کتاب استخدامی اداری ها
بودجه ۱۴۰۲

لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۰۲ کل کشور (نامه شماره ۶۱۳۶۱۱/۸۱۰۶۳ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۰)

جناب آقای دکتر قالیباف

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۰۲ کل کشور که به پاداشتهای سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه ۱۴۰۲/۴/۲۸ هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است برای انجام تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.

سید ابراهیم رئیسی- رییس جمهور

مقدمه توجیهی

به منظور رفع ابهام از برخی احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور حفظ تعادل و تراز منابع و مصارف بودجه عمومی کشور و جلوگیری از کسری بودجه و همچنین افزایش قابلیت اجرای قانون مزبور، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی مربوط با قید دو فوریت تقدیم میشود:

لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ماده ۱ – متن زیر به عنوان جزء (۳) به بند (ی) تبصره (۱) الحاق می‌شود:

۳- دولت مجاز است از طریق شرکت ملی نفت ایران و با معرفی سازمان برنامه و بودجه کشور یابت بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات قطعی خود تامین کسری اعتبارات موضوع این قانون خرید هواپیما و بالگرد و اجرای طرح‌های زیربنایی از جمله توسعه نیروگاه‌های اتمی نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی بر اساس قیمت روز صادراتی به اشخاص حقوقی دارای صلاحیت معرفی شده با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران در سقف پانزده میلیارد ۱۵,۰۰۰۰۰۰۰) پورو اقدام نماید تأیید صلاحیت فنی حرفه ای و مالی اشخاص معرفی شده توسط رییس دستگاه اجرایی مربوطه صرفاً توسط وزارت نفت انجام می‌شود.

ماده ۲ – در بند (ک) تبصره (۱) عبارت با احتساب هر تن مواد اولیه قهر (وکیوم باتوم به مبلغ هفتاد و پنج میلیون (۷۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال به عبارت به قیمت روز در بورس کالای اصلاح
می شود.

ماده ۳- متن زیر به عنوان بند (ش) به تبصره (۱) الحاق می‌شود:

ش- به وزارت نفت شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه های حمل ،بیمه تخلیه و بارگیری محموله های صادرات نفت خام و میعانات گازی را در سقف یک درصد (۱) از محل سرجمع درآمدهای صادراتی مربوط پرداخت نماید.

ماده ۴- متن زیر به عنوان تبصره به جزء (۷) بند (د) تبصره (۲) الحاق می‌شود:

تبصره- در خصوص شرکت‌های دولتی سودده که دارای زیان انباشته میباشند، پرداخت سود ا رعایت مفاد مواد (۲۳۹) و (۲۴۰) لایحه قانونی اسلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴، اجرا می شود. به

ماده ۵- بند (س) تبصره (۲) حذف می‌شود.

ماده ۶- در بند (ی) تبصره (۵) عبارت به ردیف درآمدی شماره (۳۱۰۱۰۸) جدول شماره (۵) این قانون واریز حذف می‌شود و متناسباً اعتبار رديف (۷۷-۵۳۰۰۰۰) به سیصد هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰ ریال» تغییر می‌کند. (۳۰۰)

ماده ۷- در بند (ز) تبصره (۶) ردیف درآمدی (۱۱۰۵۲۰) به (۱۶۰۱۷۷) اصلاح شده و درآمد أن عيناً به ردیف مذکور اضافه میشود و متناسباً عنوان ردیف (۱۶۰۱۷۷) به صورت درآمد حاصل از وضع عوارض صادرات مواد خام و نیمه خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین موضوع بند (ز) تبصره (۶) و نیز ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری اصلاح می‌شود.

ماده ۸- متن زیر به عنوان بند (غ) به تبصره (۶) الحاق می‌شود:

غ – معافیت موضوع بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ صرفاً نسبت به محصولات جدید یا اضافه شده بابت انجام سرمایه گذاری واحدهای صنعتی و معدنی که برای آنها در طول اجرای برنامه مذکور (۱۳۹۰-۱۳۹۵) از سوی وزارتخانههای ذی ربط پروانه بهره برداری اعم از اصلی، اصلاحی، متمم یا جایگزین یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده است. جاری می باشد.

ماده ۹- در بند (ب) تبصره (۷) عبارت و ملزومات مصرفی پزشکی بعد از عبارت «شیر خشک مخصوص اطفال» اضافه می‌شود.

ماده ۱۰ – در بند (ج) تبصره (۱۱) عبارت دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال به عبارت «صاحب فرزندان چهار قلو و بیشتر متولد سال ۱۴۰۰ به «بعد» اصلاح می‌شود.

ماده ۱۱- جزء (۶) بند (الف) تبصره (۱۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۶- مستمری والدین شهدا معادل حداقل حکم حقوقی بازنشستگان خواهد بود.»

ماده ۱۲- در بند (ج) تبصره (۱۲) عبارت اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و حذف و متن زیر به انتهای بند مذکور اضافه می‌شود. مالیات حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهش و فناوری ده درصد (۱۰) تعیین و تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم به قوت خود باقی است.»

ماده ۱۳- در جزء (۶) بند (الف) تبصره (۱۴) بعد از عبارت این بند را عبارت پس از واریز به حساب درآمدی سازمان امور مالیاتی کشور و برگشت آن به حساب هدفمندسازی یارانه ها از طریق خزانه الحاق می‌شود.

ماده ۱۴- متن زیر به عنوان بند (ک) به تبصره (۱۴) الحاق می‌شود:

ک- وزارت نفت شرکت ملی نفت ایران مجاز است کسری منابع هدفمندی یارانه ها بابت خرید تضمینی گندم مابه التفاوت پرداختی نانوایان طرح هوشمند یارانه آرد و نان مابه التفاوت نرخ ارز دارو و افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موضوع جدول این تبصره را از محل درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی صادرات گاز فروش داخلی و سادرات محصولات فرعی گازی از جمله آنان پروپان بوتان پنتان گوگرد و سایر درآمدهای در اختیار خود تأمین و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز نماید.»

ماده ۱۵- در بند (ی) تبصره (۱۹) عبارت عبرای مصارف آن حذف می‌شود.

ماده ۱۶- متون زیر به عنوان بندهای (ع) و (ف) به تبصره (۱۹) الحاق می‌شوند:

ع- هرگونه پرداخت از سوی سازمان‌های بیمه گر پایه در اجرای طرح دارویار از محل جزء (۱-۱) بند (الف) تبصره (۱۴) در وجه دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز خدمات بهداشتی و درمانی به سقف درآمد و هزینه‌های اختصاصی آنها اضافه می‌شود.

ف- جابه جایی اعتبار از ستون اعتبارات هزینه‌ای اختصاصی به ستون تملک دارایی‌های سرمایه ای اختصاصی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز استه ماده ۱۷ در بند (۱۱) تغییرات متفرقه قانون، عبارت قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در ردیف (۱۵۶۰۰۰) به عبارت دستگاه‌های اجرایی ذیربطه اصلاح می‌شود.

ماده ۱۸- اعتبارات معاونت روستایی و مناطق محروم کشور از جدول (۹) ردیف‌های متفرقه به جدول (۷) دستگاه‌های اجرایی ذیل نهاد ریاست جمهوری انتقال می‌یابد.

ماده ۱۹- عبارت نرخ تبدیل ارز حاصل از فروش نفت نیروهای مسلح با نرخ ارز صادراتی کالای دوم محاسبه می‌گردد در توضیحات ذیل جدول شماره (۲۱) حذف می‌شود.

ماده ۲۰- در ردیف شماره (۷۳۰۰۰۰-۱۲۰) طبقه بندی اعتبارات از تملک دارایی های سرمایه‌ای به هزینه‌ای تغییر می‌کند و در توضیحات آن عبارت زیر الحاق می‌شود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعتبارات موضوع این ردیف و اعتبارات بند (س) تبصره (۷) را در قالب انواع روش‌های حمایتی در اختیار اپراتورهای مورد تأیید خود قرار می‌دهد تا صرف توسعه شبکه تار (فیبر نوری) کشور شود.

ماده ۲۱- عناوین ردیف‌های متفرقه جدول شماره (۹) به شرح جدول پیوست اصلاح می‌شوند.

رئیس‌جمهور

دانلود متن لایحه+ جداول

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

2 دیدگاه

  1. دوباره اعضای هیات علمی . همه چی برای اعضای هیات علمی. مگر چی کار می کنند. این نماینده های مجلس چون خودشون هیات علمی هستند فقط به فکر خودشون هستند. نوبت ما هم می رسه.

  2. چرا برای کارمندان مالیات 10 درصد نشه. یعنی چی اعضای هیات علمی باید مالیات 10 درصد بدهند. آنها حقوقشون خیلی بالا هست دولت کسری بودجه میاره. این انصاف نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام