کتاب استخدامی اداری ها
مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو (مصوبه ۱۵۳۲۲۴/ت۴۵۹۲۳هـ مورخ ۱/۹/۱۳۹۰)

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد شماره ۵۱۰/۱۰/۸۹۲ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۹ شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند «ب» ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۷۲- اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱- نام سازمان، سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو می‌باشد که از این پس در این اساسنامه به اختصار، سازمان نامیده می‌شود.

ماده ۲- مرکز اصلی سازمان در داخل محدوده منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو می‌باشد.

ماده ۳- سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود.

ماده ۴- سرمایه سازمان، مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال است که از محل آورده‌های غیرنقدی (زمین و تأسیسات) سازمان تقویم می‌شود. تمام سرمایه سازمان متعلق به دولت بوده و منقسم به یکصد هزار سهم یک میلیون ریالی است.

ماده ۵- اهداف سازمان، شامل انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی می‌باشد.

ماده ۶- ارکان سازمان به شرح زیر است:

۱- مجمع عمومی

۲- هیئت مدیره

۳- مدیرعامل و رییس هیئت مدیره

۴- بازرس یا بازرسان قانونی

ماده ۷- ه-یئت وزیران نماینده صاح-ب سهام در م-جامع عمومی می‌باشد که به موجب تصویب‌نامه ش-ماره ۱۵۹۱۷۶/ت۴۳۵۰۵ه- مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۸ اختیارات خود را به وزیران ع-ضو شورای هماهنگی من-اطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی تفویض نموده است.

ماده ۸- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به قرار زیر است:

۱- موافقت با تأسیس و انحلال شرکت‌های تابع

۲- پیشنهاد تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه سازمان و شرکت‌های تابع به هیئت وزیران با رعایت اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۳- اعمال نظارت عالی بر فعالیت‌های سازمان

۴- تصویب برنامه‌های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه، صورت‌های مالی و عملکرد سازمان

۵- تصویب آیین‌نامه‌های سازمان

۶- تصویب مقررات امنیتی و انتظامی منطقه با تأیید فرماندهی کل قوا

۷- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه و پیشنهاد آن جهت تصویب هیئت وزیران با رعایت اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۸- نصب و عزل اعضای هیئت مدیره

۹- انتخاب بازرس یا بازرسان و تعیین حق‌الزحمه آنها

۱۰- تعیین خط مشی عمومی سازمان

۱۱- تعیین حقوق، مزایا و هرگونه پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی قرار گیرد.

۱۳- اتخاذ تصمیم درباره واریز تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران به حساب اندوخته‌های سازمان.

ماده ۹- مجمع عمومی سازمان حداقل سالی یک بار برای رسیدگی و تصویب صورت‌های مالی تا پایان تیرماه هر سال و حداقل یک بار برای رسیدگی و تصویب بودجه سال بعد، حداکثر تا پایان دی ماه همان سال تشکیل می‌گردد.

ماده ۱۰- دعوت برای تشکیل مجمع عمومی سازمان در هر موقع با موافقت رییس جمهور به عمل می‌آید.

ماده ۱۱- محل تشکیل و چگونگی رسمیت یافتن جلسات و نحوه تصویب موضوعات دستور جلسه مجامع عمومی براساس آیین‌نامه داخلی شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.

ماده ۱۲- سازمان توسط هیئ-ت‌مدیره‌ای متش-کل از سه یا پنج نفر با تشخیص مجمع عمومی اداره می‌گردد. اعضای هیئت مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. عزل اعضای هیئت مدیره با همان مرجع انتخاب کننده است.

ماده ۱۳- اعضای هیئت‌مدیره‌ برای سه سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است و تا زمانی که اعضای هیئت مدیره جدید انتخاب نشده‌اند، هیئت مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد.

ماده ۱۴- جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی یک بار و بنا به دعوت رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان تشکیل می‌گردد. اعضای هیئت مدیره می‌توانند موضوعات مورد نظر خود را از طریق هیئت مدیره و مدیرعامل در دستورجلسه هیئت‌مدیره قرار دهند.

ماده ۱۵- جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده ۱۶- برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورت‌جلسه‌ای توسط منشی هی-ئت مدیره تنظیم و به امض-ای همه اعضای ه-یئت مدیره حاض-ر در جل-سه برسد. در صورتجلسات هیئت مدیره، نام اعضای هیئت مدیره حاضر یا غایب و خلاصه مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ درج می‌گردد. هر یک از اعضای هیئت مدیره که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد، نظر او باید در صورت‌جلسه قید گردد.

ماده ۱۷- هیئت مدیره دارای همه گونه اختیارات در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه بوده و از جمله دارای اختیارات و وظایف زیر می‌باشد:

۱- تعیین روشهای اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی

۲- چگونگی و نحوه اخذ عوارض براساس آیین‌نامه‌های مربوط

۳- چگونگی ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی و ثبت کشتی‌ها، شناورها و هواپیماها در منطقه براساس آیین‌نامه‌های مربوط و بدون ایجاد حق امتیاز و انحصار

۴- موافقت با تأسیس دفتر نمایندگی در محل‌های لازم

۵- چگونگی استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن در محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو براساس قان-ون و آیی-ن‌نامه اجرایی مص-وب مجمع عمومی

۶- اخذ تصمیم نسبت به خرید و فروش و اجاره و پیمانکاری و انجام امور تجاری و تولیدی و مبادرت به صادرات و واردات در چارچوب آیین‌نامه‌های مصوب

۷- تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان به مجمع عمومی جهت تصویب

۸- تهیه و تأیید گزارش هیئت مدیره، صورت‌های مالی و عملکرد سالانه سازمان و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب

۹- بررسی و تدوین آیین‌نامه‌های داخلی و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب

۱۰- تشکیل یا انحلال شرکت‌های فرعی براساس موازین قانونی با تصویب مجمع عمومی

۱۱- موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمینات تجاری و رهن و وثیقه اموال منقول و غیرمنقول در چارچوب آیین‌نامه‌های مربوط

تبصره- هیئت مدیره می‌تواند بعضی از اختیارات خود را به رییس هیئت مدیره و مدیرعامل تفویض نماید.

ماده ۱۸- مدیرعامل سازمان که ریاست هیئت مدیره را به عهده دارد، به موجب حکم رییس جمهور و از میان اعضای هیئت مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی سازمان می‌باشد.

دوره تصدی مدیرعامل سه سال است و انتخاب مجدد وی بلامانع می‌باشد و در هر حال دوره مدیریت مدیرعامل از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.

ماده ۱۹- رییس هیئت مدیره و مدیرعامل در اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت‌مدیره دارای همه گونه حقوق، اختیارات و اعتبارات بوده و نمایندگی سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. سایر وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است:

۱- انجام مکاتبات عادی و جاری سازمان

۲- عزل و نصب کارکنان سازمان

۳- تعیین حقوق و مزایا، ارتقا و اعطای پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اخذ تصمیم درباره امور استخدامی کارکنان طبق آیین‌نامه‌های مربوط

۴- دریافت مطالبات و پرداخت بدهی‌ها و افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانک‌های داخلی و خارجی با امضای مجاز سازمان

۵ – صدور مجوز برای انجام هرنوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو

۶ – صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین‌نامه‌های مربوط

۷- تعیین متصدی برای انواع مشاغل که در محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی متصدی مستقیم ندارند.

تبصره ۱- رییس هیئت مدیره و مدیرعامل می‌تواند برخی از اختیارات خود را به اعضای هیئت مدیره یا کارکنان سازمان به تشخیص و مصلحت خود واگذار نماید.

تبصره ۲- رییس هیئت مدیره و مدیرعامل مسئول حسن اجرای امور منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو و حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان می‌باشد.

ماده ۲۰- مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل را از میان اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیصلاح برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید و انتخاب مجدد آنان به این سمت بلامانع است و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد. در صورت فوت یا استعفا یا برکناری از خدمت بازرس اصلی، بازرس علی‌البدل وظایف وی را عهده‌دار خواهد شد.

ماده ۲۱- بازرس قانونی می‌تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را در حدود اختیارات قانونی و وظایف محول شده انجام داده و به دفاتر و پرونده‌ها و قراردادهای سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارک مربوط به سازمان را رسیدگی کند.

ماده ۲۲- مهم‌ترین وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:

۱- تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب

۲- رسیدگی به صورت‌های مالی سازمان و تصدیق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهیه گزارش و اظهارنظر در مورد عملیات سازمان برای تقدیم به مجمع عمومی. گزارش مذکور حداقل بیست روز قبل از جلسه مجمع عمومی به رییس هیئت مدیره و مدیرعامل تسلیم می‌شود.

۳- اظهارنظر در مورد صحت و سقم گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی.

تبصره- اجرای وظایف بازرس که طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده است، نباید به هیچ وجه مانع جریان عادی کار سازمان گردد.

ماده ۲۳- سال مالی سازمان از اول فروردین هر سال شروع و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد. دفاتر سازمان به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می‌شود. صورت‌های مالی سازمان و گزارش هیئت مدیره باید تا چهل روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی در اختیار بازرس قانونی گذاشته شود.

ماده ۲۴- اسناد و اوراق تعهدآور سازمان و چک‌ها، براتها و سفته‌ها همواره با امضای متفق رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و یا نماینده او و یک نفر به انتخاب هیئت مدیره با مهر سازمان معتبر می‌باشد.

ماده ۲۵- تعداد و انواع دفاتر قانونی طبق مقررات قانون تجارت از طرف هیئت‌مدیره تعیین می‌گردند.

ماده ۲۶- حساب‌های سازمان طبق اصول صحیح و متداول حسابداری و براساس موازین قانون تجارت تنظیم و نگهداری می‌شوند.

این اساسنامه به موجب نامه‌های شماره ۴۱۴۶۷/۳۰/۸۹ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۹، شماره ۴۳۹۰۹/۳۰/۹۰ مورخ ۳/۷/۱۳۹۰ و شماره ۴۴۲۵۲/۳۰/۹۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور – محمدرضا رحیمی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام