کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیقوانین و مقررات ایثارگرانوزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

در خصوص درخواست ابطال بخشنامه موضوع: تبدیل وضعیت کارمندان ایثارگر به هیأت علمی

عدم ابطال بخشنامه موضوع: تبدیل وضعیت کارمندان ایثارگر به هیأت علمی (دادنامه شماره ۲۶۵۵ مورخ ۴؍۱۱؍۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۵۵

تاریخ دادنامه: ۴؍۱۱؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۲۲۲۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدعلی سبحانی فر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۵۸۱۹؍۵۰۰؍د- ۵؍۱۲؍۱۳۹۹ معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

عدم ابطال بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص تبدیل وضعیت کارمندان ایثارگر به هیأت علمی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۵۸۱۹؍۵۰۰؍د- ۵؍۱۲؍۱۳۹۹ معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” در بخشنامه صادره وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سه بند شرایط تبدیل وضعیت ایثارگران قید شده از جمله در بند ۱ اعلام شده نیاز به خدمات آموزشی تحقیقاتی فناوری از سوی موسسه؍واحد ذیربط؛ در صورتی که این موضوع به دانشگاه های تابعه واگذار شده است. از طرفی در بند ۳ قید شده تایید صلاحیت های علمی و عمومی در هیأت اجرایی جذب آن دانشگاه؍هیأت مرکزی جذب؛ در صورتی که این نیز در مصوبه شورای فرهنگی نیامده و طی مصوبه شورای عالی فرهنگی قید شده «کارمندان مشمول بند (ز) ماده ۴۴ و بند (پ) ماده ۹۰ قانون برنامه پنجم و ششم توسعه مستثنی از فراخوان و بدون رعایت شرط سنی و سنوات خدمت پرونده تبدیل وضعیت به هیأت علمی مورد بررسی قرار گیرد.

دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی پرونده مشمولین فوق به صورت فیزیکی برای بررسی و بهره مندی از مفاد موارد فوق (بند ز ماده ۴۴ و بند پ ماده ۹۰) به مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال نمایند» لذا تصدیق می فرمایید بندهای دو گانه فوق در تضاد و نقض مصوبه بالا می باشد. لذا وفق اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مستند به مواد مصرح تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مستدعی است حکم بر ابطال بخشنامه شماره ۵۸۱۹؍۵۰۰؍د-۵؍۱۲؍۱۳۹۹ در قسمت بندهای ۱ و ۳ صادر فرمایید.”

متن بندهای مورد شکایت به شرح زیر است:

” رئیس محترم دانشگاه؍دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …

معاونین محترم ……..

مشاور محترم وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی

رئیس محترم مرکز آموزشی، درمانی و تحقیقاتی قلب و عروق شهید رجایی

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا… (عج)

رئیس محترم دانشگاه شاهد

رئیس محترم دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی ارتش

رئیس محترم انستیتو پاستور ایران

رئیس محترم سازمان انتقال خون ایران

سلام و ادب

به استحضـار می رساند موضـوع نامه شمـاره ۹۷۲۸؍۹۹؍دش-۲۳؍۷؍۱۳۹۹ دبیر هیأت عالی جذب شـورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تبدیل وضعیت کارمندان ایثارگر موضوع بند (ز) ماده ۴۴ برنامه پنجم توسعه و بند (پ) ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه در جلسه هیات مرکزی جذب مورخ ۱۹؍۱۱؍۱۳۹۹ مطرح و مقرر گردید پرونده ایثارگران مزبور بدون شرکت در فراخوان و بدون رعایت شرط سنی و سنوات خدمت دارای شرایط زیر جهت تبدیل وضعیت به هیات عملی به هیأت مرکزی جذب ارسال گردد.

۱- نیاز به خدمات آموزشی – تحقیقاتی فناوری از سوی موسسه؍ واحد ذی ربط

………..

۳- تأیید صلاحیت های علمی و عمومی در هیأت اجرایی جذب آن دانشگاه؍ هیأت مرکزی جذب- معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۸۶؍۱۰۷-۴؍۲؍۱۴۰۱ توضیح داده است که:

” طبق مفاد ماده ۵ آیین نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب جلسه ۶۰۸-۱۹؍۴؍۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات بعدی آن، استخدام اعضای هیأت علمی بر مبنای نیاز دانشگاه ها صورت می پذیرد و به عبارتی اولین مرحله از جذب نیاز دانشگاه می باشد. برابر بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در حال حاضر ماده ۱ قانون احکام دائمی توسعه دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آمـوزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مـدیریت خدمات کشوری، قانون برگـزاری مناقصات و اصلاحات و الحـاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد، عمل می کنند.

وفق ماده ۱۱ آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب هیأت های امنای مربوطه، استخدام اعضای هیأت علمی در بدو ورود به خدمت صرفاً از طریق فراخوان از بین متقاضیان واجد مدرک دکترای تخصصی یا دانشنامه تخصصی یا بالاتر است. مطابق تبصره ۴ ماده مزبور ایثارگران واجد شرایط عضویت هیأت علمی جهت ورود به خدمت به عنوان هیأت علمی ملزم به شرکت در فراخوان و طی مراحل جذب برای تایید صلاحیت عمومی خواهند بود. به موجب بند (پ) ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه مقرر گردیده است کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز علمی که از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ مجوز نموده اندو دانشگاه آزاد اسلامی مکلف است حداقل بیست درصد اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگرن شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان ۱۵% و بالاتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان ۲۵% و بالاتر،رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه که دارای مدرک علمی دکتری مورد تایید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد و شرایط علمی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت یا انتقال کارکنان دیگر دستگاه ها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی، چنانچه شرایط علمی لازم را داشته باشند تامین کنند.

برابر بندهای ۱ و ۴ ماده ۵ مصوبه ششمین جلسه مورخ ۹؍۲؍۱۳۸۷ هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی، شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی و نیز اعلام نظر در خصوص جذب اعضای هیأت علمی به لحاظ توانایی های علمی و صلاحیت عمومی به عهده هیأت های اجرایی جذب دانشگا ها می باشد. به موجب بندهای ۵، ۴ و ۷ ماده ۲ مصـوبه ششمین جلسه مورخ ۹؍۲؍۱۳۸۷ هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و تایید نهایی توانایی های علمی و صلاحیت عمومی به عهده هیأت مرکزی جذب وزارتخانه می باشد. وفق مصوبه پنجاه و ششمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۵؍۷؍۱۳۹۹ موضوع نامه شماره ۹۷۲۸؍۹۹؍دش-۲۳؍۷؍۱۳۹۹ نیز مقرر گردیده است کارمندان مشمول بند (پ) ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه مستثنی از فراخوان و رعایت شرط سنی و سنوات خدمت می باشند. بنابراین در تمامی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین نامه اداری استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و دویست و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۵؍۷؍۱۳۹۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ اشاره ای به حذف اعلام نیاز دانشگاه ها و معافیت ایثارگران مشمول بند (پ) ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه از شرکت در فراخوان، رعایت شرایط سنی و احتساب سنوات خدمت معاف می باشند. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً برمبنای بند (پ) ماده ۹۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که: «کلّیه دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز علمی که از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ مجوز نموده‌اند و دانشگاه آزاد اسلامی مکلّفند حداقل بیست درصد اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان پانزده درصد و بالاتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه که دارای مدرک علمی دکتری مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند و شرایط علمی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی، چنانچه شرایط علمی لازم را داشته باشند تأمین و از ابتدا آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی و با رعایت صلاحیتهای اخلاقی استخدام کنند.»

ثانیاً مطابق بند ۱ ماده ۵ آیین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مصوب جلسات ۶۰۸ و ۶۲۳ مورخ ۱۹؍۴؍۱۳۸۶ و ۱۰؍۲؍۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی : «استخدام هیأت علمی برمبنای نیاز دانشگاه… انجام می‌گیرد» و بند ۲ ماده موصوف نیز نخستین مرجع رسیدگی به صلاحیت متقاضیان استخدام هیأت علمی را هیأتهای اجرایی جذب اعلام نموده و متعاقباً تأیید نهایی استخدام برعهده هیأت مرکزی جذب وزارتین است و فراز پایانی بند (پ) ماده ۹۰ قانون صدرالذکر، استخدام ایثارگران را به عنوان عضو هیأت علمی یا انتقال کارکنان ایثارگر دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی ایثارگر را مشروط به احراز شرایط علمی و رعایت صلاحیتهای اخلاقی نموده است.

ثالثاً مستفاد از تبصره ۴ ماده ۱۱ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال ۱۳۹۱، ایثارگران واجد شرایط عضویت هیأت علمی جهت ورود به خدمت به عنوان هیأت علمی ملزم به طی مراحل جذب برای تأیید صلاحیت عمومی خواهند بود.

بنا به مراتب فوق، بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۵۸۱۹؍۵۰۰؍د مورخ ۵؍۱۲؍۱۳۹۹ معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام