بودجه 86

در خصوص حقوق و مزایای اجتناب ناپذیر کارکنان رسمی و پیمانی

آیین نامه اجرایی جزء (1) بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال1386 کل کشور در خصوص حقوق و مزایای مستمر (اجتناب ناپذیر) کارکنان رسمی و پیمانی (تصویبنامه شماره 8313/ت37142هـ مورخ 25/1/1386 هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ وزارت کار و امور اجتماعی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/1/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد جزء (1) بند (و) تبصره(19) قانون بودجه سال1386 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی جزء (1) بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال1386 کل کشور

ماده 1- به منظور ایجاد هماهنگی در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای اجرایی ملی مشمول جزء (1) بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، کارگروهی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی در سطح ملی (حسب مورد)، حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1386، اعتبارات موضوع این آیین‌نامه شامل حقوق و مزایای مستمر (اجتناب‌ناپذیر) کارکنان رسمی و پیمانی اعم از حقوق، انواع فوق‌العاده‌های مستمر، حق عائله‌مندی و اولاد و پاداش پایان سال ( عیدی) شاغلین و کسور بازنشستگی و حق بیمه و حق درمان سهم دولت (کارفرما) کارکنان یادشده را از سقف اعتبارات هزینه‌ای مصوب اعم از برنامه‌ای و یا ردیف متفرقه دستگاههای اجرایی ملی کسر و به سقف اعتبار ردیف 503933 منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1386 کل کشور اضافه نموده و مراتب توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.

تبصره 1- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مربوط، اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را در مورد دستگاههای اجرایی استانی به صورت یکجا از سقف اعتبارات هزینه‌ای هر استان کسر و به سقف اعتبار ردیف 503933 منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1386 کل کشور اضافه نماید.

تبصره2ـ دستگاههای اجرایی موظفند در اعلام اعتبار موضوع این آیین‌نامه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان دقت لازم را به عمل آورده و مفاد بند (ز) تبصره (20) قانون بودجه سال1386 کل کشور را به گونه‌ای رعایت نمایند که با اعمال مدیریت مناسب در قالب سقف اعتبارات هزینه‌ای ابلاغ شده، در پایان سال هیچگونه کسری اعتباری بابت پرداختهای موضوع این آیین‌نامه نداشته باشند.

تبصره3ـ در صورت عدم تکافوی سقف اعتباری موضوع جزء (1) بند (و) تبصره مذکور با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در مورد تأمین کسری اعتبار ردیف یادشده به ترتیب مقرر در ماده (1) و تبصره (1) آن به شرح یادشده از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاههای اجرایی مشمول این آیین‌نامه اقدام و کسری مذکور را تأمین نماید.

ماده 2- دستگاههای اجرایی و ملی و استانی موضوع این آیین‌نامه مکلفند لیست و یا لوح فشرده (CD) حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر و حق عائله‌مندی و اولاد ماهیانه کارکنان مذکور و از جمله مطالبات پرداخت نشده سال1386 آنان (تفاوت احکام سال1386) و کسور بازنشستگی و حق بیمه و حق درمان سهم دولت و سایر کسور را با ذکر کد ملی آنان به تفکیک به انضمام لیست و یا لوح فشرده (CD) تغییرات ماه و یک نسخه از احکام حقوقی مربوط (برای یک بار)، حداکثر تا بیستم هر ماه تهیه و با امضاء بالاترین مقام اجرایی دستگاه و یا مقام مجاز از طرف وی و امضاء ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط حسب مورد، از وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ خزانه‌داری کل (اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) درخواست وجه نمایند. مسئولیت صحت لیست حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر و سایر پرداختهای یادشده با مسئولین دستگاههای اجرایی یادشده است.

ماده 3- وزارت امور اقتصادی و دارایی- خزانه‌داری کل (اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) پس از انجام بررسیهای لازم مبالغ مربوط به مالیات، کسور بازنشستگی سهم دولت و کارکنان، حق بیمه تأمین اجتماعی سهم دولت و کارکنان و حق بیمه‌های خدمات درمانی سهم دولت و کارکنان، را با رعایت مقررات حسب مورد به حسابهای تمرکز وجوه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مرکز (در استانها نزد بانک ملی ایران) که بدین منظور به ترتیب به نام سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه خدمات درمانی و صندوقهای بازنشستگی و حمایتی دستگاههای اجرایی مربوط افتتاح می‌نماید واریز و ضمن واریز مبلغ سایر کسور به حساب بانک پرداخت اعتبارات هزینه دستگاه اجرایی ذی‌ربط، برای واریز به حسابهای مربوط، چک سهم قابل پرداخت به کارکنان را همراه لیست و یا لوح فشرده (CD) یادشده و حداکثر تا بیست و هشتم هر ماه در وجه شعبه اصلی بانک پرداخت‌کننده حقوق و مزایای کارکنان یادشده صادر تا شعبه بانکی مذکور نسبت به واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان به حساب بانکی آنان نزد آن شعبه و یا حواله آن به سایر شعب که حسابهای بانکی سایر کارکنان آن دستگاه در آن مفتوح است در اسرع وقت اقدام و مراتب واریز وجه به حساب کارکنان به دستگاه اجرایی ذی‌ربط اعلام نمایند.

تبصره 1- خالص حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی وزارت امور خارجه و سایر دستگاههای اجرایی موضوع این آیین‌نامه که در نمایندگیهای خارج از کشور دستگاههای یادشده خدمت می‌نمایند و حقوق و مزایای ماهانه آنان به ارز پرداخت می‌شود به حساب بانک پرداخت دستگاههای اجرایی مربوط واریز می‌شود.

تبصره 2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بانک ملی ایران و سایر بانکهای پرداخت‌کننده حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای اجرایی یادشده موظفند در اجرای این آیین‌نامه همکاری لازم را با وزارت امور اقتصادی و دارایی مبذول و ترتیبی اتخاذ نمایند که وجوه مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای اجرایی مزبور بدون وقفه و در اسرع وقت به حساب بانکی کارکنان واریز و مراتب را به دستگاههای اجرایی مربوط اعلام نمایند.

تبصره 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مرکز و بانک ملی ایران در استانها (حسب مورد) باید اعلامیه واریز وجوه کسور یادشده و صورتحساب ماهیانه حسابهای مذکور را برای سازمانها و صندوقهای یادشده و همچنین اداره کل خزانه در مرکز و خزانه معین در استان حسب مورد ارسال نمایند تا سازمانها و صندوقهای مذکور با هماهنگی دستگاههای اجرایی مربوط اقدامات لازم درخصوص اعمال حساب به موقع وجوه مالیات، بازنشستگی، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی کارکنان یادشده را معمول دارند. سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه خدمات درمانی و صندوقهای حمایتی دستگاههای اجرایی مربوط حق برداشت از حسابهای یادشده خود را خواهندداشت. سازمان تأمین اجتماعی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا مراتب واریز وجوه بیمه تأمین اجتماعی سهم کارمند و سهم دولت (کارفرما) به حساب یادشده را در اسرع وقت به شعب وصول‌کننده تابعه در ارتباط با دستگاههای اجرایی مربوط ابلاغ نماید.

تبصره 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ خزانه‌داری کل (اداره کل خزانه در مرکز و خزانه معین استان حسب مورد) ملکف است برای پرداخت حقوق و مزایای موضوع این آیین‌نامه در فروردین ماه سال1386، براساس درخواست وجه دستگاههای اجرایی مربوط، وجه لازم را به حساب بانکی آنان تحت عنوان تنخواه‌گردان حسابداری واریز و متعاقباً مبالغ پرداختی از این بابت را از اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی ذی‌ربط کسر و به سرجمع وجوه پرداختی از محل ردیف اعتباری 503933 قانون بودجه سال 1386 کل کشور اضافه نماید و مراتب را حسب مورد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان اعلام دارند.

ماده 4- حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر افراد خرید خدمت و انجام کار مشخص و کارکنانی که حقوق و فوق‌العاده‌ها و یا حق‌الزحمه‌های آنان از طریق پیمانکاران پرداخت می‌شود و همچنین فوق‌العاده‌های غیرمستمر کارکنان از قبیل اضافه‌کار ساعتی، حق‌التدریس معلمان آموزش و پرورش، حق‌التدریس و حق‌التحقیق اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و پژوهشی، پرسنل وظیفه، عیدی پایان سال و عائله‌مندی بازنشستگان و مستمری‌بگیران، حساب پس‌انداز، صندوق ذخیره فرهنگیان، پاداش پایان خدمت و مرخصیهای استحقاقی استفاده‌نشده بازنشستگان، پاداش و مرخصی مناطق محروم و غیره از شمول مقررات این آیین‌نامه خارج است و کماکان از محل اعتبار مصوب و تخصیص‌یافته دستگاههای اجرایی ذی‌ربط با رعایت مقررات مربوط قابل تأمین و پرداخت خواهدبود، به نحوی که با هیچگونه کسری اعتبار در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود مواجه نشوند.

ماده 5- وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ خزانه‌داری کل (اداره کل خزانه در مرکز یا خزانه معین استان حسب مورد) موظف است عملکرد وجوه پرداختی ماهیانه دستگاههای اجرایی را هر ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان حسب مورد اعلام نماید. دستگاههای اجرایی ملی و استانی کماکان مسئول صحت صدور احکام صادره مربوط به کارکنان خود منطبق با قوانین و مقررات استخدامی و ایجاد بارمالی متناسب با اعتبار دستگاه خواهندبود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استانداران موظفند گزارش نظارتی خود را هر سه ماه یک بار به هیئت وزیران و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.

ماده 6- کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از جمله وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است و همچنین دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تحقیقاتی و پژوهشی موضوع ماده (49) قانون یادشده، مشمول این آیین‌نامه هستند و ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت مغایر با ساز و کار منظور شده در این آیین‌نامه درخصوص پرداختهای مستمر و غیرمستمر کارکنان توسط آنها ممنوع خواهدبود.

تبصره- نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات از شمول مقررات این آیین‌نامه مستثنی هستند و دستگاههای یادشده مکلفند اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان مربوط را کماکان از محل بودجه مصوب و در سقف تخصیص سالیانه به نحوی مدیریت نمایند که با هیچگونه کسری اعتبار در پرداخت حقوق و مزایا کارکنان خود مواجه نشوند.

ماده 7- مبالغی که از محل اعتبار ردیف 503933 موضوع جزء (1) بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 کل کشور پرداخت می‌شود، به استناد ماده (49) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب 1384- به تشخیص و توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط به سقف اعتبار برنامه مربوط اضافه و به حساب هزینه منظور می‌گردد و عملکرد آن نیز به همین ترتیب تنظیم و ارایه می‌شود.

ماده 8- تخلف‌های احتمالی مسئولین ذی‌ربط در دستگاههای اجرایی و ذیحساب مربوط از مقررات این آیین‌نامه و یا اعلام اطلاعات ناصحیح به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استانها و وزارت امور اقتصادی و دارایی حسب مورد با اعلام دستگاههای یادشده خارج از نوبت باید در هیئتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دستگاههای اجرای ذیربط مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد.

ماده 9- در اجرای مقررات این آیین‌نامه تشخیص مصادیق مؤسسات دولتی در انطباق با تعریف ماده (3) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب 1366- مشترکاً بعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است و در صورت اختلاف نظر، طبق نظر معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور اقدام خواهدشد.

ماده 10- دستورالعملهای اجرایی این آیین‌نامه حسب ضرورت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تنظیم و ابلاغ می‌گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور- پرویز داودی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام