کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

سند الزامات سامانه‌های الکترونیکی آموزش و پرورش و شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد)

سند الزامات سامانه های الکترونیکی آموزش و پرورش و شبکه آموزشی دانش آموز (شاد) (نامه شماره ۱۰۴۲۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ دبیر شورای عالی فضای مجازی)

سند الزامات سامانه‌های آموزش الکترونيکی و شبکه آموزشی دانش آموز (شاد)

ماده ۱- برای افزايش پايداری و تداوم خدماترسانی شبکه آموزشی دانش آموز (شاد) به عنوان بخشی از زيست‌بوم جديد تعليم و تربيت رسمی عمومی کشور، وزارت آموزش وپرورش در خصوص موارد زير اقدام کند:

۱-۱- اتخاذ تمهيدات الزم برای استمرار فعاليت سامانه شاد به عنوان بخشی از آموزش و پرورش مجازی در دوره همه‌گيری کرونا و پساکرونا در چارچوب محيط صيانت شده مجازی ذيل وزارت آموزش و پرورش؛

۱-۲- تقويت واحد سازمانی مربوط برای اعمال حاکميت و مديريت سامانه شادو تعيين و معرفی رسمی نماينده تام‌الاختيار وزير برای راهبری و اعمال حکمرانی در سامانه شاد ظرف مدت يک ماه؛

۱-۳- ارايه خدمات باکيفيت آموزشی و پژوهشی پايه رايگان (طبق برنامه رسمی مصوب) به جامعه هدف (دانش آموزان و فرهنگيان) و تنظيمگری و صدور مجوز ارايه خدمات ارزش افزوده آموزش وپرورش مجازی برای بخش دولتی و غيردولتی در قبال اخذ هزينه متعارف از کاربران با نظارت وزارت آموزش و پرورش ظرف مدت يک ماه؛

۱-۴- توسعه ويژگیها و امکانات مربوط به سيستم مديريت يادگيری (LMS) و سيستمهای نظارت و ارزشيابی در سامانه شاد متناسب با نيازمندی‌های مقاطع مختلف تحصيلی از قبيل بهبود برنامه‌های پرورشی، بازیوارسازی، برنامه‌های توليد و ويرايش محتوا، برگزاری کلاس‌های مجازی همزمان دوسويه و چند نفره، تعريف دوره‌های آموزشی و تقويم آموزشی با مشارکت بخش دولتی و غير دولتی ظرف مدت سه ماه؛

۱-۵- اخذ تاييديه امنيت سامانه شاد در زمينه احراز هويت، آزمونهای نفوذ و پايداری خدمت ظرف مدت دو ماه از مرکز مديريت راهبردی افتا؛

۱-۶ -ذخيره‌سازی مستمر کليه محتوای سامانه شاد به عنوان بخشی از آرشيو ديجيتال نظام آموزش رسمی کشور؛

۱-۷- ارايه گزارش فصلی از عملکرد کميته نظارت و راهبری شاد به شورایعالی فضای مجازی؛

تبصره- جلسات کميته در مرکز ملی فضای مجازی و با حضور وزير آموزشوپرورش، وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبير شورایعالی و رئيس مرکز ملی فضای مجازی و مديرعامل شرکت ارتباطات سيار ايران تشکيل میشود.

۱-۸ -فرهنگسازی و ارتقای مستمر سواد مجازی معلمان و دانش آموزان.

ماده ۲- سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص موارد زير اقدام کند:

۲-۱- تعريف رديف مشخص در قانون بودجه سنواتی کشور ذيل بودجه وزارت آموزش و پرورش به منظور توسعه کمی و کيفی آموزش وپرورش مجازی؛

۲-۲- اختصاص کمک مالی يا تسهیلات ارزان قيمت بانکی برای تامين تجهيزات و ابزار دسترسی لازم برای معلمان و دانش آموزان کمتر برخوردار در چارچوب طرحهای مورد تأييد مرکز ملی فضای مجازی؛

۲-۳- رايگان‌سازی دسترسی به سامانه شاد برای معلمان و دانش‌آموزان تا پايان همهگيری کرونا و تامين هزينه ترافيک شاد.

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام