کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 97

دستورالعمل اجرایی بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه سال 1397

دستورالعمل اجرایی بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه سال 1397 کل کشور (بخشنامه شماره 1809797 مورخ 28/12/1396 سازمان برنامه و بودجه کشور)

تمامی دستگاه‌های اجرایی استانی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

به استناد مفاد بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه سال 1397، دستورالعمل ماده مذکور که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده، به شرح زیر جهت بهره‌برداری و اجرا به کلیه دستگاه‌های مشمول اعتبارات هزینه‌ای استانی ابلاغ می‌گردد.

دستورالعمل اجرایی بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه سال 1397

ماده 1- در این دستورالعمل مفاهیم و اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول اعتبارات هزینه ای استانی

شورای عالی عتف: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

شورا : شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان استان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

سمات ملی: سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات کشور

مراکز پژوهشی و فناوری: دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی، موسسات پژوهشی یا فناوری دارای مجوز

فعالیت‌های پژوهشی و توسعه فناوری: به شرح تعریف مندرج در ماده (1) دستورالعمل اجرایی ماده (56) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده 2- در راستای اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه، شورا مجاز است یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای استان به استثنای فصل‌های یک و شش را کسر و در چارچوب اعتبارات تخصیص‌یافته و براساس مفاد این دستورالعمل به دستگاه اجرایی اختصاص دهد تا برای فعالیت‌های مربوطه مصرف گردد.

ماده 3- اعتبارات این دستورالعمل، براساس اسناد توسعه استان و اسناد بالادستی و اولویت‌های شورا و سیاست‌های ابلاغی شورای عالی عتف برای امور پژوهشی و توسعه فناوری قابل مصرف است.

ماده 4- سازمان استان موظف است براساس ماده (3) این دستورالعمل پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی را شامل عنوان، شیوه انجام، زمان‌بندی و اعتبار مورد نیاز را اخذ و پس از بررسی و در سقف اعتبار ماده (2) و براساس سیاست‌ها و اولویت‌های تعیین شده، درشورا مطرح و پس از تصویب از سوی شورا، جهت طی مراحل بعدی به دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ نماید.

ماده 5- دستگاه اجرایی موظف است پس از ابلاغ عناوین پژوهشی توسط سازمان استان نسبت به عقد قرارداد با مراکز پژوهشی و فناوری اقدام نماید تا اعتبارات براساس قوانین و مقررات مربوطه به مصرف برسد.

ماده 6- مسئولیت ثبت مشخصات طرح‌های پژوهشی مصوب در سامانه سمات ملی، اخذ کد پیگیری، عقد قرارداد، نظارت و تهیه گزارش پیشرفت کار، بعهده دستگاه اجرایی می‌باشد.

ماده 7- دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار از این محل موظفند نسبت به تهیه و ارسال گزارش پیشرفت طرح‌ها در مقاطع شش‌ماهه به سازمان استان ارائه نمایند. سازمان استان موظف است حداکثر تا یک ماه پس از دریافت گزارش از دستگاه‌های اجرایی نسبت به جمع‌بندی و ارسال گزارش به امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سارزمین و امور آمایش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان اقدام نماید.

محمدباقر نوبخت- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام