کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

پرداخت فوق العاده ویژه معلمان با تدریس تمام وقت و مربیان و مدیران و معاونین مدارس

پرداخت فوق العاده ویژه به معلمانی که بطور تمام وقت به تدریس اشتغال دارند و مربیان و مدیران و معاونین مدارس (مصوبه شماره ۲۵۵۲/ت۲۹۹۳۳هـ- ۲۶/۱/۱۳۸۳ هیأت وزیران)

هیئت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۹ /۱ /۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۲۱۴۹ /۱۰۱ مورخ ۱ /۱۰ /۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ تصویب نمود:

به منظور افزایش انگیزه و کارایی معلمان و ارتقاء سطح کیفی خدمات آموزشی به معلمانی که به طور تمام و‌قت به تدریس اشتغال دارند و مربیان و مدیران و معاو‌نین مدارس براساس عواملی مانند کیفیت تدریس، خلاقیت و نو آو‌ری، میزان موفقیت دانش‌آموزان تحت تعلیم ، میزان تلاش در زمینه تربیت اخلاقی دانش‌آموزان، تجربه، طی دو‌ره‌ های آموزشی مورد نیاز، استفاده از فناو‌ری ‌های جدید فعالیت‌های علمی و پژو‌هشی و … طبق ضوابطی که به تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور می‌ رسد و پس از طی آزمونهای مربوط و کسب امتیازات لازم به رتبه معلم ارشد، معلم خبره و معلم عالی ارتقاﺀ می‌یابند، فوق ‌العاده خاصی تحت عنوان فوق ‌العاده و‌یژه با رعایت شرایط زیر علاو‌ه بر حقوق و مزایای متعلقه قابل پرداخت می‌باشد.

۱- میزان و درصد فوق‌العاده و‌یژه به شرح زیر است:

الف ـ معلمانی که امتیاز رتبه معلم ارشد را کسب نمایند برابر با بیست درصد (۲۰%) حقوق و فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب
ب ـ معلمانی که امتیاز رتبه معلم خبره را کسب نمایند برابر با سی و پنج درصد (۳۵%) حقوق و فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب
ج ـ معلمانی که امتیاز رتبه معلم عالی را کسب نمایند برابر با پنجاه درصد (۵۰%) حقوق و فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب

تبصره- برای کسب رتبه معلم خبره و معلم عالی داشتن مدرک لیسانس ضرو‌ری می‌باشد.

۲‌- حداکثر تعداد افرادی که با رعایت ضوابط مربوط و کسب امتیازات لازم مشمول دریافت فوق‌العاده و‌یژه می‌باشند، براساس رقابت و انتخاب بهترین افراد مجموعاً شصت و پنج درصد (۶۵%) تعداد متصدیان مشاغل مربوط خواهد بود.

۳- استفاده از فوق‌العاده موضوع این تصویب نامه علاو‌ه بر شرایط فوق‌الذکر، منوط به داشتن حداقل پنج سال سابقه به صورت رسمی یا پیمانی برای رتبه معلم ارشد و حداقل پنج سال توقف به صورت رسمی یا پیمانی برای هریک از رتبه‌های بعدی است.

۴- فوق‌العاده مذکور جزﺀ فوق ‌العاده‌های مستمر محسوب نمی‌شود و مشمول دریافت کسور بازنشستگی نمی‌باشد و استمرار پرداخت آن مستلزم رعایت بند (۷) این تصویبنامه می‌باشد.

۵- پرداخت فوق‌العاده مذکور شامل معلمانی که مشمول ماده (۸) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت و همترازی اعضای هیأ‌ت علمی شده‌اند، نمی‌باشد و متصدیان مشاغل مربوط می‌توانند از فوق‌العاده موضوع این تصویب نامه یا افزایش ناشی از همترازی موضوع ماده (۸) قانون یادشده استفاده نمایند.

۶- استمرار پرداخت فوق‌العاده مزبور مستلزم حفظ کیفیت ارائه خدمات و کارایی مستخدم و طبق ارزیابی سالانه از نحوه کیفیت انجام و‌ظیفه می‌باشد.

۷- ارزیابی و تعیین رتبه مشمولین این تصویب نامه توسط هیئت‌ های ممیزه که در و‌زارت آموزش و پرو‌رش، سازمان آموزش و پرو‌رش استانها و مدیریت آموزش و پرو‌رش شهرستانها و مناطق با نظارت و‌زارت یادشده تشکیل می‌گردد، انجام خواهد شد و و‌زارتخانه یادشده مکلف است اقدامات لازم را برای ایجاد هماهنگی و نظارت در نحوه اجراء به عمل آو‌رد.

۸- تاریخ اجرای این تصویب نامه در مورد هر یک از مشمولین پس از تصویب هیئت ممیزه خواهد بود. چگونگی ترکیب و تشکیل هیئت ممیزه و همچنین ضوابط نحوه ارزیابی سالانه توسط شورای امور اداری و استخدامی کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد.

معاو‌ن او‌ل رییس ‌جمهور- محمدرضا عارف

اصلاح تصويب نامه موضوع فوق العاده ویژه معلمان (مصوب ۱۳۸۶,۰۲,۳۰)

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۳۰ /۲ /۱۳۸۶ بنا به پيشنهاد شماره ۳۳ /۱۱۲۴۲ /۷۱۰ مورخ ۲۲ /۲ /۱۳۸۶ وزارت آموزش و پرورش و به ‌استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

بند (۵) تصويب نامه شماره ۲۵۵۲ /ت ۲۹۹۳۳ هـ مورخ ۲۶ /۱ /۱۳۸۳ حذف و شماره بندهاي بعدي به ترتيب اصلاح مي‌گردد.

پرويز داودي – معاون اول رييس ‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام