کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی کشور

نظام‌نامه تعالی مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی

نظام‌نامه تعالی مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی (بخشنامه شماره ۲۲۲۹۶ مورخ ۲۶/۴/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

به منظور ارتقاء سطح کیفیت فرایندها، روش ها و رویه های انجام کار و نتایج مدیریت منابع انسانی و افزایش میزان بهره وری نیروی انسانی دستگاه های اجرایی و همچنین استانداردسازی فرایندهای تخصصی مدیریت منابع انسانی “نظام نامه مدیریت منابع انسانی دستگاه های اجرایی” با اهداف عملیات زیر به گونه ای که در نظام نامه و پیوست های آن مشخص شده است، برای اجرا ابلاغ می گردد:

نظام‌نامه تعالی مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی

– ایجاد بستر مناسب برای کاربست رویکرد یکپارچه و نظام مند تعالی مدیریت منابع انسانی در نظام اداری

– فراهم کردن زمینه تغییر رویکرد دستگاه های اجرایی از فرایندهای اداری- اجرایی به سمت مدیریت اثربخش سرمایه انسانی

– ارزیابی سطح کیفیت و عملکرد نظام مدیریت منابع انسانی دستگاه های اجرایی

– آسیب شناسی و شناسایی نقاط قابل بهبود فرایندها و خروجی های مدیریت منابع انسانی دستگاه های اجرایی

– شناسایی و معرفی دستگاه های اجرایی برتر در حوزه مدیریت منابع انسانی و ترویج درس آموخته های آنان

مسئول راهبری، هدایت و نظارت بر اقدامات مربوط به تعالی مدیریت منابع انسانی بر اساس نظام‌نامه مذکور بر عهده شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی مشمول می‌باشد. دستگاه‌های اجرایی بر اساس ارزیابی درونی، وضعیت تعالی و بلوغ مدیریت منابع انسانی را بر مبنای مدیریت منابع انسانی را بر مبنای آسیب شناسی وضعیت موجود، راهبردهای مورد نیاز را تدوین و به تصویب شورای مذکور می‌رسانند.

دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در صورت نیاز و ضرورت، با تصویب شورای راهبری توسعه مدیریت، بر اساس شرایط و الزامات قانونی یا فرایندی خود، مدل تعالی مدیریت منابع انسانی مقتضی را طراحی یا از سایر مدل‌های تعالی مدیریت منابع انسانی مناسب استفاده نمایند.

به منظور حفظ یکپارچگی و اعتبار ارزیابی، فرایند ارزیابی تعالی دستگاه های اجرایی بر اساس “نظام نامه تعالی مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی” پیوست این بخشنامه انجام می‌گیرد. دستگاه‌های اجرایی که تمایل به شرکت در فرایند ارزیابی سالانه که توسط سازمان انجام می‌گیرد دارند باید از مدل، ابعاد و شاخص‌های مندرج در نظام‌نامه مذکور استفاده نمایند.

جمشید انصاری- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

شناسنامه قانون | Pdf32 مدل تعالی مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی

شناسنامه قانون | Pdf32 مدل ارزیابی تعالی مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام