کتاب استخدامی اداری ها
اندیشه‌های حقوقی

طبقه بندی مشاغل آمریکا بر اساس قانون ایالات متحده (USCode)

بخشی از قانون مربوط به پرداخت حقوق و مزایا در آمریکا: طبقه بندی مشاغل آمریکا بر اساس قانون ایالات متحده (USCode)

نکته: این مطلب یک ترجمه در حد گوگل ترانسلیت است. صرفاً برای آشنایی با چارچوب‌ها و مفاهیم مربوط

Title 5—Government Organization And Employees

PART III—EMPLOYEES (sections 2101 to 10210)

Subpart D—Pay and Allowances (sections 5101 to 5949)

CHAPTER 51—CLASSIFICATION (sections 5101 to 5115)

طبقه بندی مشاغل آمریکا

عنوان ۵- سازمان دولتی و کارکنان

بخش سوم-کارمندان (بخش‌های ۲۱۰۱ تا ۱۰۲۱۰)

بخش فرعی D—پرداخت و کمک هزینه (بخش‌های ۵۱۰۱ تا ۵۹۴۹)

فصل ۵۱- طبقه بندی (بخش‌های ۵۱۰۱ تا ۵۱۱۵)

هدف از این فصل ارائه طرحی در خصوص طبقه‌بندی مشاغل(سمت‌ها) (classification of positions) است که به موجب آن

(۱) در تعیین نرخ حقوق مبنایی (basic pay) که یک کارمند دریافت خواهد کرد
الف- اصل پرداخت یکسان برای کارهایی که به لحاظ ماهیتی یکسان هستند رعایت خواهد شد؛ و
ب- هر گونه تفاوت در نرخ های حقوق مبنای پرداختی به کارکنان مختلف، متناسب با تفاوت های اساسی در دشواری، مسئولیت و شایستگی های لازم در انجام کار و متناسب با مشارکت کارمندان در کارآیی و صرفه جویی در خدمت خواهد بود؛ و
(۲) هر کدام از پست ها بر اساس وظایف، مسئولیت ها و شایستگی های لازم، دسته بندی و بر اساس طبقات و درجه هایی که در بخش … این فصل تعریف شده است، مشخص می شوند، و طبقات مختلف با استانداردهای منتشر شده ای تعریف می شوند که در بخش … این فصل ارائه شده است و نتایج این نظام طبقه بندی پست ها را می توان در تمامی مراحل مدیریت کارکنان مورد استفاده قرار داد.

§۵۱۰۲. تعاریف؛ کاربرد
الف) به منظور این فصل-

(۱) “اداره” به معنی-
(الف) یک سازمان اجرایی؛
(ب) کتابخانه کنگره؛
(ج) باغ گیاه شناسی؛
(د) دفتر انتشارات دولتی؛
(ه) دفتر معمار کاپیتول؛ و
(F) دولت ناحیه کلمبیا؛

اما شامل نمی شود-
(i) یک شرکت تحت کنترل دولت؛
(ii) اداره دره تنسی؛
(iii) شرکت جزایر ویرجین.
(IV) کمیسیون انرژی اتمی.
(v) سازمان اطلاعات مرکزی؛
(vi) آژانس امنیت ملی، وزارت دفاع؛
(vii) دفتر پاسخگویی دولت.
(viii) دفتر مدیر اطلاعات ملی؛
(ix) آژانس اطلاعات دفاعی، وزارت دفاع؛ یا
(x) آژانس ملی اطلاعات جغرافیایی، وزارت دفاع.

(۲) “کارمند” به معنای فردی است که در یک آژانس یا زیر نظر آن کار می کند.
(۳) “پست” به معنای کار است و شامل وظایف و مسئولیت هایی است که به یک کارمند واگذار می شود.
(۴) «رسته» یا «رسته پست» شامل تمام پست هایی است که به اندازه کافی مشابه هستند.
الف) نوع یا موضوع کار؛
(ب) سطح دشواری و مسئولیت؛ و
ج) الزامات صلاحیت کار؛
ضمانت رفتار مشابه در پرسنل و مدیریت حقوق؛ و

(۵) “درجه” شامل تمام طبقات پست هایی است که اگرچه از نظر نوع یا موضوع کار متفاوت هستند، اما به اندازه کافی معادل هستند.
(الف) سطح دشواری و مسئولیت؛ و
(ب) سطح الزامات صلاحیت کار؛

گنجاندن آنها در یک محدوده از نرخ های دستمزد پایه در جدول عمومی را تضمین کنند.

(ب) به استثنای مواردی که در بخش‌های (ج) و (د) این بخش ارائه شده است، این فصل برای تمام پست‌ها و کارمندان غیرنظامی در یا تحت یک آژانس، از جمله سمت‌ها در هیئت‌های محلی و هیئت‌های تجدیدنظر در سیستم خدمات انتخابی و کارمندانی که اشغال می‌کنند، اعمال می‌شود. آن سمت ها

ج) این فصل شامل موارد زیر نمی شود

[ (۱) لغو شد.

(۲) اعضای سرویس خارجی که حقوق آنها بر اساس قانون خدمات خارجی مصوب ۱۹۸۰ تعیین شده است. و سمت‌هایی در وزارت امور خارجه یا زیر نظر وزارت امور خارجه که عبارتند از:
الف) مرتبط با نمایندگی ایالات متحده در سازمان های بین المللی؛ یا
(ب) به طور خاص توسط قانون از این فصل یا سایر قوانین طبقه بندی یا پرداخت مستثنی شده است.

(۳) پزشکان، دندانپزشکان، پرستاران و سایر کارمندان اداره صحت ایثارگران ریاست امور ایثارگران که معاش آنها طبق فصل ۷۳ عنوان ۳۸ تعیین شده است.

(۴) معلمان، مقامات مدرسه، و کارمندان شورای آموزش ناحیه کلمبیا که حقوق آنها طبق فصل ۱۵ عنوان ۳۱، کد ناحیه کلمبیا مشخص شده است. قضات ارشد و قضات دستیار دادگاه عالی ناحیه کلمبیا و دادگاه استیناف ناحیه کلمبیا؛ و کارمندان غیر قضایی سیستم دادگاه ناحیه کلمبیا که حقوق آنها تحت عنوان ۱۱ قانون منطقه کلمبیا تعیین شده است.

(۵) اعضای پلیس متروپولیتن، اداره آتش نشانی ناحیه کلمبیا، پلیس پارک ایالات متحده، و بخش یونیفرم سرویس مخفی ایالات متحده؛ اعضای نیروی انتظامی پارک ملی جانورشناسی که حقوق آنها طبق ماده ۵۳۷۵ این عنوان تعیین شده است. و اعضای نیروهای پلیس اداره حکاکی و چاپ و ضرابخانه ایالات متحده که حقوق آنها طبق ماده ۵۳۷۸ این عنوان تعیین شده است.

(۶) فانوس داران و کارمندان غیرنظامی در کشتی های فانوس دریایی و کشتی های گارد ساحلی که دستمزد آنها طبق بخش ۴۳۲ (f) و (g) ۱ از عنوان ۱۴ تعیین شده است.

(۷) کارکنان در مشاغل شناخته شده یا صنایع دستی، یا سایر صنایع مکانیکی ماهر، یا در مشاغل غیر ماهر، نیمه ماهر، یا مشاغل یدی ماهر، و سایر کارکنان از جمله سرکارگر و سرپرستان در سمت هایی که دارای تجربه و دانش تجاری، پیشه وری یا کار هستند. نیاز اصلی، و کارمندان دفتر حکاکی و چاپ که وظایف آنها انجام یا هدایت عملیات دستی یا ماشینی است که به مهارت یا تجربه خاصی نیاز دارد، یا انجام یا هدایت شمارش، بررسی، مرتب‌سازی یا سایر تأیید صحت محصول کتابچه راهنمای کاربر. یا عملیات ماشینی؛

(۸) افسران و اعضای خدمه کشتی.
(۹) کارمندان اداره انتشارات دولتی که حقوق آنها طبق ماده ۳۰۵ عنوان ۴۴ تعیین شده است.

(۱۰) استادان، مربیان، و مدرسان غیرنظامی در یک مدرسه آموزش نظامی حرفه ای (و در مورد مرکز اروپایی مطالعات امنیتی جورج سی مارشال، مدیر و معاون مدیر) که حقوق آنها بر اساس بند ۱۵۹۵، ۷۳۷۱ ثابت شده است. ، ۸۷۴۸ یا ۹۳۷۱ عنوان ۱۰; اساتید، مدرسان و مربیان غیرنظامی در آکادمی نظامی، آکادمی نیروی دریایی، و آکادمی نیروی هوایی که حقوق آنها به ترتیب طبق بخش های ۷۴۳۸، ۸۴۵۲ و ۹۴۳۸ از عنوان ۱۰ تعیین شده است. اساتید ارشد، اساتید، دانشیاران و استادیاران و مربیان دانشکده فوق لیسانس نیروی دریایی که حقوق آنها طبق بند ۸۵۴۴ عنوان ۱۰ تعیین شده است. استاد و رئیس دانشکده تحصیلات تکمیلی نیروی دریایی که حقوق آنها طبق بند ۸۵۴۳ عنوان ۱۰ تعیین شده است. اساتید، مدرسان و مدرسان غیرنظامی در ساختار دانشگاه اکتساب دفاعی (از جمله کالج مدیریت سیستم های دفاعی) که حقوق آنها بر اساس بخش ۱۷۴۶ (ب) از عنوان ۱۰ تعیین شده است.

(۱۱) بیگانگان یا غیرشهروندان ایالات متحده که در خارج از ایالات متحده موقعیت دارند.

[(۱۲) لغو شد.

(۱۳) کارکنانی که بدون حقوق یا با نرخ های اسمی حقوق خدمت می کنند.

(۱۴) کارمندانی که حقوق آنها به طور کامل از وجوه اختصاصی ایالات متحده نیست (به غیر از کارکنان سیستم مدیریت سرمایه گذاری فدرال بازنشستگی که طبق بخش ۸۴۷۴ (c) (۲) این عنوان منصوب شده اند)، به جز در مورد کهنه سربازان سرویس غذاخوری، اداره امور ایثارگران، این بند فقط شامل کارمندانی می شود که برای انجام تجارت خدمات در سفره خانه ها، انبارها و انبارهای انبار ضروری هستند که استخدام آنها توسط بند ۷۸۰۲ عنوان ۳۸ مجاز است.

(۱۵) کارمندانی که حقوق آنها بر اساس توافقنامه همکاری بین ایالات متحده و-

(الف) یک ایالت یا قلمرو یا مالکیت ایالات متحده، یا تقسیم سیاسی آن؛ یا

(ب) فرد یا سازمانی خارج از خدمت دولت ایالات متحده؛

(۱۶) دانشجو پرستاران، کارورزان پزشکی یا دندانپزشکی، دستیاران در حال آموزش، دانشجویان رژیم درمانی، دانشجویان فیزیوتراپیست، دانشجوی کاردرمانگر، و سایر کارکنان دانشجو که اساساً برای اهداف آموزشی به بیمارستان، کلینیک یا آزمایشگاه منصوب یا وابسته به آنها هستند. پرداخت طبق فصل پنجم از فصل ۵۳ این عنوان یا بخش های ۷۴۰۵ و ۷۴۰۶ عنوان ۳۸ تعیین شده است.

(۱۷) زندانیان، بیماران، یا ذینفعانی که تحت مراقبت یا درمان هستند یا در سازمان ها یا مؤسسات دولتی زندگی می کنند.

(۱۸) کارشناسان یا مشاوران، هنگامی که به طور موقت یا متناوب طبق ماده ۳۱۰۹ این عنوان استخدام می شوند.

(۱۹) کارمندان اضطراری یا فصلی که استخدام آنها نامشخص یا کاملاً موقت است، یا برای دوره های کوتاه و در فواصل زمانی به کار گرفته می شوند.

(۲۰) کارمندانی که بر اساس حق الزحمه، قراردادی یا تکه ای کار می کنند.

(۲۱) کارمندانی که ممکن است به طور قانونی همزمان با حرفه خصوصی، تجارت یا سایر مشاغل خود وظایف خود را انجام دهند و وظایف آنها فقط به بخشی از وقت آنها نیاز دارد، در صورتی که تعیین یا پیش بینی نسبت زمانی که به خدمت اختصاص داده شده غیرممکن باشد. دولت ایالات متحده؛

(۲۲) “معلمان” و “مقام تدریس” طبق بند ۹۰۱ عنوان ۲۰؛

(۲۳) قضات ثبت اختراع اداری و قضات ثبت اختراع اداری تعیین شده در اداره ثبت اختراع و علائم تجاری ایالات متحده؛

(۲۴) سمت های موقت در اداره سرشماری که طبق بند ۲۳ عنوان ۱۳ ایجاد شده است، و سمت های سرشماری در اداره سرشماری.

(۲۵) سمت‌هایی که نرخ‌های دستمزد پایه به‌طور جداگانه برای آنها تعیین شده است، یا صراحتاً مجاز به تعیین آن توسط قوانین دیگر، در سطح V برنامه اجرایی یا بیشتر از آن است.

(۲۶) اعضای غیرنظامی هیئت علمی آکادمی گارد ساحلی که حقوق آنها طبق بند ۱۸۶ عنوان ۱۴ تعیین شده است.

(۲۷) اعضای پلیس کتابخانه کنگره که حقوق آنها بر اساس بخش ۱۶۷ عنوان ۲ تعیین شده است.

(۲۸) اعضای غیر نظامی هیأت علمی مؤسسه فناوری نیروی هوایی که حقوق آنها طبق بند ۹۴۱۴ عنوان ۱۰ تعیین شده است.

(۲۹) قضات حقوق اداری منصوب به موجب بخش ۳۱۰۵. یا

(۳۰) اعضای هیئت‌های درخواست تجدیدنظر قراردادی که طبق بخش ۷۱۰۵ (الف) (۲)، (ج) (۲)، یا (د) (۲) از عنوان ۴۱ منصوب شده‌اند.

(د) این فصل در مورد کارمندی از دفتر معمار کاپیتول که حقوق آنها توسط سایر قوانین تعیین شده است اعمال نمی شود. جزء (ج) این بند به جز بند (۷) شامل دفتر معمار کاپیتول نمی شود.

(ه) به جز مواردی که به طور خاص ارائه شده است، این فصل برای اهداف پرداخت به هیچ یک از کارکنان دولت ناحیه کلمبیا در طول سال مالی ۲۰۰۶ یا هر سال مالی بعدی اعمال نمی شود.

§۵۱۰۳. تعیین قابلیت اجرا
اداره مدیریت پرسنل نهایتاً کاربرد بند ۵۱۰۲ این عنوان را برای پستها و کارمندان خاص به استثنای سمت ها و کارمندان اداره معمار کاپیتول تعیین می کند.§۵۱۰۴. مبنای درجه بندی موقعیت ها
جدول زمانی عمومی که نماد آن “GS” است، برنامه اولیه پرداخت برای موقعیت هایی است که این فصل در مورد آنها اعمال می شود. جدول کلی به درجه سختی و مسئولیت کار به شرح زیر تقسیم می شود:
(۱) درجه GS-۱ شامل آن دسته از مناصب است که وظایف آنها تحت نظارت فوری، بدون محدودیت یا بدون محدودیت برای اعمال قضاوت مستقل انجام می شود.
(الف) ساده ترین کار معمول در اداره، تجارت، یا عملیات مالی؛ یا
(ب) کارهای ابتدایی با ویژگی فنی فرعی در زمینه حرفه ای، علمی یا فنی.

(۲) درجه GS-۲ شامل آن دسته از مشاغل است که وظایف آنها عبارتند از:
(الف) انجام، تحت نظارت فوری، با آزادی عمل محدود برای اعمال قضاوت مستقل، کار معمول در دفتر، تجارت، یا عملیات مالی، یا کار فنی تابع مشابه با دامنه محدود در یک زمینه حرفه ای، علمی یا فنی، که نیاز به برخی آموزش ها یا تجربه ها؛ یا
ب) انجام کارهای دیگری با اهمیت، دشواری و مسئولیت یکسان و مستلزم صلاحیت های مشابه.

(۳) درجه GS-۳ شامل آن دسته از مشاغل است که وظایف آنها عبارتند از:
(الف) انجام کار تا حدودی دشوار و مسئولانه در اداره، تجارت، یا عملیات مالی، یا کارهای فنی فرعی مشابه با دامنه محدود در یک زمینه حرفه ای، علمی یا فنی، تحت نظارت فوری یا عمومی، که در هر دو مورد مستلزم
(i) آموزش یا تجربه؛
(ii) دانش کاری در مورد یک موضوع خاص؛ یا
(iii) تا حدی اعمال قضاوت مستقل مطابق با خط مشی ها، رویه ها و تکنیک های تثبیت شده؛ یا
ب) انجام کارهای دیگری با اهمیت، دشواری و مسئولیت یکسان و مستلزم صلاحیت های مشابه.

(۴) درجه GS-۴ شامل آن دسته از مشاغل است که وظایف آنها عبارتند از:
(الف) انجام کار با نظارت فوری یا عمومی، کار نسبتاً دشوار و مسئولیت‌پذیر در امور اداری، تجاری یا مالی، یا کارهای فنی تابعه مشابه در زمینه‌های حرفه‌ای، علمی یا فنی، که در هر صورت مستلزم
(i) مقدار متوسطی از آموزش و نظارت جزئی یا تجربه دیگر؛
(ii) دانش کاری خوب در مورد یک موضوع خاص یا یک زمینه محدود اداری، آزمایشگاهی، مهندسی، علمی، یا سایر رویه ها و عملکردها؛ و
(iii) اعمال قضاوت مستقل مطابق با خط مشی ها، رویه ها و تکنیک های به خوبی تثبیت شده؛ یا
ب) انجام کارهای دیگری با اهمیت، دشواری و مسئولیت یکسان و مستلزم صلاحیت های مشابه.

(۵) درجه GS-۵ شامل آن دسته از مشاغل است که وظایف آنها عبارتند از:
(الف) انجام کارهای دشوار و مسئولانه در اداره، بازرگانی یا امور مالی، یا کارهای فنی تابعه مشابه در زمینه‌های حرفه‌ای، علمی یا فنی، تحت نظارت کلی، که در هر صورت مستلزم
(i) آموزش قابل توجه و نظارت یا تجربه دیگر؛
(ii) دانش کاری گسترده در مورد یک موضوع خاص یا در مورد اداری، آزمایشگاهی، مهندسی، علمی، یا سایر روش ها و رویه ها. و
(iii) اعمال قضاوت مستقل در زمینه محدود.
ب) انجام کارهای ساده و ابتدایی که مستلزم آموزش حرفه ای، علمی یا فنی است، تحت نظارت فوری و با فرصت اندک برای اعمال قضاوت مستقل. یا
ج) انجام کارهای دیگری با اهمیت، دشواری و مسئولیت یکسان و مستلزم صلاحیت های مشابه.

(۶) درجه GS-۶ شامل آن دسته از مشاغل است که وظایف آنها عبارتند از:
(الف) انجام کارهای دشوار و مسئولانه در اداره، بازرگانی یا امور مالی، یا کارهای فنی تابعه مشابه در زمینه‌های حرفه‌ای، علمی یا فنی، تحت نظارت کلی، که در هر صورت مستلزم
(i) آموزش قابل توجه و نظارت یا تجربه دیگر؛
(۲) دانش کاری گسترده در مورد موضوع، رویه یا عمل خاص و پیچیده، یا اصول حرفه، هنر یا علم مربوطه؛ و
(iii) تا حد زیادی اعمال قضاوت مستقل؛ یا
ب) انجام کارهای دیگری با اهمیت، دشواری و مسئولیت یکسان و مستلزم صلاحیت های مشابه.

(۷) درجه GS-۷ شامل آن دسته از مشاغل است که وظایف آنها عبارتند از:

(الف) انجام کار با دشواری و مسئولیت قابل توجه در امتداد خطوط فنی یا نظارتی ویژه در اداره، تجارت یا امور مالی، یا کارهای فنی تابع مشابه در یک زمینه حرفه ای، علمی یا فنی، که در هر دو مورد نیاز است، تحت نظارت عمومی –
(i) آموزش و تجربه تخصصی یا نظارتی قابل توجه؛
(ii) دانش کاری جامع از یک موضوع، رویه یا عمل خاص و پیچیده یا اصول حرفه، هنر یا علم مربوطه؛ و
(iii) تا حد زیادی اعمال قضاوت مستقل؛
(ب) تحت نظارت فوری یا عمومی، برای انجام کارهای تا حدی دشوار که نیاز به
(i) آموزش حرفه ای، علمی یا فنی؛ و
(ii) تا حدی محدود، اعمال قضاوت فنی مستقل؛ یا
ج) انجام کارهای دیگری با اهمیت، دشواری و مسئولیت یکسان و مستلزم صلاحیت های مشابه.

(۸) درجه GS-۸ شامل آن دسته از مشاغل است که وظایف آنها عبارتند از:
(الف) انجام کارهای بسیار دشوار و مسئولانه در امتداد خطوط فنی یا نظارتی ویژه در اداره، تجارت یا اداره مالی، تحت نظارت عمومی، که مستلزم
(i) آموزش و تجربه تخصصی یا نظارتی قابل توجه؛
(۲) دانش کاری جامع و کامل در مورد موضوع، رویه یا عمل تخصصی و پیچیده، یا اصول حرفه، هنر یا علم مربوطه؛ و
(iii) تا حد زیادی اعمال قضاوت مستقل؛ یا
ب) انجام کارهای دیگری با اهمیت، دشواری و مسئولیت یکسان و مستلزم صلاحیت های مشابه.

(۹) درجه GS-۹ شامل آن دسته از مشاغل است که وظایف آنها عبارتند از:
(الف) انجام کارهای بسیار دشوار و مسئولانه در امتداد خطوط ویژه فنی، نظارتی یا اداری در اداره اداری، تجاری یا مالی، تحت نظارت عمومی، که مستلزم:
(i) آموزش تخصصی تا حدودی طولانی و تجربه تخصصی، نظارتی یا اداری قابل توجهی که توانایی کار مستقل را نشان داده است.
(۲) دانش کامل و اساسی از یک موضوع خاص و پیچیده، یا از حرفه، هنر، یا علم مربوط؛ و
(iii) آزادی قابل توجهی برای اعمال قضاوت مستقل.
(ب) با آزادی قابل توجهی برای اعمال قضاوت مستقل، برای انجام کارهای نسبتاً دشوار و مسئولانه، مستلزم-
(i) آموزش حرفه ای، علمی، یا فنی معادل آن چیزی که با فارغ التحصیلی از یک کالج یا دانشگاه با رتبه شناخته شده ارائه می شود. و
(۲) آموزش یا تجربه حرفه‌ای، علمی یا فنی اضافی قابل توجهی که توانایی کار مستقل را نشان داده باشد. یا
ج) انجام کارهای دیگری با اهمیت، دشواری و مسئولیت یکسان و مستلزم صلاحیت های مشابه.

(۱۰) درجه GS-۱۰ شامل آن دسته از مشاغل است که وظایف آنها عبارتند از:
(الف) انجام کارهای بسیار دشوار و مسئولیت‌پذیر در امتداد خطوط فنی، نظارتی یا اداری خاص، تحت نظارت عمومی، در ادارات اداری، تجاری یا مالی، که مستلزم:
(i) آموزش و تجربه تا حدودی تخصصی، نظارتی یا اداری که توانایی کار مستقل را نشان داده است.
(۲) دانش کامل و اساسی در مورد یک موضوع تخصصی و پیچیده، یا از حرفه، هنر، یا علم مربوط؛ و
(iii) آزادی قابل توجهی برای اعمال قضاوت مستقل. یا
ب) انجام کارهای دیگری با اهمیت، دشواری و مسئولیت یکسان و مستلزم صلاحیت های مشابه.
(۱۱) درجه GS-۱۱ شامل آن دسته از مشاغل است که وظایف آنها عبارتند از:
(الف) انجام کارهایی با دشواری و مسئولیت مشخص، تحت نظارت عمومی اداری و با آزادی عمل گسترده برای اعمال قضاوت مستقل، در امتداد خطوط فنی، نظارتی یا اداری خاص در اداره، بازرگانی یا اداره مالی، که مستلزم:
(i) آموزش و تجربه تخصصی، نظارتی یا اداری گسترده که دستاوردهای مهم و ظرفیت مشخص برای اقدام یا تصمیم گیری مستقل را نشان داده باشد. و
(ii) درک دقیق یک موضوع تخصصی و پیچیده، یا حرفه، هنر، یا علم مربوطه، یا کارهای اداری با مشکل مشخص؛
(ب) با آزادی عمل گسترده برای اعمال قضاوت مستقل، انجام کارهای مسئولانه با دشواری قابل توجهی که مستلزم آموزش و تجربه حرفه ای، علمی یا فنی تا حدودی گسترده است که دستاوردهای مهم و ظرفیت مشخص برای کار مستقل را نشان داده باشد. یا
ج) انجام کارهای دیگری با اهمیت، دشواری و مسئولیت یکسان و مستلزم صلاحیت های مشابه.

(۱۲) درجه GS-۱۲ شامل آن دسته از مشاغل است که وظایف آنها عبارتند از:
(الف) انجام کار تحت نظارت عمومی اداری، با آزادی عمل وسیع برای اعمال قضاوت مستقل، کارهایی با درجه سختی و مسئولیت بسیار بالا در امتداد خطوط ویژه فنی، نظارتی یا اداری در اداره اداری، تجاری، یا اداری مالی، که نیازمند آن است. –
(۱) آموزش و تجربه تخصصی، نظارتی یا اداری گسترده که رهبری و دستیابی به درجه بالایی را در کارهای تخصصی یا اداری نشان داده باشد. و
(۲) درک دقیق یک موضوع تخصصی و پیچیده یا حرفه، هنر یا علم مربوطه؛
(ب) تحت نظارت عمومی اداری، و با آزادی عمل گسترده برای اعمال قضاوت مستقل، برای انجام کارهای حرفه ای، علمی یا فنی با دشواری و مسئولیت مشخص که مستلزم آموزش و تجربه حرفه ای، علمی یا فنی گسترده ای است که رهبری و دستاوردها را نشان دهد. دارای درجه بالایی در تحقیقات، عملی یا اداری حرفه ای، علمی یا فنی. یا
ج) انجام کارهای دیگری با اهمیت، دشواری و مسئولیت یکسان و مستلزم صلاحیت های مشابه.

(۱۳) درجه GS-۱۳ شامل آن دسته از مشاغل است که وظایف آنها عبارتند از:
(الف) انجام کارهایی با دشواری و مسئولیت غیرعادی، تحت نظارت اداری، با اختیارات گسترده برای اعمال قضاوت مستقل، در امتداد خطوط ویژه فنی، نظارتی یا اداری، که مستلزم آموزش و تجربه تخصصی، نظارتی یا اداری طولانی است که نشان داده باشد. رهبری و دستاوردهای مشخص؛
(ب) خدمت به عنوان دستیار رئیس یک سازمان بزرگ که شامل کارهایی در سطح مشابه در یک دفتر است.
(ج) انجام کارهایی با دشواری ها و مسئولیت های غیرعادی که مستلزم آموزش و تجربه حرفه ای، علمی یا فنی گسترده ای است که رهبری و موفقیت های چشمگیری را در زمینه های حرفه ای، علمی و یا حرفه ای نشان داده باشد، تحت نظارت اداری، با آزادی عمل وسیع برای اعمال قضاوت مستقل انجام دهد. تحقیق فنی، عمل، یا مدیریت؛ یا
(د) انجام کارهای دیگری با اهمیت، دشواری و مسئولیت یکسان و مستلزم صلاحیت های مشابه.

(۱۴) درجه GS-۱۴ شامل آن دسته از مشاغل است که وظایف آنها عبارتند از:
(الف) انجام دادن، تحت نظارت عمومی اداری، با آزادی عمل گسترده برای اعمال قضاوت مستقل، کارهایی با دشواری و مسئولیت استثنایی در امتداد خطوط ویژه فنی، نظارتی یا اداری که رهبری و دستاوردهای غیرعادی را نشان داده است.
(ب) به عنوان رئیس یک سازمان بزرگ در یک دفتر که شامل کارهایی در سطح مشابه است، خدمت کند.
ج) برنامه‌ریزی و هدایت یا برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های تخصصی، علمی، فنی، اداری، مالی یا دیگر تخصصی که نیازمند آموزش و تجربه گسترده است که رهبری و دستاوردهای غیرعادی را در تحقیقات حرفه‌ای، علمی یا فنی نشان داده باشد. ، یا اداری، یا در فعالیت های اداری، مالی، یا سایر فعالیت های تخصصی. یا
(د) انجام مشاوره یا سایر کارهای حرفه ای، علمی، فنی، اداری، مالی یا تخصصی دیگر با اهمیت، دشواری و مسئولیت یکسان و مستلزم صلاحیت های مشابه.

(۱۵) درجه GS-۱۵ شامل آن دسته از مشاغل است که وظایف آنها عبارتند از:
الف) انجام دادن، تحت نظارت عمومی اداری، با آزادی عمل بسیار وسیع برای اعمال قضاوت مستقل، کارهایی با دشواری و مسئولیت برجسته در امتداد خطوط ویژه فنی، نظارتی یا اداری که رهبری و دستاوردهای استثنایی را نشان داده است.
(ب) به عنوان رئیس یک سازمان بزرگ در یک دفتر که شامل کارهایی در سطح مشابه است، خدمت کند.
ج) برنامه‌ریزی و هدایت یا برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های تخصصی با دشواری، مسئولیت، و اهمیت ملی، در راستای حرفه‌ای، علمی، فنی، اداری، مالی یا موارد دیگر، که مستلزم آموزش و تجربه گسترده است که نشان‌دهنده رهبری و غیرعادی باشد. دستاوردها در تحقیقات حرفه ای، علمی یا فنی، عملی، اداری، یا در فعالیت های اداری، مالی، یا سایر فعالیت های تخصصی. یا
(د) انجام مشاوره یا سایر کارهای حرفه ای، علمی، فنی، اداری، مالی یا تخصصی دیگر با اهمیت، دشواری و مسئولیت یکسان و مستلزم صلاحیت های مشابه.

§۵۱۰۵. استانداردهای طبقه بندی مشاغل (پست‌ها)
الف) دفتر مدیریت پرسنل پس از مشورت با ادارات، استانداردهایی را برای قرار دادن پستها در طبقات و درجات مناسب آنها تهیه خواهد کرد. دفتر می‌تواند در مورد وظایف، مسئولیت‌ها و شرایط صلاحیتی که برای این منظور ضروری می‌داند، تحقیقات یا تحقیقاتی را انجام دهد. سازمانها بنا به درخواست دفتر، اطلاعاتی را برای تهیه استانداردها ارائه کرده و در تهیه استانداردها همکاری خواهند کرد. در استانداردهایی که به شکلی که اداره تعیین می کند منتشر می شود، اداره باید
(۱) طبقات مختلف پست ها را از نظر وظایف، مسئولیت ها و الزامات صلاحیت تعریف کنید.
(۲) عناوین رسمی کلاس را ایجاد کنید. و
(۳) درجاتی را که طبقات در آن اداره قرار داده شده است را تعیین کنید.
(ب) دفتر، پس از مشورت با ادارات تا حدی که لازم بداند، استانداردهای موجود را تجدید نظر، تکمیل یا لغو خواهد کرد، یا استانداردهای جدید را آماده می‌کند، به طوری که تا آنجا که ممکن است، موقعیت‌های موجود در هر زمان معین پوشش داده شود. طبق استانداردهای فعلی منتشر شده
(ج) عناوین رسمی طبقات ایجاد شده بر اساس بند (الف) (۲) این بخش باید برای اهداف پرسنلی، بودجه و مالی استفاده شود. با این حال، این الزام مانع استفاده از عناوین سازمانی یا سایر عناوین برای مدیریت داخلی، رفاه عمومی، اجرای قانون یا اهداف مشابه نمی شود.

§۵۱۰۶. مبنای طبقه بندی موقعیت ها
(الف) هر موقعیت باید در طبقه مناسب خود قرار گیرد. مبنای تعیین صنف مناسب، وظایف و مسئولیت های سمت و شایستگی های مورد نیاز وظایف و مسئولیت ها می باشد.
(ب) هر کلاس باید در درجه مناسب خود قرار گیرد. مبنای تعیین درجه مناسب، میزان سختی، مسئولیت و شرایط صلاحیت کار کلاس است.
ج) وجوه اختصاصی را نمی توان برای پرداخت حقوق کارکنانی که صرفاً بر اساس اندازه واحد سازمانی یا تعداد زیردستان تحت نظارت، سمت سرپرستی را در یک کلاس و درجه قرار می دهد استفاده کرد. این عوامل ممکن است فقط تا حدی که بار کاری واحد سازمانی ضمانت می‌کند و سپس تنها در ترکیب با عوامل دیگر مانند نوع، دشواری و پیچیدگی کار تحت نظارت، درجه و دامنه مسئولیت تفویض شده به سازمان اعمال شوند. ناظر، و نوع، درجه و ویژگی نظارت اعمال شده.

§۵۱۰۷. طبقه بندی مشاغل (پست‌ها)
به استثنای مواردی که در این فصل مقرر شده باشد، هر اداره باید هر موقعیت را در طبقه و درجه مناسب خود مطابق با استانداردهای منتشر شده توسط دفتر مدیریت پرسنل تحت صلاحیت خود قرار دهد یا در صورت عدم اعمال استانداردهای منتشر شده به طور مستقیم، مطابق با استانداردهای منتشر شده. هنگامی که حقایق ایجاب می کند، یک اداره ممکن است موقعیتی را که در یک کلاس یا درجه تحت این بخش قرار داده است از آن کلاس یا درجه به کلاس یا درجه دیگر تغییر دهد. با توجه به زیرفصل ششم از فصل ۵۳ این عنوان، این اقدامات یک اداره مبنای پرداخت و مبادلات پرسنلی است تا زمانی که توسط گواهی اداره تغییر کند.

§۵۱۰۸. طبقه بندی موقعیت های بالاتر از GS-۱۵
(الف) دفتر مدیریت پرسنل می تواند برای هر سازمان اجرایی-
(۱) حداکثر تعداد موقعیت‌هایی را که در هر زمان ممکن است بالاتر از GS-۱۵ طبقه‌بندی شوند، ایجاد و گهگاه تجدیدنظر کنند. و
(۲) استانداردها و رویه‌هایی را که توسط مدیر دفتر مدیریت پرسنل منتشر می‌شود، به شکلی که مدیر تعیین می‌کند (از جمله ملزم کردن ادارات، در صورت لزوم، در صورت لزوم، برای کسب تأییدیه قبلی اداره) مطابق با که با آن موقعیت ها ممکن است بالاتر از GS-۱۵ طبقه بندی شوند.
(ب) رئیس‌جمهور، به جای دفتر، در مورد پست‌هایی که پیشنهاد می‌شود در اداره فدرال تحقیقات و اداره مبارزه با مواد مخدر قرار گیرند، از اختیارات زیربخش (الف) استفاده خواهد کرد.
(ج) کتابدار کنگره می‌تواند موقعیت‌های کتابخانه کنگره را بالاتر از GS-۱۵ طبق استانداردهای تعیین‌شده توسط دفتر در بخش (الف) (۲) طبقه‌بندی کند.

§۵۱۰۹. سمت های طبقه بندی شده بر اساس اساسنامه
(الف) سمتی که یک کارمند وزارت کشاورزی در حالی که بر اساس بند ۴۵۰d عنوان ۷،۱ منصوب شده و دارای یک وظیفه نظارتی تفویض شده یا بخشی از آن است، طبق این فصل طبقه بندی می شود، اما نه کمتر از GS-۱۴.
(ب) (۱) سمتی که توسط یک بازرس ایمنی راه آهن کاملاً مجرب و واجد شرایط وزارت حمل و نقل اداره می شود باید مطابق با این فصل طبقه بندی شود، اما کمتر از GS-۱۲ نیست.
(۲) سمتی که توسط یک متخصص ایمنی راه آهن اداره می شود باید مطابق با این فصل طبقه بندی شود، اما کمتر از GS-۱۳ نیست.

§۵۱۱۰. بررسی طبقه بندی موقعیت ها
(الف) دفتر مدیریت پرسنل، گاه به گاه، تعدادی از موقعیت‌ها را در هر اداره بررسی می‌کند تا اداره را قادر سازد تا تعیین کند که آیا اداره موقعیت‌هایی را در طبقات و درجات منطبق با استانداردهای منتشر شده یا منطبق با آنها قرار می‌دهد یا خیر.
(ب) هنگامی که اداره طبق بند (الف) این بخش تشخیص دهد که یک موقعیت در کلاس و درجه مناسب خود مطابق با استانداردهای منتشر شده قرار نمی گیرد یا اینکه موقعیتی که استاندارد منتشر شده ای برای آن وجود ندارد در کلاس قرار نمی گیرد و درجه مطابق با استانداردهای منتشر شده، باید پس از مشورت با مقامات مربوطه اداره مربوطه، موقعیت را در طبقه و درجه مناسب خود قرار دهد و این اقدام را به اداره تأیید کند. اداره باید طبق گواهی عمل کند و این گواهی برای کلیه مقامات اداری، گواهی، حقوق و دستمزد، پرداخت و حسابداری لازم الاجرا است.

§۵۱۱۱. ابطال و اعاده اختیار برای طبقه بندی پست ها
(الف) هنگامی که دفتر مدیریت پرسنل متوجه شود که یک اداره موقعیت‌هایی را در طبقات و درجه‌ها منطبق با استانداردهای منتشر شده یا سازگار با آنها قرار نمی‌دهد، می‌تواند اختیاراتی را که به موجب بند ۵۱۰۷ این عنوان به اداره اعطا شده است لغو یا تعلیق کند و بخواهد که قبل از اینکه اقدامی برای قرار دادن موقعیت در یک کلاس و درجه برای اهداف حقوق و دستمزد و سایر اهداف پرسنل مؤثر واقع شود، تأیید قبلی دفتر تضمین شود. دفتر ممکن است لغو یا تعلیق را به
(۱) خدمات دپارتمان یا میدانی، یا هر بخشی از آن؛
(۲) یک منطقه جغرافیایی؛
(۳) یک واحد سازمانی یا گروهی از واحدهای سازمانی؛
(۴) انواع خاصی از اقدامات طبقه بندی.
(۵) طبقات در گروه ها یا درجه های شغلی خاص؛ یا
(۶) طبقاتی که استانداردهایی برای آنها منتشر نشده است.
(ب) پس از ابطال یا تعلیق، اداره می‌تواند اختیار را تا حدی بازگرداند که متقاعد شود که اقدامات بعدی برای قرار دادن موقعیت‌ها در کلاس‌ها و درجه‌ها مطابق با استانداردهای منتشر شده یا مطابق با آنها باشد.

§۵۱۱۳. سوابق طبقه بندی
دفتر مدیریت پرسنل ممکن است
(۱) فرمی را که در آن هر اداره باید وظایف و مسئولیت‌های سمت‌ها و مکان‌هایی را که این سوابق نگهداری می‌شوند، ثبت کند.
(۲) این یا سایر سوابق مربوطه اداره را بررسی کند. و
(۳) مصاحبه با کارمندان اداره که از وظایف و مسئولیت های موقعیت ها و اطلاعاتی در مورد دلایل قرار دادن موقعیت در یک کلاس یا درجه اطلاعات دارند.

§۵۱۱۵. آئین نامه
دفتر مدیریت پرسنل می تواند مقررات لازم برای اداره این فصل را به استثنای بخش های ۵۱۰۹ و ۵۱۱۴.۱ تجویز کند.

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام