کتاب استخدامی اداری ها
فضاهای اداری و اموال

نحوه جبران آثار افزایش نرخ بنزین در قراردادهای خدمات خودرویی

نحوه جبران آثار افزایش نرخ بنزین در قراردادهای خدمات خودرویی (بخشنامه شماره 627880 مورخ 30/10/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور)

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی

با توجه به افزایش نرخ بنزین در تاریخ 24/8/1398، دستورالعمل حاضر که به تأیید شورای عالی فنی رسیده است، به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت بنزین در قراردادهای خدمات خودرویی بنزینی و دوگانه‌سوز فاقد تعدیل که با دستگاه‌های اجرایی منعقد گردیده‌اند و تاریخ آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت آنها قبل از 24/8/1398 می‌باشند، به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

قراردادهای خدمات خودرویی به قراردادهایی اطلاق می‌شود که دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 خدمات کشوری و موضوع بند 10 ماده 1 قانون برنامه و بودجه، صرفاً به منظور انجام امور حمل و نقل و تردد پرسنل خود با اشخاص حقیقی یا حقوقی که عهده‌دار تأمین خودرو هستند، منعقد می‌نماید.

1- ضوابط این دستورالعمل صرفاً برای کارکردهای مربوط از تاریخ 24/8/1398 به بعد قابل اعمال می‌باشد.

2- در قراردادهایی که در مرحله واگذاری کار و انعقاد پیمان، به تشخیص کارفرما، آثار افزایش قیمت بنزین لحاظ شده باشد، استفاده از ضوابط این دستورالعمل منتفی است.

3- قراردادهایی که آخرین مهتلت پیشنهاد قیمت آنها از 24/8/1398 به بعد باشد، مشمول ضوابط این بخشنامه نمی‌باشند.

4- تاکسی‌ها و خودروهای فعال در آژانس‌های مسافربری، مشمول این بخشنامه نمی‌باشند.

5- محاسبات مبالغ جبرانی یادشده، بر اساس بنزین با نرخ 30000 ریال می‌باشد.

6 مبلغ جبرانی ناشی از افزایش نرخ بنزین به دو روش زیر پرداخت می‌گردد. استفاده هم‌زمان از هر دو روش برای محاسبه مبلغ جبرای برای هر سفر، مجاز نمی‌باشد.

روش الف: مبلغ جبرانی در قراردادهای مشمول که به صورت ساعتی منعقد شده‌اند، با استفاده از جدول شماره (1) پرداخت می‌گردد. برای تعیین گروه خودرو، متوسط مصرف سوخت خودروها طبق مشخصات اعلامی کارخانه سازنده، در داخل محدوده شهری، ملاک عمل قرار می‌گیرد.

جدول: درصد جبرانی ناشی از افزایش نرخ بنزین

گروه نوع خودرو درصد جبرانی
1 خودروهای با متوسط سوخت بیش از 10 لیتر در 100 کیلومتر* 15%
2 خودروهایی با متوسط مصرف سوخت 10 لیتر و کمتر در 100 کیلومتر** 12%

*مانند گروه پژو پارس و سمند

**مانند گروه پراید

 درصد جبرانی × کارکرد ماهانه (ریال) = مبلغ جبرانی (ریال)

روش ب: در قراردادهای مشمول که کارکرد آنها، به صورت پیمایش برون‌شهری محاسبه می‌گردد، مبلغ جبرانی برای هر سفر، با استفاده از رابطه زیر محاسبه می‌شود. در این روش، متوسط مصرف سوخت خودروها، بر اساس نوع خودرو و با استفاده از مشخصات اعلامی کارخنه سازنده، برای مصرف ترکیبی، تعیین می‌شود.

A= 20000 × B × C/100

A : مبلغ جبرانی برای هر سفر، بر حسب ریال

B : متوسط مصرف ترکیبی به استناد مشخصات اعلامی کارخانه سازنده، بر حسب لیتر برای هر 100 کیلومتر

C : مسافت طی شده در سفر، بر حسب کیلومتر

محمدباقر نوبخت- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام