کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

اصلاح در انتھای بند (ج) ماده (١٨) اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی (تصویبنامه شماره١۴٧٩٨۶/ت۵۵٠٨٣هـ مورخ ١٣٩۶/١١/٢١ هیئت وزیران)

اصلاح در انتھای بند (ج) ماده (١٨) اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی (تصویبنامه شماره١۴٧٩٨۶/ت۵۵٠٨٣هـ مورخ ١٣٩۶/١١/٢١ هیئت وزیران)

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

 بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

ھیأت وزیران در جلسه ١٨/١١/١٣٩۶ به پیشنھاد معاونت حقوقی رییس جمھور و به استناد تبصره ماده (١٣) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی -مصوب ١٣٩۵-تصویب کرد:

در انتھای بند (ج) ماده (١٨) اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی موضوع تصویب نامه شماره ١١٨٨١٨/ت۵۴۶١٢ھـ مورخ ٢۶/٩/١٣٩۶ عبارت «با اخذ مجوز بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران» الحاق می شود.

معاون اول رئیس جمھور- اسحاق جھانگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام