کتاب استخدامی اداری ها
بیمه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تنقیح مصوبات بیمه خسارات شخص ثالث در حوادث وسایل نقلیه زمینی

تنقیح مصوبات مربوط به بیمه خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زمینی (تصویبنامه شماره ۲۵۸۱۷/ت۵۷۶۲۷هـ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۹ هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت حقوقی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه ۳۱/۲/۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۶۴۷۰ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۹ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد تبصره اصلاحی بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور -مصوب ۱۳۸۹- تصویب کرد:

۱- مصوبات مندرج در فهرست‌های پیوست شماره (۱) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، اعم از اینکه اجرا شده یا موضوع آن منتفی یا به موجب قانون یا مصوبه لاحق، نسخ ضمنی شده باشد، به نحو مذکور در پیوست‌ها نسخ می‌شود.

۲- فهرست مصوبات معتبر هیئت وزیران و کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی در موضوع “بیمه خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زمینی” به شرح پیوست شماره (۲) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، اعلام می شود. معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع رسانی این مصوبات اقدام کند.

۳- فهرست مصوبات منسوخ صریح یا غیرمعتبر با انقضای زمان اجرا، به شرح ضمایم شماره (۱) و (۲) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، می‌باشد.

۴- اعلام اعتبار یا نسخ بخشی از یک مصوبه، به شرح بندهای فوق، به مفهوم اعتبار یا عدم اعتبار سایر بخش‌های آن مصوبه نیست مگر آن که در پیوست ها تصریح شده باشد.

۵- ارایه هر گونه پیشنهاد در موضوع “بیمه خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زمینی” جهت تصویب در هیئت وزیران منوط به داشتن پیوست تنقیحی مقررات است.

۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف است با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور هر سال نسبت به بروزرسانی پیوست ها و ضمیمه های این تصویبنامه، اقدام و آن را برای تصویب به هیئت وزیران ارایه کند.

۷- هر مصوبه هیأت وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی و نمایندگان ویژه رییس جمهور مربوط به موضوع “بیمه خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زمینی” که در پیوست ها و ضمیمه های این تصویب‌نامه درج نشده، تا هنگام تعیین تکلیف توسط هیئت وزیران (که با فوریت خواهد بود) غیرقابل استناد می‌باشد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

پیوست (۱)- مصوبات منسوخ ضمنی و منتفی

ردیف

عنوان مصوبه

تاریخ تصویب

شماره

و تاریخ ابلاغ

نحوه اعمال نسخ

ملاحظات

۱

اساسنامه هیأت نظارت بر حمل و نقل زمینی کشور ـ بند «و» ماده ۷

۱۳۴۵/۷/۲۳

۷/۵۰۰۶ـ

 ۱۳۴۵/۷/۲۶

بند «و» ماده۷ نسخ می‌شود.

 

۲

تایید صلاحیت شرکت سهامی بیمه البرز و پارس و امید و ساختمان و کار و آسیا برای انجام بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری

۱۳۴۸/۳/۱۷

۳۹۳۲/۱۵۱ـ ۱۳۴۸/۳/۱۷

کل مصوبه نسخ می‌شود.

 

۳

تائید صلاحیت شرکتهای بیمه آریا ـ بیمه شرق جهت انجام عملیات بیمه اجباری

۱۳۴۸/۴/۹

۲۰۲/۷۸۲۶ـ ۱۳۴۸/۴/۹

کل مصوبه نسخ می‌شود.

 

۴

تائید صلاحیت شرکت سهامی بیمه ملی توسط وزارتین دارائی و اقتصاد

۱۳۴۸/۴/۲۱

۲۲۵/۸۲۷۴ ـ ۱۳۴۸/۴/۲۱

کل مصوبه نسخ می‌شود.

 

۵

اصلاح آیین­نامه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی ـ بند ۳ جدول «د»

۱۳۵۴/۷/۵

۱۷۲۹۲ـ ۱۳۵۴/۷/۷

کل مصوبه نسخ می‌شود.

 

۶

آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های تعلیم رانندگی ـ بند۲ ماده ۵

۱۳۶۲/۱/۲۱

۲۳۴۹۲ـ ۱۳۶۲/۴/۲

بند ۲ ماده ۵ نسخ می‌شود.

 

۷

آیین‌نامه بهبود و‌ضعیت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران ـ
ماده ۳

۱۳۸۳/۱۰/۲۷

۶۵۹۲۹/ت۲۹۵۲۸ه‍ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳

ماده ۳ نسخ می‌شود.

 

۸

تصویب­نامه راجع به اتخاذ تصمیماتی در خصوص ممنوعیت بکارگیری رانندگان بدون گواهینامه و … در شرکت­های تاکسیرانی و آژانس­های مسافری و … ـ  بندهای ۳ و ۶ الی ۱۰

۱۳۸۶/۱۱/۷

۱۸۸۳۳۵/ت۳۹۱۰۵ه‍ ۱۳۸۶/۱۱/۲۰

بندهای ۳ و ۶ الی ۱۰ نسخ می‌شود.

بندهای ۱ ، ۲ و ۵ معتبر است.

۹

تصویب­نامه راجع به تأمین خسارت‌های بدنی برای
پرونده‌های واصل شده از صندوق دیه بیت المال در سال جاری (۱۳۸۶) ـ
 کل مصوبه

۱۳۸۶/۱۱/۷

۱۸۳۲۱۳/ت۴۴۸ه‍ ۱۳۸۶/۱۱/۱۳

کل مصوبه نسخ می‌شود.

 

۱۰

چگونگی پرداخت خسارات بدنی مشمول بیمه‌نامه شخص ثالث توسط شرکت‌های بیمه گر تجاری ـ کل مصوبه

۱۳۸۷/۳/۲۹

۴۶۱۳۹/ت۳۸۲۰۱ه‍ ۱۳۸۷/۴/۱

کل مصوبه نسخ می‌شود.

 

۱۱

اتخاذ تصمیماتی در خصوص بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ بند (۱)

۱۳۸۷/۴/۱۲

۵۶۲۸۸/ت۴۰۲۶۸ه‍  ۱۳۸۷/۴/۱۶

بند (۱) نسخ می‌شود.

درخصوص بند (۲) به ضمیمه (۲) رجوع شود.

۱۲

اصلاح تصویب‌نامه موضوع تأمین خسارت‌های بدنی برای پرونده‌های واصل شده از صندوق دیه بیت‌المال در سال ۱۳۸۶ ـ کل مصوبه

۱۳۸۷/۵/۶

۷۲۷۴۱/ت۴۰۲۳۹ه‍  ۱۳۸۷/۵/۸

کل مصوبه نسخ می‌شود.

 

۱۳

غیرفعال شدن کارت هوشمند سوخت وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث ـ کل مصوبه

۱۳۸۷/۵/۲۲

۸۳۰۷۵/ت۳۹۶۷۶ک  ۱۳۸۷/۵/۲۳

کل مصوبه نسخ می‌شود.

 

۱۴

اجازه پرداخت معادل سقف دو هزار نفر دیه کامل برای پرداخت دیه قربانیان سوانح رانندگی به صندوق تامین خسارتهای بدنی ـ کل مصوبه

۱۳۸۷/۹/۱۰

۱۶۹۳۰۶/ت۴۱۴۲۳ه‍  ۱۳۸۷/۹/۲۰

کل مصوبه نسخ می‌شود.

 

۱۵

تفویض اختیارات هیأت وزیران درخصوص تصویب آیین نامه‌های قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ و همچنین تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف درحق بیمه، موضوع ماده (۸) قانون یاد شده به وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک ـ کل مصوبه

۱۳۸۷/۱۲/۲۸

۲۴۶۹۹۰/ت۴۵۲ه‍ ۱۳۸۷/۱۲/۲۸

کل مصوبه نسخ می‌شود.

 

۱۶

تصویبنامه درخصوص الزام وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور افتتاح حساب بانکی لازم برای تمرکز و واریز درآمدهای حاصل از اجرای قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ بند (۴)

۱۳۸۷/۱۲/۲۸

۲۴۶۸۹۶/ت۴۲۳۲۵ه‍ ۱۳۸۷/۱۲/۲۸

بند ۴ نسخ می‌شود.

 

 

۱۷

کاهش مبلغ بیست هزار و سیصد میلیارد ریال از رقم مذکور در بند (۶۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور از اعتبارات هزینه ای ـ ردیف ۱۰۹ جدول پیوست

۱۳۸۸/۲/۱۴

۳۰۷۶۴/ت۵۱۳ن ۱۳۸۸/۲/۱۴

کل مصوبه نسخ می‌شود.

 

۱۸

آیین نامه اجرایی ماده (۲۷‏) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ کل مصوبه

۱۳۸۹/۶/۲۱

۲۵۸۹۵۲/ت۴۳۳۶۶ک

۱۳۸۹/۱۱/۱۶

کل مصوبه نسخ می‌شود.

 

۱۹

آیین نامه تشکیل کمیسیون ایمنی راه‌های کشور ـ  ماده ۷

۱۳۸۹/۸/۲۳

۲۰۲۶۵۳/ت۴۲۱۴۴ه‍  ۱۳۸۹/۹/۱۳

ماده ۷ نسخ می‌شود.

 

۲۰

محسوب شدن ده درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد دریافتی از مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی ـ کل مصوبه

۱۳۸۹/۱۱/۳۰

۳۸۶۹/ت۴۶۱۲۶ه‍ ۱۳۹۰/۱/۱۴

کل مصوبه نسخ می‌شود.

 

۲۱

تعیین حداقل سرمایه مؤسسات بیمه برای موسسات بیمه غیردولتی ـ کل مصوبه

۱۳۹۱/۵/۱

۱۸۱۰۷۰/ت۴۷۹۰۵ه‍ ۱۳۹۱/۹/۱۸

کل مصوبه نسخ می‌شود.

 

۲۲

اجازه پرداخت دیه کامل برمبنای ارزش ریالی ارزانترین نوع دیه به هنگام پرداخت دیه قربانیان سوانح رانندگی به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ـ کل مصوبه

۱۳۹۱/۹/۱

۲۱۲۷۸۰/ت۴۸۹۱۵ه‍ ۱۳۹۱/۱۲/۱۶

کل مصوبه نسخ می‌شود.

 

۲۳

کسر مبلغ سی و سه هزار و یکصد و هفده میلیارد وچهارصد و سی و نه میلیون ریال از اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی ملی، استانی، ردیف‌های متفرقه و تملک داراییهای مالی   ـ ردیف‌های ۸۸۶ و ۹۰۲ و ۹۱۶ جدول پیوست

۱۳۹۱/۱۰/۱۰

۲۰۴۴۳۸/ت۴۸۴۷۳ه‍  ۱۳۹۱/۱۰/۱۸

کل مصوبه نسخ می‌شود.

 

۲۴

اتخاذ تصمیماتی در خصوص بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ بندهای ۶ و تبصره‌های آن و بند ۷

۱۳۹۲/۳/۲۹

۸۲۵۰۳/ت۴۸۲۵۴ه‍ ۱۳۹۲/۴/۹

بندهای ۵ و ۶ و تبصره‌های آن و بند ۷ نسخ می‌شود.

بندهای ۱ تا ۴ معتبر است.

پیوست(۲) ـ مصوبات معتبر

ردیف

عنوان مصوبه

تاریخ تصویب

شماره و تاریخ ابلاغ

۱

موقوف الاجراء شدن ماده (۸) آیین نامه اجرایی قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی ـ مصوب ۱۳۷۶ ـ کل مصوبه

۱۳۸۰/۸/۲۳

۳۹۵۳۹/ت۲۵۵۳۰ه‍  ۱۳۸۰/۸/۲۸

۲

آیین­نامه راهنمایی و رانندگی ـ ماده ۱۸۳

۱۳۸۴/۳/۱۸

۲۰۸۷۳/ت۲۹۱۶۹ه‍ ۱۳۸۴/۴/۸

۳

آیین­‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی ـ ماده ۱۳

۱۳۸۶/۷/۱۸

۱۸۹۲۱۱/ت۳۴۱۹۱هـ ۱۳۸۶/۱۱/۲۱

۴

تصویب­نامه راجع به اتخاذ تصمیماتی در خصوص ممنوعیت بکارگیری رانندگان بدون گواهینامه و … در شرکت­های تاکسیرانی و آژانس­های مسافری و … ـ بندهای ۱ و ۲ و ۵

۱۳۸۶/۱۱/۷

۱۸۸۳۳۵/ت۳۹۱۰۵ه‍  ۱۳۸۶/۱۱/۲۰

۵

آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس ـ بند ب ماده ۵

۱۳۸۷/۲/۱

۸۹۳۷۰/ت۳۲۶۸۰ه‍  ۱۳۸۷/۶/۳

۶

تصویبنامه درخصوص الزام وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور افتتاح حساب بانکی لازم برای تمرکز و واریز درآمدهای حاصل از اجرای قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ کل مصوبه به‌جز بند ۴ که با اجرا منتفی شده است.

۱۳۸۷/۱۲/۲۸

۲۴۶۸۹۶/ت۴۲۳۲۵ه‍  ۱۳۸۷/۱۲/۲۸

۷

آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ پیوست ۳

۱۳۸۹/۱/۹

۴۲۵۹۸/۴۲۱۰  ۱۳۸۹/۱/۱۴

۸

اتخاذ تصمیماتی در خصوص توسعه و تشویق امر خدمات عبور کالا از کشور (ترانزیت) ـ بند ۳

۱۳۸۹/۵/۶

۹۹۴۰۸/ت۴۵۰۲۱ن  ۱۳۸۹/۵/۶

۹

تصویب‌نامه در خصوص تعیین جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ـ ردیف ۲۸ جدول

۱۳۹۰/۷/۳

۱۶۹۴۳۲/ت۴۶۷۴۸ک  ۱۳۹۰/۸/۲۸

۱۰

محسوب شدن مبالغ واریز شده از سوی شرکتهای بیمه تجاری به حساب درآمد عمومی و حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی ـ کل مصوبه

۱۳۹۱/۶/۱۸

۱۴۶۳۰۷/ت۴۸۱۷۵ک

۱۳۹۱/۷/۲۴

۱۱

آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱‏) و ماده (۳۲‏) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ بند ب ماده ۵

۱۳۹۱/۶/۲۶

۱۵۹۳۲۹/ت۴۷۱۸۷ه‍ ۱۳۹۱/۸/۱۵

۱۲

اتخاذ تصمیماتی در خصوص بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ بندهای ۱ تا ۴

۱۳۹۲/۳/۲۹

۸۲۵۰۳/ت۴۸۲۵۴ه‍ ۱۳۹۲/۴/۹

۱۳

اصلاح تصویبنامه موضوع اتخاذ تصمیماتی در خصوص بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ کل مصوبه

۱۳۹۲/۱۲/۲۱

۱۸۹۶۴۸/ت۵۰۲۲۲ه‍ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵

۱۴

تعیین حداقل سرمایه مؤسسات بیمه ایرانی موضوع ماده ۳۶ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری برای مؤسسات بیمه غیردولتی مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ ـ کل مصوبه

۱۳۹۵/۱۱/۲۴

۱۵۰۰۰۴/ت۵۳۱۴۲ه‍  ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

۱۵

تصویبنامه در خصوص تعیین وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسؤول اجرای ماده ۴۱ قانون بیمه اجباری شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه ـ کل مصوبه

۱۳۹۵/۱۱/۲۷

۱۵۰۸۹۳/ت۵۳۴۳۵ه‍  ۱۳۹۵/۱۲/۱

۱۶

آیین‌نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث ـ کل مصوبه

۱۳۹۶/۴/۴

۳۹۸۳۳/ت۵۳۹۴۵ه‍ ۱۳۹۶/۴/۱۰

۱۷

آیین‌نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه(بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) ـ کل مصوبه

۱۳۹۶/۴/۲۸

۵۱۰۵۱/ت۵۳۸۰۵ه‍ ۱۳۹۶/۵/۱

۱۸

آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ کل مصوبه

۱۳۹۶/۵/۸

۵۸۶۶۶/ت۵۳۶۳۶ه‍ ۱۳۹۶/۵/۱۶

۱۹

اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) ـ کل مصوبه

۱۳۹۶/۷/۱۹

۸۹۴۷۲/ت۵۴۷۳۸ه‍  ۱۳۹۶/۷/۲۳

۲۰

آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن ـ کل مصوبه

۱۳۹۶/۷/۲۶

۹۶۲۳۲/ت۵۳۶۲۰ه‍ ۱۳۹۶/۸/۶

۲۱

آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ کل مصوبه

۱۳۹۷/۲/۱۶

۱۷۹۹۱/ت۵۳۹۸۸ه‍  ۱۳۹۷/۲/۲۲

۲۲

اساسنامه صندوق تأمین خسارت‌‌های بدنی ـ کل مصوبه

۱۳۹۷/۲/۱۶

۱۸۰۲۸/ت۵۴۳۰۹ه‍ ۱۳۹۷/۲/۲۲

۲۳

آیین‌نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده (۱۲) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ کل مصوبه

۱۳۹۷/۳/۲۰

۳۵۵۲۲/ت۵۳۹۴۴ه‍ ۱۳۹۷/۳/۲۳

۲۴

آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده (۶) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ کل مصوبه

۱۳۹۷/۷/۱۵

۹۵۲۰۲/ت۵۴۲۳۲ه‍ ۱۳۹۷/۷/۱۸

۲۵

تصویب نامه در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت ـ کل مصوبه

۱۳۹۷/۱۰/۱۲

۱۳۷۲۶۴/ت۵۶۱۳۲ه‍  ۱۳۹۷/۱۰/۱۷

۲۶

آیین‌نامه نحوه رسیدگی به قصور یا تخلف شرکت‌های بیمه (موضوع ماده ۵۷ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه) ـ کل مصوبه

۱۳۹۸/۲/۸

۱۴۳۶۵/ت۵۴۵۰۲ه‍ ۱۳۹۸/۲/۱۲

۲۷

اصلاح ردیف (۱) جدول ذیل ماده (۴) آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن موضوع تصویب نامه شماره ۹۶۲۳۲/ت۵۳۶۲۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۶ ـ کل مصوبه

۱۳۹۸/۵/۲۰

۶۵۴۸۵/ت۵۵۲۹۹ه‍ ۱۳۹۸/۵/۲۷

ضمیمه (۱) ـ مصوبات منسوخ صریح

ردیف

عنوان مصوبه

تاریخ‌ تصویب

شماره و تاریخ ابلاغ

۱

آیین‌­نامه‌ اجرایی قانون‌ بیمه‌ اجباری‌ مسئولیت‌ مدنی‌ دارندگان وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ زمینی‌ در مقابل‌ شخص‌ ثالث ـ کل مصوبه

۱۳۴۷/۱۲/۲۸

۴۴۸۰۸/۸۱۰ـ ۱۳۴۷/۱۲/۲۹

۲

آیین­نامه صندوق تأمین خسارت  های بدنی ـ کل مصوبه

۱۳۴۸/۴/۲۱

۲۱۵۶۸/۲۵ ـ ۱۳۴۸/۵/۲۳

۳

اصلاح متن ماده ۳ آئین نامه صندوق تامین خسارت‌های بدنی مصوب ۱۳۴۸/۴/۲۱و تغییر عنوان«شرکت سهامی بیمه ایران» ـ کل مصوبه

۱۳۵۰/۱۰/۲۵

۷۲۳/۵۰۸۱۲ـ ۱۳۵۰/۱۰/۲۵

۴

اصلاح ماده پنج آیین‌نامه اجرائی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ کل مصوبه

۱۳۵۰/۱۱/۱۶

۷۷۶/۵۳۰۰۲ ـ ۱۳۵۰/۱۱/۱۷

۵

اضافه شدن تبصره‌ای به ماده ۱۱ آیین‌نامه صندوق تامین خسارتهای بدنی موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۵۶۸

۱۳۵۲/۱۲/۴

۱۰۹۷/۷۲۸۰۶ـ ۱۳۵۲/۱۲/۵

۶

افزایش حداقل مبلغ بیمه برای جبران خسارت‌های بدنی موضوع ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت بدنی‌دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ کل مصوبه

۱۳۶۲/۸/۱

۳۶۶۹۶/ ـ  ۱۳۶۲/۸/۸

۷

اصلاحیه آیین­نامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ـ مصوب ۱۳۴۸ کل مصوبه

۱۳۷۷/۶/۱۱

۴۵۷۲۱/ت۱۹۸۱۲ه‍ ـ۱۳۷۷/۷/۱۳

۸

آیین­نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی موسسات حمل و نقل جاده‌ای ـ بند الف ماده ۳

۱۳۷۸/۸/۵

۳۳۷۵۲/ت۲۰۰۴۰ه‍ ـ ۱۳۷۸/۹/۶

۹

آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی ـ  مصوب ۱۳۷۶ ـ ماده ۸

۱۳۷۹/۱۲/۲۷

۵۹۸۹۱/ت۲۰۴۱۵ه‍ ـ ۱۳۷۹/۱۲/۲۸

۱۰

اصلاحیه آیین­نامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ـ مصوب ۱۳۴۸ ـ

۱۳۸۰/۶/۱۴

۲۸۶۳۵/ت۲۳۱۶۵ه‍ ـ ۱۳۸۰/۶/۲۰

۱۱

تصویب نامه در خصوص سرمایه مؤسسات بیمه ـ کل مصوبه

۱۳۸۰/۸/۱۳

۳۴۵۲۱/ت۲۵۴۱۸ه‍ ـ ۱۳۸۰/۸/۲۱

۱۲

اصلاحیه آیین نامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ـ مصوب ۱۳۴۸ ـ کل مصوبه

۱۳۸۱/۳/۲۲

۱۰۸۳۹/ت۲۶۶۰۹ه‍ ـ ۱۳۸۱/۳/۲۵

۱۳

اصلاح آیین نامه اجرایی بند ب تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور ـ کل مصوبه

۱۳۸۲/۳/۲۵

۱۳۰۳۳/ت۲۸۶۹۲ه‍ ـ ۱۳۸۲/۴/۷

۱۴

اصلاح جداول تعرفه‌های شماره (۱) ، (۳) ، (۴) و (۵) ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ کل مصوبه

۱۳۸۲/۱۱/۱۶

۴۰۱۷۵/ت۲۸۱۴۹ک ـ ۱۳۸۲/۱۱/۲۰‍

۱۵

تصویب­نامه راجع به افزایش میانگین تعرفه‌های بیمه شخص ثالث ـ کل مصوبه

۱۳۸۲/۱۱/۱۹

۵۶۴۴۷/ت۲۸۱۴۹ه‍ ـ ۱۳۸۲/۱۱/۲۵

۱۶

افزایش سقف تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اشخاص ثالث ـ کل مصوبه

۱۳۸۳/۷/۱۹

۲۲۷۸۰/ت۲۹۹۸۵ه‍ ـ ۱۳۸۳/۷/۲۲

۱۷

آیین  ­نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی ـ بند پ ماده۳،  بند۲ ماده۷

۱۳۸۳/۱۲/۵

۲۳۴۹۲ـ ۱۳۶۲/۴/۲

۱۸

تصویب­نامه راجع به حداقل مبلغ بیمه برای جبران خسارت‌های بدنی هر نفر در هر حادثه ـ کل مصوبه

۱۳۸۵/۹/۱۲

۱۱۶۰۲۴/ت۳۶۳۵۸ه‍ ـ ۱۳۸۵/۹/۱۸

۱۹

تصویب‌نامه در خصوص تعیین حداقل سرمایه موسسات بیمه موضوع ماده (۳۶) قانون تاسیس بیمه مرکـزی ایـران و بیمـه‌گری ـ مصوب ۱۳۵۰ ـ برای موسسات بیمه غیردولتی ـ کل مصوبه

۱۳۸۵/۹/۱۲

۱۱۵۹۹۸/ت۳۵۴۴۱ه‍ ـ ۱۳۸۵/۹/۱۸

۲۰

تعیین مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز کل مصوبه

۱۳۸۷/۱۰/۲۹

۲۰۴۳۶۱/ت۴۱۶۴۶ه‍ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۷

۲۱

آیین‏نامه اجرایی ماده (۱۹) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ کل مصوبه

۱۳۸۸/۴/۱۴

۱۵۳۲۸۵/ت۴۲۴۳۸ک ـ ۱۳۸۸/۸/۳

۲۲

آیین‌نامه چگونگی اداره صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ـ کل مصوبه

۱۳۸۸/۹/۲۲

۲۱۶۴۵۴/ت۴۲۳۷۲ک ـ ۱۳۸۸/۱۱/۴

۲۳

دستورالعمل اجرایی ماده (۱۴‏) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ کل مصوبه

۱۳۸۹/۶/۲۱

۲۱۷۸۵۶/ت۴۳۵۸۰ک ـ ۱۳۸۹/۹/۳۰

۲۴

تصویبنامه تعرفه حق‌بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق‌بیمه شخص‌ثالث ـ کل مصوبه

۱۳۸۹/۱۲/۸

۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ک ـ ۱۳۹۰/۲/۱۹

ضمیمه (۲) ـ مصوبات غیرمعتبر با انقضای زمان اجرا

ردیف

عنوان مصوبه

تاریخ ‌تصویب

شماره و تاریخ ابلاغ

۱     

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال۱۳۸۲ کل کشور ـ ماده ۴

۱۳۸۲/۲/۷

۵۵۶۶/ت۲۸۴۹۹ه‍  ۱۳۸۲/۲/۱۰

۲     

مصوبه راجع به لغو تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۳۳/ت۲۸۶۹۲هـ

 مورخ ۱۳۸۲/۴/۷

۱۳۸۲/۱۲/۱۳

۶۸۵۳۷/ت۲۹۵۷۲ه‍  ۱۳۸۲/۱۲/۲۶

۳     

آیین نامه اجرایی بند ب تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۳

کل کشور ـ مواد ۴ ،۵ و ۶

۱۳۸۳/۴/۲۴

۲۰۰۶۱/ت۳۰۶۸۸ه‍ ۱۳۸۳/۴/۲۸

۴     

تاریخ اجرای جدول میزان جرایم تخلفات رانندگی در شهرها

و جاده‌های کل کشور مربوط به سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ ـ

ردیف ۸۴ و ۱۴۱ جدول

۱۳۸۳/۱۰/۲۷

۶۵۳۲۳/ت۳۲۱۱۶/ه‍

۱۳۸۳/۱۱/۱۱

۵     

تصویبنامه در خصوص دستورالعمل واگذاری اتوبوس و بهره‌برداری از خطوط اتوبوسرانی شهری و حومه به بخش غیردولتی ـ تبصره ۱ ماده ۱۸ بخش اول پیوست، تبصره ۳ ماده ۴ بخش دوم پیوست، تبصره ۲ ماده ۸ بخش دوم پیوست

۱۳۸۵/۹/۵

۱۱۱۳۹۳/ت۳۶۱۶۰ه‍  ۱۳۸۵/۹/۸

۶     

تصویبنامه در خصوص پرداخت بیمه شخص ثالث توسط بیمه‌های تجاری ـ کل مصوبه

۱۳۸۶/۴/۱۰

۵۸۸۷۱/ت۲۸۱ه‍ ۱۳۸۶/۴/۱۷

۷     

آیین نامه اجرایی تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور ـ ماده ۴

۱۳۸۶/۵/۲

۶۹۴۷۵/ت۳۷۴۵۶ه‍ ۱۳۸۶/۵/۲

۸     

تصویب­نامه راجع به اتخاذ تصمیماتی در خصوص ممنوعیت بکارگیری رانندگان بدون گواهینامه و … در شرکت­های تاکسیرانی و آژانس­های مسافری و … ـ بند ۴

۱۳۸۶/۱۱/۷

۱۸۸۳۳۵/ت۳۹۱۰۵ه‍  ۱۳۸۶/۱۱/۲۰

۹     

اتخاذ تصمیماتی در خصوص بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

ـ بند ۲

۱۳۸۷/۴/۱۲

۵۶۲۸۸/ت۴۰۲۶۸ه‍ ۱۳۸۷/۴/۱۶

۱۰  

آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ جزء ۶ از بند الف ماده۷

۱۳۹۲/۱/۱۸

۱۸۹۸۳/ت۴۸۹۳۳ه‍ ۱۳۹۲/۲/۳

 

مقررات مرتبط:

آیین‌نامه ماده (12) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

دستورالعمل نحوه تعیین خسارات قانون بیمه اجباری شخص ثالث

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام