کتاب استخدامی اداری ها
برنامه پنجم

دستورالعمل تبصره (۲) ماده (۱۳۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (مصوبه ۴۵۶۴۵/ت۴۷۶۳۳هـ مورخ ۸/۳/۱۳۹۱ هيأت وزيران)

وزارت نفت – وزارت نيرو – معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، دستورالعمل ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده ۱- در اين دستورالعمل اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف- قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران.

ب- معاونت: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور.

ج- شركت خدمات انرژي: شركت خدماتي و مهندسي تأييد صلاحيت شده توسط معاونت كه پروژه‌هاي مرتبط با بهبود كارآيي انرژي را طراحي، اجرا و تأمين مالي مي‌كند. اين شركت كه صرفاً از نوع خصوصي يا تعاوني است، با تضمين حصول سطح مشخصي از كارآيي انرژي، تمام مخاطرات پروژه را برعهده مي‌گيرد و مبلغ قرارداد خود را از محل صرفه‌جويي انرژي تأمين مي‌كند. در اين آيين‌نامه شركت خدمات انرژي به اختصار شركت ناميده مي‌شود.

د- كارفرما: دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۲۲۲) قانون كه متقاضي استفاده از خدمات شركت مي‌باشند.

هـ- قرارداد خدمات انرژي: قراردادي كه بين كارفرما و شركت منعقد مي‌شود و براساس آن، شركت انجام صرفه‌جويي در مصرف انرژي با حفظ و عدم كاهش بهره‌مندي قبلي را در قبال كارفرما به عهده مي‌گيرد.

و- شركت مشاوره بهينه‌سازي انرژي: شركت مشاور تأييد صلاحيت شده توسط معاونت كه در چارچوب قرارداد منعقده با كارفرما وظيفه نظارت بر اجراي قرارداد خدمات انرژي، ارزيابي و اظهارنظر درخصوص ميزان صرفه‌جويي انرژي را به عهده مي‌گيرد.

ماده ۲- شركت موظف به تأمين پوشش بيمه مسئوليت براي جبران زيان احتمالي ناشي از آسيب ديدن تأسيسات و امكانات كارفرما در اثر اجراي قرارداد و مجاز به تأمين پوشش بيمه سرمايه‌گذاري مي‌باشد.

تبصره- بيمه‌نامه‌هاي سرمايه‌گذاري به عنوان تضمين‌هاي قابل قبول براي قراردادهاي خدمات انرژي قابل استفاده خواهد بود.

ماده ۳- معاونت م-ي‌تواند شرايط عمومي قراردادهاي هم-سان براي تنظيم قراردادهاي خدمات انرژي و نيز فهرست شركتهاي خدمات انرژي و ش-ركتهاي مشاور بهينه‌سازي را تهيه و ابلاغ نمايد. شرايط عمومي قراردادهاي همسان پس از ابلاغ لازم‌الاجراء مي‌باشد.

ماده ۴- در قراردادهاي خدمات انرژي، مسئوليت كل فرآيند صرفه‌جويي از جمله انجام مطالعات امكان‌سنجي، طراحي، اجرا، تأمين مالي، نصب، بهره‌برداري و نگهداري تا پايان مدت قرارداد، رعايت مقررات ملي ساختمان و ساير استانداردهاي مربوط در تمامي مراحل، اندازه‌گيري و گزارش ميزان صرفه‌جويي به عهده شركت مي‌باشد.

ماده ۵- دستگاههاي اجرايي موظفند پس از اجراي كامل مفاد قرارداد، بازپرداخت مبلغ قرارداد را فقط از محل صرفه‌جويي ناشي از كاهش مصرف انرژي به شرح قرارداد در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت تأمين و پرداخت نمايند. در دستگاههاي اجرايي كه مبلغ قرارداد را از محل منابع داخلي خود تأمين مي‌نمايند، تأييد قرارداد توسط معاونت به منزله مبادله موافقتنامه تلقي مي‌شود.

تبصره- صرفه‌جويي ناشي از كاهش مصرف انرژي برق، براساس تعرفه عمومي بند ۲-الف-۱تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي آنها محاسبه مي‌شود.

ماده ۶- انتخاب شركت برنده در مناقصه، براساس مناسب‌ترين نسبت ارزش حال بازپرداخت پيشنهادي به ارزش حال هزينه‌هاي انرژي صرفه‌جويي شده صورت مي‌گيرد.

ماده ۷- ارزيابي و اظهارنظر در خصوص ميزان صرفه‌جويي انرژي توسط شركتهاي مشاور بهينه‌سازي انرژي و در چارچوب قرارداد جداگانه با كارفرما صورت مي‌گيرد و عنوان شركت مشاوره بهينه‌سازي انرژي بايد در قرارداد خدمات انرژي قيد شود.

ماده ۸- منابع مالي مورد نياز براي اجراي اين آيين‌نامه با رعايت ضوابط و دستورالعملهاي مربوط از محل اعتبارات كمكهاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده موضوع ماده (۱۱۸)، بند (الف) ماده (۱۵۱) و بند «ص» ماده (۲۲۴) قانون و منابع موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها قابل تأمين است.

معاون اول رييس‎جمهور – محمدرضا رحيمي

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام