کتاب استخدامی اداری ها
مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی

تعیین تعرفه‌های خدماتی سال ۱۳۹۱ سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی (تصويبنامه شماره ۹۸۵۸/ت۴۸۵۰۹ک مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۲ هيأت وزيران)

تعیین تعرفه‌های خدماتی سال ۱۳۹۱ سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی (تصويبنامه شماره ۹۸۵۸/ت۴۸۵۰۹ک مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۲ هيأت وزيران)

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های خدماتی سال ۱۳۹۱ سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی

دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی

وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (۴) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴- و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۱۷۶/ت۴۳۵۰۵ه- مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۸ تصویب نمودند:

۱- تعرفه‌های خدماتی سال ۱۳۹۱ سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی (لاوان – بندر امام خمینی (ره) – بندر بوشهر – بندر شهید رجایی – بندر نوشهر – بندر امیرآباد – سهلان – پیام – یزد – صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس – پتروشیمی – انرژی پارس – کشتی‌‌سازی خلیج فارس) به شرح جداول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شوند.

۲- سازمان مسئول هر یک از مناطق ویژه اقتصادی ضمن رعایت صرفه و صلاح و ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت واحدهای تولیدی می‌تواند حسب مورد حداکثر تا ده درصد تخفیف نسبت به تعرفه مصوب، برای واحدهای خاص اعمال نماید. تعرفه وجوه دریافتی از بابت محصولات صادراتی از منطقه ویژه اقتصادی به خارج از کشور نیز از تخفیف معادل پنج تا ده درصد نسبت به تعرفه مصوب برخوردار خواهد بود.

۳ – کالای خارجی که از مناطق ویژه اقتصادی (بنادر شهید رجایی، امام خمینی (ره)، بوشهر، نوشهر و امیرآباد) به سایر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انتقال می‌یابد کالای ترانزیت خارجی محسوب شده و از پرداخت تعرفه هزینه حفاظت، پاکسازی، نظافت، بهداشت و حراست از منطقه ویژه اقتصادی مذکور موضوع بند (الف) تعرفه‌های خاص مناطق ویژه اقتصادی یاد شده معاف می‌باشد.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴/۱/۱۳۹۲ به تأیی-د مقام م-حترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور – محمدرضا رحیمی

 

جدول نرخ تعرفه‌های خدمات و هزینه‌های دریافتی در منطقه ویژه اقتصادی لاوان برای سال ۱۳۹۱

۱- هزینه انبارداری کالاهای وارده (غیر از خودرو) تا ۳۰ روز معاف و از روز ۳۱ بشرح زیر عمل می‌گردد:

۱-۱) نرخ کالاهای حجیم هر مترمربع انبار مسقف تا ارتفاع قابل چیدن کالا روزی ۱.۵۰۰ ریال

۲-۱) کالاهای عادی و فله‌ای و بندیلی و جعبه یک الی ۶۰ روز (بعد از معافیت ۳۰ روزه جهت کالاهای وارداتی) هر تن ۱.۰۴۰ ریال در روز

۳-۱) کالاهای عادی و فله‌ای و بندیلی و جعبه ۶۱ الی ۱۲۰ روز (بعد از معافیت ۳۰ روزه جهت کالاهای وارداتی) هر تن ۹۱۰ ریال در روز

۴-۱) کالاهای عادی و فله‌ای و بندیلی و جعبه‌ ۱۲۰ روز به بالا (بعد از معافیت ۳۰ روزه جهت کالاهای وارداتی) هر تن ۶۰۰ ریال در روز

۵ – ۱) کالاهای کانتینری یک الی ۶۰ روز (بعد از معافیت ۳۰ روزه) هر کانتینر ۲۰ فوت ۱۱.۷۰۰ ریال و هر کانتینر ۴۰ فوت ۲۰.۸۰۰ ریال در روز

۶ – ۱) کالاهای کانتینری ۶۱ الی ۱۲۰ روز (بعد از معافیت۳۰ روزه) هر کانتینر ۲۰ فوت ۹.۷۵۰ ریال و هر کانتینر ۴۰ فوت ۱۷.۹۴۰ ریال در روز

۷-۱) کالاهای کانتینری ۱۲۱ روز به بالا (بعد از معافیت ۳۰ روزه) هر کانتینر ۲۰ فوت ۷.۵۰۰ ریال و هر کانتینر ۴۰ فوت ۱۳.۵۲۰ ریال در روز

v در صورت استفاده از محوطه باز ۶۰% و در صورت استفاده از انبار هانگار ۷۵% براساس نرخ‌های فوق محاسبه می‌شود.

۲- انبارداری خودرو بدون هرگونه معافیت و از روز ورود بشرح زیر تعیین می‌گردد:

یک تا ۱۰۰ دستگاه در انبار سرپوشیده، هر دستگاه در روز ۶.۰۰۰ ریال در هانگار ۴.۵۰۰ ریال و در محوطه ۳.۰۰۰ ریال

۱۰۱ تا ۳۰۰ دستگاه در انبار سرپوشیده، هر دستگاه در روز ۲.۷۰۰ ریال در هانگار ۳.۰۰۰ ریال و در محوطه ۲.۲۰۰ ریال

مازاد بر ۳۰۰ دستگاه در انبار سرپوشیده، هر دستگاه در روز ۳.۲۵۰ ریال در هانگار ۲.۶۰۰ ریال و در محوطه ۱.۹۵۰ ریال

۳- تخلیه، بارگیری و صفافی بشرح جداول زیر اعمال می‌گردد:

الف) جدول یک – تخلیه، بارگیری و صفافی

 

کالا

تخلیه – ریال

بارگیری – ریال

صفافی – ریال

پالت

هر تن ۶.۰۰۰

هر تن ۸.۹۰۰

هر تن ۱.۴۰۰

غیر پالت

هر تن ۸.۹۰۰

هر تن ۱۱.۹۰۰

هر تن ۱.۸۰۰

فله

هر تن ۱۴.۹۰۰

هر تن ۱۸.۳۰۰

————-

کانتینر ۴۰ فوت

هر دستگاه ۱۳۴.۰۰۰

هر دستگاه ۱۷۹.۰۰۰

هر دستگاه ۲۴.۸۰۰

کانتینر ۲۰ فوت

هر دستگاه ۱۱۹.۰۰۰

هر دستگاه ۱۴۹.۰۰۰

هر دستگاه ۲۹.۰۰۰

کالاهای خارج از استاندارد و کانتینر و پالت

هر تن ۱۴۹.۰۰۰

هر تن ۲۰۸.۰۰۰

هر تن ۱۱.۹۰۰

  v برای واردکنندگانی که عملیات تخلیه، بارگیری و صفافی را خودشان رأساً انجام می‌دهند ۱۰% مجموعه هزینه‌های فوق به عنوان حق نظارت دریافت می‌گردد.

v کالاهای وارده به منطقه ویژه لاوان که از مبادی خارجی صرفاً برای ترانزیت به سایر کشورهای خارجی وارد می‌شوند از ۳۰% تخفیف در هزینه‌های تخلیه، بارگیری و صفافی برخوردار خواهند شد. ضمناً اینگونه کالاها تا ۶۰ روز از هزینه انبارداری معاف می‌باشند.

ب) جدول دو – هزینه جابجایی کالا (هر سرویس تریلی ۲۰ تن) در محدوده انبارهای منطقه

 

پالتی – ریال

غیر پالتی -‌ ریال

فله – ریال

۲۹۹.۰۰۰

۳۷۳.۰۰۰

۴۷۸.۰۰۰

 

ج) جدول سه – هزینه استریپ (تخلیه کالاها از داخل کانتینرها)

 

کانتینر ۴۰ فوت – ریال

کانتینر ۲۰ فوت -‌ ریال

کانتینر کالاهای فله – ریال

۵۲۰.۰۰۰

۴۴۸.۰۰۰

۵۷۲.۰۰۰

 

د) لیفت تراک با ظرفیت حداکثر ۱۰ تن جهت ارزیابی یا تفکیک کالا، صفافی و غیره هر ساعت ۷۴.۰۰۰ ریال (حداقل ساعت قابل محاسبه یک می‌باشد).

ه-) سختی بارگیری به تشخیص منطقه بابت هر دستگاه کامیون (بغل‌دار) ۲۹.۰۰۰ ریال

۴- هزینه نگهداری (حفاظت و حراست منطقه):

۱-۴) نیم درصد ارزش سیف متن پروانه بابت ورود ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه خط تولید سرمایه‌گذاران مستقر در منطقه

۲-۴) نیم درصد ارزش سیف متن پروانه بابت ورود قطعات یدکی بند ۱

۳-۴) یک درصد ارزش سیف متن پروانه بابت ورود قطعات یدکی بند ۱

۴-۴) یک درصد ارزش سیف متن پروانه بابت ورود هر نوع کالا توسط شرکت‌های خدماتی، پیمانکاری و ورود امانی کالا

۵ -۴) نیم درصد ارزش سیف متن پروانه بابت ترانزیت موضوع بندهای فوق به سایر مناطق آزاد، ویژه و سایر گمرکات کشور و عودت به مبدأ

۶ -۴) یک درصد ارزش سیف متن پروانه بابت ترانزیت مجدد ماشین‌آلات و تجهیزات پیمانکاری به مناطق به ازای هر بار

۷-۴) نیم درصد ارزش سیف متن پروانه بابت ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات پیمانکاری ترانزیت شده و ورود به کشور

۵ – هزینه‌های خدمات عمومی:

الف) در دوره اجرای طرح به ازاء هر مترمربع زمین واگذاری ۶۰۰ ریال ماهانه.

ب) از زمان تولید یک درصد قیمت فروش کالا و خدمات.

تبصره: در صورت توقف تولید به منظور اصلاح ساختار، طرح توسعه و… طبق بند (الف) عمل می‌گردد.

۶ – هزینه‌های آب و فاضلاب، برق و تلفن

۱-۶) هزینه آب و برق مصرفی و فاضلاب براساس تعرفه‌های سازمان‌های منطقه‌ای آب، برق و فاضلاب به اضافه ۱۵% درصد به عنوان هزینه‌های استهلاک، نگهداری شبکه‌های داخلی منطقه، هزینه‌های توزیع و بالاسری.

۲-۶) هزینه‌های استفاده از تلفن ثابت براساس تعرفه شرکت مخابرات ایران به اضافه ۶% درصد هزینه بالاسری و بابت هزینه‌های استهلاک، نگهداری شبکه صوت و داده و هزینه‌های توزیع ماهیانه ۹۱.۰۰۰ ریال به ازاء هر خط.

تبصره(۱): نرخهای فوق برای سال ۱۳۹۱ تنظیم گردیده و برای سالهای بعد معادل نرخ تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود افزایش خواهد یافت.

تبصره(۲): با توجه به شرایط و وضعیت جغرافیایی منطقه ویژه اقتصادی لاوان به سازمان مسئول منطقه اجازه داده می‌شود حداکثر تا میزان ۳۰ درصد نسبت به تعرفه‌ها تخفیف اعمال نماید.

تبصره(۳): در صورتی که صاحبان کالا سالیانه از میزان ۱۵۰.۰۰۰ تن به بالا کالا به منطقه وارد نمایند حداکثر از تخفیف ۲۰ درصد برخوردار خواهند شد.

تبصره(۴): کالاهایی که به صورت یکسره حمل می‌شوند ۴۰ درصد هزینه‌های مندرج دریافت می‌شود.

تبصره(۵): تعرفه‌های هرگونه خدمات فوق‌العاده یا خارج از موارد اعلام شده توسط مدیرعامل منطقه ویژه تعیین و ابلاغ می‌شود.

تبصره(۶): هزینه‌های عملیات تخلیه و بارگیری کالاهای با ظرفیت بالای ۳۰ تن و غیرپالیزه توسط مدیرعامل منطقه ویژه تعیین و ابلاغ می‌شود.

تبصره(۷): تأمین تجهیزات مورد نیاز جهت حمل، تخلیه و بارگیری کالاهایی که نیاز به تجهیزات ویژه دارند و بندر فاقد آن تجهیزات باشد به عهده صاحب کالا می‌باشد و سازمان بابت خدمات نظارتی ۱۰ درصد هزینه دریافت می‌نماید.

تبصره(۸): محاسبه هزینه‌های کسر تن، تن محسوب می‌گردد.

تبصره(۹): تعرفه‌های فوق‌الذکر برای کانتینرهای غیر استاندارد و کالاهای غیر متعارف ۳۰ درصد اضافی محاسبه می‌گردد.

سازمان منطقه ویژه اقتصادی لاوان

 

«تعرفه‌های خاص مناطق ویژه اقتصادی بندری»

الف – تعرفه هزینه خدمات عمومی و زیربنایی منطقه ویژه اقتصادی بندری

× مبلغ ۲۰.۰۰۰ ریال به ازای هر تن کالاهایی که به منظور عبور از منطقه ویژه اقتصادی بندری وارد بنادر مشمول می‌شوند.

تبصره۱- کالاهای ذیل از پرداخت هزینه موضوع بند الف معاف می‌باشند.

۱- صادرات (موقت قطعی، برگشتی، مجدد و…)

۲- ترانشیپ (مستقیم یا غیر مستقیم) داخلی و خارجی

۳- ترانزیت خارجی (به کشور ثالث)

۴- کابوتاژ (مبداء و مقصد)

۵ – مرجوعی و ورود موقت

۶ – کالایی که به منظور استفاده در مناطق ویژه اقتصادی بندری وارد شود.

۷- کالای تولیدی واحدهای مستقر در منطقه

تبصره۲- برای محاسبه هزینه‌های فوق، کسر تن، تن محسوب می‌گردد.

تبصره۳- در اول هر سال با استعلام از بانک مرکزی، نرخ تورم رسمی کشور به تعرفه‌های فوق‌الذکر افزوده می‌شود.

ب – تعرفه هزینه تسهیلات مواصلاتی و مهندسی منطقه ویژه اقتصادی بندری

× مبلغ ۸۰.۰۰۰ ریال به ازای هر تن کالای داخلی و یا خارجی اعم از مواد اولیه، ماشین‌آلات، کالاهای واسطه‌ای، کمکی و مصرفی و… که به منظور استفاده و یا بهره‌برداری وارد منطقه ویژه اقتصادی بندری می‌شوند.

تبصره۱- برای محاسبه هزینه‌های فوق، کسر تن، تن محسوب می‌گردد.

تبصره۲- در اول هر سال با استعلام از بانک مرکزی، نرخ تورم رسمی کشور به تعرفه‌های فوق‌الذکر افزوده می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام