کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازی دانشگاه‌های علوم پزشکی

دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازی موضوع ماده ۴۶ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مقدمه:

این نظام به استناد ماده ۶۴ فصل هفتم آیین نامه اداری و استخدامی كاركنان غیرهیات علمی موسسات علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی در ۷ بخش، ۶۴ ماده و ۲۲ تبصره تهیه و تدوین گردید و به تصویب هیات امناء رسید.

دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازی دانشگاه‌های علوم پزشکی

بخش اول: كلیات

ماده ۱‌. تعاریف و اصطلاحات

– كارگروه تخصصی آموزش و توانمند سازی منابع انسانی: گروه تخصصی مشخصی شامل نمایندگان منتخصص موسسات علوم پزشكی و ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی است كه با هدف ایجاد وحدت رویه، نظارت و همسوسازی امور آموزش و توانمندسازی منابع انسانی فعالیت می نمایند كه به اختصار كارگروه آموزش نامیده ‌می‌شود.

– منابع انسانی: به تمامی شاغلین رسمی، پیمانی و قراردادی )اعم از مدیران و كاركنان( مؤسسه كه مشمول آموزش هستند اطلاق می شود كه در این دستورالعمل تحت عنوان كارمندان بكار می رود.

– واحد آموزش و توانمندسازی منابع انسانی: یكی از واحدهای معاونت توسعه مدیریت و منابع مؤسسه است كه سطح دانش و مهارت‌های شغلی مناس برای كارمندان را در راستای انجام وظایف، مأموریت‌ها و دستیابی به اهداف مؤسسه، تعیین می نماید و موظف به اجرای مراحل اصلی فرایند آموزش در مؤسسه می‌باشد كه به اختصار واحد آموزش نامیده می شود.

– آموزش و توانمندسازی منابع انسانی: تمامی برنامه ها وفعالیت های آموزشی است كه درچارچوب دستورالعمل نظام آموزش در راستای افزایش و بهبود سطح شایستگی وتوانمندسوازی كارمندان به منظوور ارتقاء بهره وری وكارآمدی مؤسسه طراحی واجرا می شود.

– راهبرد آموزش: به رویكردهای كلی آموزش اطلاق ‌می‌شود كه چگونگی تحقق اهداف آموزشی مؤسسه را مشخص می كند.

– برنامه آموزش: مجموعه اقدامات وفعالیت های آموزشی هدفمنداست كه براساس اهودا و راهبردهوای آموزشی مؤسسه درسه سطح راهبردی، میان مدت وكوتاه مدت طراحی می شود.

– ساختار مدیریت وراهبری آموزش منابع انسانی: خط مشی گذاری آ موزشی، طراحی و برنامه ریزی آموزشی، اجرا، نظارت، ارزشیابی و اثربخشی آموزشی مراحل اصلی چرخه آموزش در مؤسسه است كه مجموعه آنها ساختار مدیریت وراهبری آموزش منابع انسانی را تشكیل می دهد.

– دوره آموزشی بلند مدت: آموزش‌هایی است كه مدت آن بیشتر از یكسال بوده و برای افزایش دانش و مهارت‌های فرد جهت ایفای نقش‌های جدید ارائه می گردد.

– دوره آموزشی كوتاه مدت: آموزش‌هایی است كه مودت آن كمتور از یك سال بوده و محتوای آموزشی مشخص و از پیش تعیین شده ای با استفاده از امكانات آموزشی به منظور ایجاد مهارت، افزایش دانش و یا تغییر نگرش به فراگیران انتقال داده می شود.

– آموزش پودمانی: شكلی ازآموزش های شغلی است كه تخصص های شغلی درقال مهارت های مستقل وجدا از هم به كارمندان آموزش داده می شود وهریك ازآموزش ها، مهارت ودانش خاصی را ایجاد می كند ودرعین حال دركنارسایر پودمانهای آموزشی مناربه ‌ایجاد یك مهارت ویا دانش جدید وجامع می گردد.

– آموزش مدیران: تمامی دوره ها و فعالیت های آموزشی كه به منظورافزایش دانش و بینش مدیریتی و بهبود مهارت های فنی، انسانی وادراكی وتعالی معنوی مدیران درچارچوب نظام آموزش طراحی واجرا موی گردد.

– آموزش‌های بدو انتصاب: به آن دسته از آموزش‌هایی اطلاق می شود كه گذراندن آنها قبل یا در سوال اول انتصاب به پست های سرپرستی و مدیریتی ضروری است.

– دوره های آموزشی الزامی: دوره یا پودمان‌هایی كه گاراندن آنها برای كارمندان اجباری است‌. این دسته از دوره‌ها تحت عنوان دوره‌های اصلی نیز نامیده می‌شوند.

– دوره های آموزشی اختیاری: دوره‌هایی كه كارمندان با توجه به شغل مورد تصدی، علایق، تجارب شخصی یا نیاز سازمان از بین دوره ها یا پودمان‌های اعلام‌شده انتخاب می‌نمایند.

این دوره‌ها تحت عنوان دوره های مكمل نیز نامیده می شوند.

– آموزش مداوم جامعه پزشکی: مجموعه آموزش‌های مورد تأیید دفتر آموزش مداوم جامعه پزشكی كه به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارتهای شغلی و حرفه ای مشمولین جامعه پزشکی توسط دفاتر آموزش مداوم جامعه پزشكی موسسات و یا سایر مراكز آموزشی مجاز ارائه می شود.

– بورس آموزشی: فرصت و امكانی است كه یك دانشگاه ، مؤسسه داخلی یا خارجی و یا مؤسسه بوین المللی دراختیارمؤسسه قرارمی دهد وكارمندان می توانند با استفاده از آن دریك یاچند دوره آموزشی كوتواه مدت كه باشغل و ویایم جاری یا آینده آنان ارتباط داشته وموج افزایش دانش ومهارت های شغلی آنان می شود، شركت نمایند.

– برون سپاری آموزش: انتقال ومحول نمودن یك فعالیت خاص آموزشی مورد نیاز ازداخول مؤسسه به یكی از موسسات، دانشگاهها و مراكز ذیصالح واجرای آن توسط آن مؤسسه، دانشگاه و مركوز را برون سپاری آموزش می‌گویند.

– نیازسنجی آموزشی: فرآیند جمع آوری و تازیه و تحلیل اطلاعات است كه بر اساس دستور العملهوایی كه توسط كمیته راهبری وزارت متبوع ابلاغ می گردد فاصوله بوین وضوع موجوود و وضوع مطلوب مورد شناسایی قرار گرفته و نیازهای آموزشی كارمندان تعیین می گردد.

– شناسنامه آموزشی:كاربرگی الكترونیكی است كه تمامی اطلاعات آموزشی هر یك از كارمندان مؤسسه اعم از اطلاعات پرسنلی، آموزش‌های مورد نیاز، آموزش‌های گارانده شده و معادل سازی فعالیت های علمی مرتبط با شغل كارمند ) تالیم، تحقیق، ترجمه وتدریس و….( در آن ثبت و نگهداری می گردد و در ارتقاء، انتصاب و ارزشیابی عملكرد كارمندان مورد استفاده قرار می گیرد.

– گواهینامه آموزشی: برگه ای است كه در پایان دوره آموزشی در ازاء كسب نمره قبولی به هر یك از شركت كنندگان اعطاء می شود‌. این برگه حاوی اطلاعات شخصی شركت كننده، عنوان دوره، سمینار و‌. ..، شماره مجوز برگزاری، زمان برگزاری، مدت ونمره كسب شده است كه با امضای بالاترین مقام آموزش منابع انسانی مؤسسه معتبر خواهد بود‌. درج نمره قبولی در گواهینامه‌های آموزشی همایش‌ها و سمینارها الزامی نیست.

– گواهینامه نوع اول: به گواهینامه‌ای اطلاق می‌گردد كه پس از اتمام هر دوره آموزشی، به شركت كنندگانی كه درارزشیابی آن دوره موفق شده‌اند اعطا می گردد.

– گواهینامه های نوع دوم: به گواهینامه‌هایی اطلاق می گردد كه با گذاراندن دوره های آموزشی و دریافت گواهینامه های نوع اول و انجام فعالیت های علمی مرتبط با شغل كارمند ) تألیف، تحقیق، ترجمه وتدریس ۷ و….( با در نظر گرفتن حدنصاب ساعات آموزشی مورد نیاز، پس از تائید كمیته آموزش به فراگیوران اعطواء می گردد و دارندگان آن می توانند از مزایای استخدامی آن نظیر دارنودگان مودارت تحصویلی فووق دیوپلم، لیسانس، فوق لیسانس ودكترا درشرایط احرازمشاغل مربوط درچارچو رعایت تموامی قووانین ومقوررات مربوطه برخوردار گردند.- مراكز آموزشی ذی صالح: به مراكز و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی كوه صوالحیت فنی و تخصصی آنها به تأیید مؤسسه رسیده باشد، اطلاق می گردد.

– در این دستورالعمل كمیته راهبری آموزش و توانمندسازی منابع انسانی وزارت متبوع به اختصوار كمیتوه راهبری و كمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی مؤسسه به اختصار كمیته آموزش نامیده می شود.ماده ۲‌. اصول، اهداف و راهبردهای آموزش منابع انسانی مؤسسه به شرح بندهای ذیل است:

الف) اصول حاكم برآموزش منابع انسانی

• اصل نگرشی سیستمی برقراری ارتباط درونی بین اجزاء آموزش ازیك طور وارتبواط بیرونوی بوین نظوام آمووزش بوا سوایر نظام های مدیریت منابع انسانی

• اصل جامعیت درنظرگرفتن تمامی نیازهای آموزشی مشواغل عموومی واختصاصوی درجنبوه‌های عموومی، شوغلی و مدیریتی در ساختار دوره‌ها

• اصل توجه به تغییرات بازنگری و بازطراحی آموزش ها واستمرارآنهامبتنی برتغییرات،تحوتت وپیشرفت های علمی وفنوووری روز

• اصل نگرش راهبردی همسوسازی اهداف ، راهبردها وبرنامه های آموزش منابع انسانی مؤسسه باچشوم انوداز، هودفها، وخوط مشی های كالن وبرنامه های توسعه ملی وسازمانی

• اصل همکاری ومشاركت مشاركت مراكز ومؤسسات آموزشی وپژوهشی دولتی وغیردولتی درفرایندآموزش وتوانمندسازی منوابع انسانی

• اصل اصلاح و بازخوردمستمر آسی شناسی وبررسی مستمرنظام آموزش وفراهم نمودن بازخوردهای لازم جهت اصلاح

ب) اهداف آموزش

۴- ارتقاء سطح كیفی سرمایه انسانی مؤسسه ازطریق افزایش سطح توانایی دانش ومهارت منابع انسانی

۲- افزایش اثربخشی وكارائی درارائه خدمات ازطریق توسعه بینش، دانوش و مهارت‌های متصودیان مشاغل

۳- افزایش سطح باور واعتقادات منابع انسانی نسبت به ارزش‌های اسلامی و ‌توسعه ‌آگاهی‌های عمومی آنان درابعاد مختلم فرهنگی واجتماعی

۶- روزآمدسازی وارتقاء سطح دانش، مهارت ونگرش منابع انسانی

۵- توانمندسازی مدیران جهت ایفای موثرنقش ها و ویایم مدیریتی

۴- آماده سازی كارمندان مؤسسه ازبعود دانوش، مهارت وشایسوتگی‌های شوغلی بورای ارتقواء به رتبه شغلی باتتر در شغل مورد تصدی

۷- آماده سازی كارمندان مؤسسه جهت انتصاب به سطوح شغلی باتتر و یا پایرش نقشهای جدید ۹ ج( راهبرد های آموزش منابع انسانی مؤسسه

۴- ‌ایجاد نگرش راهبردی وهمسوسوازی ‌برنامه‌های توانمندسوازی و‌توسعه كارمنودان بوا اهودا راهبردی مؤسسه

۲- ‌ایجاد یكپارچگی وتعامل بین عناصرفرآیندآموزش به عنوان رویكردفرایندی – تعاملی

۳- ‌ایجاد تناس بین برنامه ها، فرصت های آموزشی و یادگیری با نیازهای آموزشی شغلی وسازمانی واجتنا ازآموزش‌های غیرضروری

۶- ‌ایجاد انگیزه برای خودسازی ورشد معنوی، مهارتی، دانشی و مادی كارمندان

۵- ارتقاء سطح باور واعتقاد مدیران به توانمندسازی وارتقاء سرمایه انسانی ازطریق آموزش

۴- افزایش اثربخشی برنامه ها، دوره ها وفرصت های آموزشی ویادگیری درسطوح مختلف

۷- استفاده ازمنابع ویرفیتهای درون وبرون سازمانی در تعیین و تأمین خدمات آموزشی

۸- كاربرد استانداردهای ملی وبین المللی درمدیریت وراهبری فرایندآموزش

۹- استفاده از رویكردها، مدل ها، روش ها وفنووری نوین مدیریت برای اجرا وارزشیابی آموزش

۴۱- تمركز بررویكردآموزش های كوتاه مدت وكاربردی و بازنگری ادواری آن

۴۴- نظارت و ارزشیابی مستمر فرآیند آموزش كارمندان

۲۱- ارتقاء بهره وری آموزش و افزایش بازگشت سرمایه

بخش دوم: ساختار مدیریت و راهبری آموزش

ماده ۳‌. مؤسسه ‌مکلف است جهت دستیابی و پیشبرد اهداف نظام آموزش و توانمندسوازی منو ابع انسوانی نسبت به ‌ایجاد ساختار تفصیلی در زیر ماموعه مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی مؤسسه متناس با حام فعالیتهای آموزشی اقدام نماید‌. 

تبصره. مؤسسه ‌مکلف است تا زمان ‌تصویب ساختار تفصیلی نسوبت به توامین نیوروی موورد نیواز واحود آموزش جهت انجام مراحل اصلی فرایند آموزش اقدام نماید. همچنین مؤسسه موظف است جهت دستیابی و پیشبرد اهداف نظام آموزش منابع انسانی نسبت به ‌ایجاد تشكیالت تفصیلی متناس با حاوم فعالیتهوای آموزشی كارمندان مؤسسه اقدام نماید.

ماده ۴.مؤسسه موظف است از سیاستگااری ومدیریت كوالن آمووزش كوه براسواس اسوتاندار د ‌مدیریت كیفیت آموزش منابع انسانی از طر كمیته راهبری آموزش ابلاغ می شود، تبعیت نموده و نسبت به تشكیل كمیته آموزش وتوانمندسازی منابع انسانی با ‌ترکیب اعضاء و ویایم زیر اقدام نماید:

اعضای كمیته آموزش وتوانمندسازی منابع انسانی

۴- معاون توسعه مدیریت و منابع مؤسسه به عنوان رئیس كمیته

۲- مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی مؤسسه به عنوان عضو كمیته

۳- مدیر بودجه و پایش عملكرد و یا عناوین مشابه حس موارد مطروحه در كمیته به عنوان عضو مدعو

۶- مسئول واحد آموزش و توانمندسازی مؤسسه به عنوان دبیر كمیته ۵- یك نفر نماینده تام اتختیار و مطلع از هر معاونت حس موارد مطروحه به عنوان عضو مدعو

۴- حداقل یك نفراز كارشناسان آموزش مؤسسه به ‌انتخاب مسئول واحد آموزش به عنوان عضو كمیته

۷- دبیر آموزش مداوم جامعه پزشكی مؤسسه به عنوان عضو كمیته درصورت نیاز، مؤسسه می تواند با پیشنهاد اعضاء و تایید رئیس كمیته، افراد یا مقام مسئول دیگری علاوه بر بندهای ۴ تا ۸ را به عنوان عضو كمیته تعیین نماید.

وظایف كمیته آموزش وتوانمندسازی مؤسسه

۴- اجرای سیاستها و مصوبات كمیته راهبری ۲- بررسی، تعیین و ‌تصویب كلیات برنامه های آموزشی مؤسسه

۳- بررسی و تایید نهایی نیازهای آموزشی مؤسسه براساس تحلیل سازمان، واحد، شغل وفرد و صدور مجوز

۶- بررسی و ‌تصویب برنامه های آموزش مؤسسه اعم ازبرنامه راهبردی، میان مدت و كوتاه مدت

۵- بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز جهت پیشبرد برنامه های آمووزش و توانمندسوازی و پویش بینی در بودجه ‌سالانه آموزش معادل حداقل یك درصد از كل اعتبارات مؤسسه

۴- بررسی و پیگیری ‌تصویب و هزینه كرد اعتبارات آموزش پیش بینی شده در بودجه سنواتی مؤسسه برای آموزش و توانمندسازی براساس برنامه‌های ‌مصوب‌.

۷- بررسی وتایید رویه های آموزشی مورد نیازمؤسسه

۸- بررسی و تایید محتوا و مواد آموزشی مورد نیاز دوره‌های آموزشی به صورت چاپی و الكترونیكوی بر اساس سرفصلهای آموزشی ‌مصوب

۹- بررسی و ‌انتخاب مؤسسات ماری و یا مشاور)ذیصالح( در حوزه فرایند آموزش

۴۱- تعیین سیاست های برخورداری از سازوكارهای انگیزشی در چارچو قوانین و مقررات

۴۴- بررسی، تأیید و صدور گواهینامه های نوع دوم سطح مهارتی و سطح تخصصی

۴۲- بررسی، تأیید اولیه مدارت مرتبط با گواهینامه های تخصصی- پژوهشی سطح ۴ و ۲

۴۳- همكاری با نماینده كمیته راهبری جهت نظارت بر فرآیند آموزش و توانمندسازی

۴۶- تعیین حق الزحمه در جهت ‌ایجاد انگیزههای لازم برای عوامل اجرایی آموزش در اجورای فرایندهای آموزش

۴۵- تعیین و ‌تصویب شاخصهای ارزیابی عملکرد ‌برنامه‌های آمووزش و توانمندسوازی و نظارت بر حسن اجرای آن توسط واحدهای زیر ماموعه مؤسسه

۴۴- بررسی و پیگیری مسائل و مشكالت آموزشی و ارائوه راهكارهوای مناسو بورای اناوام اقدامات اصلاحی

۴۷- اعطای بورسهای آموزشی و فرصت های مطالعاتی بر اساس شیوه ناموه ابلاغوی از طور كمیته راهبری

۴۸- بررسی و تایید حق الزحمه اساتید در موارد خاص

۴۹- پاسخگویی و ارائه صورت جلسات و گزارشهای كمیته آمووزش به ‌صورت سواتنه و ادواری به كمیته راهبری آموزش و هیات رئیسه مؤسسه

۲۱- انجام سایر ویایفی كه براساس نظام آموزش منابع انسانی مشخص موی شوود و یا موارد پیشنهادی از سوی مؤسسه در حوزه آموزش و توانمندسازی منابع انسانی

بخش سوم: فرایند آموزش

ماده ۵‌. در حالت كلی فرایند آموزش به شرح ذیل می باشد.

الف) خط مشی گذاری آموزشی

مؤسسه موظف است خط مشی‌های آموزشی خود را در راستای چشم انداز بیست ساله، ‌برنامه‌های توسعه‌ای كشور، نقشه علمی جامع ‌سلامت كشور و بر اساس سیاستهای ابلاغی از سوی كمیته راهبری و اهداف و راهبردهای این نظام تعریف، تدوین، ‌تصویب و اجرا نماید.۱۳ ب( طراحی و ‌برنامه‌ریزی آموزشی مرحله طراحی وبرنامه ریزی آموزشی منابع انسانی شامل دو فعالیت اصلی زیراست:۱- نیازسنجی و طراحی آموزش‌ها مؤسسه موظف است براساس اهداف و راهبردهای آموزش كمیتوه راهبوری ، نیازهوای آموزشوی سازمانی، شغلی و فردی كارمندان را شناسایی و برای مرتفع نمودن آنها دوره‌ها و پودموان‌های آموزشوی مناسو بوا استفاده از الگوهای نوین را طراحی نموده، و به منظور ارتقاء سطح دانش و تخصص، زمینه توانمند سوازی كارمندان را فراهم و به طور مستمر نیازها و دوره‌ها را روزآمد نماید.۲- تدوین برنامه های آموزش دومین مرحله برنامه ریزی آموزشی، طراحی و تدوین برنامه های آموزشی مؤسسه اسوت‌. ‌برنامه آمووزش مؤسسه بایستی در سه بازه زمانی بلند مدت، میان مدت و كوتاه مدت طراحی گردد.در طراحی برنامههوای آموزشی، باید اهداف و راهبردهای كالن آموزش وزارت متبوع، اهودا و راهبردهوای آمووزش مؤسسه و نیازهای آموزش و توسعهای كارمندان مورد توجه قرار گیرد.موزطشی باید اهداف راهبردهای برنامههای آموزش مؤسسه پس از ‌تصویب كمیته آموزش مؤسسه جهت اجرا به واحد آموزش ابلاغ ‌می‌شود.ج( اجرای آموزش ها مدیریت وراهبری برنامه های تدوین شده آموزش و توانمندسازی وچگونگی فراهم نمودن امكانات ومنوابع كافی برای اجرای دوره های آموزشی دراین مرحله ازفرآیندآموزش صورت می گیرد.دوره‌های آموزشوی برای كارمندان در مؤسسه میبایست براساس نیاز سنای های آموزشوی اجورا شوود و كارمنودان ملوزم به گاراندن دوره های آموزشی مورد نیاز، مرتبط با پسوت سازمانی خوود و نیازهوای مؤسسه خواهنود بوود‌. ۱۴ واحدآموزش و توانمندسازی مؤسسه، مسئولیت اطالع رسانی و اجرای برنامه های آموزش را تحت نظارت كمیتهی آموزش مؤسسه برعهده خواهد داشت.

ماده ۶‌. مؤسسه ‌مکلف است بودجه آموزشی مورد نیاز را بطور ‌سالانه در بودجه سنواتی پیش بینی و پس از ‌تصویب هزینه نمایند و در سال به صورت میانگین حداقل ۵۱ ساعت آموزش‌های ضمن خودمت بورای هور رشته شغلی برگزار نماید.كارمندان معرفی شده به این دوره ها در صورت عدم کسب نمره قبولی ‌مکلف به پرداخت هزینه اجرای دوره می باشند.

تبصره ۱‌. سقف ساعات آموزشی ‌سالانه برای كارمندان جهت برخورداری از تمامی امتیازات آموزش، مطابق با مفاد مربوط به اعطاء گواهینامه نوع دوم این دستورالعمل )دارندگان مدارت تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم یا گواهینامه مهارتی حداكثر ۴۵۱ ساعت، دارندگان مدارت تحصیلی لیسانس یا گواهینامه تخصصی حداكثر ۴۳۱ ساعت و دارندگان مدرت تحصیلی فوق لیسانس و باتتر یا گواهینامه تخصصی- پژوهشی سطح یوك و دو حداكثر ۴۲۱ ساعت( خواهد بود و دوره های مازاد بر آن مورد پایرش و قابول ذخیوره سوازی بورای سالهای بعد نخواهد بود.

تبصره ۲‌. تعیین زمان برگزاری دوره های آموزشی در ساعات اداری و یا غیر اداری به عهده كمیته آمووزش خواهد بود.

ماده ۷.كارمندانی كه با ابلاغ انشایی به پستهای مدیریتی و سرپرستی منصو می گردند، مجاز خواهند بود عالوه بر آموزش‌های شغلی ضمن خدمت مرتبط با پست سازمانی، دوره های آموزشی ضمن خدمت مورتبط با ابلاغ صادره و رعایت ‌سقف ‌سالانه طی نمایند و از ماموع امتیازات کسب شده آموزشوی مواكور بورای استفاده از امتیازات پیش بینی شده در این نظام استفاده نمایند.

ماده ۸. هر یك از كارمندان در صورتی كه دوره آموزشی مشخصی را با موافقت واحد آموزش در مؤسسات معتبر طی نماید، گواهینامه آموزش مورد نظر با تأیید باتترین مقام مسئول آموزش كارمندان مؤسسه قابول قبول می باشد.

ماده ۹. صدور گواهینامه شركت، تدریس، ارائه مقاله و پوستر جهت یك دوره و استفاده هممان از امتیواز هر دو گواهینامه ممنوع می باشد.

ماده ۱۱. دوره های آموزشی كه فرد قبل از تاریخ ‌استخدام در مراكوز و موسسوات ذیصوالح گارانوده در صورتی كه مطابق نیازهای آموزشی شغلی اش باشد، در صورت شركت در آزمون ‌پایانی دوره مربوطه و کسب امتیاز مربوطه قابل لحاظ در شناسنامه آموزشی كارمند خواهد بود.

ماده ۱۱‌. واحدهای تابعه دانشگاه در صورتی می توانند نسبت به برگزاری دوره های آموزشی اقدام نماینود كه دوره های آموزشی مورد درخواستشان بر اساس نیازسنجی آموزشی طراحی و تدوین شده و پس از اخذ ماوز از كمیته آموزش اجرا شود.

ماده ۱۲‌. به منظور سهولت اطالع رسانی و اجرای مطلو دوره های آموزشی، هر یوك از واحودهای زیور ماموعه مؤسسه مویفند یك نفر را به عنوان رابط آموزش تعیین و به واحد آموزش معرفی نمایند.

ماده ۱۳‌. با توجه به اینكه شركت در دوره های آموزشی كوتاه مدت، بخشی از ویایم كارمندان محسوو می شود، لاا كارمندانی كه بر اساس معرفی واحد آموزش و موافقت واحد مربوطه در دوره‌های آموزشوی شركت می نمایند مدت حضور آنان در كالسهای آموزشی می بایسوت مأموریت سواعتی و یا مأموریت روزانه لحاظ گردد.

تبصره. اعطاء مأموریت ساعتی و یا روزانه به كارمندانی كه در کلاس‌های آموزش مجازی شركت می نمایند به دلیل اینكه بهره گیری آنان از دانشهای مختلم محدود به زمان و مكان خاصی نموی باشود و الزاموی به حضور در كالس های درسی زمان بندی شده ندارند مجاز نیست.

ماده ۱۴‌. نحوه توزیع بورس های آموزشی بر اساس شیوه نامه ای است كه توسط كمیته راهبری ابلاغ می گردد.

تبصره‌. گواهینامه های دوره های آموزشی كه فرد حین مأموریت در خوارج از كشوور گارانوده است در صورتی كه مطابق نیازهای آموزشی رشته شغلی فرد باشد با تأیید كمیته راهبری قابل قبول می باشد.

ماده ۱۵‌. مؤسسه مجاز خواهد بود جهت كارمندان سایر مؤسسه ها، ارگانها و موسسات دولتی و غیر دولتی دوره هایی را به شكل حضوری یا غیر حضوری با دریافت شهریه ای متناس با محتووی و سواعات دوره برگزار نماید.

ماده ۱۶‌. شركت هر یك از كارمندان دردورهآموزش كوتاه مدت مطابق با رعایت ماده ۴۳ این دسوتورالعمل كه منار به ترت منطقه جغرافیایی محل اشتغال اعوم از داخول و خوارج از كشوور وی گوردد، فوق‌العاده مأموریت پرداخت می گردد.

ماده ۱۷‌. چنانچه حضور در دوره آموزش در محول جغرافیوایی محول خودمت بعود از وقوت اداری باشود، فوقالعاده اضافه كار ساعتی برابر مقررات مربوط تعلق میگیرد.

ماده ۱۸‌. ملاک موفقیت در دوره های آموزشی کسب حدنصاب نمره )۴۱ )%در آزمونهایی كه در پایان دوره آموزشی توسط ماری به عمل می آید، می باشد.۱۷ د( نظارت و ارزشیابی آموزشی ماده ۱۹‌. نظارت بر كیفیت اجرای فرایند نظام آموزش كارمندان در سطح مؤسسه بوا كمیتوه راهبوری و در سطح واحدهای زیر ماموعه مؤسسه با كمیته آموزش می باشد.

ماده ۲۱‌. ارزشیابی دوره های آموزشی بر عهده واحد آموزش مؤسسه می باشد.

هـ اثر بخشی آموزش

ماده ۲۱‌. كمیته آموزش موظف است شاخصهای سناش اثر بخشی را مطابق با استاندارد مدیریت كیفیت آموزش تدوین نماید.و واحد آموزش موظف است نسبت به سوناش اثربخشوی دوره‌های آموزشوی بور اساس شاخص های فوق اقدام نموده و ضمن ارائه بازخورد لازم به مدیران مافوق، نسبت به برنامه ریزی و اجرای اقدامات اصلاحی آموزشی اقدام نمایند.

بخش چهارم: دوره‌های آموزشی

ماده ۲۲‌. دوره های آموزشی كارمندان مؤسسه از نوع آموزش‌های كوتاه مدت بووده و بوا عنایوت به زموان اجراء ماهیت و محتوای آنها به شرح زیرطبقه‌بندی میشوند:

• آموزش‌های توجیهی بدو خدمت

• آموزش های شغلی

• آموزش‌های فرهنگی و عمومی

• آموزش‌های مدیران

ماده ۲۳‌. آموزش‌های توجیهی بدو خدمت

تعریف: به آموزش هایی اطلاق می گردد كه در بدو خدمت در راسوتای مووارد ذیول طراحی و اجورا میگردد:

۴‌. آشنا ساختن كارمندان جدیداتستخدام با اهودا وویوایم مؤسسه محول خودمت آنهوا، قووانین ومقررات استخدامی، كلیات آییننامه اداری استخدامی مؤسسه، حقوق فردی وشغلی، محویط كوار، قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران ونظام اداری.۲

‌. ‌ایجاد تواناییهای شغلی )دانش، مهارت ونگورش ( موورد نیواز بورای كارمنودان جدیداتسوتخدام )رسمی ، پیمانی وقراردادی( جهت تصدی شغل مربوط.

اهداف:

۴ –پایه‌گذاری ارتباط سالم كارمند با نظام اداری و مؤسسهی كه فرد كارخودرا در آن آغاز میكند.

۲- ‌ایجاد دانش، مهارت و نگرش شغلی اولیه در كارمندان جهت تصدی شغل در بدو خدمت یا تغییر شغل.محتوای دوره:آگاهی های عمومی در زمینه نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشكیالت دولت، نظام اداری و اصول راهبردها و اهداف حاكم بورآن، قووانین ومقوررات ‌استخدامی، آشنایی با آییننامه اداری استخدامی مؤسسه، آشنایی با برنامه های توسعه واصول وسیاستهای حواكم بورآن، آشنایی باویایم، مسئولیتها، حقووق ومحیطوی كوه كارمنود قراراسوت درآن مشوغول به كارشوود ، اخوالق كارگزاری وروابط انسانی درمحیط كار ودانش، مهارت ونگرش تخصصی مورد نیواز بورای اناوام ویوایم شغلی در بدو خدمت.مسئول نیازسنجی و طراحی دوره: كارگروه آموزش زمان برگزاری دوره:قبل یا بدو خدمت

تبصره. كارمندان مویفند طی شش ماه اول استخدام نسبت به گاراندن دوره توجیهی بدو خدمت اقدام نمایند.شركت كنندگان در دوره: تمامی كارمندان.نوع دوره:الزامی مجری دوره:مؤسسه و سایر مراكز و مؤسسات ذیصالح روش اجرای دوره:حضوری یا غیرحضوری مدت دوره:مدت دوره براساس سرفصل های آموزشی، در زمان طراحی تعیین خواهد شد.

ماده ۲۴‌. آموزش‌های شغلی:

تعریف: به آموزش‌هایی اطلاق می گردد كه توانمندی‌های تخصصی مورد نیاز مشاغل مؤسسه را به شاغلین انتقال می دهد.

اهداف:

۱- ارتقاء سطح معلومات ومهارتهای شغلی كارمندان و متناسب سواختن اطلاعات و توانمندی‌های آنان باویایم رشته شغلی مورد نظر منطبق با پیشرفت‌های دانش و فن آوری در زمینه مربوط

۲- آماده ساختن كارمندان برای پایرش مسئولیت‌های جدید در آینده

محتوای دوره: تخصصی زمان برگزاری دوره:طول خدمت مسئول نیازسنجی وطراحی دوره: مؤسسه شركت كنندگان در دوره: تمامی كارمندان حس نیاز شغلی نوع دوره:الزامی ۲۱ ماری دوره:مؤسسه و سایر مراكز و مؤسسات ذیصالح روش اجرای دوره:حضوری یا غیرحضوری

ماده ۲۵‌. آموزش‌های فرهنگی و عمومی تعریف:به آموزش هایی اطلاق می گردد كه در حیطه‌های فرهنگوی، اجتمواعی، توانمنودیهای عموومی و فناوری اطلاعات به منظوررشد فضایل اخالقی و ارتقاء فرهنگ سازمانی و افزایش دانش، مهارت ونگورش عمومی و فردی و فناوری اطلاعات كارمندان در مؤسسه ارائه می گردد.

اهداف:آگاهی دادن به كارمندان در زمینه‌های فرهنوگ اسلامی وسازمانی، ویوایم عموومی مؤسسه و نیازهای فردی ومحیطی به منظور رشد فضایل اخالقی، فرهنگ وروابوط سازمانی، وبهبوود روابوط انسوانی درنظام اداری كشور.محتوای دوره:فرهنگی و عمومی مسئول نیازسنجی و طراحی دوره:مؤسسه زمان برگزاری دوره:در طول خدمت شركت كنندگان در دوره:تمامی كارمندان نوع دوره:الزامی یا اختیاری بودن دوره توسط كمیته آموزش تعیین میگردد.م

جری دوره:مؤسسه و سایر مراكز و مؤسسات ذیصالح روش اجرای دوره:حضوری یا غیرحضوری

ماده ۲۶‌. آموزش‌های مدیران

تعریف: به آموزش‌هایی اطلاق میگردد كه در راستای تعالی معنوی و حرفهای مدیران در زمینههای افزایش دانش، بهبود نگرش و بصیرت و توسعه مهارتهای انسانی، ادراكی و فنی طراحی و اجرا میگردد.طوی ایون آموزش‌ها براساس برنامه آموزش مدیران برای انتصاب ، ارتقاء وتمدید مدت مدیریت الزامی است.

اهداف:

۴- ارتقاء و تعالی معنوی وتوسعه مهارتهای فنی، انسانی وادراكی مدیران ومتناس ساختن توانائیهوای آنان باپیشرفت دانش وفن آوری در زمینه های برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت، هدایت وارزشیابی ونقش های مدیریتی.

۲- آماده ساختن مدیران و كارشناسان برای پایرش مسئولیت های جدید.آموزش های مدیران در دو حیطه تعالی معنوی و حرفه ای مدیران ارائه میگردد.

محتوای دوره: دانش و معارف اسلامی، دانش و مهارت های عمومی و اختصاصی مدیران.مسئول نیازسنجی و طراحی دوره:مؤسسه زمان برگزاری دوره:قبل از انتصاب و در طول خدمت مدیران شركت كنندگان در دوره:برای تمامی كارشناسان و مدیران جهت انتصاب و ارتقاء درپست‌های ‌مدیریتی الزامی است.مجری دوره:مؤسسه و سایر مراكز و مؤسسات ذیصالح روش اجرای دوره: حضوری یا غیرحضوری تبصره۱‌. مؤسسه میتواند آموزش‌های اختصاصی ‌مدیریت موورد نیواز مودیران خوود را طراحی و پس از ‌تصویب در كمیته آموزش اجرا نماید.

تبصره۲‌. مؤسسه ‌مکلف است برابر مفاد این دستورالعمل، تمهیدات لازم را برای اعزام مدیران به دوره های آموزشی پیش بینی شده برای هر سطح، فراهم نماید.

بخش پنجم: شیوه اجرای فرایندهای آموزش

ماده ۲۷‌. مؤسسه می تواند برای انجام فرایندهای آموزشی و مشواوره ای در زمینوه ی نیازسونای، طراحی، اجرا، ارزشیابی و اثربخشی فعالیت های آموزشی به دو صورت اقدام نماید:

۴‌. استفاده از یرفیتهای آموزشی مؤسسه مؤسسه مجاز خواهد بود جهت انجام تمامی فرایندهای آموزش از تاربیات اعضاء هیات علمی، كارمنودان مؤسسه، بازنشستگان و یا سایر كارمندان دستگاههای اجرایی بهره گیری نماید.

۲‌. از طریق انعقاد قرارداد با دانشگاهها، موسسات و سایر مراكز ذیصالح نحوه تعیین صلاحیت و اعتبار سنای موسسات آموزشی و خدمات مشاوره ای و همچنین مراكوز ذیصوالح جهت بهره مندی از خدمات آنها مطابق دستورالعملی خواهد بود كه توسط كمیته راهبری ابلاغ خواهد شد.

بخش ششم: امتیازات و سازوكارهای انگیزشی

ماده ۲۸‌. به منظور ترغی و تشویق كارمندان رسمی و پیموانی بورای شوركت در دوره‌های آموزشوی در چارچوب دستورالعمل نظام آموزش منابع انسانی مؤسسه امتیازاتی به شرح زیر اعطا می گردد.

الف) گواهینامه های نوع دوم- گواهینامه مهارتی- گواهینامه تخصصی- گواهینامه تخصصی- پژوهشی سطح یك ۲۳- گواهینامه تخصصی- پژوهشی سطح دو

تبصره ۱‌. هر كارمند می تواند حداكثردوسطح ازگواهینامو ه‌های نووع دوم را در طوول دوره خودمتی خوود دریافت نماید.

تبصره ۲‌. اعطای گواهینامه نوع دوم برای كارمندانی كه قبل از تاریخ ۴/۴/۹۴ به افتخوار بازنشسوتگی نائول شده اند.ممنوع میباشد.

ماده ۲۹‌. گواهینامه مهارتی شرایط لازم برای اخذ گواهینامه مهارتی:۴ )دارابودن مدرت تحصیلی دیپلم متوسطه ۲ )طی ۹۱۱ ساعت آموزش ‌مصوب با شرایط زیر:۳ • حداقل ۲ آموزش‌ها در زمینه آموزش های شغلی باشد.• ۹۱۱ ساعت آموزش حداقل در۴ سال طی شود.• احتساب حداكثر ۴۵۱ ساعت آموزش در طول یك سال تبصره.طرحهای تحقیقاتی، پیشنهادات جدیود، اختراعوات، ابتكوار ات، توألیم، ترجموه كتو و مقواتت و مستندسازی تاربیاتی كه موج افزایش بهرهوری كاروبهبود عملکرد فردی وسازمانی می‌گردد، پس ازتایید كمیته آموزش حداكثر می تواند تا معادل ۲۱۱ ساعت آموزش شغلی برای فرد در نظر گرفته شود ساعات آموزشی معادل سازی شده از میزان ساعات تعیین شوده )۹۱۱ سواعت ( كسور می‌گردد. میوزان ساعات معادل سازی شده از حداقل زمان دریافت گواهینامه كسر نمی گردد.

ماده ۳۱. گواهینامه تخصصی

شرایط لازم برای اخذ گواهینامه تخصصی: ۴- دارا بودن مدرت تحصیلی فوق دیپلم یا گواهینامه مهارتی ۲- طی ۷۵۱ ساعت آموزش كوتاه مدت ‌مصوب با شرایط زیر: ۴ • حداقل ۳ آموزش‌ها در زمینه آموزش‌های شغلی یا آموزش مدیران باشد • ۷۵۱ ساعت آموزش حداقل در ۵ سال طی شود • احتساب حداكثر ۴۵۱ ساعت آموزش در طول یك سال

تبصره. طرح‌های تحقیقاتی، پیشنهادات جدید، ابتكارات، تألیف، ترجمه كتو و مقواتت و م سوتند سوازی تاربیاتی كه موج افزایش بهره وری كار و بهبود عملكرد فردی و سازمانی گوردد پس از تأییود كمیتوه آموزش حداكثر میتواند تا معادل ۲۱۱ ساعت آموزش شغلی برای فرد در نظر گرفته شود ساعات آموزشوی معادل سازی شده از میزان ساعات تعیین شده )۷۵۱ ساعت ( كسر می گردد.میزان ساعات معوادل سوازی شده از حداقل زمان دریافت گواهینامه كسر نمی گردد.

ماده ۳۱. گواهینامه تخصصی – پژوهشی سطح یك

شرایط لازم برای اخذ گواهینامه تخصصی – پژوهشی

۴- دارا بودن مدر ت تحصیلی لیسانس یا گواهینامه تخصصی

۲- طی ۴۵۱ ساعت آموزش كوتاه مدت ‌مصوب با شرایط زیر:۴ • حداقل ۳ آموزش‌ها در زمینه آموزش‌های شغلی یا آموزش مدیران باشد • ۴۵۱ ساعت آموزش حداقل در ۵ سال طی شود ۲۵ • احتساب حداكثر ۴۳۱ ساعت آموزش در طول یك سال ۳- اجرای یك یا چند طرح تحقیقاتی در زمینه شغل مورد تصدی معادل ۴۱۱ ساعت و تأیید آن توسط كمیته علمی ، یا طی ۴۱۱ ساعت آموزش تخصصی ویژه اخذ گواهینامه تخصصی – پژوهشی ۶- شركت در آزمون جامع و کسب حد نصاب ۷۱%آزمون

تبصره۱ ‌. كارمندانی كه متقاضی گاراندن ساعات آموزشی بیشتر به جوای اجورای طورح‌های تحقیقواتی میباشند یكسال به مدت زمان دریافت گواهینامه آنان اضافه خواهد شد.

تبصره ۲‌. طرحهای تحقیقاتی، پیشنهادات جدید، ابتكارات، تألیف، ترجمه كت و مقاتت و مسوتند سوازی تاربیاتی كه موج افزایش بهره وری كار و بهبود عملكرد فردی و سازمانی گوردد پس از تأییود كمیتوه آموزش و توانمندسازی منابع انسانی حداكثر میتواند تا معادل ۲۱۱ ساعت آموزش شغلی برای فرد در نظر گرفته شود ساعات آموزشی معادل سازی شده از میزان ساعات تعیین شده )۴۵۱ ساعت ( كسر می‌گردد. میزان ساعات معادل سازی شده از حداقل زمان دریافت گواهینامه كسر نمی گردد.

ماده ۳۲‌. گواهینامه تخصصی – پژوهشی سطح دو

شرایط لازم برای اخذ گواهینامه تخصصی – پژوهشی سطح دو: 

۱ )دارا بودن مدر ت تحصیلی فوق لیسانس یا گواهینامه تخصصی – پژوهشی سطح یك ۲ )طی ۴۱۱ ساعت آموزش كوتاه مدت ‌مصوب با شرایط زیر: ۴ • حداقل ۳ آموزش‌ها در زمینه آموزش‌های شغلی یا آموزش مدیران باشد • ۴۱۱ ساعت آموزش حداقل در ۵ سال طی شود • احتساب حداكثر ۴۲۱ ساعت آموزش در طول یك سال ۲۶ ۳ )اناام یك طرح تحقیقاتی در زمینه شغل مورد تصدی و تأیید آن توسط كمیته علمی ۴ )داشتن حداقل دو خدمت برجسته شامل: پیشنهاد، ابتكار، تألیف، ترجمه كتو و مقواتت ومسوتند سازی تاربیاتی كه موج افزایش بهره وری كار و بهبود عملكرد فردی و سازمانی گردد.۵ )برخورداری از امتیاز ۸۵ به بات در ارزشیابی عملكرد ۵ سال منتهی به صدور گواهینامه ۶ )شركت در آزمون جامع و کسب حد نصاب ۷۱ %آزمون

تبصره ۱‌. ساعات آموزشی و فعالیت‌های معادل سازی شده در هر گواهینامه صرفاً برای همان سطح محاسبه گردیده و سطوح بعدی نیازمند آموزش و فعالیتهای جدید بوده و در صورتی كه سوقم سواعات آموزشوی گارانده شده فرد بیش ازساعات مورد نیاز اخذ گواهینامه نوع دوم باشد، سواعات مازاد آموزشی برای گواهینامه نوع دوم بعدی محاسبه نمی‌گردد.

تبصره ۲‌. آزمون جامع پیش بینی شده برای اخذ گواهینامه تخصصی– پژوهشی سطح یك و دو در رشته‌های بهداشتی درمانی به صورت كشوری و توسط كمیته برگزاری آزمون جامع و با همكاری معاونت آموزشی وزارت متبوع برگزار می گردد.

نحوه برگزاری آزمون بر اساس شیوه نامه ای خواهد بود كه توسط كمیته راهبری تدوین و ابلاغ می گردد. آزمون جامع رشته های غیر بهداشتی درمانی با هماهنگی معاونت ‌توسعه ریاست جمهووری به ‌صورت همزمان در سطح كشوری برگزار خواهد شد.

ب. مدارک تحصیلی تخصصی

مؤسسه مجاز است در جهت ارتقای سطح علمی و تأمین نیازهای آموزشی كارمندان دورهای پودمانی را در سه مقطع كاردانی، كارشناسی و كارشناسی ارشد در رشته های شغلی بهداشتی درموانی بوا اخوا ماووز از ۲۷ معاونت آموزشی وزارت متبوع طراحی و اجرا نماید. شیوه نامه این بند به تصویب هیئت امنا خواهود رسید.

ج. سایر سازو كارهای انگیزشی

ماده ۳۳‌. مؤسسه می تواند بطور همزمان از امتیازات مترت بر دوره‌های آ موزشوی شوامل تبودیل وضوع استخدام آزمایشی به رسمی، تمدید قرارداد پیمانی، ارتقاء شغلی در رتبه های شغلی، انتصوا و ارتقواء به پست های مدیریت حرفه ای، امتیاز حق شاغل و اخذ گواهینامه نوع دوم مشروط بر اینكوه شورایط لازم در این دستورالعمل را داشته باشند به كارمندان اعطا نمایند.

ماده ۳۴‌. اعطاء ساز و كارهای انگیزشی جهت كارمندان قراردادی ‌سالانه توسط كمیته آموزش تعیین و ابلاغ خواهد گردید.

ماده ۳۵‌. فرایند اعطای گواهینامه های نوع دوم:الف (واحد آموزش مؤسسه موظف است پس از ابلاغ ایون دسوتورالعمل، شورایط و ضووابط دریافوت گواهینامه نوع دوم را بر اساس شیوه نامه ابلاغی به نحو مقتضی به اطالع كارمندان مؤسسه رسوانیده و پس از اخذ پرونده متقاضیان نسبت به بررسی و تایید مقدماتی پرونده‌های كارمنودان متقاضوی اقودام نماید.( كارمندان متقاضی مویفند نسبت به جمع آوری و ارائه مدارت و مستندات موورد نیواز و مطابقوت دادن آن با شیوه نامه ابلاغی اقدام و پرونده خود را جهت طرح در كمیته آموزش به واحد آموزش ارائه نمایند.ج ( كمیته آموزش موظف به بررسی، رد )با قید دتیل رد( و یا تأیید نهایی و صدور گواهینامه نوع دوم مشمولین در سطوح مهارتی و تخصصی می باشد.

تبصره ۱‌. كمیته آموزش موظف است پرونده مشمولین گواهینامه های تخصصی– پژوهشی سطح یك و دو را پس از بررسی و تایید جهت بررسی و تائید نهائی و صدور گواهینامه به كمیته راهبری ارسال نماید.

تبصره ۲‌. مزایای مترت بور گواهیناموه‌های مهارتی و تخصصوی از تواریخ اسوتحقاق و گواهیناموه‌های تخصصی پژوهشی سطح یك و دو از تاریخ پایرش در آزمون قابل احتساب است.

ماده ۳۶‌. گواهینامه های آموزشی مورد قبول: الم( گواهینامه های صادر شده توسط سازمان مدیریت و ‌برنامه ریوزی سوابق كشوور یا دفواتر ‌مدیریت آموزش و پژوهش استانداری های سراسر كشور ( گواهینامه های دارای ماوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق.ج( گواهینامه های آموزشی دارای ماوز از كمیته راهبری در سطح كشور و كمیته آموزش در سطح مؤسسه د( گواهینامه های آموزشی ‌مصوب رشته شغلی مأمور حراست كه با هماهنگی و تایید اداره حراست كل كشور مستقر در نهاد ریاست جمهوری اجرا شده ز( گواهینامه های آموزشی ‌مصوب رشته شغلی مسئول گزینش كه با هماهنگی و تایید هیئت عالی گوزینش اجرا شده هوو( گواهینامه های دوره های تخصصی آموزش مداوم جامعه پزشكی صرفاً برای مشمولین قانون مربوطه

تبصره ۱‌. دوره های آموزشی ‌مصوب فقط از سال ۴۳۷۹ به بعد برای اعطای امتیازات مربوط به گواهیناموه های نوع دوم محاسبه می گردد.

تبصره ۲‌. ساعات آموزشی دوره توجیهی بدو خدمت برای اعطای امتیاز مربوط به گواهینامه های نوع دوم محاسبه نمی گردد.

تبصره ۳‌. گواهینامه های دوره های حضوری كه در آن ساعت آموزشی قید نشده است، بطوور میوانگی ن ۴ ساعت به ازای هر روز در نظر گرفته می شود.

تبصره ۴.دوره های آموزش مداوم جامعه پزشكی صرفاً بر اساس امتیاز و هر امتیاز معادل ۲ ساعت در نظر گرفته می شود.

ماده ۳۷‌. نحوه محاسبه ساعات دوره های آموزشی جهت اعطاء گواهینامه های نوع دوم:دوره های آموزشی باید مرتبط با رشته شغلی مورد تصدی بوده و در شناسنامه آموزشی درج شوده باشود و در صورت:

– تغییر پست بدون تغییر رشته شغلی، ساعات آموزش‌های طی شده قابول احتساب خواهد بود.

– تغییر رشته شغلی در داخل رسته فرعی، ساعات آموزش‌های طی شده مرتبط با رشته شغلی جدید با تایید كمیته آمووزش و همچنوین سواعات آموزشوی بهبوود ‌مدیریت )مودیران ( و ساعات آموزشی فرهنگی و عمومی طی شده قابل احتساب خواهد بود.

– تغییر رسته، ساعات آموزش‌های طی شده مرتبط در شغل قبلی قابل احتساب نخواهود بوود ولی ساعات آموزشی بهبود مدیریت )مدیران( و ساعات آموزشی فرهنگی و عموومی طی شده قابل احتساب خواهد بود.

تبصره. دوره های آموزشی كه كارمندان مؤسسه بدلیل عضویت در اموری مانند شركت های تعاونی، هیأت وشوراهای حل اختال ، فدراسیون های ورزشی و…طی می نمایند، برای برخورداری از امتیوازات مترتب برنظام آموزش نمی تواند ملاک عمل قرارگیرد.

بخش هفتم: مدیریت اطلاعات و ارزشیابی آموزش منابع انسانی مؤسسه

ماده ۳۸‌. مؤسسه موظف است برای هر یك از كارمندان شناسنامه آموزشی تهیه نموده و اطلاعات آموزشوی آنها را به طور مستمر مورد بازنگری قرار داده و به روز نماید.اطلاعات مندرج در شناسنامه آموزشی پس از تأیید واحد آموزش مؤسسه، مبنای محاسبه كاربردهوای آمووزش در نظوام‌های منوابع انسوانی )حقووق و دستمزد، ارزیابی عملكرد ، ارتقاء شغلی و..( خواهد بود.این شناسنامه با لحواظ جمیع شوایط و پس از تأیید واحد آموزش مؤسسه بعنوان مدرت تمامی گواهینامه های قید شده در آن قابل احتساب می باشد.

ماده ۳۹‌. مؤسسه موظف است تمامی داده ها و اطلاعات آموزش را در قال یك سوامانه رایانوه ای تحوت عنوان ” مدیریت اطلاعات آموزش منابع انسانی” ذخیره، پردازش، نگهداری و به روز نمایو د.ایون سوامانه بایستی به گونه ای طراحی و استقرار یابد كه مبنای برنامه ریزی‌های مؤسسه در زمینوه آمووزش باشود و حداقل در بردارنده محورهای اطلاعاتی زیر باشد:

۴- شناسنامه آموزش كارمندان

۲- مشاغل و پست های مؤسسه

۳- اطلاعات كامل كارمندان مؤسسه

۶- دوره های آموزشی به تفكیك توجیهی، شغلی، فرهنگی، عمومی و بهبود مدیریت )مدیران(

۵- برنامه های آموزشی راهبردی، میان مدت و كوتاه مدت

۴- بودجه آموزشی مؤسسه

ماده ۴۱‌. مؤسسه موظف است بر اساس چارچو ‌مصوب كمیته راهبری نسبت به استقرار سامانه ‌مدیریت اطلاعات آموزش با هد ساماندهی، هم افزایی و افزایش بهره وری آموزش اقدام نماید.

ماده ۴۱‌. شیوه نامه معادل سازی فعالیتهای آموزشی و سایر موارد ابلاغی قید شده در این دستورالعمل در كارگروه آموزش تهیه و تدوین شده و توسط كمیته راهبری ‌تصویب و ابلاغ خواهد گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام