت کل آموزش و پرورش مستقر در کارشناسی تعاون وتامین اجتماعی استان

۴- صندوق نواحی و مناطق مستقر در کارشناسی تعاون منطقه/ نواحی

ماده ۶) شرایط عمومی، نحوه ارزیابی عملکرد و مدت فعالیت

اعضای هیأت مدیره اعضاء شاغل (رسمی و پیمانی) و بازنشسته می توانند نامزد شرکت در انتخابات هیأت مدیره صندوق شوند. مدت فعالیت اعضای انتخابی هیأت مدیره به مدت دو سال بوده، لیکن تا انتخاب هیأت مدیره جدید، اعضای هیأت مدیره قبلی موظف به ادامه فعالیت می باشند.

تبصره) اعضای انتخابی هیأت مدیره فعلی صندوق ها پس از اتمام دوره فعالیتشان در صورت تمایل، می توانند فقط برای یک دوره دو ساله دیگر در انتخابات جدید شرکت نمایند و در صورت کسب آراء لازم مجدداً به عنوان عضو هیأت مدیره صندوق فعالیت نمایند.چنانچه اعضای انتخابی هیأت مدیره دو دوره متوالی عضو هیأت مدیره باشند نمی توانند در دوره جدید کاندید شوند و پس از یک دوره وقفه دو ساله در صورت تمایل می توانند مجدداً در انتخابات شرکت نمایند.

نحوه ارزیابی عملکرد اعضاء هیأت مدیره صندوق های وام ضروری بشرح ذیل خواهد بود:

ارزیابی عملکرد هیأت مدیره صندوق وام ضروری حوزه ستادی، ادارات کل و سازمان ها در پایان هر سال توسط هیأت مدیره صندوق مرکزی، و مناطق بر عهده هیأت مدیره صندوق ادارات کل می باشد.

ماده ۷) نحوه انتخاب اعضای انتخابی

انتخاب اعضای انتخابی هیأت مدیره با صدور بخشنامه و آگهی به تمام مراکز آموزشی و اداری و انتخاب اعضای هیأت مدیره پس از تشکیل مجمع عمومی و اخذ آراء از بین حاضرین در جلسه صورت می پذیرد.

۱- در نوبت اول انتخابات، رای گیری با حضور نصف بعلاوه یک دارای رسمیت می باشد و در غیر این صورت با تشکیل جلسه دوم و با حضور هر تعداد افراد شرکت کننده انتخابات دارای وجاهت قانونی خواهد بود.

۲- در صورت فرا رسیدن انتخابات جدید در مهلت قانونی و عدم دسترسی به تمام همکاران عضو صندوق ، هیأت مدیره صندوق می تواند از هر آموزشگاه یک نفر را به نمایندگی جهت شرکت در مجمع عمومی پذیرفته تا فرآیند انتخابات سریع تر انجام بگیرد.

۳- چنانچه برخی کاندیداها برای بدست آوردن سمت اصلی یا علی البدل، آراء مساوی کسب نمایند، قرعه کشی ملاک انتخاب آنها خواهد بود.

۴- در مورد رأی گیری کتبی، جمع آوری آراء توسط افراد امین و منتخب هیأت رئیسه و شمارش آنها توسط هیأت مذکور و در فرم های مخصوص متضمن موارد دستور جلسه بعمل می آید. در شمارش آراء بایستی کل آراء مأخوذه، آراء موافق و مخالف و آراء سفید و آراء باطل ثبت شوند.

۵- شمارش آراء انتخابات در فرم های مجزا و متضمن اسامی کاندیداها صورت می گیرد. هیأت رئیسه مکلف است ذیل تمام فرم های شمارش آراء را امضاء نماید.

۶- چنانچه در میان کاندیداها افرادی دارای نام خانوادگی مشترک باشند و برگه رأی صرفاً متضمن نام خانوادگی باشد، اسامی مذکور حذف خواهد شد.

۷- فهرست اسامی کاندیداها نباید به نحوی تنظیم شود که مفید تبلیغ برای کاندیدای خاصی باشد.

۸- فقط فرهنگیانی می توانند در انتخابات هیأت مدیره صندوق رأی دهند که عضو صندوق باشند.

۹- هر عضو صندوق با ارائه کارت شناسایی پرسنلی خود فقط می تواند یک رأی ارائه نماید و به هیچ عنوان نمی تواند حق رأی خود را به سایرین واگذار نماید.

۱۰- حضور رأی دهندگان در محل رأی گیری الزامی است.

۱۱- فهرست رأی دهندگان واجد شرایط بر مبنای آخرین اطلاعات صندوق (عضویت در صندوق) تهیه و در اختیار هیأت رئیسه قرار خواهد گرفت.

ماده ۸) منابع مالی صندوق

۱- دریافت پاره سهم از اعضاء

۲- دریافت کمک مالی از دولت

۳- کمک های دریافتی از ارگان های غیردولتی و موسسات و اشخاص خیر

۴- استفاده از موجودی بستانکاران موقت و بستانکاران متفرقه

۵- به جهت تقویت بنیه مالی صندوق های وام ضروری درسراسر کشور، از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۴حداقل مبلغ دریافتی پاره سهام بابت استمرار عضویت اعضای قدیمی و متقاضیان عضویت جدید ۵۰۰۰۰۰ ریال بدون سقف (در اختیار عضو) تعیین و با در نظر گرفتن ضوابط مالی قبلی خواهد بود.

ماده ۹) شرایط عضویت در صندوق و نحوه پرداخت وام به اعضاء

۱- پذیرش عضو با ارائه حکم کارگزینی و آخرین فیش حقوقی و تکمیل فرم عضویت از سوی متقاضی

۲- پرداخت وام منوط به تائید حسابداری مربوطه مبنی بر کسراقساط و پاره سهم از وام گیرنده صورت می پذیرد.

۳- زمان انتظار اعضای جدید برای دریافت وام، پس از سپری شدن شش ماه از عضویت برابر شرایط و ضوابط تعیین شده صندوق و به حد نصاب رسانیدن موجودی برای دریافت وام می باشد.

۴- منتقلین فرهنگی در سطح مناطق و استان ها به محض برقراری حقوق، در صورت تمایل می توانند عضو صندوق شوند و در این صورت امکان واریز کل سپرده خود در صندوق قبلی (مطابق با آخرین فیش حقوقی) را دارا می باشند.

۵- مبنای عضویت فرهنگیان در صندوق های وام ضروری (عضو جدید) واریز یک سوم وام مورد نظر و سپری نمودن مدت انتظار تعیین شده جهت وام مربوطه می باشد.

۶- عضو صندوق باید از بین کارکنان شاغل رسمی، پیمانی، بازنشسته و یا قراردادی کار معین که حقوق بگیر حوزه خدمتی خود است باشد.

تبصره ۱) نیروهای قراردادی کارمعین در صورت معرفی ضامن از میان کارکنان رسمی و پیمانی محل خدمت خود می توانند بر اساس ضوابط صندوق ها وام ضروری دریافت نمایند.

تبصره ۲) میزان و مبلغ تسهیلات وام اعطایی صندوق به اعضای قراردادی کارمعین حداکثر تا سقف ۴۰۰۰۰۰۰۰ریال و بازپرداخت اقساط وام در طی ۲۴ قسط پیاپی می باشد.۷- عضویت وظیفه بگیران در صندوق های وام ضروری مجاز نمی باشد.

ماده ۱۰) شرایط لغو عضویت

۱- ارایه درخواست لغو عضویت از سوی عضو

۲- عدم پرداخت پاره سهم ماهانه حداکثر به مدت سه ماه

۳- انتقال، اخراج، ماموریت دائم که منجر به قطع رابطه حقوقی عضو با اداره شود

۴- تسویه حساب نهایی صندوق (اعاده سپرده به عضو) یک ماه پس از آخرین قسط وام می باشد.

ماده ۱۱) ضوابط کلی و مقررات مالی و اجرایی صندوق های وام ضروری

۱- بازرس نمی تواند از میان اعضای انتصابی هیأت مدیره معرفی شود.

۲- بازرس بایستی شاغل، عضو صندوق و حتی المقدور دارای تحصیلات و تجربیات مرتبط با حسابداری باشد.

۳- بازرس موظف است در پایان هر سال گزارش کاملی از وضعیت عملکرد مالی صندوق را به رئیس هیأت مدیره ارائه نماید. یک نسخه از گزارش ارائه شده بایستی در صندوق بایگانی گردد.

۴- مدت فعالیت بازرس دو سال است.۵- انتصاب مجدد بازرس ترجیحاً قط برای یک دوره دیگر توصیه می شود.

ماده ۱۲) ضوابط کلی و مقررات مالی و اجرایی صندوق های وام ضروری

۱- رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل و خزانه دار به صورت انتصابی و پس از پذیرش مسئولیت اداری و صدور حکم مربوطه در صندوق فعالیت دارند.

۲- مدیر عامل هر صندوق مجری تصمیمات هیأت مدیره می باشد.

۳- انتخاب بازرس هر صندوق در مناطق به عهده رئیس هیأت مدیره و صدور ابلاغ به عهده رئیس هیأت مدیره اداره کل استان و صدور ابلاغ بازرس صندوق مرکزی به عهده وزیر آموزش و پرورش می باشد.

۴- صدور حکم اعضای هیأت مدیره و بازرس صندوق وام ضروری حوزه ستادی بعهده صندوق مرکزی وزارت می باشد.۵- عضو صندوق باید از بین کارکنان رسمی و پیمانی، بازنشسته و قراردادی کارمعین که حقوق بگیر حوزه خدمتی خود است، باشد.

۶- هر اداره فقط می تواند دارای یک صندوق وام ضروری باشد و مجوز لازم جهت تشکیل شعبه را دارا باشد.

۷- صندوقهای ادارات مجاز می باشند نسبت به پذیرش همکاران بازنشسته اقدام و ضمناً روسای هیأت مدیره موظفند پس از تعهد پرداخت کننده حقوق نسبت به اعطای وام برابر تصمیمات هیأت مدیره خود مبادرت نمایند.۸- تمام اعضای صندوق موظف به تقبل مصوبات هیأت مدیره می باشند.

۹- عضویت پرسنل وابسته به وزارت آموزش و پرورش همانند انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش استثنائی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی کشور، استعدادهای درخشان به شرط پذیرش تمامی ضوابط و شرایط صندوق ها و پرداخت حق عضویت و تضمین کسر اقساط از سوی حسابداری مربوطه بلامانع است.

۱۰- امور مالی و حسابدار ی ادارات موظف اند بر اساس لیست تنظیمی از سوی صندوق ها ،همه ماهه نسبت به کسر بدهی و پاره سهم اقدام و وجوه مربوطه را به حساب صندوق واریز نمایند.

۱۱- خزانه دار صندوق موظف به پیگیری و کنترل ثبت امور مالی در دفاتر و رایانه می باشد.

۱۲- هریک از شعب صندوق موظف اند در یکی از شعب بانک معرفی شده توسط صندوق مرکزی، حسابی تحت عنوان حساب خاص بنام صندوق وام ضروری کارکنان اداره مربوطه با امضاء مجاز رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل (امضای ثابت) و خزانه دار افتتاح و تمام وجوه مربوطه به حساب مذکور واریز گردد.۱۳- برداشت هر گونه وجه از صندوق با سه امضاء فوق (مندرج در ردیف۱۲ ماده ۱۲) خواهد بود.

۱۴- تمام تصمیمات هیأت مدیره شعب صندوق با رأی اکثریت لازم الاجرا می باشد.

۱۵- تمام صندوق ها موظف به تنظیم صورتجلسه، تهیه ترازنامه با استفاده از نرم افزار تعیین شده و ارایه گزارش عملکرد در فروردین ماه هر سال پس از تأیید بازرس، به صندوق مرکزی می باشند. موارد یادشده باید به تائید تمام اعضای هیأت مدیره برسد.

۱۶- تمام منابع مالی دریافتی و هدایا و کمک های دولتی می بایست در دفاتر مربوطه ثبت و به اطلاع اعضاء برسد.۱۷- استرداد کامل یا بخشی از موجودی به جز لغو عضویت امکان پذیر نمی باشد.

۱۸- تعیین میزان سقف وام با هیأت مدیره ادارات کل می باشد و لیکن تعیین میزان حداقل پاره سهم ماهیانه و حداقل و حداکثر زمان برگشت اقساط بر عهده هیأت مدیره صندوق مرکزی است.

۱۹- صندوق می تواند به منظور تشویق و ترغیب همکاران، به اعضایی که سرمایه قابل ملاحظه ای دارند خارج از نوبت وام اعطا ویا نوبت را تقلیل دهد.

۲۰- عضو در صورت انتقال، استعفا، مرخصی بدون حقوق و یا به هر دلیلی که رابطه او با اداره مربوطه قطع شود موظف به پرداخت تمامی بدهی و تسویه وام می باشد و در صورت عدم امکان و یا استیصال، صندوق می تواند بدهی وی را از فردی که شاغل و عضو صندوق بوده و متعهد به بازپرداخت بدهی می گردد را دریافت کند، لیکن انتقال مانده بدهی مذکور به فرد ثانوی دیگر مجاز نمی باشد. هیأت مدیره صندوق ها می توانند به عضو جدید (انتقالی) که با صندوق محل خدمتی قبلی خودتسویه کرده است، به منظور مساعدت و با رعایت سایر شرایط نسبت انتقال سرمایه اندوخته او به صندوق جدید اقدام نموده و آنگاه مشابه سایر اعضاء با وی رفتار نماید.

۲۱- صندوق موظف است همه ماهه تا ۱۰% از موجودی را در حساب نگهداری تا در مواقع ضروری هزینه نماید.۲۲- کارمزد وام پرداختی یک درصد است.

۲۳- تمام استان ها موظف اند به پیروی از ماده ۱۳مصوبه شماره ۶۸۶۰۰- مورخه ۳/۲/۱۳۶۲ هیأت محترم وزیران و بند«ب» مواد «۳» و «۴» دستورالعمل اجرایی صندوق ، بیلان کاری صندوق های وام ضروری خود و مناطق تابعه، منتهی به پایان سال مالی را در قالب تراز چهار ستونی آزمایشی ( با استفاده از نرم افزار صندوق) تهیه و در فروردین ماه سال بعد جهت بررسی به صندوق مرکزی ارائه نمایند.

۲۴- پرداخت هزینه های مربوطه مانند حقوق عوامل اجرائی و حق الزحمه هیأت مدیره و ملزومات از محل یک درصد کارمزد وام خواهد بود که پس از تصویب هیأت مدیره و با رعایت دستور العمل های صادره صورت می پذیرد.۲۵- پرداخت هزینه های ضروری و ملزومات از محل تنخواهی که در اختیار مدیر عامل قرار می گیرد تأمین می شود.

۲۶- پیشنهاد و در خواست های ارایه شده در جلسه هیأت مدیره مطرح و تصمیم لازم اتخاذ گردد.

۲۷- تمام مصوبات هیأت مدیره باید صورتجلسه ودر دفتر مخصوص ثبت گردد.

۲۸- پرداخت وام بعدی منوط به عدم بدهی از وام قبلی می باشد.

۲۹- پرداخت وام بعدی باید حداقل به فاصله دو ماه از تسویه وام قبلی صورت پذیرد لیکن هیأت مدیره صندوق در مواقع اضطراری می تواند با رعایت بند ۱۹ بلافاصله مبادرت به پرداخت وام بعد نماید.

۳۰- حسابداری صندوق موظف است همه ماهه صورتحساب بانکی را اخذ و نسبت به تهیه مغایرت بانکی اقدام و حداکثر تا دهم هر ماه نسبت به وصول اقساط وام های پرداختی و پاره سهم اقدام و در صورت و در صورت تأخیر در کسر اقساط،از حقوق ضامن برداشت و مراتب را کتباً به هیأت مدیره صندوق و عضو ابلاغ نماید

۳۱- تهیه ترازنامه سالانه، انسداد حسابها در پایان سال مالی و تهیه گزارش وضعیت کلی صندوق به عهده حسابدار است و مدیر عامل صندوق موظف است مطالب را به هیأت مدیره گزارش نماید.

۳۲- هیأت مدیره صندوق در رد یا تصویب وام مختار می باشد لیکن باید دلیل عدم تصویب وام را به اطلاع عضو برساند.

۳۳- در صورت کثرت فعالیت وتراکم کار و عدم دسترسی به نیروی انسانی مستمر در بخش تعاون ادارات هیأت مدیره صندوق مجاز می باشد از نیروهای شاغل در ساعات غیر اداری یا ازهمکاران بازنشسته استفاده نموده و حق الزحمه آنان را از محل کارمزد وام ها پرداخت نماید. لیکن اجرای این موضوع بر طبق صورتجلسه تنظیمی و اخذ تأییدیه از سوی رئیس هیأت مدیره صندوق وام ضروری استان صورت می پذیرد.

۳۴- در صورتی که صندوق وام ضروری کارکنان در محلی خارج از محیط اداری و در ساعات غیراداری فعالیت می نماید، لازم است این مورد به صندوق مرکزی گزارش تا نحوه ادامه فعالیت آن اعلام شود.۳۵- (توجه) پرداخت وام به غیراعضاء و شرکت در فعالیت های اقتصادی وجاهت قانونی ندارد.

۳۶- هرگونه هزینه کرد از محل منابع صندوق ها در جهت خرید یا بازسازی مکان هایی همچون معلم سرا، زائر سرا و خانه معلم غیرمجاز و ممنوع می باشد.

۳۷- سپرده عضو تا یک ماه بعد از آخرین قسط نزد صندوق باقی خواهد ماند.

۳۸- ترتیبی اتخاذ شود هرگونه تغییرات در افزایش سقف وام در ابتدای هر سال صورت می پذیرد.

۳۹- به منظور یکسان بودن روش ها، نرم افزار مورد نیاز باید از طریق صندوق مرکزی تهیه گردد.

۴۰- در صورت فوت عضو، هیأت مدیره صندوق می تواند از محل کارمزد وام ها نسبت به استهلاک بدهی متوفی به صندوق با توجه به میزان سپرده و مانده بدهی او اقدام نماید.

۴۱- صندوق های وام ضروری در سراسر کشور موظف اند تمام وام های اعطایی به اعضاء (اعم از شاغلین و بازنشستگان) را از ابتدای سال ۱۳۹۴ تحت پوشش بیمه عمر مانده بدهکار نمایند. بدیهی است در غیر اینصورت چنانچه بر اثر فوت و بروز هرگونه حادثه ای که منجر به عدم پرداخت بدهی توسط وام گیرنده شود، مانده بدهی متوفی پس از کسر مبلغ سپرده عضو، از ورثه یا ضامن او کسر خواهد شد.

۴۲- تمام اعضای هیأت مدیره بایستی دارای ابلاغ رسمی از صندوق باشند.

۴۳- واریز الباقی مانده وام دریافتی و تسویه حساب، جز در هنگام خروج قطعی عضو از صندوق میسور نمی باشد.

۴۴- حداقل مدت بازپرداخت اقساط وام در صندوق های وام ضروری در سراسر کشور ۳۶ماه و حداکثر ۴۸ ماه می باشد و رعایت این امر توسط تمام صندوق ها الزامی است. تغییر مبلغ اقساط در حین اجرای فرایند کسر اقساط میسور نمی باشد.

2 دیدگاه

  1. با سلام و احترام اینجانب از بازنشستگان فرهنگی آمل وعضو صندوق تعاون هستم به نظر می رسد مبلغ یک درصد کارمزددریافتی از وام که تقریبا نصف وام از پس انداز عضو می باشد واز طرفی هزینه هر صندوق چندان قابل توجه نیست و امروزه در کشورهای حاشیه وام‌های طولانی مدت با بهره نیم در صد به مردم خود می دهند ودراین صندوقها که نصف وام پرداختی پس‌انداز هر فرد است وار طرفی مبلغی را بعنوان مازاد دریافتی کارمزد بر می‌گردانند واز طرفی گزارش سالانهغیر شفاف به اعضاء بندرت دادهم می شود شایسته است مقادر کار مزد را از یک درصد به نیم در کاهش دهید تا خدای ناکرده جلوی بعضی عملکردهای ناصواب گرفته و خدمت رسانی بهتری انجام پذیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام