کتاب استخدامی اداری ها
آزمون های استخدامی

آگهی استخدام شركت پتروپالايش ميرداماد صفه سال ۱۴۰۱

آگهی استخدام شركت پتروپالايش ميرداماد صفه سال ۱۴۰۱

شركت پتروپالايش ميرداماد صفه به منظور تامین نیروی انسانی خود در نظر دارد از واجدین شرایط مرد (طبق شرایط اعلام شده در همین دفترچه) در مقطع دیپلم و كارشناسی از طریق برگزاری آزمون كتبی – عملی، مصاحبه فنی و تخصصی و طب صنعتی برای مشاغل مورد نیاز، دعوت به همكاری نماید.

آگهی استخدام شركت پتروپالايش ميرداماد صفه سال ۱۴۰۱

بخش اول: شرایط عمومی

الف) داشتن تابعیت جمهور ی اسلامی ایران؛
ب) اعتقاد به نظام جمهور ی اسلامی ایران و دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی؛
پ) التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
ت) دارا بودن دانشنامه/ گواهینامه موقت فراغت از تحصیل و گواهی پایان طرح در مقطع تحصیلی مربوطه برای انجام وظایف و مسئولیتهای شغل مورد نظر؛
ث) دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه (دوره ضرورت) یا معافیت قانونی دائم برای آقایان؛
ج) داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کار ی که استخدام میشوند؛
چ) عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر؛
ح) نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر؛
خ) عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام همچون عدم محکومیت به مجازاتهای اخراج، بازنشستگی، بازخرید خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی توسط آراء مراجع قضا یی و یا قانونی ذیصلاح؛
د) عدم اشتغال و همچنین نداشتن تعهد خدمت به دولت، شرکتهای دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، به هنگام انعقاد قرارداد و شروع بکار در شرکت پتروپالايش ميرداماد صفه الزامی میباشد؛

تبصره ۱: مسئولیت قبول یا عدم قبول استعفای پذیرفتهشده نهایی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجرایی، در زمان انعقاد قرارداد و یا صدور حکم کارگزینی، به عهده داوطلب پذیرفتهشده آزمون میباشد.

تبصره ۲: نحوه تشخیص شرایط افراد بدواٌ براساس خوداظهاری میباشد. با این حال، چنانچه حسب استعلامات انجام شده خلاف آن اثبات شود، افراد موصوف در هر مرحله از مراحل استخدام که باشند حذف و افراد حائز شرایط بعدی جایگزین خواهند شد.

ذ) دارا بودن حداکثر بیست و هشت (۲۸) سال سن (متولدین ۰۱/ ۰۱/ ۱۳۷۴ به بعد) برای دارندگان مدرک دیپلم و حداکث ر سی و دو سال (۳۲) سن (متولدین ۰۱/ ۰۱/ ۱۳۷۰ به بعد) برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی.
تبصر ه ۳: ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گوا هی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام و ظیفه آخرین روز ثبت‌نام و برای سن افراد، اولین روز ثبت‌نام خواهد بود.

بخش دوم : شرایط اختصاصی

۱- رشته‌های تحصیلی مورد نیاز، براساس رشته‌های تحصیلی مندرج در شرا یط احراز مشاغل شرکت حسب مورد با تائید مدیر یت منابع انسانی خواهد بود. مدارک تحصیلی موسسات آموزش عالی که مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناور ی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد، ملاک عمل خواهد بود.

۲ -مدرک تحصیلی متقاضیان صرفًا براساس مقاطع و رشتههای تحصیلی مندرج در آگهی منتشره خواهد بود.

تبصره ۱: شرکت هیچ‌گونه تعهدی به اعمال مدرک تحصیلی مقطع بالاتر افراد ندارد.

تبصره ۲: ارائه مدارک معادل و افتخاری به عنوان مدرک تحصیلی معتبر ملاک عمل قرار نمیگیرد.

۳ -داوطلبان صرفاْ در صورتی میتوانند در این آزمون ثبتنام نمایند که عنوان مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش رشته تحصیلی آنان به طور کامل و به صورت مشخص در شرایط احراز مشاغل ذکر شده باشد. لذا داوطلبانی که مقطع تحصیلی، رشته تحص یلی و یا گرایش رشته تحصیلی آنها عینا در آگهی درج نشده باشد، از ثبتنام خودداری نمایند. بدیهی است در هر مرحله از فرآیند جذب و بکارگیری مشخص گردد که مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش تحصیلی آنها با شرای ط ذکر شده در آگهی منطبق نباشد و دارای پسوند و یا پیشوند بیش از آنچه در آگهی آمده باشد، از سایر فرآیند استخدام حذف شده و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

توجه: اگر رشته تحصیلی بدون گرایش ذکر شده باشد صرفا رشته تحصیلی بدون گرایش ملاک عمل بوده و در صور تی ک ه رشته تحصیلی با گرایشهای مشخص ذکر شده باشد فقط آن رشته تحصیلی با گرایشها ی ذکر شده ملاک عمل خواهد بود. لذا داوطلبان موظفند در زمان ثبتنام با توجه به شرایط اعلام شده دقت کافی به عمل آورده و از ثبتنام در شغلهایی که واجد شرایط نیستند، خودداری نمایند.
۴- معافیت پزشکی خدمت ز یرپرچم داوطلبان در صورت قبولی در آزمون استخدامی کتبی و مصاحبه پس از تأیید واحد طب کار استان مربوطه مبنی بر توانائی انجام امور مربوط در عنوان شغلی مورد تقاضا قابل پذیرش خواهد بود.

۵- اين شركت هيچ گونه تعهدي در قبال اسكان افراد پذيرفته شده ندارد.

۶- با پذيرفته شدگان قرارداد موقت در چارچوب قانون كار و سازمان تامين اجتماع ي منعقد مي گردد .

بخش چهارم : مواد آزمون

الف) آزمون عمومی

۱ -زبان و ادبیات فارسی
۲ -معارف اسلامی
۳ -زبان انگلی سی عمومی
۴ -اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی، هوش و استعداد تحصیلی
۵- مهارت‌های فناوری اطلاعات (Internet ،Excel ،PowerPoint ،Word)

تبصره : اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالهای معارف اسلامی معاف بوده و نمره مکتسبه این داوطلبان، براساس مجموع تراز شده سایر سوالهای آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.

ب) آزمون اختصاصی

علاوه بر آزمون عمومی، آزمون تخصصی حسب مورد در عنوان شغلی مربوطه به شرح مفاد مندرج در جدول بخش نهم این دفترچه انجام خواهد شد. منابع آزمون تخصصی متناسب با عنوان شغلی مورد نظر، در همین دفترچه تشریح گردیده است.

تذکر: کلیه سوالات مواد آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهار گزینه‌ای و دارای ضر یب مربوطه میباشند. ضمناٌ به ازای هر پاسخ اشتباه به سوالات، یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.

مواد آزمون تخصصی

عنوان شغل/ مواد آزمون تخصصی
کارمند بهره‌برداری/ ریاضی مهندسی – انتقال جرم و عملیات واحد – سینیتک و طراحی راکتور – ترمودینامیک – انتقال حرارت – مكانيك سيالات
كارمند بارگيری و تخليه مواد نفتی/ رياضی – فيزیک

بخش پنجم : مراحل ثبت‌نام

ثبتنام به صورت اینترنتی از روز شنبه ۰۶ اسفند ماه ۱۴۰۱ تا پایان روز شنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۱ انجام خواهد پذیرفت. متقاضیان باید در مدت زمان فوق، نسبت به ثبتنام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند.

الف) مطالعه شرایط آزمون

داوطلب متقاضی جذب، باید در زمان ثبتنام، شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این دفترچه را داشته باشد. دفترچه آزمون در صفحه اول سامانه جهت دریافت و مطالعه داوطلبین قرار گرفته است. اکیدًا توصیه میشود داوطلبین محترم، قبل از هرگونه اقدام بر روی سامانه، شرایط و ضوابط آزمون را مطالعه و سپس نسبت به پرداخت هزینه و ثب تنام در آزمون اقدام نمایند .

ب) تهیه فایل اسکن شده از مدارک
۱ .عکس پرسنلی: داوطلب باید یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر، اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق سامانه ثبتنام اینترنتی در اختیار داشته باشد:
– عکس ۳۴) تمام رخ) که در سال جاری گرفته شده باشد؛
– با فرمت jpg باشد. اندازه عکس اسکن شده باید حداقل ۲۰۰۳۰۰ و حداکثر ۳۰۰۴۰۰ پیکسل باشد؛
– تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد؛
– حجم فایل ذخیره شده باید حداقل ۱۵ کیلوبایت و حداکثر ۷۰ کیلوبایت باشد؛
– حاشیههای زائد عکس اسکن شده باید حذف شده باشد؛
– حتیالامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد؛

تذکر ۱ :اسکن و استفاده از عکس روی کارتهای شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و …) قابل قبول نیست و لازم است داوطلبان از اصل عکس پرسنلی و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.

تذکر ۲ :با توجه به مشک لات به وجود آمده در آزمونهای استخدامی، درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثرًا برای داوطلبانی که در کافینت ثبتنام میکنند رخ داده است، تأ کید میگردد چنانچه ثبتنام خود را توسط کافینتها انجام میدهید، علاوه بر کنترل اطلاعات ثبتنامی، حتمًا نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نما˻د تا اشتباهًا عکس داوطلب دیگری به جای عک س شما ارسال نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباه از طرف داوطلب، تخلف محسوب شده و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

۲ .کارت ملی
۳ .مدرک تحصیلی
۴ .کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

تذکر ۱: داوطلب باید تصویر مدارک بالا را به صورت فایل با فرمت jpg و با وضوح و کیفیت بالا در سامانه بارگذاری نماید. حجم این فایل حداقل ۳۰ کیلوبایت و حداکثر ۲۰۰ کیلوبایت باشد و حاشیههای زائد حذف و ترجیحا رنگی باشد.

تذکر ۲ :بارگذاری مدارک بندهای ۵ ،۶ و ۷ الزامی نمیباشد.

ج) پرداخت وجه

متقاضیان واجد شرایط، باید با مراجعه به منوی «آزمون» در صفحه اول سامانه uiazmoon.ir ،بر روی گزینه «پرداخت هزینه» کلیک کرده و مبلغ ۰۰۰،۰۰۰،۲ ریال هزینه ثبتنام در آزمون را پرداخت نمایند. جهت این امر، داشتن ک ـارت ب ـانکی به همـراه رمـز اینتـ رنتی و کد CVV2 مورد نیاز میباشد.

«توکن پرداخت»، کد منحصر به فرد و مخصوص هر داوطلب است که در صورت اقدام موفق، جهت پرداخت هزینه ثبتنام به داوطلب اختصاص مییابد. لذا ضروری است داوطلبین، این کد «توکن پرداخت» را تا پایان مراحل ثبتنام و دریافت «کدرهگیری» نزد خود نگهداری نمایند. همچنین این کد، با شماره ملی و شمار ه تلفن همراه ثبت شده در ابتدای فرآیند پرداخت، در سامانه قابل بازیابی خواهد بود.

تذکر ۱ :در صورتی که داوطلب بلافاصله پس از پرداخت هزینه، امکان ثبتنام و انجام فرآیند مربوط به آن را نداشته باشد، با در دست داشتن کدرهگیری پرداخت، میتواند در زمان دیگری اقدام به ثبتنام نماید. برای این امر، میبایست از منوی آزمون (در صفحه اول سامانه)، گزینه «ثبتنام در آزمون» را انتخاب و پس از وارد کردن اطلاعات درخواستی، اقدام به ثبتنام نماید.

تذکر ۲ :در صورتی که داوطلب به هر دلیل پس از پایان موفقیتآمیز مراحل پرداخت هزینه، به توکن پرداخت خود دسترسی نداشته باشد، برای بازیابی توکن پرداخت، از منوی آزمون (در صفحه اول سامانه)، گزینه «بازیابی کد رهگیری/ توکن» را انتخاب و پس از وارد کردن اطلاعات درخواستی، دوباره توکن پرداخت برای ایشان نمایش داده میشود.

تذکر ۳ :به ثبتنامهای ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی، به هیچ وجه مسترد نمیگردد.

د) شروع فرآیند ثبتنام

فرآیند ثبتنام در سامانه، در هفت مرحله انجام میپذیرد تا داوطلب بتواند در هر مرحله، به راحتی اطلاعات خود را وارد سامانه نماید.

مرحله ۱ :بارگذاری مدارک

در این بخش، مدارک مشخص شده در «بند ب» بارگذاری میگردد.

مرحله ۲ : اطلاعا ت فردی

مشخصات فردی داوطلب در این بخش در سامانه ثبت میگردد.

مرحله ۳ : اطلاعات تحصیلی

اطلاعات تحصیلی داوطلب در این بخش وارد سامانه میگردد.

مرحله ۴ : شغل مورد درخواست

در این مرحله، سامانه با توجه به اطلاعات ثبت شده داوطلب در مراحل قبلی، شغلهای قابل انتخاب را به داوطلب نمایش داده و داوطلب میتواند از بین آنها تنها یک مورد را به عنوان شغل مورد درخواست خود، انتخاب نماید.

مرحله ۵ :اطلاعات تکمیلی

اطلاعات تکمیلی شامل اطلاعات تماس با داوطلب و آدرس محل سکونت میباشد. ثبت اطلاعات دقیق، همچنین استفاده از شمارههای تماس فعال، اطلاعرسانیهای آینده به داوطلبان را تسهیل خواهد نمود.

مرحله ۶ : کد رهگیری

تأکید میگردد صرفا در صورتی ثبتنام فرد به پایان میرسد که داوطلب وارد این مرحله شده و از سامانه «کد رهگیری» دریافت نماید.

ه) ویرایش اطلاعات

در زمانی که سامانه جهت ویرایش اطلاعات داوطلبان باز میباشد، داوطلبان میتوانند با مراجعه به پروفایل کاربری خود و کلیک بر روی بخش «ویرایش اطلاعات» اقدام به ویرایش اطلاعات ثبت شده خود نمایند.

نکته بسیار مهم : در صورتی که داوطلب جهت ویرایش وارد سامانه شود ، حتما میبایست دوباره تمامی ۷ مرحله را به صورت کامل طی نموده و کد رهگیری خود ر ا مشاهده نماید، در غیر این صورت ، تغییرا ت مورد نظر ایشان اعمال نخواهد گردید و همان اطلاعات قبل از ویرایش برای داوطلب معتبر خواهد بود.

و) زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون

کارت شرکت در آزمون، از تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۱ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت uiazmoon.ir قرار خواهد گرفت. آزمون در روز جمعه ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ در دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد. ساعت شروع و محل دقیق برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام چاپ کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.

لازم به ذکر است صدور کارت شرک ت در آزمون، به منزله تأیید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و اصل مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون، مورد بررسی قرا ر خواهد گرفت .

بخش ششم : شرایط سنجش افراد و نحوه اعلام نتیجه

مراحل تعیین حدنصاب علمی و معرفی افراد جهت سایر مراحل به شرح زیر صورت میپذیرد:

الف) تعیین داوطلبان دارای حدنصاب علمی
معرفی داوطلبان جهت بررسی مدارک و سایر مراحل جذب، منوط به کسب حد نصاب لازم در آزمون کتبی می‌باشد و حدنصاب عبارت است از ۵۰ درصد میانگین امتیاز سه نفر برتر در هر شغل پس از اعمال ضرایب مربوطه

تبصره: امتیاز داوطلبان با ارزش وزنی سی (۳۰ (درصد برای دروس عمومی و هفتاد (۷۰) درصد برای دروس تخصصی (آزمون عملی) محاسبه میگردد.

ب) معرفی لیست حداکثر ۳ برابر ظرفیت جهت بررسی مدارک از بین دارندگان حدنصاب علمی و مهارتهای عملی برای مشاغل مورد نیاز انتخاب داوطلبان جهت بررسی مدارک به میزان حداکثر سه برابر ظرفیت (در صورت وجود داوطلب واجد شرایط ) از میان داوطلبان دارای حدنصاب علمی در هر شغل و مهارتهای عمل ی برای مشاغل مورد نیاز با رعایت اولویت امتیاز مکتسبه صورت میپذیرد.

ج) اعلام لیست حداکثر ۳ برابر ظرفیت جهت انجام مصاحبه از بین دارندگان حدنصاب آزمون علمی و عملی انتخاب داوطلبان ۳ برابر ظرفیت در هر شغل (در صورت وجود داوطلب واجد شرایط) جهت انجام مصاحبه، صرفاْ از بین داوطلبانی که مدارک آنان بررسی و مورد تأ˻د قرار گرفته است، در هر شغل صورت میپذیرد.

د) معرفی به گزینش (انتخاب یک برابر ظرفیت)

پس از برگزار ی مصاحبه، معرفی داوطلبان به گز ینش بر اساس امتیاز كسب شده در مصاحبه و به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش (به عنوان نفر اصلی) خواهد بود.

بخش هفتم : تذکرات مهم

۱ -کسب حد نصاب علمی، هیچگونه حق استخدامی برای داوطلب ا یجاد نمیکند.
۲ -پذیرش نهایی موکول به تطبیق مدارک و شرایط و موفقیت داوطلبان در مراحل بعدی شامل مصاحبه، گز ینش، معاینات پزشکی ، اخذ گواهی عدم سوء پیشینه و دیگر استعلام های مورد نیاز از مراکز ذیصلاح خواهد بود.
۳ -با توجه به ا ینکه مدارک متقاضیان حسب نیاز شرکت پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون کتبی تا چند برابر ظرفیت استخدامی تعیین شده اخذ و بررسی خواهد شد، لذا در صورتی که مدارک داوطلبان مغایر با شرایط مندرج در این دفترچه و همچنین اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبتنامی باشد، هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد. در هر مرحله از آزمون، اعلام نتایج اولیه، مصاحبه و حتی در صورت پذیرش نهایی داوطلب حذف خواهد شد و حق هی چگونه اعتراضی ندارد.
۴ -داوطلبان در صورت قرار گرفتن در فهرست چند برابر ظرفیت مجوزهای استخدامی، مکلفند مستندات و مدارک مورد نیاز را قبل از مصاحبه استخدامی که متعاقبا از سوی شركت پتروپالايش ميرداماد صفه اعلام خواهد شد، ارائه نمایند.
۵ -مسئولیت ناشی از عدم رعا یت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن دفترچه بر عهده داوطلب خواهد بود و در صورتی که در کلیه مراحل حین استخدام و بعد از آن، خلاف موارد مندرج در دفترچه به اثبات برسد از ادامه مراحل آزمون داوطلب جلوگیری و در صورت اشتغال به کار، به علت عدم رعایت شرایط استخدام و ارائه مدارک خلاف واقع، طی ابلاغ کتبی لغو قرارداد/ اخراج خواهد شد. ضمناٌ در خصوص مقطع و رشته تحصیلی اظهار متقاضی در مرحله ثبتنام و ارا ئه مدرک تحصیلی منطبق با شرایط آزمون مبنای عمل است.
۶ -داوطلبان جذب و بهکارگیری میبایست سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که بکارگیری میشوند را داشته باشند.
۷ -وجه واریزی بابت ثبتنام، تحت هیچ عنوان عودت داده نخواهد شد.
۸ -داوطلبان گرامی جهت سهولت در فرا یند ثبتنام بهتر است ثبت نام خود را به روزهای آخر موکول ننمایند.
۹ -داوطلبان گرامی توجه داشته باشند جهت پاسخگویی به سوالات و ابهامات خود در زمینه کار با سامانه ثبتنام آزمون، تحت هیچ شرایطی تلفنهای شرکت پتروپالايش ميرداماد صفه و دانشگاه اصفهان را اشغال ننموده و صرفا از طریق ایمیل com.gmail@ir.uiazmoon و پس از معرفی کامل خود و ارائه مشخصات فردی کامل خود، با ما در ارتباط باشند تا حداکثر طی ۲۴ ساعت، پاسخ خود را از طریق همان ایمیل، دریافت نمایند.

بخش هشتم : شرایط احراز مشاغل

عنوان شغل/ مقطع رشته تحصیلی مورد نیاز
کارمند بهره‌برداری/ کارشناسی مهندسی شیمی (همه گرایشها به غیر از صنایع غذایی)- مهندسی تكنولوژی صنایع شیمیایی- مهندسی مکا نیک گرایش سیالات- مهندسی نفت
كارمند بارگيري و تخليه مواد نفتی/ دیپلم کلیه مدارک دیپلم

بخش نهم : تعداد نیروی مورد نیاز به تفکیک هر شغل

عنوان شغل/ تعداد/ جنسیت
کارمند بهره‌‎برداری/ ۱۲ نفر/ مرد
کارمند بارگیری و تخلیه مواد نفتی/ ۱۴ نفر/ مرد

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام