کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دستورالعمل اجرای هماهنگ قانون ارتقاء بهروری كاركنان بالینی نظام سلامت

دستورالعمل اجرای هماهنگ قانون ارتقاء بهروری كاركنان بالینی نظام سلامت در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی و خدماتی بهداشتی درمانی تهران (مرداد ۱۳۹۰)

صورت جلسه کمیته بررسی چگونگی اجرای هماهنگ قانون ارتقاء بهروری كاركنان بالینی نظام سلامت

نظربه اینکه اجرایی نمودن قانون ارتقاء بهروری کارکنان بالینی نظام سلامت در دسـتورکار وزارت متبـوع و دانشگاه قرار گرفته است با توجه به تفاسیر و برداشتهای متفاوت احتمالی از اجرای قانون موضـوع در دی ماه سال ۱۳۸۹در جلسه مدیران پرستاری بیمارسـتانهای تحت پوشـش دانشگاه مـورد بحـث و تبادل نظر قـرار گرفت و ابهامات قانونی مطرح و برطرف گردید. متعاقب آن فرم نرم افـزاری برنامه در قالب Excel تهیه و بـه همه بیمارستانها ارسال گردید .مقرر شد جهت تمرین اجرای قانون، مشخصات کلیه کارکنان بر اسـاس سـنوات خدمت، صعوبت کار بخش و نوبت کاری در برنامه فوق وارد گردد وبرنامه شـیفت کـاری بهمـن بیمارسـتان در فرمت فوق نوشته شود. پس از جمع آوری اطلاعات نواقص استخراج و به مدیر پرستاری مرکز اطلاع داده شـد.

در نهایت پس از جلسه تیرماه وزارت متبوع به منظور اجرای سراسری قانون، جلسـه ی دیگـری بـا حضـور مـدیر امور پرستاری،کارشناس نیـروی انسـانی پرسـتاری و ۵نفـر از مـدیران پرسـتاری بیمارسـتانهای (بهـارلو ،حضـرت فاطمه (س)، مرکز طبی کودکان، رازی و فیروزگـر) کـه در فـاز تمـرین، مسـتندات بهتـری ارائـه نمـوده بودنـد، تشکیل گردید. در این نشست ۴ساعته دستورالعمل اجرای قـانون ارتقـای بهـره وری در دانشـگاه بـا اسـتناد بـه قانونی و آئین نامه اجرائی تدوین گردید. مقرر گردید کلیه توافقات و هماهنگی ها بر اساس مر قانون باشد.

همچنین مقرر گردید به منظور اجرای هماهنگ قانون در کلیه بیمارستانها، علاوه بر جلسه توجیهی و لکه گیـری اجرای برنامه در کلیه بیمارستانها با همکاری مدیران محترم پرستاری پیش گفت، دستورالعمل اجرائی از سـوی معاونت محترم درمان به بیمارستانها ابلاغ گردد .

ماده ۱- مبانی قانونی

کلیه مواردمورد بحث در چار چوب دو ابلاغیه زیر صورت گرفته است:

۱- آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهروری کارکنان بالینی نظام سلامت که طی مکاتبه شماره:۴۳۶۱۶/ ۲ ۲۲۱۶ ۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ معاون محترم اول رییس جمهور ابلاغ گردیده است.

۲- دستورالعمل کسر ساعت کارکنان بالینی قانون ارتقاء بهروری که طی مکاتبه شماره ۱۰۰/۳۰۶۰۲۱مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱ وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی ابلاغ گردیده است.

ماده ۲: مشمولین قانون ارتقاء بهروری کارکنان بالینی نظام سلامت:

به استناد ماده ۱ قانون شامل کارکنان رسته بهداشتی درمانی می شودکه در بیمارستان ها و مراکز شبانه روزی دولتی (کشوری ولشکری) وغیر دولتی به بیماران بستری به صورت مستقیم ارائه خدمت می دهند و شامل پرستاران،ماما ها،بهیاران،کاردان و کارشناسان اتاق عمل وهوشبری ،کمک بهیاران و شاغلین رشته شغلی فوریت های پزشکی می باشند.

یاد آوری ۱: عدم اجرای قانون جهت پزشکان به علت آن است که نظام پرداخت ایشان به صورت کارمزدی می باشد و اجرای قانون برای ایشان موضوعیت ندارد.

یادآوری ۲: این قانون شامل رسته اداری مالی و پشتیبانی بیمارستانها، که در ارائه خدمت مستقیم به بیماران دخالت ندارند ، نمی شود.

ماده ۳: استفاده کنندگان از مزایای قانون ارتقاء بهروری کارکنان بالینی نظام سلامت به استناد ماده ۷ قانون کارکنانی که فرم تعهد نامه مبنی بر انجام خدمت انحصاری را تکمیل و امضاء نمایند، میتوانند از مزایای این قانون استفاده نمایند .لذا اخذ تعهد نامه از متقاضیان مشمول این قانون الزامی است.

ماده ۴: زمان اجرای قانون

بند الف) اجرای قانون پس از ورود نیروهای استخدامی وتسهیلاتی که جهت بکارگیری نیروها طی بخش نامه مقام عالی وزارت به شماره ۱۰۰/۵۹۱ مورخ ۹۰/۴/۲۷ مبنی بر جذب نیروهای پذیرقته شده در قالب قرارداد کار معین ۸۹روزه تا اعلام نظریه هسته گزینش قابل اجرامی باشد.

بندب) مدیریت امور پرستاری طی توافق با مدیران پرستاری بیمارستان ها آمادگی خود را جهت اجرای قانون با در نظر گرفتن مفاد بند الف از تاریخ ۹۰/۶/۱ اعلام می دارد.

بندج) به منظور اجرای قانون ارتقاء بهروری ضروری است که جلسه توجیهی جهت کلیه مدیران پرستاری در مرداد ماه برگزار میگردد و کلیه اشکالات و نواقص احتمالی اجرای برنامه تا پایان مرداد ماه رفع خواهد شد.

ماده ۷: اجرای قانون

اجرایی نمودن قانون ارتقا ء بهروری با رعایت کلیه مفاد مندرج در آیین نامه به شرح ذیل صورت خواهد گرفت:

بند الف) کسر ساعت کار بر مبنای جدول شماره -۱آیین نامه اجرای وزارت متبوع، با رعایت مدت کسر ساعت کاربر مبنای سنوات خدمت از ۱تا حداکثر ۵ساعت برای هریک از کارکنان خواهد بود.

جدول شماره یک – کسر ساعت کار ناشی از سنوات خدمت

سنوات

خدمت

ماه سال ماه سال ماه سال ماه سال سال

۱۶ بالاتر از۱۲-۱۶ ۱ ۸-۱۲ ۱ ۴-۸ ۱ ۴ تا۰ ۰

میزان کسر

ساعت کار

در هفته

۱ساعت ۲ساعت ۳ساعت ۴ساعت ۵ساعت

یادآوری -۱ملاك محاسبه سنوات خدمت در بخش دولتی برای کلیه کارکنان رسمی و پیمانی، سنوات

مندرج در احکام کارگزینی و برای کارکنان قرار دادی میزان پرداخت حق بیمه یا کسورات بازنشستگی

خواهد بود.

بند ب( مدت کسر ساعت کار بر اساس صعوبت کار مطابق جدول شماره ۲آئین نامه حداکثر ۲ساعت در

هفته محاسبه خواهد شد.

جدول شماره – ۲کسر ساعت کار ناشی از صعوبت کار

صعوبت کار باستناد

قانون نظام هماهنگ

%۱۰۰% تا۷۵ %۷۵%تا۵۱ %۵۰ %تا۲۶ %۲۵ % تا۸

صعوبت کار باستناد

قانون مدیریت

خدمات کشوری

۰-۳۷۵امتیاز ۳۷۶-۷۵۰امتیاز ۷۵۱-۱۰۰۰امتیاز امتیاز بالاتر از ۱۰۰۰

کسر ساعت کار در

هفته

نیم ساعت یک ساعت یک ساعت و نیم دو ساعت

یادآوری -۱فوق العاده سختی کار کارکنان بالینی بر اساس درصد های تعیین شده در نظام هماهنگ

برقرار می گردد.

یادآوری -۲مشاغل مدیریت پرستاری،سوپروایزرین ،وسرپرستاران که از جمله رشته های شغلی پرستاری

است حداکثر از ۲ساعت کاهش ساعت کار از جدول صعوبت کار )جدول شماره (۲استفاده خواهند نمود .

یاد آوری -۳با توجه به اینکه در برخی از بیمارستان ها جایگاه مدیریتی سر پرستار و سوپروایزر با توسعه

بیمارستان متناسب نبوده در صورتی که افرادی با ابلاغ انشایی در بیمارستان بعنوان سرپرستار یا سوپروایزر به

مدت بیش از ۶ماه خدمت نموده باشند، از امتیاز حداکثر ۲ساعت بند ب استفاده خواهند نمود.

یادآوری -۴با توجه به تعدد نحوه محاسبه سختی کار گروه پرستاری در بیمارستانهای مختلف مقرر گردید

لیست سختی کار بخش ها جهت اجرا در سال ۹۰بر اساس آخرین مصوبات از مدیریت توسعه و سرمایه

انسانی توسط مدیریت امور پرستاری دانشگاه تهیه و به بیمارستان ها ابلاغ گردد.

بند ج( مدت کسر ساعت کاردر نوبت کاری های غیر متعارف یک ساعت در هفته تعیین می گرددو صرفا”به

کارکنانی که بصورت نوبت کاری درگردش اشتغال دارند تعلق می گیرد.

یادآوری ۱مبنای محاسبه نوبت کاری درج آن در احکام کارگزینی می باشد.

ماده : ۷پس از کسر ساعتهای مرتبط با سنوات کاری – صعوبت کار و نوبت کاری، ساعت کار موظف هر

یک از کادر پرستاری در هفته به دست می آید که طیف ساعت کار هفتگی از ۴۲.۵ساعت تا ۳۶ساعت در

هفته متغیر می باشد. جهت محاسبه ساعت کار ماهانه هر فرد در ماه های ۳۱روزه که ۴هفته و ۳روز می باشد،

معادل ۴/۴هفته در نظر گرفته می شود و در ماه های ۳۰روزه که ۴هفته و ۲روز می باشد، معادل ۴/۲۸هفته

در نظر گرفته می شود که در ساعت کارکرد هفتگی فرد ضرب می گردد – در ماه ۲۹روزه که ۴هفته و ۱روز

می باشد، معادل ۴/۱۴هفته در نظر گرفته می شود که در ساعت کارکرد هفتگی فرد ضرب می گردد.که در

ساعت کارکرد هفتگی ضرب می گردد.

*** کلیه موارد مطرح شده در جدول نهائی خلاصه گردیده است.

ماده:۸ضریب محاسبه شیفت در قانون بهروری

ساعت کار کارکنان در نوبت های شب وایام تعطیل با ضریب ۱.۵خواهد شد.

ماده :۹شیفت کاری پرستاران به شرح زیر می باشد.

نوع شیفت ساعت شروع ساعت خاتمه

صبح ۷صبح ۱۴

۲۰ ۱۳ عصر

شب ۸ ۱۹صبح

یادآوری -۱باتوجه به تخصیص یک ساعت همپوشانی در کلیه شیفت ها جهت تحویل بالینی بیمار در نظر

گرفته شده است که در برخی از شیفتها، ساعت کار ازحداکثر ۱۲ساعت پیاپیبه ۱۳ساعت تبدیلشده است.

لذاتخصیص یک ساعت فوق، به جهت اهمیت تحویل بالینی بیمار وپیشگیری از خطاهای پرستاری الزامیست

یادآوری -۲با توجه به تغییر احتمالی شیفت در بعضی از مراکز بر اساس مفاد فوق در صورت وجود سرویس

ایاب و ذهاب هماهنگی لازم جهت سهولت استفاده کادر پرستاری از سرویس صورت پذیرد.

ماده : ۲۱با اجرای قانون ارتقاء بهروری شیفتهای عصر وشب ملغی می گردد وشیفت های روز)صبح یا عصر( به

صورت تک شیفت یا Long Dayاجرا می گردد.

جدول ساعت کارکرد محاسبه شده در شیفت های مختلف به شرح زیر می باشد

نام شیفت نوع شیفت مدت زمان شیفت ضریب مدت زمان نهایی

شیفت

صبح

ایام غیر تعطیل ۷ساعت ۷ ۱ساعت

ایام تعطیل ۷ساعت ۱۰.۵ ۱.۵ساعت

عصر

ایام غیر تعطیل ۷ساعت ۷ ۱ساعت

ایام تعطیل ۷ساعت ۱۰.۵ ۱.۵ساعت

Long Day

ایام غیر تعطیل ۱۳ساعت ۱۳ ۱ساعت

ایام تعطیل ۱۳ساعت ۱۹.۵ ۱.۵ساعت

شب کلیه ایام ۱۳ساعت ۱۹.۵ ۱.۵ساعت

ماده :۱۱بر اساس مفاد قانون ،ساعت خواب حذف می گردد.

ماده ۱۲: به ازای هر روز تعطیلی غیر جمعه به میزان یک روز ) ۷معادل ساعت( از ساعت کار موظفی ماهانه پرسنل کسر خواهد شد و ساعت موظفی پس از کسر ساعات تعطیلات محاسبه می گردد

ماده ۱۳: به ازای هرروز مرخصی استحقاقی و استعلاجی به میزان یک روز) ۷ساعت( ازساعت کار موظفی ماهانه فرد کسر خواهد شد

ماده ۱۴: بر اساس قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۴/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی، پاس شیر جهت ماردان شیرده تا ۲۴ماه صادر میگردد که یک ساعت در روز میبایست استفاده نمایند.

ماده ۱۵: اضافه کار کارکنان استفاده کننده از قانون ارتقاء بهروری کارکنان نظام سلامت به استناد ماده ۵قانون بهروری کارکنان می توانند در صورت نیاز فعلاً حداکثر ۸۰ساعت در ماه در صورت نیاز فرد یا بیمارستان با توافق طرفین اضافه کاری نمایند.

جدول نهائی چگونگی اجرای قانون ارتقای بهره وری کادر پرستاری دانشگاه از شهریور تا پایان سال ۱۳۹۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام