کتاب استخدامی اداری ها
فضاهای اداری و اموال

طرح ساماندهی فضاهای ساختمان های اداری

طرح ساماندهی فضاهای ساختمان های اداری (مصوبه ۴۳۱/۱۳.ط مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۹ شورای عالی اداری)

شورای عالی اداری کشور در هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۷۹ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور و وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای جزء ۱۰ بند ب ماده یک قانون برنامه سوم و بمنظور بهره‌‏برداری مطلوب از ساختمان‌های اداری، تخصیص مناسب فضای اداری و کاهش هزینه های ناشی از تأمین ساختمان‌های اداری دستگاههای دولتی، موارد ذیل را تصویب نمود:

طرح ساماندهی فضاهای ساختمان های اداری

۱- از تاریخ ابلاغ این مصوبه ، تعیین فضای اداری مورد نیاز دستگاههای دولتی براساس ضوابط ساختمانهای اداری که توسط سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور ابلاغ می شود انجام می‏پذیرد.

تبصره : ساختمانهایی که دارای کاربری آموزشی، درمانی، ورزشی یا رفاهی می باشند فضای غیراداری تلقی می‏شوند و از نظر طراحی، ساخت و برنامه‏ریزی جا و مکان مشمول ضوابط خاص خود می‏باشند.

۲- تمامی وزارتخانه‏ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، بانکها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‏نمایند موظف به رعایت مفاد این مصوبه می‏باشند.

تبصره ۱- دستگاههای موضوع این مصوبه می توانند نسبت به تجمیع ساختمانهای اداری واحدهای وابسته و تابعه در ساختمان واحد با رعایت ضوابط موضوع بند یک اقدام نمایند.

تبصره ۲- تمامی دستگاههای موضوع این مصوبه در صورتی می توانند به احداث، خرید و اجاره ساختمانهای اداری مبادرت نمایند که وفق ضوابط بند یک این مصوبه باکمبود فضای اداری مواجه باشند.

تبصره ۳- مجامع عمومی شرکتهای دولتی موظفند در تصویب بودجه مربوط به احداث ، خرید و اجاره ساختمانهای اداری، ضوابط این مصوبه را رعایت نمایند.

۳- وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نسبت به ایجاد بانک اطلاعات ساختمانهای اداری و تهیه و تنظیم شناسنامه ساختمان برای هر یک از ساختمانهای اداری دستگاههای موضوع بند ۲ اقدام خواهد کرد. تمامی دستگاههای مشمول این مصوبه مکلفند اطلاعات مورد نیاز وزارت مسکن و شهرسازی را در اختیار آن وزارتخانه قرار دهند.

۴- تمامی دستگاههای موضوع این مصوبه موظفند براساس دستورالعملی که سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور صادر می‏نماید نسبت به تطبیق وضعیت استقرار نیروی انسانی و واحدهای تابعه مستقر در ساختمانهای اداری برابر با ضوابط بند یک این مصوبه اقدام نموده و گزارش وضعیت تطبیق ضوابط مذکور را با امضای بالاترین مقام دستگاه به سازمان ارائه نمایند.

۵- کمیته‏ای مرکب از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور و وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به تعیین فضا و ساختمانهای اداری مازاد و همچنین تعیین فضای اداری مورد نیاز دستگاههای دولتی موضوع این مصوبه اقدام و گزارش مربوط را ظرف یک سال جهت اتخاذ تصمیم به شورایعالی اداری کشور ارائه خواهد نمود.

تبصره : پیشنهاد لازم درخصوص تکلیف فضا و ساختمانهای اداری مازاد دستگاههای اجرایی در استانها توسط ستاد برنامه‌‏ریزی تحول اداری هر استان به مراجع ذیربط ارائه خواهد شد.

۶- وزیر مسکن و شهرسازی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور مسئول حسن اجرای این مصوبه می باشند.

محمدرضا عارف- معاون رئیس‏جمهور و دبیر شورای عالی اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام