کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

پرداخت فوق العاده ویژه دانشگاه های علوم پزشکی

الزام به پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند ۱۲ ماده ۵۴ آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیرهیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

این رأی مربوط به هیئت عمومی نیست؛ اما در سایت دیوان عدالت اداری به عنوان رأی صحیح اعلام شده است

شاکی: …

طرف شکایت: دانشگاه علوم پزشکی …

خواسته: الزام به پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند ۱۲ ماده ۵۴ آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیرهیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور 

گردش كار: شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم ديوان عدالت اداری کرده که در تاریخ … ثبت دبیرخانه دیوان و سپس به این شعبه ارجاع شده و خلاصه آن چنین است: اینجانب از کارمندان غیرهیأت علمیِ رسمی دانشگاه علوم پزشکی هستم،علی رغم پیش بینی پرداخت فوق العاده ویژه در بند ۱۲ ماده ۵۴ آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی، دانشگاه بدون دلیل خاصی از پرداخت آن خودداری می نماید. دادخواست و ضمایم به‌ طرف شکایت ابلاغ‌شده که در پاسخ اعلام کرده است: مفاد مقرره مورد استناد شاکی متضمن حکمی مبنی بر الزام دانشگاه به پرداخت فوق العاده ویژه نمی باشد، لذا صدور حکم به رد شکایت مورد استدعاست. اینک در وقت مقرر/ فوق‌العاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زير رای صادر می‌شود.

رأی شعبه

۱. مطابق ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب ۱۶/ ۰۱/ ۱۳۹۶ و بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۸۹ کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از حیث مقررات اداری و استخدامی تابع آیین نامه های مصوب هیأت امناء هستند و از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله دریافت فوق العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ آن و مصوبات هیأت وزیران در این خصوص خارج هستند. 

۲. ماده ۵۴ آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیرهیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور اصلاحی سال ۱۳۹۱ مقرر می دارد: « علاوه بر پرداخت هاي موضوع مواد ۵۰، ۵۱ و ۵۳ (حق شغل، حق شاغل و فوق العاده مدیریت) که «حقوق ثابت» تلقی می شود؛ فوق العاده هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت می باشد: … بند ۱۲ – فوق العاده ویژه: در موارد خاص موسسه مجاز است با توجه به عواملی از قبیل مهارت، مسئولیت، ریسک پذیري، تأثیر اقتصادي فعالیت ها در درآمد موسسه، مخاطرات شغل، موقعیت شغل در مبلغ (حق شغل+ حق شاغل+ فوق العاده مدیریت) بازار کار داخلی و بین المللی، میزان ارباب رجوع و حساسیت کار، براي حداکثر ۲۵% از مشاغل موسسه حداکثر تا ۵۰ % سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر مندرج در این آیین نامه، فوق العاده ویژه برقرار نماید. مشاغل مورد نظر و میزان فوق العاده مذکور، حسب دستورالعمل مصوب هیأت امناء تعیین می شود.

۳. ماده ۶۲ آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیرهیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور  نیز اشعار می‌دارد: «دستورالعمل نظام پرداخت حقوق و مزایاي کارمندان قراردادي به تصویب هیأت امناء خواهد رسید. تا تصویب دستورالعمل مورد نظر مصوبات قبلی هیأت امناء در این مورد ملاك عمل خواهد بود.»

۴. مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۶۰۲ مورخ ۱۱/ ۰۴/ ۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، فوق العاده ویژه موضوع ماده ۵۴ آیین نامه اداری استخدامی اعضاء غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی، نیز برای موارد خاص و برای حداکثر ۲۵ درصد از مشاغل است، مشاغلی که تعیین آن ها و نیز تعیین میزان فوق العاده قابل پرداخت به تهیه دستور العمل مصوب هیأت امناء موکول شده است و حسب اعلام دانشگاه علوم پزشکی و مدیرکل حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکنون چنین دستورالعملی تهیه و تدوین نشده است. بدیهی است بدون تهیه دستورالعمل مذکور امکان شناسایی مشاغل مورد نظر و تعیین میزان فوق العاده پرداختی به آنان وجود ندارد.

با عنایت به این که اولاً ماده ۵۴ آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیرهیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور اصلاحی سال ۱۳۹۱ دلالت بر  جواز اعطاء فوق‌العاده ویژه در موراد خاص حسب دستور العمل مصوب هیأت امناء دانشگاه دارد؛ ثانیاً مطابق رأی وحدت رویه شماره ۶۰۲ مورخ ۱۱/ ۰۴/ ۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پرداخت فوق‌العاده ویژه به تهیه دستورالعمل مصوب هیأت امناء موکول شده است و حسب اعلام دانشگاه علوم پزشکی و مدیرکل حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تاکنون چنین دستورالعملی تهیه و تدوین نشده است و بدون تهیه دستورالعمل امکان شناسایی مشاغل مورد نظر و تعیین میزان فوق العاده پرداختی وجود ندارد، بنابراین به استناد مقررات مزبور حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. این رای  برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بيست روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداری است.

دادرس/  رئیس شعبه … دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام