کتاب استخدامی اداری ها
اندیشه‌های حقوقی

شماره تلفن های تماس معاونت منابع انسانی قوه قضاییه

تلفن های تماس معاونت منابع انسانی قوه قضاییه

۸۸۱۹۹۵۰۲ مشاور رسانه و ارتباطات
۸۸۸۹۴۱۲۸

نمابر ۸۸۸۰۹۰۴۳

مدیرکل حوزه معاونت
نمابر ۸۸۸۹۴۱۳۸ معاون مدیرکل 
نمابر ۸۸۸۹۴۱۳۹ ریاست اداره امور عمومی و مالی
نمابر ۸۸۸۹۴۱۲۷نمابر ۸۸۹۷۴۵۵۶ ریاست اداره دبیرخانه مرکزی
نمابر ۸۸۸۹۴۱۲۵ ریاست اداره امور خوابگاه ها
۸۸۱۹۹۵۶۵ امور نقلیه
۸۸۹۷۳۶۷۵

۴۲۱۳۱۳۷۰

نمابر  ۸۸۹۷۵۶۰۲

 مدیرکل برنامه ریزی
۴۲۱۳۱۳۲۳ معاون مدیرکل 
۴۲۱۳۱۳۱۱ معاون مدیرکل 
۴۲۱۳۱۳۰۹ ریاست اداره مطالعات و بررسی قوانین و مقررات
۴۲۱۳۱۳۱۲ ریاست اداره برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد
ریاست اداره فناوری اطلاعات و آمار
۸۸۸۹۴۱۲۴

نمابر ۸۸۸۹۴۱۲۳

ریاست امور گزینش قضایی و اداری
۸۸۹۱۹۴۱۷

۸۸۹۱۹۴۱۸

ریاست دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش
معاون دبیرخانه
معاون دبیرخانه
۸۸۱۹۹۵۰۷ اداره امور هسته ها و هماهنگی امور استانها
اداره نظارت، بازرسی و رسیدگی به شکایات
اداره تحقیق و مصاحبه
۸۸۸۹۴۱۲۱ تجدید نظر اول
۸۸۹۱۹۴۱۷

۸۸۹۱۹۴۱۸

مدیریت گزینش قضات
ریاست اداره گزینش قضات غیر روحانی
ریاست اداره گزینش قضات روحانی قم
۸۸۱۹۹۵۰۴

نمابر  ۸۸۱۹۹۵۳۱

مدیریت هسته گزینش ستاد و واحدهای قضایی مرکز
۸۸۱۹۹۵۳۵

نمابر ۸۸۱۹۹۵۳۱

معاون مدیریت
۸۸۱۹۹۵۳۶ ریاست اداره تحقیق و مصاحبه
۸۸۱۹۹۵۴۱ ریاست اداره دبیرخانه
ریاست مرکز آموزش
نمابر ۸۸۱۹۹۵۰۱ قائم مقام مرکز

 

مستشار قضایی
مستشار قضایی
مستشار قضایی
۸۸۱۹۹۵۱۶ مدیریت جذب و سنجش (قضات)
ریاست اداره امور آزمون و اختبار روحانیون قم
۸۸۱۹۹۵۱۸ ریاست اداره امور آزمونها و اختبارها
۸۸۱۹۹۵۱۷ ریاست اداره سنجش شخصیت
۸۸۱۹۹۵۱۹

نمابر ۸۸۱۹۹۵۲۰

روابط عمومی مدیریت جذب و سنجش
مدیریت نیازسنجی، طراحی و تأمین محتوای آموزشی
نمابر ۸۸۱۹۹۵۱۴ ریاست گروه نیازسنجی و طراحی آموزشی
۸۸۱۹۹۵۱۵ ریاست گروه تأمین محتوای آموزشی
نمابر ۸۸۸۰۹۰۶۸ مدیریت هماهنگی و نظارت آموزش
۸۸۸۰۸۹۷۲

نمابر ۸۸۸۰۵۱۹۶

ریاست اداره نظارت و هماهنگی آموزشهای بدو خدمت
نمابر ۸۸۸۰۹۰۶۸ ریاست اداره نظارت و هماهنگی آموزشهای ضمن خدمت
نمابر ۸۸۱۹۹۵۱۱ مدیریت نظارت و ارزیابی علمی
۸۸۸۰۸۹۷۴ ریاست اداره ارزیابی علمی
۸۸۱۹۹۵۱۳ ریاست اداره اسناد و مدارک علمی
مدیریت آموزشهای همگانی و مشاغل پیرامونی
معاون مدیریت
مدیرکل دفتر میانجیگری
۸۸۱۹۹۵۴۲ معاون مدیرکل
ریاست اداره جذب و صدور پروانه
ریاست اداره نظارت، بازرسی و رسیدگی به شکایات
ریاست اداره نیاز سنجی و توسعه
مدیرکل کادرسازی و مدیران
معاون مدیرکل
معاون مدیرکل
۸۸۹۱۹۴۶۱ ریاست اداره سیاست گذاری و پایش
ریاست اداره شناسایی، آمار و اطلاعات
ریاست اداره هدایت و حمایت
۸۸۱۹۹۵۲۳ ماهنامه پیام آموزش
۸۸۱۹۹۵۱۵ سامانه آموزشی مهداد
مدیر دبیرخانه شورای نگهداشت
نمابر ۸۸۸۰۵۱۹۰ مدیریت آموزشها و نشستهای تخصصی قضات و کارکنان اداری
معاون مدیریت 
نمابر ۸۸۴۲۵۵۴۹
معاون مدیریت
۸۸۴۴۲۱۰۲ – ۷  مخابرات آموزش کارآموزان قضایی تهران
۰۲۵۳۷۷۸۹۵۶۰ مدیریت آموزش کارآموزان قضایی قم
معاون مدیریت
۰۲۵۳۷۷۶۶۰۲۲

۰۲۵۳۷۷۶۶۰۶۳

۰۲۵۳۷۷۷۲۶۵۲- ۵۳

 مخابرات آموزش کارآموزان قضایی قم
۱۸ – ۸۸۹۷۵۰۱۷نمابر ۸۸۹۷۴۷۷۹ ریاست امور اداری و استخدامی کارکنان اداری
۸۸۹۷۴۷۶۱

۴۲۱۳۱۵۰۵

مدیریت جذب و استخدام
معاون مدیریت
۴۲۱۳۱۵۱۷ مدیریت انتصابات، حقوق و مزایا
ریاست اداره انتصابات، حقوق و مزایای دادگستری کل استانها و بررسی دعاوی استخدامی
۴۲۱۳۱۵۳۱ ریاست اداره انتصابات، حقوق و مزایای حوزه ستاد
۸۸۹۷۴۸۵۷

۴۲۱۳۱۵۲۶

مدیریت بازنشستگی، اسناد و بایگانی
۴۲۱۳۱۵۲۹ ریاست اداره بازنشستگان و موظفین
۴۲۱۳۱۶۲۵ ریاست اداره بایگانی و اسناد
۸۸۹۷۵۳۵۹

۸۸۹۷۵۳۶۴

۴۲۱۳۱۳۶۵

۴۲۱۳۱۳۷۳

نمابر ۸۸۹۷۶۰۱۹

مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری
معاون مدیرکل
معاون مدیرکل
۴۲۱۳۱۳۲۵ ریاست اداره پیگیری و پاسخگویی به شکایات
۴۲۱۳۱۳۲۶ ریاست اداره نظارت و بازرسی
۴۲۱۳۱۳۲۹ ریاست اداره ارزشیابی و بررسی صلاحیت کارکنان اداری
ریاست اداره مطالعه و تحلیل اطلاعات کارکنان اداری
۴۲۱۳۱۳۰۶ ریاست اداره ارزیابی اطلاعات کارکنان اداری
نمابر ۸۸۹۸۱۳۹۴ مدیریت و دبیر هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری
۴۲۱۳۱۳۰۶ ریاست اداره بررسی آرا و تبادل لوایح
۴۲۱۳۱۲۱۱ ریاست اداره هماهنگی و نظارت
۸۸۹۷۵۲۴۷

۸۸۹۷۵۲۹۸

۴۲۱۳۱۴۶۲

ریاست امور اداری و استخدامی قضات
۴۲۱۳۱۴۶۳

 

۸۸۹۷۳۹۲۶

۴۲۱۳۱۴۰۱

مدیریت کارآموزان قضایی و استخدام
۴۲۱۳۱۴۰۵ ریاست اداره کارآموزان قضایی
۴۲۱۳۱۴۰۹ ریاست اداره استخدام قضات
۴۲۱۳۱۴۲۹ مدیریت انتصابات، حقوق و مزایا
۸۸۹۷۳۸۳۶

۴۲۱۳۱۴۲۸

ریاست اداره انتصابات و ماموریتها
۴۲۱۳۱۴۲۴ ریاست اداره ترفیعات، حقوق و مزایا
۸۸۹۷۴۲۱۹

۴۲۱۳۱۴۲۰

مدیریت بازنشستگی، اسناد و بایگانی
۸۸۹۷۲۱۷۲

۴۲۱۳۱۴۱۴

ریاست اداره بازنشستگی و امور موظفین
۴۲۱۳۱۴۱۷ ریاست اداره بایگانی و اسناد
۸۸۹۷۰۹۴۸

۴۲۱۳۱۹۱۳

نمابر ۸۸۹۷۰۶۸۹

دبیر کمیسیون نقل و انتقال قضات
نمابر ۸۸۸۹۴۱۳۰ نماینده حفاظت اطلاعات معاونت
۸۸۴۴۲۱۰۸ نماینده حفاظت اطلاعات کارآموزان قضایی تهران
۰۲۵۳۷۷۶۵۲۳۲ نماینده حفاظت اطلاعات کارآموزان قضایی قم
۶۶۷۰۴۴۲۲

۶۶۷۴۳۲۲۱

نمابر ۶۶۷۲۶۱۰۰

ریاست دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
۶۶۷۲۸۶۱۰ مشاورین ریاست
۶۶۷۰۶۵۱۵

۶۶۷۳۹۳۲۸

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی
۶۶۷۶۲۵۷۳

نمابر ۶۶۷۶۲۵۷۱

معاون پژوهشی و فناوری
۶۶۷۲۹۸۸۱ معاون دانشجویی
۶۶۷۲۶۳۶۰

۶۶۷۲۶۴۴۸

نمابر ۶۶۷۰۵۹۳۰

معاون پشتیبانی و توسعه
۶۶۷۶۲۵۷۲ معاون فرهنگی
۶۶۷۰۷۹۱۷ امور اداری
۶۶۷۶۲۵۷۰

۶۶۷۶۲۵۷۴

مدیریت هسته گزینش
۶۶۷۰۵۳۵۳ حراست
۶۶۷۳۸۲۷۱

نمابر ۶۶۷۳۸۲۸۱

دبیرخانه
۶۶۷۰۰۷۹۶ فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی (علمی، پژوهشی)

 

دو فصلنامه رویه قضایی (حقوق خصوصی، کیفری و عمومی)
نمابر ۶۶۷۲۹۸۰۶ روابط عمومی
۶۶۷۰۷۰۲۱

۶۶۷۰۷۰۲۴

۶۶۷۴۳۲۲۰

۶۶۷۲۶۵۹۰

۶۶۷۶۲۵۶۴

مخابرات
۸۸۸۰۵۱۹۷

۸۸۸۹۴۱۲۶

ریاست مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی (شهید قدوسی)
۸۸۸۰۵۱۹۴ امور مالی مؤسسه
۸۸۱۹۹۵۲۸ نماینده حفاظت اطلاعات مؤسسه
ساختمان مرکزی: تهران – بلوار کشاورز – خیابان حجاب – نبش کوچه یکم  کدپستی ۱۴۱۵۹۱۳۱۱۱
ساختمان شماره ۳: تهران – تقاطع خیابان حافظ و سمیه – شماره ۴۴۵
مدیریت آموزش کارآموزان قضایی تهران: خیابان مطهری – خیابان ترکمنستان –  کوچه احمدیان – بن بست آزادگان – شماره ۱۶ – کدپستی ۱۵۶۵۹۱۵۳۴۳
مدیریت آموزش کارآموزان قضایی قم: میدان۷۲ تن – به طرف جاده قدیم کاشان – بلوار بهاءالدینی 
میدان محلاتی- بلوار ۱۵ خرداد – نبش خیابان سعدی – کدپستی ۳۷۱۴۸۴۸۳۶۴
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری: تهران – خیابان انقلاب – خیابان خارک – شماره ۹

2 دیدگاه

  1. سلام؛بنده فارغ التحصيل مقطع کارشناسی حقوق هستم و جهت آمادگی علمی و مطالعه و شرکت در آزمون قضاوت1402 بسیار تلاش و زحمت را متحمل شده ام، ولی متٱسفانه حدود ۲ سال بیشتر از سن اعلامی برای داوطلبین دارای کارشناسی هستم لذا تقاضا دارم مسئولین گزینش تا زمانی که فرصت جهت ثبت نام وجود دارد نسبت به حداکثر سن برای مقطع کارشناسی امعان نظرداشته و لااقل تا ۴۰ سال افزایش دهند تا افرادی مانند بنده محروم و مٱیوس از انتخاب شغل مورد علاقه خود و خدمت به مردم نباشیم. باتشکر

  2. لطفا رشته مدیریت صنعتی را به شغل متصدی امور دفتری اضافه کنید.. آخر منابع آزمون این شغل اکثرشان در رشته مدیریت صنعتی هستند؛ (چرا همه گرایش‌های مدیریت را نگذاشتید؟؛ فقط رشته مدیریت دولتی، بازرگانی و مالی را گذاشتید؟) ما با هزار بدبختی و امید، منتظر آزمون‌های استخدامی هستیم?

    خواهش می‌کنم خواهش می‌کنم رشته مدیریت صنعتی را نیز اضافه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام