آزمون تعیین صلاحیت
وزارت آموزش و پرورش

دستورالعمل تعیین الگوی مصرف آب، برق و گاز طبیعی مدارس (1397)

دستورالعمل نحوه تعیین الگوی مصرف آب، برق و گاز طبیعی مدارس موضوع بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 کشور (بخشنامه شماره 326788 مورخ 27/6/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور)

وزارت آموزش و پرورش- وزارت نفت- وزارت نیرو- وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور

به استناد مفاد بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397، دستورالعمل ماده مذکور که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی تهیه شده، به شرح زیر جهت بهره برداری و اجرا ابلاغ می گردد.

دستورالعمل نحوه تعیین الگوی مصرف آب، برق و گاز طبیعی مدارس موضوع بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 کشور

ماده 1- در این دستورالعمل مفاهیم و اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار می روند:

مدارس دولتی: مدارس وزارت آموزش و پرورش که هزینه های آن ها از محل اعتبارات عمومی آن وزارتخانه تأمین می شود.

هزینه های مصرفی: منظور هزینه هایی از اقلام قبوض مصرف هر یک از حامل ها (آب، برق و گاز) بوده که شامل معافیت این دستورالعمل می باشد و شامل آب بها، بهای برق و گاز طبیعی، تکالیف قانونی (به استثنای آبونمان)، مالیات و عوارض مرتبط می باشد.

مساحت ساختمان (مترمربع ساختمان): مساحت مجموع اعیان ساختمان.

ماده 2- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس) موظف است ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این دستورالعمل، فهرست اسامی مدارس دولتی را به انضمام شماره شناسایی/ اشتراک قبوض مصرف برق، آب و گاز و میزان مساحت ساختمان مدارس به تفکیک انواع مدارس موضوع این آیین نامه به وزارتخانه های نیرو و نفت اعلام نماید.

ماده 3- مدارس مشمول معافیت پرداخت هزینه های مصارف برق، گاز طبیعی و آب، مذکور در این دستورالعمل، کلیه مدارس دولتی می باشند که مصارف آنها کمتر از مقادیر الگوی مصرف باشد. سقف این معافیت یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال (شامل 600 میلیارد ریال گاز طبیعی، 300 میلیارد ریال برق و 100 میلیارد ریال آب) می باشد.

تبصره 1- در راستای اجرای بند (8) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح الگوی مصرف، به مدارسی که الگوی مصرف موضوع این دستورالعمل را رعایت ننمایند، معافیتی تعلق نمی گیرد.

تبصره 2- معافیت این دستورالعمل شامل ساختمان های تجاری و رفاهی در مجاورت مدارس مشمول (حتی با کنتور مشترک) نخواهد گردید.

ماده 4- الگوی مصرف ماهانه گاز طبیعی طبق جداول شماره (1) و (2) در دوره های سرد و گرم سال برای اقلیم های پنج گانه می باشد.

جدول شماره 1- مقادیر الگوی مصرف ماهانه گاز بر حسب مترمکعب در اقلیم های مختلف دوره سرد در مدارس دولتی

ظرفیت کشور 4 6 10 16 25 40 65 100 و بالاتر
اقلیم 1 300 450 700 1200 1700 2700 4000 6000
اقلیم 2 250 400 650 1100 1600 2600 3500 5500
اقلیم 3 200 350 600 1000 1500 2500 3000 4000
اقلیم 4 100 150 200 250 350 600 1000 1500
اقلیم 5 50 100 150 200 300 500 800 1200

 

جدول شماره 2- مقادیر الگوی مصرف ماهانه گاز بر حسب مترمکعب در اقلیم های مختلف دوره گرم در مدارس دولتی

ظرفیت کشور 4 6 10 16 25 40 65 100 و بالاتر
کلیه اقلیم ها 100 150 200 250 400 600 900 1200

تبصره- مبنای محاسباتی اعداد جداول شماره (1) و (2) بر اساس دو شیفت کاری مدارس لحاظ شده است و در صورتی که فعالیت مدارس به صورت تک شیفت باشد، اعداد الگوی مصرف جدول چهل (40) درصد کاهش خواهد داشت.

ماده 5- الگوی مصرف برق، معادل نود (90) درصد متوسط مصرف برق مدارس در دوره های مشابه طی سال گذشته (سال 1396) می باشد.

تبصره- برای مدارس جدیدالاحداث که ارقام مصرف مربوط به مصارف سالهای قبل برای آنها وجود ندارد، معادل هفتاد (70) درصد مصارف ساختمان تیپ مشابه با مساحت یکسان و با اعلام وزارت آموزش و پرورش به عنوان الگوی مصرف مدارس اعمال خواهد گردید.

ماده 6- الگوی مصرف آب در مدارس مطابق نشریه شماره 3-117 سازمان برنامه و بودجه کشور (با لحاظ ساعات مصرف در مدارس) به صورت جدول شماره (3) محاسبه می شود:

جدول شماره 3- مقادیر الگوی مصرف آب در مدارس دولتی

شرایط تأمین آب شرب مورد نیاز جمعیتی که مدرسه در آن واقع شده است

الگوی مصرف آب
(لیتر بر نفر در ماه)

عادی 160
تنش 120
بحران 90

تبصره 1- مطابق تبصره (2) ماده (1) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور، تشخیص و اعلام قرار گرفتن هر کدام از مناطق جمعیتی کشور در هر یک از شرایط اشاره شده در این ماده بر عهده وزارت نیرو می باشد.

تبصره 2- نفرات موضوع جدول شماره (3) بر اساس قرارداد واگذاری انشعاب یا افزایش ظرفیت تعیین می شود.

تبصره 3- در ایامی که مدارس کشور کاربری غرآموزشی دارند (3 ماه تابستان) معافیت این دستورالعمل شامل مدارس مشمول نخواهند گردید.

ماده 7- برای مدارس دولتی شبانه روزی، اعداد الگوی مصرف گاز طبیعی و آب در مواد (4) و (5) این دستورالعمل، صد (100) درصد افزایش خواهد داشت.

 ماده 8- وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه موظفند مفاد این مصوبه را اجرا و گزارش عملکرد اقدامات مالی و اجرایی موضوع این دستورالعمل را هر چهار (4) ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور ارسال نمایند.

ماده 9- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس) موظف است در فرآیند احداث مدارس جدید، نسبت به رعایت مقررات ملی ساختمان (مبحث 19) و ماده (18) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و آیین نامه اجرایی مربوطه اقدام نماید.

محمدباقر نوبخت- معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام