کتاب استخدامی اداری ها
ارزیابی و مدیریت عملکرد

دستورالعمل برگزاري جشنواره شهيد رجايي سال ۱۳۹۰ (بخشنامه ۲۶۱۷/۹۱/۲۰۰ مورخ ۳/۲/۱۳۹۱ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور)

به منظور شناسايي و تقدير از تلاشگران عرصه‌ خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي و ملت شريف و بزرگوار ايران اسلامي و نهادينه‌كردن ارتقاء و بهبود عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در سطوح مختلف از طريق تقدير و تشويق آنها، با استفاده از آيين‌نامه‌ي اجرايي مواد ‌٨١ و ‌٨٢ قانون مديريت خدمات كشوري (موضوع تصميم‌نامه شماره ‌٤٢٢٥/٤٤٣٢٧ تاريخ ‌١٤/١/١٣٨٩ وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك) و دستور‌العمل‌هاي اجرايي مربوط در خصوص ارزيابي عملكرد، بخشنامه‌ي جشنواره شهيد رجايي سال ۱۳۹۰ با رويكرد كار تيمي، ابلاغ مي‌گردد.

‌١- اهداف

– توسعه‌ و ترويج فرهنگ عدالت‌گستري، مهرورزي و خدمت به بندگان خدا در نظام اداري.

– توسعه و ترويج فرهنگ كار تيمي به جاي كار فردي.

– ارتقاي كارآمدي، بهره‌وري، پاسخ‌گويي و شفافيت عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي.

– آگاهي مردم از وضعيت عملكرد دستگاه‌ها و در نتيجه افزايش اعتماد عمومي.

– نظام‌مند نمودن فعاليت‌ها و اقدام‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي از طريق بازخورد‌هاي نتايج ارزيابي و بازنگري اهداف، سياست‌ها، وظايف و برنامه‌هاي آنها.

– تقويت وجدان كاري، انضباط اجتماعي و اقتصادي، روحيه‌ي كار جهادي، كارآفريني و درستكاري.

– تشويق و ترغيب مديران و كارمندان به ارائه‌ي خدمات بهتر و سريع‌تر به ارباب رجوع.

– شناسايي، انتخاب، معرفي و تقدير از برگزيده‌ها.

 

‌٢- سازمان كار

‌٢-۱- ستاد مركزي جشنواره

– شوراي مركزي

– كميسيون‌هاي راهبردي

– دبيرخانه (امور مديريت عملكرد)

تبصره‌- وظايف ستاد مركزي

– تعيين خط مشي‌ها و تصويب سياست‌ها، برنامه‌ها و دستور‌العمل‌ها.

– بررسي و تاييد منتخبين معرفي‌شده از طرف دستگاه‌ها.

– نظارت بر حسن اجرا.

‌٢-2- ستاد دستگاهي جشنواره

– رييس دستگاه (رييس ستاد)

– شوراهاي تحول اداري دستگاه‌ها به عنوان ستاد دستگاهي جشنواره شهيد رجايي، مسووليت اجراي بخشنامه و دستورالعمل‌هاي مربوط را به عهده خواهند داشت.

– دبيرخانه (دفاتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات دستگاه)

تبصره – وظايف ستاد دستگاه

– برنامه‌ريزي و ايجاد تمهيدات لازم به منظور اجراي كامل بخشنامه و دستور‌العمل‌هاي مربوط.

– ايجاد ارتباط و هماهنگي با ستاد مركزي و ارائه‌ي گزارش‌ها و مستندات لازم.

– بررسي و تأييد واحدها و تيم‌هاي كاري برگزيده.

– ايجاد تمهيدات لازم و برگزاري مراسم جشنواره و تقدير از برگزيده‌ها. 

‌٢-۳- ستاد استاني جشنواره

– استاندار (رييس ستاد)

– كارگروه تخصصي پژوهش، فناوري و تحول اداري در استانداري‌ها به رياست استاندار به عنوان ستاد استاني جشنواره، مسووليت اجراي بخشنامه و دستورالعمل‌هاي مربوط را به عهده خواهد داشت.

– دبيرخانه (دفاتر منابع انساني و تحول اداري استانداري)

تبصره – وظايف ستاد استان

– برنامه‌ريزي و ايجاد تمهيدات لازم به منظور اجراي كامل بخشنامه و دستورالعمل‌هاي مربوط.

– بررسي و تاييد دستگاه‌هاي استاني برگزيده و قابل تقدير.

– ايجاد تمهيدات لازم و برگزاري مراسم جشنواره و تقدير از برگزيده‌ها.

– ايجاد ارتباط و هماهنگي با ستاد مركزي و ارائه‌ گزارش و مستندات لازم.

‌٣- نحوه انتخاب برگزيده‌ها (ملي، دستگاهي، استاني و شهرستاني)

الف- سطح ملي

الف-۱- انتخاب دستگاه برگزيده بر اساس محورها و شاخص‌هاي ارزيابي: بر اساس نتايج ارزيابي عملكرد دستگاه‌ها در دو بعد شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي؛ دستگاهي كه بالاترين امتياز را در هر محور و شاخص كسب كند، انتخاب و مورد تقدير قرار مي‌گيرد.

الف-۲- تيم برگزيده در هر محور: دستگاه برگزيده در هر محور موضوع بند (الف-۱)، يك تيم كاري مؤثر شامل حداكثر ۴ نفر را به عنوان برگزيده انتخاب مي‌نمايد كه پس از معرفي به ستاد مركزي، مورد تقدير قرار مي‌گيرند.

الف-۳- انتخاب واحد استاني برگزيده: از بين واحدهاي استاني معرفي شده از سوي استانداري‌ها بر اساس تبصره بند ج-۱، سه واحد استاني كه بيشترين امتياز را (در مجموع دو بعد شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي) كسب نموده باشند، انتخاب و مورد تقدير قرار مي‌گيرند.

تبصره: ارزيابي شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي در اين سطح توسط اين معاونت و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور انجام مي‌گيرد.

ب- سطح دستگاه

ب-۱-  وزارتخانه‌ها و معاونت‌هاي وابسته به رييس‌جمهور، بر اساس نتايج ارزيابي عملكرد مؤسسات، شركت‌ها و سازمان‌هاي وابسته در دو بعد شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي، يك دستگاه كه بالاترين امتياز را كسب نموده باشد، انتخاب مي‌نمايند.

ب-۲- وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و معاونت‌هاي وابسته به رييس‌جمهور، بر اساس نتايج ارزيابي عملكرد واحدهاي استاني خود و يا واحدهاي استاني سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي وابسته در دو بعد شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي، حداكثر سه واحد كه بالاترين امتياز را كسب نموده باشند، انتخاب مي‌نمايند.

ب-۳- ستاد دستگاه حداكثر ۶ محور؛ شامل ۳ محور در بعد شاخص‌هاي عمومي كه طي بخشنامه شماره ۲۹۳۹۶/۹۰/۲۰۰ تاريخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰، ابلاغ شده و عبارتند از؛ توسعه دولت الكترونيك، استقرار نظام مديريت عملكرد و ارتقاء بهره‌وري و محور اصلاح ساختارها و تمركززدايي و ۳ محور نيز در بعد شاخص‌هاي اختصاصي (به انتخاب دستگاه) را تعيين و بر اساس نتايج ارزيابي عملكرد از بين واحدهاي ستادي يا سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي وابسته كه بالاترين امتياز در محورهاي انتخاب شده را كسب نموده باشند، انتخاب مي‌نمايد.

ب-۴- دستگاه‌هاي برگزيده در هر محور موضوع بند (ب-۳)، يك تيم كاري مؤثر شامل حداكثر ۴ نفر را به عنوان برگزيده انتخاب مي‌نمايند كه پس از معرفي به ستاد دستگاه، مورد تقدير قرار مي‌گيرند.

تبصره: ارزيابي شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي دراين سطح توسط دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخ‌گويي به شكايات دستگاه با همكاري ساير دفاتر مرتبط و با تاييد شورا / كميسيون تحول اداري انجام مي‌گيرد.

ج- سطح استان:

ج-۱- انتخاب دستگاه برگزيده استاني: براساس نتايج ارزيابي عملكرد در دو بعد شاخص‌هاي عمومي و اختصاي، حداكثر سه دستگاه استاني كه بيشترين امتياز را كسب نموده‌اند، انتخاب مي‌گردد.

تبصره: استانداري‌ها از بين سه دستگاه برگزيده بند «ج-۱» يك دستگاه كه بيشترين امتياز را كسب كرده باشد، به ستاد مركزي جشنواره‌ي شهيد رجايي معرفي مي‌نمايند.

ج-۲-انتخاب دستگاه برگزيده در محورهاي بعد عمومي: از بين محورهاي هشت‌گانه اعلام شده در بخشنامه‌ شماره ۶۰۲۹۲/۸۹/۲۱۰‌ تاريخ ۷/۱۲/۱۳۸۹، براساس نتايج ارزيابي عملكرد، دستگاهي كه در محورهاي؛ توسعه‌ دولت الكترونيك، ساماندهي نيروي انساني و خدمت‌رساني به مردم و تكريم اربا‌ب ‌رجوع بالاترين امتياز را كسب كند، انتخاب مي‌گردد.

ج-۳- انتخاب دستگاه برگزيده در بعد اختصاصي: براساس نتايج ارزيابي عملكرد در بعد شاخص‌هاي اختصاصي، حداكثر سه دستگاه استاني كه بيشترين امتياز را كسب نموده‌اند، انتخاب مي‌گردد.

ج-۴- دستگاه‌هاي برگزيده در هر محور موضوع بندهاي (ج-۲) و (ج-۳)، يك تيم كاري مؤثر شامل حداكثر ۴ نفر را به عنوان برگزيده انتخاب مي‌نمايند كه پس از معرفي به ستاد دستگاه، مورد تقدير قرار مي‌گيرند.

ج-۵- انتخاب واحد شهرستاني برگزيده در سطح استان: از بين واحد‌هاي شهرستاني، يك واحد كه بيشترين ميزان رضايت‌مندي مراجعان را براساس طرح سنجش ميزان رضايت‌مندي مراجعان از نحوه‌ي ارائه‌ي خدمات كسب نمايد، به عنوان واحد برگزيده شهرستاني انتخاب و در مراسم استاني جشنواره تقدير مي‌گردد.

ج-۶- استانداري‌ها مي‌توانند بر اساس معيارهايي كه به تأييد استاندار مي‌رسد، اقدام به انتخاب دو دستگاه استاني نموده و در قالب جشنواره شهيد رجايي از آن‌ها تقدير نمايند.

‌٤- نحوه تقدير از برگزيده‌ها (ملي، دستگاهي، استاني و شهرستاني):

الف – برگزيده‌هاي ملي بند‌هاي (الف-۱)، (الف -۲) و (الف -۳) اين بخشنامه در مراسم جشنواره شهيد رجايي دستگاه توسط رييس جمهور مورد تقدير قرار خواهند گرفت.

ب – برگزيده‌هاي دستگاهي بند‌هاي (ب -۱)، (ب -۲)، (ب -۳) و (ب-۴) اين بخشنامه در مراسم جشنواره‌ي شهيد رجايي دستگاه توسط بالاترين مقام دستگاه مورد تقدير قرار خواهند گرفت.

ج- برگزيده‌هاي استاني و شهرستاني بند‌هاي (ج -۱)، (ج -۲)، (ج -۳)، (ج -۴)، (ج -۵) و (ج -۶) اين بخشنامه در مراسم جشنواره‌ شهيد رجايي استان توسط استاندار مورد تقدير قرار خواهند گرفت.

د- نحوه‌ تقدير از برگزيده‌ها در سطح ملي توسط ستاد مركزي جشنواره شهيد رجايي، در سطح دستگاه توسط ستاد دستگاه و در سطح استان و شهرستان توسط ستاد استان تعيين شده و مسووليت آن نيز با رييس ستاد خواهد بود.

لازم است كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و معاونت‌هاي وابسته به رييس‌جمهور و همچنين استانداري‌ها ترتيبي اتخاذ نمايند تا ضمن ارزيابي عملكرد تمامي سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات وابسته خود (از جمله؛ بانك‌ها، تمامي شركت‌هاي دولتي واگذار شده در قالب اصل ۴۴ قانون اساسي، دانشگاه‌ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فنآوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و…) بر اساس موازين و ضوابط اين بخشنامه نسبت به تشكيل ستاد جشنواره و اجراي وظايف و مأموريت‌هاي محوله از تاريخ ابلاغ بخشنامه اقدام نموده و زمينه لازم را براي برگزاري هر چه بهتر مراسم جشنواره فراهم آورند.

لطف‌اله فروزنده دهكردي- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام