کتاب استخدامی اداری ها
وزارت امور اقتصادی و دارایی

اختصاص شناسه ملی به مجوزها و کسب و کارهای کشور (پیش نویس- در حال بررسی در هیات وزیران)

اختصاص شناسه ملی به مجوزها و کسب و کارهای کشور (پیش نویس- در حال بررسی در هیات وزیران)

هدف: ایجاد و اختصاص شناسه یکتا به کسب و کارهای کشور به منظور یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات مورد نیاز از کسب و کارهای کشور و به ویژه استقرار نظام جامع ثبت های آماری ایران.

ماده ۱- تعاریف و اصطلاحات مندرج در این تصویبنامه به قرار زیر است:

الف- کسب و کار: به هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل: تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می شود.

تبصره ۱- در این تصویبنامه، کسب و کار شامل مصادیق زیر نیز می شود:

  • «فعالیت های بخش دولتی، نهادها و موسسات عمومی و نهادهای انقلاب اسلامی»، «سازمان ها و موسسات وقفی، خیریه، مردم نهاد و غیرانتفاعی»، «فعالیت های آموزشی، پژوهشی و تحقیق و توسعه»، «بهره برداران کشاورزی»، «فعالیت های خانگی» و «فعالیت های مجازی و اینترنتی»
  • فعالیت های اقتصادی فاقد مکان شامل: فعالیت های متحرک مثل تاکسی داری/ فعالیت های دارای مکان موقت مانند ساخت و سازها و فعالیت هایی که مکان ارایه آنها تغییر می کند مثل خدماتی که در محل مشتری ارایه می شود.

ب- مجوز کسب و کار: هر نوع اجازه کتبی و یا دیجیتالی (اعم از: مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، استعلام، موافقت) تاییدیه یا مصوبه است که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره برداری کسب و کار توسط مراجع ذیصلاح صادر می شود.

پ- مراجع صدور مجوز: تمامی مراجعی که مجوزهای موضوع بند «الف» این ماده را صادر می کنند، اعم از: تمامی دستگاه های اجرایی (موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۰۸/۰۷/۱۳۸۶ با رعایت ماده (۱۱۷) اصلاحی آن مصوب سال ۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۰۱/۰۶/۱۳۶۶)، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق های تعاون یا اصناف، تشکل های اقتصادی، اتحادیه ها، شوراها، مجامع و نظام های صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیرمستقیم آنها که مجوز صادر می کنند و یا به استعلام ها پاسخ می دهند.

ت- مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور: مرکزی است که به استناد دستورالعمل شماره ۵۰۸۶۸ مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با موضوع «استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور» در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است.

ث- سامانه مجوزهای کسب و کار کشور: سامانه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی که تنها مرجع و پایگاه اطلاعاتی اختصاصی برای اطلاعات مربوط به شناسه ملی مجوزها و نیز شناسه ملی کسب و کارهای کشور است.

ج- شناسه ملی مجوز: یک رشته عددی یکتا است که توسط سامانه مجوزهای کسب و کار کشور به هر مجوز اختصاص داده می شود و مبنای شناسایی مجوزها و استعلامات کشور محسوب می شود.

چ- شناسه ملی کسب و کار: یک رشته عددی یکتا است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سامانه مجوزهای کسب و کار کشور، به هر کسب و کار متقاضی، اختصاص داده می شود و پس از اختصاص در کل دستگاه های اجرایی مرتبط، مبنای شناسایی کسب و کارهای کشور است و پیش نیاز ارایه هر گونه خدمات اداری به کسب و کارهای کشور قرار خواهد گرفت.

ماده ۲- دستورالعمل های شرایط و ضوابط تخصیص شناسه ملی به کسب و کارها و مجوزهای کشور و نیز ایجاد ضمانت اجرایی های لازم، سه ماه پس از تصویب و ابلاغ این تصویب نامه، توسط کارگروهی متشکل از: وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسیول)، مرکز آمار ایران، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن ملاحظات فنی کسب و کار تهیه و پس از تصویب شورای اجرایی فنآوری اطلاعات، ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۱- در صورت نیاز، نمایندگان مراجع صدور مجوز به عنوان مدعو در جلسات کارگروه شرکت خواهند کرد.

تبصره ۲- شناسه ملی کسب و کار به همراه شناسه ملی مجوز، بر روی تمام مجوزهای کسب و کار، درج خواهد شد.

ماده ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع صدور مجوز مکلف هستند حداکثر سه ماه پس از ابلاغ دستورالعمل های مندرج در ماده (۲) این تصویبنامه، شرایط دسترسی و امکان اخذ شناسه ملی کسب و کار و نیز شناسه ملی مجوز را بر اساس دستورالعمل مذکور از طریق سامانه مجوزهای کسب و کار کشور به صورت الکترونیکی و بر خط فراهم نمایند.

تبصره ۱- مراجع صدور مجوز، مسیول راستی آزمایی صحت و به هنگام بودن اطلاعاتی هستند که به سامانه مجوزهای کسب و کار کشور برای اخذ شناسه ملی مجوز و شناسه ملی کسب و کار ارایه می دهند.

تبصره ۲- مراجع صدور مجوز مکلفند شناسه ملی کسب و کار و شناسه ملی مجوز را در تمام اسناد مرتبط با کسب و کار درج کنند و کسب و کارهای تحت پوشش خود را ملزم به استفاده و درج شناسه ملی کسب و کار در تمام امور مربوط به کسب و کار خود نمایند.

تبصره ۳- مراجع صدور مجوز مکلفند مطابق دستورالعمل مندرج در ماده (۲)، برای اخذ اطلاعات کسب و کارهایی که پیش از ابلاغ این تصویبنامه از این مراجع، مجوز اخذ کرده اند، ساز و کار لازم را فراهم کنند و پس از اخذ اطلاعات، به اینگونه کسب و کارها، شناسه ملی کسب و کار تخصیص دهند.

تبصره ۴- مراجع صدور مجوز مکلفند ساز و کار لازم را برای بهنگام سازی دوره ای اطلاعات کسب و کارهای تحت پوشش خود، فراهم کنند.

ماده ۴- دستگاه های اجرایی ارایه دهنده خدمات سه ماه پس از راه اندازی سامانه مندرج در ماده ۳ مکلف هستند برای ارایه هر گونه خدمات به متقاضی، شناسه ملی کسب و کار را به صورت برخط از طریق سامانه مجوزهای کسب و کار کشور استعلام کنند و در صورتی که کسب و کار متقاضی فاقد شناسه ملی کسب و کار است متقاضی را به مراجع صدور مجوز به منظور دریافت شناسه ملی کسب و کار ارجاع دهند.

ماده ۵- کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند در بانک های اطلاعاتی خود اقلام اطلاعاتی مرتبط با شناسه ملی مجوز و نیز شناسه ملی کسب و کار را مطابق دستورالعمل مندرج در ماده (۲) لحاظ کنند.

ماده ۶- صاحبان کسب و کارهای دارای شناسه ملی کسب و کار، موظفند حداکثر در ۳۰ روز پس از بروز هر گونه تغییر در اطلاعات مرتبط با کسب و کار: مانند: انحلال، تغییر نشانی، تغییر صاحب کسب و کار و…، اطلاعات جدید را در سامانه وارد کنند.

ماده ۷- مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور باید سطوح دسترسی متناسب با نوع کاربران (دستگاه های مرجع، سایر دستگاه های اجرایی و عمومی مردم) را با رعایت اصل محرمانگی اطلاعات در سامانه تعیین نماید.

ماده ۸- مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور مکلف است دسترسی مرکز آمار ایران را به سامانه و پایگاه اطلاعاتی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور فراهم کند.

ماده ۹- وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات مکلف است زیرساخت های ارتباطی و فنآوری اطلاعات مورد نیاز این سامانه را تامین نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز آمار ایران و تمام دستگاه های اجرایی و مراجع صدور مجوز، در اجرای مفاد این تصویبنامه ملزم به رعایت بندهای (پ)، (ث) و تبصرهای مربوط به ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور هستند.

ماده ۱۰- اعتبار مورد نیاز دستگاه های اجرایی برای اجرای مفاد این تصویبنامه با پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی آمار و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور در قانون بودجه سنواتی تامین خواهد شد.

ماده ۱۲- نظارت بر حسن اجرای این تصویبنامه بر عهده شورای عالی آمار است و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارشات مربوط را به شورای عالی اداری و شورای عالی آمار ارایه دهد.

توضیحات تکمیلی:

پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و مرکز آمار ایران در خصوص «اختصاص شناسه ملی به مجوزها و کسب و کارهای کشور» در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت در حال بررسی است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» پیشنهاد اختصاص شناسه ملی به مجوزها و کسب و کارهای کشور که یکی از چهار ستون اصلی و الزامات نوین‌سازی نظام آماری کشور و گذار از نظام آمارهای سنتی به ثبتی مبنا و بستر گردآوری داده‌ها و اطلاعات آماری و تجزیه و تحلیل و تصمیم‌گیری‌ها مربوط به فضای کسب و کار است به دولت ارائه شده است.

«اختصاص شناسه ملی به مجوزها و کسب و کارهای کشور» پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و مرکز آمار ایران است که پس از بررسی و تأیید در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار و همچنین تأیید نهایی در جلسه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ شورای عالی آمار برای تصویب در هیئت محترم وزیران ارائه شده است.

بر اساس این پیشنهاد اختصاص شناسه ملی از طریق سامانه (پیشخوان) مجوزهای کسب و کار کشور برای کسب و کارهای جدید و اختصاص شناسه ملی توسط مراجع صدور مجوز از طریق سامانه مذکور برای کسب و کارهایی که قبل از تصویب تصویب نامه پیشنهادی، مجوز فعالیت دریافت کرده اند، محقق می‌شود.

هم‌چنین، در صورت تصویب این پیشنهاد در هیئت وزیران ارائه خدمات به کسب و کارها توسط دستگاه های اجرایی، منوط به استعلام شناسه ملی کسب و کار می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام