کتاب استخدامی اداری ها
آزمون های استخدامی

استخدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سال 99

آزمون استخدامی نیروی قراردادی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اصلاحیه شماره 2

اطلاعيه در خصوص داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه ايثارگر ٢٥ درصد آزمون استخدامی نیروی قراردادی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

به اطلاع داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران که در مهلت قانونی (تا پایان روز ثبت‌نام در 11 ارردیبهشت‌ماه 1399) در سامانه ثبت‌نام خواهند نمود و کد رهگیری دریافت می‌نمایند، ولی سهمیه ایثارگری ۲۵ درصد آنها توسط سامانه بنیاد شهید تایید نشده است، می‌رساند ؛

چنانچه تا پایان روز دوشنبه 15 اردیبهشت‌ماه ۱۳۹9 موفق به ثبت تغییرات مورد نظر در سامانه سجایاي بنياد شهيد شوند، می‌توانند صرفاً از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ عصر روز سه‌شنبه 16 اردیبهشت‌ماه ۱۳۹9، با مراجعه به پروفایل خود در سایت www.hrtc.ir (قسمت ویرایش اطلاعات) نسبت به ویرایش و ثبت تغییرات نهایی سهمیه ایثارگری ۲۵ درصد خود اقدام نمایند.

نکته ؛ بخش «ويرايش اطلاعات» براي ديگر داوطلبان، در تاريخ مذکور غيرفعال خواهد بود.

اصلاحیه شماره 1

اصلاحیه دفترچه راهنمای آزمون استخدامی نیروی قراردادی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

شرایط سنی داوطلبان آزمون استخدامی نیروی قراردادی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

– دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم

داشتن حداقل بیست (20) سال تمام و حداکثر سی (30) سال تمام

– دارندگان مدارک تحصیلی فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکتری

داشتن حداقل بیست (20) سال تمام و حداکثر سی و پنج (35) سال تمام

اطلاعیه استخدام در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان ثبت‌نام و شرکت در آزمون استخدامی نیروی قراردادی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌رساند، این سازمان به‌ منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز به صورت استخدام قرارداد انجام کار معین از محل مجوز شماره 411395 مورخ 1398/07/24 سازمان اداری و استخدامی کشور، اقدام به برگزاری آزمون استخدامی می‌نماید.

ثبت‌نام این آزمون از روز شنبه 30 فروردین‌ماه 1399 و از طریق سایت اینترنتی مركز آزمون جهاد دانشگاهی به آدرس www.hrtc.ir آغاز خواهد شد و در پایان روز پنجشنبه 11 اردیبهشت‌ماه 1399 خاتمه خواهد یافت.

زمان آزمون: آزمون مذكور در روز جمعه مورخ 1399/03/30 برگزار خواهد گردید.

شناسنامه قانون | daftar

آگهی استخدام نیروی قراردادی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز به صورت اسـتخدام قرارداد انجام کار معین در سـازمان ثبت اسـناد و املاک کشـور از محل مجوز شـماره ۴۱۱۳۹۵ مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۸ سـازمان اداری و اسـتخدامی کشور، شـرایط و ضوابط عمومی و تخصصی برای استخدام به شرح زیر اعلام می‌گردد:

بخش اول : تعاریف

مفاهیم برخی از اصطلاحات بکار رفته در این دفترچه به شرح زیر است:

الف) دستگاه اجرایی کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسـترش و نوسـازی صـنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی، (کلیه دسـتگاههای موضـوع ماده (۵( قانون مدیریت خدمات کشوری) دستگاه اجرایی نامیده میشوند.

ب) ایثارگران

ب-۱) ایثارگران سهمیه بیست و پنج (۲۵) درصد شامل:

جانبازان آزادگان همسر و فرزندان شهدا همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و بالای یک سال اسارت پدر، مادر، خواهر و برادر شهید

ب-۲) ایثارگران سهمیه پنج (۵) درصد شامل: رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت

تذکر: مراجع تأیید مدت حضور داوطلبانه در جبهه‌ها عبارتند از :

۱. معاونت نیروی انسانی هر یک از رده‌های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود

۲. معاونت نیروی انسـانی سـازمان بسـیج مسـتضـعفان سـپاه پاسـداران انقلاب اسـلامی در مورد بسـیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل

۳. معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران

بخش دوم: شرایط عمومی داوطلبان

۱. داشتن تابعیت ایران

۲. اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناختهشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۳. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۴. انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان

۵. داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند.

۶. عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر

۷. نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر

۸. عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذیصلاح.

۹. داوطلبان استخدام نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت دستگاههای اجرایی و یا بازنشسته باشند.

۱۰. داشـتن حداقل بیسـت (۲۰) سـال تمام و حداکثر سـی (۳۰) سـال تمام برای دارندگان مدارک تحصـیلی دیپلم، حداکثر سـی و پنج (۳۵) سـال تمام برای دارندگان مدارک تحصـیلی فوق دیپلم، حداکثر چهل (۴۰) سـال تمـام برای دارندگان مدارک تحصـیلی لیسـانس، حداکثر چهـل و پنج (۴۵) سال تمـام برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری.

تبصـره ۱: جانبازان، آزادگان، فرزندان شـهدا، فرزندان جانبازان بیسـت و پنج درصـد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سـال اسـارت و بالاتر، از شـرط حداکثر سـن معاف می‌باشند و سـایر مشـمولین سـهمیه ۲۵ درصـد و ۵ درصـد در صـورت ثبت‌نام در آزمون، ضـمن رعایت تبصـره ۲ همین ماده، مکلف به رعایت حداکثر سـنهای اعلام شـده در این دفترچه می‌باشند، در غیراین صورت از سایر فرایند استخدام حذف خواهند شد.

تبصـره ۲: موارد ذیل به شـرط ارائه مدارک و مسـتندات لازم از مراجع ذیربط، به حداکثر سـن مقرر اضـافه خواهد شد:

– پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال

– داوطلبانی که در جبهه‌ها به طور داوطلبانه خدمت نمودهاند بهمیزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه‌ها 

– میزان مدت خدمت ضرورت

– داوطلبانی که به صـورت غیررسـمی و تماموقت در وزارتخانه‌ها و موسـسـات و شرکت‌های دولتی، بانکها و شرکت‌های تحت پوشـش آنها، شرکت‌های بیمههای دولتی، شـهرداریها و موسـسـات و شرکت‌های دولتی که شـمول قانون بر آنها مسـتلزم ذکر نام اسـت، موسـسـات و شرکت‌های ملی و مصـادره شـده که به نحوی از بودجه و کمک دولت اسـتفاده میکنند، نهادهای انقلاب اسـلامی و شرکت‌های تحت پوشـش آنها از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ به خدمت اشتغال داشتهاند به میزان مدت خدمت غیررسمی آنها.

تذکر (۱): ملاک عمـل در محـاسـبـه تـاریخ فراغـت از تحصـیـل و کـارت پـایـان خـدمـت، روز برگزاری آزمون (۳۰/۰۳/۱۳۹۹) می‌باشد. ملاک زمان فراغت از تحصیل، تاریخ فارغ‌التحصیلی مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه می‌باشد.

تذکر (۲): ملاک عمل برای محاسبه سن افراد، اولین روز ثبت‎نام (۳۰/۰۱/۱۳۹۹) می‌باشد. 

بخش سوم: مواد آزمون

الف- مواد آزمون عمومی مواد آزمون عمومی برای تمامی مشاغل عبارتند از :

۱. فّناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)

۲ .ریاضی و آمار مقدماتی

۳ .زبان و ادبیات فارسی

۴ .معارف اسلامی

۵ .زبان انگلیسی عمومی

۶ .اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی

۷ .هوش و توانمندیهای عمومی

تبصـره: اقلیتهای دینی مصـرح در قانون اسـاسـی جمهوری اسـلامی ایران از پاسـخگویی به سـوالهای معارف اسـلامی معاف بوده و در این صـورت نمره مکتسـبه این داوطلبان، بر اسـاس مجموع تراز شـده سـایر سـوالهای آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.

ب- مواد آزمون تخصصی مواد آزمون تخصصی برای هر یک از مشاغل در جدول زیر آمده است:

 

تذکر : کلیه سـوالات مواد آزمون عمومی و اختصـاصـی به صـورت چهار گزینهای با ضـریب یک (۱) می‌باشند. ضمناً به ازای هر پاسخ اشتباه به سوالات، یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.

بخش چهارم : امتیازات و سهمیه‌های قانونی

سهمیه ایثارگران

بر اساس هماهنگیهای به‌عمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران، جذب ایثارگران از محل سهمیه‌های اسـتخدامی از طریق شـرکت در آزمون، رقابت بین کلیه داوطلبان ایثارگر در هر یک از سهمیه‌های ۲۵ درصـد و ۵ درصـد بر اسـاس نمره مکتسـبه در آزمون به میزان چند برابر ظرفیت جهت معرفی به مصـاحبه اسـتخدامی و با رعایت ساز و کارهای ذیل صورت میپذیرد:

١. در فرآیند جذب و اسـتخدام مشـمولین سـهمیه ٢٥ درصـد ایثارگران، اسـتخدام آنان مطابق ضـوابط و مقررات جاری و با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت خواهد پذیرفت.

۲. با هماهنگی‌های بنیاد شـهید و امور ایثارگران، سـهمیه اسـتخدامی مربوط به مشـمولین سـهمیه ۲۵ درصـد ایثارگران در دفترچه آزمون مشخص و از سهمیه سایر داوطلبان مجزا گردیده است و داوطلبان ایثارگر تأیید شده مشـمول این سـهمیه، برای اعمال سـهمیه مذکور صـرفًا باید شـغل محلهای مشـخص شـده در سـهمیه ایثارگران ۲۵ درصـد را انتخاب نمایند. ضـمنًا این سـهمیه قابل تخصـیص به سـایر داوطلبان نبوده و در صـورت عدم تکمیل، باقیمانده سهمیه فوقالذکر محفوظ خواهد ماند.

۳. ایثارگران متقاضی بهرهمندی از سهمیه استخدامی حداقل ۲۵ درصد موضوع ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسـانی به ایثارگران برای ثبت‌نام و بهرهمندی از سـهمیه مزبور لازم اسـت ابتدا اطلاعات خود را در سیستم سـجایا (سـیسـتم جامع اطلاعات یکپارچه ایثارگران) ثبت نموده و توسـط بنیاد شـهید و امور ایثارگران تأیید گردد و در صورت عدم تأیید بنیاد مذکور، مجاز به انتخاب شغل‌محل‌های مشخص شده برای سهمیه یاد شده نمی‌باشند. 

۴. مشـمولین سـهمیه ۲۵ درصـد ایثارگران، مجاز به بهرهمندی از سـهمیه اسـتخدامی ۵ درصـد سـایر ایثارگران نمی‌باشند. به عبارت دیگر هر داوطلب ایثارگر میتواند در صـورت مشـمول بودن، صـرفًا از یکی از سهمیه‌های مشـخص شـده بر اسـاس ضـوابط مربوطه، اسـتفاده نماید. بنابراین مشـمولین سـهمیه ۲۵ درصـد ایثارگران، جهت استفاده از سهمیه اختصاصی خود، صرفًا باید مشاغل مشخص شده برای آنان در دفترچه را انتخاب نمایند.

۵. جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر از شرط حداقل معدل و حداکثر سن معاف می‌باشند.

۶. کسـب حد نصـاب نمره آزمون برای مشـمولین سـهمیه ۲۵ درصـد ایثارگران تا سـقف سـهمیه(۲۵ درصـد) الزامی نمی‌باشد. بدیهی اسـت در صـورتی که ایثارگران موضـوع این سـهمیه در شغل‌محل‌های سـهمیه آزاد شـرکت نمایند، کسب حد نصاب نمره آزمون در شغل مربوط، الزامی است.

۷. آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از کار افتادهکلی، آزادگان از کار افتاده کلی و فرزندان آنان که با کسب حدنصـاب قبولی و رعایت ترتیب نمرات مکتسـبه در سـهمیه آزاد آزمون اسـتخدامی پذیرفته میشـوند، میتوانند همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره‌مند گردند.

۸. سـهمیه اسـتخدامی مربوط به مشـمولین سـهمیه ۵ درصـد ایثارگران، در دفترچه آزمون مشـخص و از سـهمیه سایر داوطلبان مجزا گردیده است و داوطلبان ایثارگر برای اعمال سهمیه مذکور صرفًا باید شغل‌محل‌های مشـخص شـده در سـهمیه ایثارگران ۵ درصـد را انتخاب نمایند. ضـمنًا این سـهمیه قابل تخصـیص به سـایر داوطلبان نبوده و در صورت عدم تکمیل، باقیمانده سهمیه فوقالذکر محفوظ خواهد ماند.

۹. کسـب حد نصـاب نمره امتحان برای مشـمولین سـهمیه ۵ درصـد ایثارگران تا سـقف سـهمیه (پنج درصـد) الزامی نمی‌باشد. بدیهی اسـت در صـورتی که ایثارگران موضـوع این سـهمیه در شغل‌محل‌های سـهمیه آزاد شـرکت نمایند، کسب حد نصاب نمره امتحان در شغل مربوطه، الزامی است.

۱۰. اسـتخدام مازاد بر سـهمیه اسـتخدامی(۲۵ درصـد و ۵ درصـد) ایثارگران در صـورت کسـب حد نصـاب آزمون، از طریق رقابت با سایر داوطلبان آزاد در همان شغل محل، صورت میپذیرد.

تبصـره: پس از آزمون کتبی و معرفی داوطلبان برای بررسـی مدارک و مصـاحبه در سـهمیه مشـخص شـده، امکان تغییر سهمیه معرفی شده داوطلبان وجود نخواهد داشت.

بخش پنجم : مراحل ثبت‌نام

ثبت‌نام به صـورت اینترنتی از روز شـنبه ۳۰ فروردینماه ۱۳۹۹ تا پایان روز پنجشـنبه ۱۱ اردیبهشـت‌ماه ۱۳۹۹ انجام خواهد پذیرفت. متقاضـیان باید در مدت زمان فوق، نسـبت به ثبت‌نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند.

شناسنامه قانون | daftar

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام