کتاب استخدامی اداری ها
اندیشه‌های حقوقی

طرح‌ها و لوایح دو شوری و یک شوری | طرخ‌ها و لوایح عادی، یک فوریتی، دو فوریتی و سه فوریتی

طرح‌ها و لوایح دو شوری و یک شوری چیست؟ طرخ‌ها و لوایح عادی، یک فوریتی، دو فوریتی و سه فوریتی کدامند؟

الف) طرح‌ها و لوایح یک شوری و دو شوری

طرح ها و لوایح قانونی دو شوری بدین معناست که مجلس در خصوص این گونه طرح هاو لوایح دریک شور کلیات را به تصویب می رساند و در شور دیگر به جزئیات می پردازد و مورد تصویب قرار می دهد.

مطابق ماده ۱۳۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بررسی و تصویب کلیه طرح ها و لوایح عادی یک شوری خواهد بود به جز مواردی که در این آئین نامه نحوه رسیدگی مشخص شده و یا به تشخیص هیات رئیسه بررسی آن ها به صورت دوشوری ضرورت داشته باشد.

تبصره- چنانچه نظر کمیسیون مبنی بر رد یا مسکوت ماندن طرح یا لایحه موضوع این ماده باشد و درجلسه علنی، کلیات آن طرح یا لایحه به تصویب برسد این گونه طرح ها و لوایح به کمیسیون برای رسیدگی شوردوم ارجاع می شود.

ب) منظور از طرح عادی ، یک فوریتی و دو فوریتی

به طور کلی لوایح و طرح های که به مجلس ارایه می شود بر دوگونه اند :

۱. طرح ها و لوایح قانونی عادی

این طرح‌ها دو شوری می باشند بدین معنا که مجلس در خصوص این گونه طرح هاو لوایح دریک شور کلیات را به تصویب می رساند و در شور دیگر به جزئیات می پردازد و مورد تصویب قرار می دهد. غالب طرح ها و لوایح، عادی می باشند اما در بعضی از موارد که سرعت تصویب قانون ضرور ت دارد به نوع دیگری طرح و لایحه تقدیم می شود.

۲. طرح ها و لوایح فوری

طرح ها ولوایح مزبور یک شوری می باشند بدین معنا که دریک شور هم کلیات وهم جزییات مورد بحث قرار می گیرد و احیانا به تصویب می رسد.این قسم از طرح ها و لوایح خود ممکن است به یکی از سه شکل ذیل باشد:

الف) طرح ها و لوایح یک فوریتی

این قسم از طرح ها و لوایح پس از تصویب فوریت ان درمجلس به کمسیون مربوطه ارجاع می شود تا خارج از نوبت مورد بررسی قرارگیرد. (ماده۱۱۶ آیین نامه داخلی مجلس)

ب) طرح ها ولوایح دوفوریتی

دراین گونه طرح هاولوایح پس از تصویب دوفوریت ان بلا فاصله به طبع وتوزیع ان بین نمایندگان اقدام می شودو بیست وچهار ساعت پس ازتوزیع درمجلس مطرح می گردد.این گونه طرح هاو لوایح به کمسیون ارجاع نمی گردد.

ج) طرح هاولوایح سه فوریتی

دراین قبیل طرح ها ولوایح پس ازتصویب سه فوریتی ان، مجلس در همان جلسه وارد دستور می گردد (ماده ۱۱۶ آیین نامه) ونیازمند ارجاع به کمیسون هم نیست. ضمنا هنگامی که طرح ولوایح با قیدفوریت در دستور کار مجلس قرار بگیرد قبلا از طرف ریس مجلس مراتب به اطلاع شورای نگهبان می رسد و شورای مزبور باید در این جلسات حضور یابد ونظر خود راحتی المقدور وبلا فاصله پس ازآرای مجلس ویا حد اکثرتا۲۴ ساعت اظهار کند. (ماده۸۶ آیین نامه داخلی مجلس)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام