کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 96

آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور موضوع: نحوه تأمین اعتبار بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی (تصویبنامه شماره 33766/ت54370هـ مورخ 24/3/1396 هیأت وزیران)

آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور موضوع: نحوه تأمین اعتبار بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی (تصویبنامه شماره 33766/ت54370هـ مورخ 24/3/1396 هیأت وزیران)

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه 21/3/1396 به پیشنهاد شماره 1188654 مورخ 6/3/1396 سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- دستگاه های اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یاران.

ب- کارکنان مازاد: کارکنان رسمی و غیررسمی که تشخیص مازاد بر نیاز بودن آنها بر اساس سیاست های اصلاح ساختار نیروی انسانی دستگاه اجرایی و قوانین و مقررات مربوط و توسط شورای راهبری توسعه مدیریت مستقر در هر دستگاه تعیین و به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط خواهد رسید.

پ- کارکنان غیررسمی: کارکنان پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و قرارداد کارگری.

ماده 2- دستگاه های اجرایی که در بودجه مصوب سال جاری آنها برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی اعتبار مربوط پیش بینی شده است، می توانند طبق قوانین و مقررات مربوط و با رعایت بند (ب) ماده (1) این آیین نامه نسبت به انجام بازخریدی کارکنان مازاد یا بازنشستگی آنها اقدام نمایند. در صورت عدم پیش بینی اعتبار برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی آنها و همچنین مکفی نبودن اعتبار پیش بینی شده، دستگاه های اجرایی می توانند از منابع اعتباری حاصل از فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در اختیار خود برای این منظور استفاده نمایند.

ماده 3- دستگاه های اجرایی مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مطابق قوانین و مقررات مربوط به فروش رسانده و منابع وصولی را به ردیف های شماره (210201) (منابع حاصل از فروش ساختمان ها و تأسیسات دولت) و شماره (210202) (منابع حاصل از فروش و واگذاری اراضی دولتی) نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصولی ردیف درآمدی، اعتبار ردیف (165-530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به طور متناسب برای اجرای مفاد بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال جاری به دستگاه های اجرایی ذی نفع اختصاص دهد.

ماده 4- دستگاه های اجرایی موظفند پس از حصول اطمینان از دریافت اعتبار موضوع این آیین نامه از خزانه داری کل کشور، نسبت به اجرایی نمودن ساز و کار مندرج در بند (ب) ماده (1) این آیین نامه اقدام و برای آگاه کردن افرادی که طبق شرایط مندرج در بند مذکور به عنوان مازاد شناخته شده اند اطلاعات لازم را مطابق و مقررات مقررات مربوط (از جمله ماده (122) قانون مدیریت خدمات کشوری) در خصوص میزان وجوه بازخریدی متعلقه در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره- اولویت با پرداخت پاداش پایان خدمت به بازنشستگان بر اساس قوانین و مقررات ذیربط و تاریخ صدور حکم بازنشستگی خواهد بود.

ماده 5- بازخریدی کارکنان موضوع این آیین نامه بر اساس ماده (45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) -مصوب 1384- و آیین نامه اجرایی و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام