کتاب استخدامی اداری ها
اندیشه‌های حقوقی

اضافه کاری سال ۱۴۰۰

اضافه کاری سال ۱۴۰۰

با توجه به انجام اضافه کاری در اغلب کارگاه ها لازم است کارگران و کارفرمایان با مقررات و نحوه محاسبه اضافه کاری سال ۱۴۰۰ آشنا شوند. برای ارجاع کار اضافه به کارگران باید شرایط قانونی آن رعایت شوند. پس از تحقق شرایط ارجاع اضافه کاری ۱۴۰۰ باید سقف ساعات کار رعایت شود و محاسبه اضافه کاری طبق فوق العاده های تعیین شده در قانون کار انجام و پرداخت شود. ارجاع اضافه کاری در چه مشاغلی ممنون است و چه مجازات هایی در پی دارد نیز باید مورد توجه کارفرمایان قرار گیرد.

اضافه کاری سال 1400

در این مقاله تمام مقررات و شرایط طبق قانون کار برای اضافه کاری سال ۱۴۰۰ و نیز کسورات قانونی بیمه و مالیات اضافه کاری به صورت کامل مطرح شده اند. برای آموزش عملی محاسبه اضافه کاری یک مثال نیز حل شده است.

اضافه کاری چیست؟

پایه و اساس موضوع اضافه کاری تعریف ساعات قانونی است که کارگر باید به کار مشغول باشد. در اضافه کاری سال ۱۴۰۰ نیز باید ابتدا بدانیم که ساعات کار قانونی کارگران در سال ۱۴۰۰ چقدر است. در قانون کار ساعات کار هفتگی کارگران ۴۴ ساعت تعریف شده است. در کارهایی که به صورت نوبت‌کاری انجام می‌شوند مجموع ساعات کار در چهار هفته متوالی ۱۷۶ ساعت تعیین شده است.

با استفاده از ساعات کاری تعیین‌شده در مواد ۵۱ و ۵۷ قانون کار و تعمیم آن به بازه‌های زمانی مختلف می‌توانیم ساعات کار روزانه و هفتگی را به دست آوریم. پس از محاسبه ساعات کار قانونی می‌توانیم محاسبه اضافه کاری را انجام دهیم.

اضافه کاری سال ۱۴۰۰ از روی ساعات کار موظفی برای چگونه محاسبه می‌شود؟

از مطالب گفته شده در قسمت قبلی برای محاسبه ساعات کار استفاده می‌کنیم. گفته شد که ساعات کار هفتگی موظفی معادل ۴۴ ساعت است. از طرفی روزهای جمعه برای کارگران با مزد تعریف شده‌اند. بنابراین در یک هفته کارگران حداکثر ۶ روز می‌توانند مشغول به کار باشند. در طول یک هفته کاری باید ۴۴ ساعت کار انجام شود و از تقسیم ۴۴ ساعت در هفته به ۶ روز کاری ساعات کار روزانه به دست می‌آید.

با تقسیم ۴۴ ساعت به ۶ روز برای هر روز ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه حاصل می‌شود. چنانچه کارگران در طول هفته ۶ روز مشغول به کار باشند موظف هستند ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه با تکمیل نمایند. در صورتی که با توافق کارفرما و کارگران به جای ۶ روز در هفته کارگران ۵ روز مشغول به کار باشند باید ۴۴ ساعت را در ۵ روز تکمیل نمایند. در این حالت روزهای پنج‌شنبه و جمعه تعطیلات با مزد خواهند بود.

برای محاسبه ساعات کار موظفی ماهانه سال ۱۴۰۰ که برای حساب کردن اضافه کاری سال ۱۴۰۰ نیاز است از تقویم رسمی کشور باید استفاده شود. با توجه به اینکه عموم پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا به صورت ماهانه پرداخت می‌شود بنابراین در این مقاله به محاسبه اضافه کاری سال ۱۴۰۰ کارگران به صورت ماهانه می‌پردازیم. تعداد روزهای کاری (غیر تعطیل) را از روی تقویم شمارش کرده و در ساعت کار روزانه (عدد ۷٫۳۳۳۳) ضرب می‌کنیم. عدد به دست آمده ساعات کار موظفی همان ماه خواهد بود.

در جدول زیر ساعات کار موظفی ماهانه طول سال نوشته‌شده است که برای جدول اضافه کاری کاربرد خواهد داشت. به جای اینکه محاسبات ساعات کار را برای تک‌تک ماه‌ها انجام دهید به‌سادگی از لینک‌های زیر برای محاسبه اضافه کاری استفاده نمایید.

ساعات کار قانونی سال ۱۴۰۰

تقویم رسمی سال ۱۴۰۰ هجری شمسی

 تعطیلات رسمی ۱۴۰۰

مبلغ هر ساعت اضافه کاری سال ۱۴۰۰ چقدر است؟

در بند ب ماده ۵۹ قانون کار یکی از شرط‌های اضافه کاری پرداخت ۴۰% مازاد بر مزد تعریف شده است. این بند از قانون کار مبنای محاسبه فوق‌العاده اضافه کاری سال ۱۴۰۰ است. طبق این بند از قانون کار باید برای هر ساعت اضافه کاری یک ساعت مزد عادی و علاوه بر آن ۴۰% یک ساعت مزد عادی پرداخت شود.

نکته‌ای که در این بند از قانون کار وجود دارد این است که مبنای محاسبه اضافه کاری مزد کارگر است. مزد شامل مزد شغل و مزد پایه و سایر مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل است. در کارگاه‌های دارای طبقه‌بندی مشاغل مزد مبنای کارگر برای محاسبه اضافه کاری استفاده می‌شود.

آیا فرمول محاسبه اضافه کاری قابل تعریف است؟

از روی توضیحاتی که ارائه شد فرمول محاسبه اضافه کاری ۱۴۰۰ به صورت زیر خواهد بود.

ساعات اضافه کاری ماهانه = ساعات کار موظفی – ساعات کار طول یک ماه کارگر

مزد هر ساعت اضافه کاری = ۱٫۴ * مزد هر ساعت کار عادی

مزد اضافه کاری ماهانه = مزد هر ساعت اضافه کاری * ساعات اضافه کاری ماهانه

برای تمام حالت‌های کاری اعم از روزکار، نوبت‌کار، کارهای مختلط و … باید از این فرمول‌ها استفاده کرد. به عبارتی این فرمول برای تمام کارگاه‌ها، کارگران و تمام حالت‌های کاری جوابگو است.

شناسنامه قانون | %D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84 %D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87 %D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA %DA%A9%D8%A7%D8%B1 %D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87

مبلغ اضافه کاری ۱۴۰۰ چقدر است؟

مبنای محاسبه فوق‌العاده اضافه کاری مزد هر کارگر است. چون مزد کارگران هر سال در حال تغییر است بنابراین مبلغ اضافه کاری کارگران نیز همراه با تغییر مزد آنان تغییر می‌کند. مبلغ اضافه کاری سال ۱۴۰۰ کارگران با این فرض که در این سال استخدام شده‌اند و حداقل مزد قانون کار ۱۴۰۰ را دریافت می‌کنند مبلغ اضافه کاری به صورت زیر خواهد بود.

مزد هر ساعت کار عادی = ۷٫۳۳۳۳ / ۸۸۵۱۶۵ = ۱۲۰۷۰۵ ریال

مزد هر ساعت اضافه کاری = ۱٫۴ * ۱۲۰۷۰۵ = ۱۶۸۹۸۷ ریال

بنابراین مبلغ هر ساعت اضافه کاری کارگران در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۶۸٫۹۸۷ ریال خواهد بود.

اضافه کاری سال ۱۴۰۰ چگونه محاسبه می‌شود؟

حل مثال باعث روشن‌تر شدن نحوه محاسبه اضافه کاری سال ۱۴۰۰ کارگران می‌شود.

فرض کنیم کارگری با مزد روزانه ۸۸۵۱۶۵ ریال و پایه سنوات ۴۶۶۶۷ ریال در کارگاه مشغول به کار است. این کارگر در تیر ماه ۱۴۰۰ در مجموع ۲۴۰ ساعت مشغول به کار بوده است. مبلغ اضافه کاری این کارگر چقدر خواهد بود.

مزد ثابت کارگر = ۴۶۶۶۷ + ۸۸۵۱۶۵ = ۹۳۱۸۳۲ ریال

مزد هر ساعت کار عادی = ۷٫۳۳۳۳ / ۹۳۱۸۳۲ = ۱۲۷۰۶۹ ریال

ساعات اضافه‌کار = ساعات موظفی تیر ۱۴۰۰ – کارکرد ماهانه تیرماه = ۱۹۱ – ۲۴۰ = ۴۹ ساعت

مبلغ اضافه کاری ماهانه = ۴۹ * ۱۲۷۰۶۹ = ۶.۲۲۶.۳۶۰ ریال

بنابراین مبلغ اضافه ماهانه این کارگر ۶.۲۲۶.۳۶۰ ریال باید پرداخت شود. در محاسبه اضافه‌کار به این موارد که کارگر در روز تعطیل مشغول به کار بوده و یا نوبت‌کار موظفی وی به جمعه یا سایر تعطیلات افتاده نباید توجه کرد و صرفا از روش بالا استفاده کرد.

آیا از اضافه کاری کارگران حق بیمه کسر می‌شود؟

اضافه کاری کارگران جزو درآمدهای مشمول کسر حق بیمه است. پرداخت حق بیمه اضافه کاری الزامی است. برخی کارفرمایان از پرداخت حق بیمه اضافه کاری خودداری می‌نمایند. عدم پرداخت حق بمیه اضافه کاری تأثیری در سابقه بیمه کارگران ندارد. تأثیر حق بیمه اضافه کاری در سال‌های آخر کار که منجر به بازنشستگی می‌شود تأثیر دارد. در سال‌های آخر کار چنانچه اضافه کاری کارگران بیشتر باشد حق بیمه پرداختی به تامین اجتماعی نیز بیشتر شده و درنتیجه مستمری بازنشستگی آنان را افزایش خواهد داد.

آیا اضافه کاری کارگر مشمول کسر مالیات می‌شود؟

درآمد ناشی از اضافه کاری سال ۱۴۰۰ جزو درآمدهای مشمول کسر مالیات است. اضافه کاری در جمع مبلغ مشمول مالیات ماهانه محاسبه می‌شود و اگر مجموع درآمد مشمول مالیات بر درآمد از سقف معافیت مالیاتی بیشتر باشد طبق درصدهای مالیاتی تعیین‌شده مشمول کسر مالیات می‌شود. نکته مهم در محاسبه مالیات اضافه کاری کارگران این است که مبلغ اضافه کاری سال ۱۴۰۰ به صورت مستقل محاسبه نمی شود بلکه جزو اقلام مشمول کسر مالیات است. تفاوت مالیات اضافه کاری با حق بیمه اضافه کاری در این است که حق بیمه اضافه کاری به صورت مستقل و بدون هیچ شرطی باید پرداخت شود ولی مالیات اضافه کاری در صورتی که جمع مبلغ درآمد مشمول مالیات از سقف معافیت مالیاتی بیشتر شود مشمول کسر مالیات می شود.

اضافه کاری کارگران پاره وقت و ساعتی

اضافه کاری به شرطی تحقق می یابد که کارکرد کارگر از ساعات موظفی بیشتر شود. بنابراین کارگرانی که به صورت پاره وقت و ساعتی مشغول به کار هستند چنانچه کارکرد آنان ساعات کار موظفی با تکمیل نکند شامل اضافه کاری نخواهد شد. حتی چنانچه در قرارداد کار به عنوان مثال ساعات کار روزانه چهار ساعت نوشته شده باشد و کارگر پنج ساعت مشغول به کار شود مزد یک ساعت مازاد بر قرارداد کار نیز به صورت عادی محاسبه می شود.

اضافه کاری مشاغل سخت و زیان‌آور

در مشاغل سخت و زیان موضوع ماده ۵۲ قانون کار (نه مشاغل سخت و زیان‌آور موضوع ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی که منجر به بازنشستگی پیش از موعد می شود) ساعات کار هفتگی ۳۶ ساعت تعریف شده است. طبق ماده ۶۱ قانون کار ارجاع کار اضافه به کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور ممنون است. بنابراین اضافه کاری سال ۱۴۰۰ کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور ممنون است و نباید انجام شود. ارجاع اضافه کاری در مشاغل سخت و زیان آور جرائم ماده ۱۷۶ قانون کار را در پی خواهد داشت. علاوه بر آن در صورت بروز حوادث کارفرما مسئولیت خواهد داشت.

سوالات متداول اضافه کاری سال ۱۴۰۰

مبلغ هر ساعت اضافه کاری در سال ۱۴۰۰ چقدر است؟

حداقل مزد ۱۴۰۰ مبلغ ۸۸۵۱۶۵ ریال است. طبق این مزد ۱۶۸۹۸۷ ریال می شود. چنانچه مزد کارگر بیشتر از حداقل مزد قانون کار باشد و یا سابقه کارگر بیش از یک سال باشد باید در محاسبه اضافه کاری طبق مزد ثابت کارگر محاسبات انجام شوند. در متن مقاله فرمول ها و نحوه محاسبه اضافه کاری سال ۱۴۰۰ به طور کامل توضیح داده شده است.

آیا به اضافه کاری مالیات و بیمه تعلق می گیرد؟

اضافه کاری جزو درآمدهای مشمول بیمه و مالیات است. کسر حق بیمه از مبلغ اضافه کاری قطعی است. در صورتی که جمع درآمد مشمول مالیات از سقف معافیت مالیاتی بیشتر باشد از اضافه کاری مالیات نیز کسر می شود.

منبع:‌ کارتابان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام