کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 96

استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و عینیت بخشیدن به پیوند عملی میان برنامه ریزی، هزینه یابی و مدیریت عملکرد (بخشنامه شماره 1123398 مورخ 28/1/1396 سازمان برنامه و بودجه کشور)

بخشنامه به کلیه نهادهای قوای مجریه، مقننه، قضاییه، نیروهای مسلح، وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند

در راستای استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و عینیت بخشیدن به پیوند عملی بین مؤلفه های اصلی این نظام مشتمل بر:

– برنامه ریزی (تهیه برنامه سالانه دستگاه اجرایی)،

– هزینه یابی (قیمت تمام شده واحد هر یک از فعالیت های مندرج در برنامه سالانه دستگاه اجرایی)،

– مدیریت عملکرد (ارزیابی و بهبود شاخص های عملکرد برنامه ها و فعالیت های مندرج در برنامه سالانه دستگاه اجرایی)،

کلیه دستگاه های اجرایی که به نحوی در قانون بودجه سال 1396 دارای اعتبار مصوب هزینه ای می باشند مکلفند:

الف- موافقتنامه های هزینه ای شامل برنامه های اجرایی و فعالیت های خود را که منطبق بر مفاهیم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و دستورالعمل پیوست بخشنامه بودجه سال 1396 تهیه و در پیوست شماره (4) قانون بودجه مصوب گردیده است، بر اساس دستورالعمل متبادله موافقتنامه های هزینه ای که در سامانه الکترونیکی سازمان قرار دارد از طریق سامانه مبادله موافقتنامه، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1396 مبادله نمایند.

صدور تخصیص اعتبارات هزینه ای در سامانه تخصیص، بر مبنای اطلاعات مندرج در موافقتنامه های متبادله می باشد. لذا هر گونه تأخیر در مبادله موافقتنامه ها موجب اخلال در صدور تخصیص اعتبارات هزینه ای آن دستگاه خواهد شد.

ب- در اجرای مفاد احکام قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور و ماده (41) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 مبنی بر استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به استقرار سامانه های مورد نیاز منطبق با دستورالعمل پیوست بخشنامه بودجه سال 1396 و همچنین بخشنامه شماره 708693 مورخ 10/6/1395 این سازمان حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری اقدام نمایند.

لازم به ذکر است کلیه گزارشات نظارتی در مقاطع سه ماهه، صدور تخصیص های سه ماهه اعتبارات هزینه ای که بر مبنای گزارشات مذکور استخراج می گردد و همچنین، تدوین لایحه بودجه سال 1397، برمبنای خروجی های سامانه های بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد آن دستگاه مورد اقدام قرار خواهد گرفت. لذا استقرار سامانه های مورد نیاز بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد حداکثر تا خرداد ماه سال جاری از اولویت های اجتناب ناپذیر آن سازمان می باشد.

مزید اطلاع شرح خدمات شرکت های مشاور استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به صورت راهنما برای استفاده دستگاه های اجرایی و نیز شرکت های مشاور دارای تخصص خدمات اقتصادی (فهرست این مشاوران از سایت اینترنتی sajar.mporg.ir قابل دسترس می باشد) در سایت نظام فنی و اجرایی کشور قرار دارد.

با عنایت به مطالب فوق، مقتضی است دستگاه های اجرایی موضوع این بخشنامه در اسرع وقت برنامه زمان بندی خود برای استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (شامل تمامی مؤلفه های اصلی نظام بودجه ریزی مندرج در صدر بخشنامه) را به امور بخشی ذیربط خود در این سازمان ارسال نمایند.

محمدباقر نوبخت- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام