کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 93

تعيين ضريب حقوقي كاركنان دولت در سال ۱۳۹۳

تعيين ضريب حقوقي كاركنان دولت در سال ۱۳۹۳ (تصويبنامه شماره ۱۸۵۷۵۱/ت۵۰۲۸۶هـ مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ هيأت وزيران)

 متن كامل ضوابط اجرايي بودجه سال 1393 در فرمت پي دي اف (pdf)

هيئت وزيران در جلسه ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده (۷۶) قانون مديريت خدمات كشوري -مصوب ۱۳۸۶- و بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران -مصوب ۱۳۸۹- تصويب كرد:

۱- ضريب حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و قضات براي سال ۱۳۹۳ به ميزان هفده هزار و يكصد و نود (۱۷۱۹۰) ريال تعيين مي شود.

۲- ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات كشوري براي سال ۱۳۹۳ به ميزان يكهزار و دويست و هفت (۱۲۰۷) ريال تعيين مي شود.

۳- ضريب حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت (از جمله كارمندان وزارت اطلاعات و شاغلين پست هاي سياسي وزارت امور خارجه) براي سال ۱۳۹۳ به ميزان يكهزار و دويست و هفت (۱۲۰۷) ريال تعيين مي شود.

۴- ضريب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه براي سال ۱۳۹۳ به ميزان هزار و دويست و هفت (۱۲۰۷) ريال تعيين مي شود.

۵- حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشتركان صندوق هاي بازنشستگي كشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي در سال ۱۳۹۳ به ميزان بيست درصد نسبت به سال ۱۳۹۲ افزايش مي يابد.

۶- سقف افزايش حقوق كاركنان موسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي، بانكهاي دولتي، بيمه ها و شركتهاي دولتي كه قانون مديريت خدمات كشوري را اجرا ننموده اند، در سال ۱۳۹۳ بيست درصد تعيين مي شود.

۷- حداقل حقوق و فوق العاده هاي مستمر (شاغلين) موضوع تبصره ماده (۷۶) قانون مديريت خدمات كشوري براي كارمندان دستگاههاي اجرايي مشمول اين قانون و ساير مشمولين ماده مذكور به استثناي مشمولين بند (۹) اين تصويب نامه در سال ۱۳۹۳ به ميزان شش ميليون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶) ريال و حداكثر حقوق و فوق العاده هاي مستمر اين قبيل كارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذكور در اين بند تعيين مي شود.

۸- حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشتركان صندوق هاي بازنشستگي كشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي وابسته به دستگاههاي اجرايي به ميزان شش ميليون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶) ريال و حداكثر حقوق آنان نيز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگي تعيين مي شود.

۹- حداقل حقوق كارمندان مشمول بند (۳) اين تصويب نامه در سال ۱۳۹۳ با احتساب فوق العاده ويژه و فوق العاده جذب به ميزان شش ميليون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶) ريال و حداكثر هفت برابر حداقل مذكور در اين بند تعيين مي شود.

۱۰- پرداخت فوق العاده اضافه كار ساعتي به كارمندان دستگاه هاي اجرايي مشمول اين تصويب نامه با رعايت بند (ز) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه در سقف اعتبار مصوب دستگاه مجاز است. تشخيص كاركناني كه به اقتضاي شغلي مطابق با بند (۹) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري اضافه كار بيشتري دريافت مي نمايند با بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات مجاز موضوع ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومي كشور خواهد بود.

اسحاق جهانگيري- معاون اول رييس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام