کتاب استخدامی اداری ها
آزمون های استخدامی

اطلاعیه فرایند ارزیابی تکمیلی مشاغل کیفیت بخشی ۱۴۰۳+ اعلام نتایج

اطلاعیه فرایند ارزیابی تکمیلی مشاغل کیفیت بخشی ۱۴۰۳

شناسنامه قانون- از سوی وزارت آموزش و پرورش «اطلاعیه فرایند ارزیابی تکمیلی مشاغل کیفیت بخشی ۱۴۰۳» منتشر شد.

اطلاعیه فرایند ارزیابی تکمیلی مشاغل کیفیت بخشی ۱۴۰۳

به اطلاع داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه مشاغل کیفیـت بخشـی سـال ١٤٠٣ کـه در روز جمعـه ١٤ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ برگزار شد، میرساند کارنامه نتایج اولیه متقاضیان رشته‌های شغلی مربوط به وزارت مذکور در درگاه اطلاعرسانی مرکـز آزمـون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir قرار گرفته است. لذا متقاضیان پس از دریافت نتیجه آزمون مزبور، در صورتی که بر اساس نتیجه اعـلام شـده، جزء معرفیشدگان چند برابر ظرفیت برای شرکت در مرحله ارزیابی تکمیلی و گزینش (بررسی اسناد و مدارک خوداظهاری، معاینات اولیـه پزشـکی، بررسی صلاحیتهای عمومی گزینش و در نهایت فرآیند سنجش و ارزیابی تکمیلی) وزارت آموزش و پرورش باشند، موظفند برای اقدامات بعـدی، با مراجعه به درگاه my.medu.ir بخش گزینش و استخدام (کارا) نسبت بـه اعـلام آمـادگی جهـت حضـور در فراینـد مـذکور و تکمیـل اطلاعـات نمودن برگ‌های مورد درخواست، با رعایت مفاد دفترچه آزمون و این اطلاعیه اقدام نمایند. بدیهی است عدم مراجعه به سامانه در مهلت تعیین شـده برای تکمیل «نمونبرگهای خوداظهاری»، به منزله انصراف از استخدام در آموزش وپـرورش تلقـی خواهـد شـد. زمـان دقیـق تکمیلـی اطلاعات خوداظهاری داوطلبان درهفته اول تیرماه متعاقبٌا ازطریق سوی وزارت آموزش وپرورش اطلاع‌رسانی خواهد شد.

یادآوری مهم: فرآیند ارزیابی تکمیلی طبق زمانبندی اعلام شده در سامانه گزینش و استخدام (کارا) صورت خواهد گرفت.

هر یک از داوطلبان معرفی شده چند برابر ظرفیت موظفند مطابق مفاد اطلاعیه اعلام اسامی چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی مشاغل کیفیـت بخشی سال ١٤٠٣ وزارت آموزش و پرورش مندرج در سایت مرکز آزمون جهاد دانشـگاهی بـه نشـانی hrtc.ir و همچنـین اطلاع‌رسـانی از طریـق سامانه گزینش و استخدام (کارا) در مراحل ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت‌های عمومی گزینش اقدام نمایند.

یادآوری مهم: داوطلب می‌بایست زمان دقیق تکمیل اطلاعات خوداظهاری را که ازسوی آموزش و پرورش درهفته اول تیرماه اعـلام خواهـد شـد در مهلت تعیین شده (حداکثر ٤ روز خواهد بود) با مراجعه به درگاه my.medu.ir بخش گزینش و استخدام (کـارا) نسـبت بـه تکمیـل کار برگ‌هـا و بارگذاری کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز اقدام کند.

اطلاعیه فرایند ارزیابی تکمیلی مشاغل کیفیت بخشی ۱۴۰۳

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام