کتاب استخدامی اداری ها
برنامه پنجم

آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (مصوبه ۱۳۴۸۷۹/ت۴۷۲۱۷هـ مورخ ۶/۷/۱۳۹۰ هیئت وزیران)

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (۱۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹- آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- شورا: شورای آمایش سرزمین.

ب- کمیسیون: کمیسیون تخصصی شورای آمایش سرزمین.

ج- معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور.

د- برنامه‌ها و طرحهای توسعه سرزمینی: برنامه‌ها و طرحهای آمایش سرزمین در سطوح جغرافیایی.

هـ- نظام یکپارچه‌ برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه سرزمینی: نظام هماهنگ از جریانهای اصلی برنامه‌ریزی سرزمینی در کشور که به طور یکپارچه برنامه‌ریزی و مدیریت نحوه بهره‌برداری از سرزمین را در چارچوب طراحی خط‌مشی توسعه فعالیت و اسکان جمعیت و ترتیبات سازماندهی فضایی توسعه اقتصادی-اجتماعی تنظیم می‌کند.

ماده ۲- ارکان شورا به شرح زیر می‌باشد:

الف- شورا

ب- دبیرخانه

ج- کمیسیون

ماده ۳- دبیرخانه شورا در معاونت مستقر است و معاون برنامه‌ریزی معاونت به عنوان دبیر شورا تعیین می‌شود.

ماده ۴- وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر می‌باشد:

الف- تدوین، تصویب و نظارت بر استقرار «نظام یکپارچه برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه سرزمینی» و تنظیم روابط ارکان اصلی آن.

ب- بررسی و تصویب برنامه‌ها و طرحهای توسعه سرزمینی در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی.

ج- هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرحهای توسعه سرزمینی.

ماده ۵- اعضای شورا عبارتند از:

الف- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور (رییس‌ شورا)

ب- وزیر کشور

ج- وزیر اطلاعات

د- وزیر جهاد کشاورزی

هـ- وزیر امور اقتصادی و دارایی

و- وزیر راه و شهرسازی

ز- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

ح- رییس سازمان حفاظت محیط زیست

ط- سه نفر صاحب نظر شاغل در دستگاههای اجرایی به انتخاب رییس‌جمهور

ی- دو نفر از اعضای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی

ماده ۶- دبیرخانه شورا کلیه وظایف دبیرخانه‌ای شورا از جمله موارد زیر را به عهده دارد:

الف- سازماندهی و انجام مطالعات موردنیاز.

ب- تهیه و تدوین گزارشهای نظارتی جهت ارایه به شورا.

ج- ارسال دعوتنامه و دستورجلسات برای اعضای شورا.

د- تهیه و تنظیم مصوبات شورا برای ابلاغ.

هـ- تنظیم و ارسال صورتجلسات.

و- پیگیری تصمیمات شورا.

ز- ضبط و نگهداری گزارشها، اسناد و اطلاعات، مذاکرات و مصوبات شورا.

ح- تنظیم گزارشهای کمیسیون برای طرح در جلسات شورا.

ط- انجام سایر امور محوله.

ماده ۷- به منظور تسهیل در پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورا، کمیسیون با مسئولیت معاون برنامه‌ریزی معاونت و زیر نظر دبیرخانه با حضور معاونین دستگاههای عضو شورا برای مشورت در موارد زیر بر اساس ارجاع دبیرخانه تشکیل می‌شود:

الف- بررسی و اظهارنظر در مورد برنامه‌ها و طرحهای توسعه سرزمینی در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی.

ب- بررسی و اظهارنظر در مورد گزارش-های نظارتی برنامه‌ها و طرحهای توسعه سرزمینی.

ج- بررسی و اظهارنظر در مورد گزارشها و متن مصوبات پیشنهادی و ارجاعی از سوی دبیرخانه.

د- بررسی و اظهارنظر در خصوص موضوعات ارجاع‌ شده از طرف شورا.

هـ- ارایه پیشنهادها و موضوعات اولویت‌دار برای طرح در شورا.

و- سایر موارد به تشخیص دبیرخانه.

معاون اول رییس جمهور – محمدرضا رحیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام