کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی وزارت آموزش و پرورش

بخشنامه تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی آزمایشی وزارت آموزش و پرورش (بخشنامه شماره 189962/710 مورخ 15/10/1398 وزارت آموزش و پرورش)

اداره کل آموزش و پرورش…

معاونت/ سازمان/ مرکز / اداره کل/ دفتر…

هیأت مرکزی گزینش

دانشگاه شهید رجایی/ دانشگاه فرهنگیان/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

پیرو بخشنامه شماره 31/710 مورخ 7/9/1397 در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی آزمایشی، تصویر تصویبنامه شماره 147991/ت54770هـ مورخ 21/11/1396 هیأت محترم وزیران و بخشنامه شماره 671709 مورخ 5/12/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور و مکاتبه انجام شده به شماره 72416/700 مورخ 26/4/1397 با سازمان مذکور برای اعلام مشاغل حاکمیتی جهت اجرا به پیوست ارسال می گردد.

 1- در اجرای مواد (3 و 2) بخشنامه شماره 144189 مورخ 28/3/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور منضم به بخشنامه صدرالاشاره و مصوبه شماره (14) مورخ 20/9/1398 شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت متبوع، تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی آزمایشی که استخدام آنان از طریق قبولی در آزمون های عمومی استخدامی موضوع ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری که به صورت عمومی برگزار شده یا می‌شود، صورت پذیرفته باشد در صورت اشتغال به کار پس از ارائه درخواست کارمند و موافقت هسته گزینش با رعایت موارد ذیل بلامانع خواهد بود.

الف: حداقل پنج سال از استخدام پیمانی کارمند سپری شده باشد.

تبصره: چنانچه کارمند پیمانی از دستگاه اجرایی به وزارت متبوع منتقل شده باشد، با رعایت حداقل سنوات موضوع این بند باید حداقل یکسال از زمان انتقال وی به واحدهای تابعه وزارت متبوع گذشته باشد.

ب: متوسط امتیازات ارزشیابی سالانه سه سال آخر کارمند در دوره پیمانی از هشتاد درصد (80%) امتیازات ارزشیابی کمتر نباشد.

تبصره: چنانچه کارمند حد نصاب لازم (80 امتیاز) از متوسط امتیازات ارزشیابی سه سال آخر را کسب ننماید، بررسی مجدد ارزیابی فرد به سال تحصیلی آینده موکول خواهد شد.

ج: عدم محکومیت کارمند به هر یک از مجازات های بندهای (هـ)، (و) و (ز) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری در طول دوره پیمانی.

2- افرادی که مطابق این بخشنامه به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت می گردند؛ پس از طی یک دوره سه ساله در چارچوب بخشنامه شماره 31/710 مورخ 7/9/1397 در صورت موافقت هسته گزینش و سایر مقررات به رسمی قطعی تبیدل وضع می گردند.

تبصره: تبدیل وضعیت نیروهای طرح مهرآفرین از پیمانی به رسمی آزمایشی (به غیر از مشمولین بخشنامه شماره 3/710 مورخ 29/1/1397) در حال حاضر مجوزی ندارد و موکول به شرکت در امتحانات عمومی (که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برنامه ریزی می گردد) و کسب حد نصاب نمره آزمون بر اساس «دستورالعمل امتحانات» دوره پیمانی می باشد.

3- تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان پیمانی به رسمی – آزمایشی در دوره مأموریت در دستگاه اجرایی مقصد امکان پذیر نمی باشد و استخدام رسمی آزمایشی آنان در دستگاه مبدأ نیز مشروط بر این است که حداقل یکسال منتهی به تبدیل وضع در دستگاه اجرایی مبدأ اشتغال داشته و مفاد بندهای فوق در مورد آنان رعایت شده باشد.

4- صدور حکم استخدام رسمی- آزمایشی کارمندان پیمانی که در انتقال موقت به سر می برند با ادارات آموزش و پرورش مبدأ می باشد.

5- به استناد بند (3) بخشنامه شماره 762/96/5010 مورخ 17/3/1396 سازمان تأمین اجتماعی و با در نظر گرفتن ماده 101 قانون مدیریت خدمات کشوری، پرسنل غیررسمی دولت به محض تغییر وضع استخدامی از پیمانی به رسمی (آزمایشی/ قطعی)، می توانند با ارائه درخواست کتبی خود نسبت به ادامه شمول قانون تأمین اجتماعی و استمرار بیمه پردازی نزد سازمان مبنی بر ابقاء و حفظ صندوق به شعب ذیربط یا دستگاه محل خدمت، اقدام نمایند. مقتضی است در چنین مواردی موضوع به شعبه تأمین اجتماعی مربوط جهت اخذ پذیرش و تأیید سازمان مذکور کتباً اعلام گردد.

علی الهیار ترکمن- معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش

نامه شماره 72416/700 مورخ 26/4/1397

برادر ارجمند جناب آقای صدری نوش آبادی

معاون محترم سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

با سلام و احترام

در اجرای بند «الف» ماده 2 و ماده 3 بخشنامه شماره 144189 مورخ 28/3/1397 آن سازمان در ارتباط با تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان از پیمانی به رسمی آزمایشی موضوع دستورالعمل ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری به استحضار می رساند؛ با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و بند «3» ماده 63 قانون برنامه پنج سال ششم کشور (ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به عنوان امر حاکمیتی) و نظر به اینکه وزارتخانه بر اساس مجوز شماره 139175/200 مورخ 18/12/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، نسبت به استخدام 40.000 (چهل هزار) نفر از طریق برگزاری آزمون استخدامی در سال 1389 به صورت پیمانی اقدام  نموده (تصویر پیوست)، خواهشمند است مقرر فرمائید؛ وفق مفاد بند (6) تصویبنامه شماره 163467/44913 مورخ 22/7/1389 هیأت وزیران نسبت به تأیید مشاغل اختصاصی ذیل به عنوان مشاغل حاکمیتی وزارت آموزش و پرورش که طی نامه شماره 43075/91/220 مورخ 24/11/1391 معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (سابق) رییس جمهور تحت عنوان طرح طبقه بندی معلمان به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور رسیده و همچنین تشکیلات تفصیلی واحدهای ستادی، استانی و شهرستانی که طی نامه های شماره 136252/7/200 مورخ 17/11/1388، 136724/212 مورخ 23/12/1388 و 55399/200 مورخ 27/10/1389 معاونت پیش گفته ابلاغ و اجرایی گردیده اقدام لازم را معمول داشته تا سایر مراحل تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی مشمول با هماهنگی با آن سازمان صورت پذیرد.

علی الهیار ترکمن- معاون  توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

 طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور مشاغل آموزشی (اختصاصی)

1 آموزگاری طبقه‌بندی مشاغل معلمان
2 دبیری طبقه‌بندی مشاغل معلمان
3 هنرآموزی طبقه‌بندی مشاغل معلمان
4 مربی امور تربیتی مدارس طبقه‌بندی مشاغل معلمان
5 مراقب سلامت (مربی بهداشت) طبقه‌بندی مشاغل معلمان
6 مشاور واحد آموزشی طبقه‌بندی مشاغل معلمان
7 مدیر واحد آموزشی طبقه‌بندی مشاغل معلمان

مشاغل حاکمیتی بخش اداری وزارت آموزش و پرورش

1 کارشناس امور اداری اداری و مالی
2 کارشناس برنامه و بودجه  اداری و مالی
3 کارشناس امور مالی  اداری و مالی
4 مدیر امور اداری و مالی  اداری و مالی
5 مسؤول خدمات اداری  اداری و مالی
6 مسؤول خدمات مالی  اداری و مالی
7 کارشناس اسناد و مدارک  اداری و مالی
8 بازرس  اداری و مالی
9 مترجم  اداری و مالی
10 مسؤول خدمات  اداری و مالی
 11 مسؤول گزینش  اداری و مالی
12 مأمور حراست  اداری و مالی
13 مسؤول ابلاغ و اجرا  اداری و مالی
14 مسؤول دفتر  اداری و مالی
15 رییس دفتر  اداری و مالی
16 منشی  اداری و مالی
17 امور دفتری  اداری و مالی
18 ماشین نویس  اداری و مالی
19 حسابدار  امور اجتماعی
20 حسابرس  اداری مالی
21 کارشناس حقوقی  امور اجتماعی
22 کارشناس روابط عمومی  امور اجتماعی
23 کارشناس روابط بین الملل  امور اجتماعی
24 کارشناس برنامه ریزی  امور اجتماعی
25 کارشناس آمار موضوعی  امور اجتماعی
26 مددکار اجتماعی  امور اجتماعی
27 مشاور  امور اجتماعی
28 کارشناس تحلیل گر سیستم   فناوری اطلاعات
29 کارشناس برنامه نویس سیستم   فناوری اطلاعات
30 کارشناس شبکه   فناوری اطلاعات
31 کارشناس امور سخت افزار رایانه   فناوری اطلاعات
32 اپراتور  فناوری اطلاعات
33 کارشناس امور فرهنگی  آموزشی فرهنگی
34 کارشناس امور ورزشی  آموزشی فرهنگی
35 کارشناس امور آموزشی  آموزشی فرهنگی
36 کارشناس امور پژوهشی  آموزشی فرهنگی
37 کارشناس آموزش و پرورش دانش آموزان استثنایی  آموزشی فرهنگی
38 کارشناس برنامه ریزی امور تربیتی  آموزشی فرهنگی
39 کارشناسی تهیه و تألیف کتابهای درسی  آموزشی فرهنگی
40 کارشناس سنجش و ارزشیابی تحصیلی  آموزشی فرهنگی
41 کتابدار  آموزشی فرهنگی
42 مسئول امور تربیت بدنی  آموزشی فرهنگی
43 متصدی امور آموزشی  آموزشی فرهنگی
44 کارشناس امور فوق برنامه  آموزشی فرهنگی
45 کارشناس امور هنری  آموزشی فرهنگی
46 مشاور تحصیلی آموزشی فرهنگی
47 کارشناس سمعی و بصری آموزشی فرهنگی
48 کارشاس امور توانبخشی  بهداشتی درمانی
49 کارشناس امور روانی  بهداشتی درمانی
50 کارشناس بهداشت خانواده  بهداشتی درمانی
51 کارشناس بینایی سنجی  بهداشتی درمانی
52 کارشناس شنوایی سنجی  بهداشتی درمانی
53 کارشناس آموزش فنی و حرفه ای  فنی مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام