کتاب استخدامی اداری ها
هیأت دولت

اصلاح آئين نامه داخلي هيات دولت (مصوبه ۵۴۳۸۰/ت۲۴۰۱۰هـ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۷۹)

هيات وزيران در جلسه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۷۹ به استاد اصلي يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

مواد (۱)، (۲)، (۶)، (۲۳) و (۳۷) آئين نامه داخلي هيات دولت ، موضوع تصويب نامه شماره ۱۱۱۴۳۸/ت۸۸۲ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۸ بشرح زير اصلاح مي گردد:

۱- متن زير جانشين ماده (۱) مي شود:

ماده ۱- جلسه هيات دولت با حضور دو سوم اعضاي صاحب راي هيات دولت رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.

۲- در ماده (۲) عبارت (رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور) جانشين عبارت (رئس سازمان برنامه و بودجه ، دبير كل سازمان امور اداري واستخدامي كشور) مي شود.

۳- ماده (۶) بشرح زير اصلاح مي شوند:

الف- متن زير جانشين بند (۱) مي گردد:

۱- كميسيون اقتصاد:

متشكل از وزراي امور اقتصادي ودارايي ، بازرگاني ،جهادكشاورزي صنايع و معاون ، كارو امور اجتماعي ، تعاون، رئیس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور،معاون اجرايي رئيس جمهور ورئيس كل بانك مركزي

ب- در بند (۲) عبارت (رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور) جانشين عبارت (دبيركل سازمان امور اداري واستخدامي كشور، رئيس سازمان برنامه و بودجه يا معاون وزير) و عبارت (علوم ، تحقيقات و فن آوري) جانشين عبارت (فرهنگ و آموزش عالي) مي گردد.

پ – در بند (۳) عبارت (علوم ، تحقيقات و فناوري) جانشين عبارت (فرهنگ و آموزش عالي) مي شود.

ت – متن زير جانشين بند (۴) مي گردد:

۴- كميسيون امور زير بنايي ، صنعت ومحيط زيست : متشكل ازوزراي مسكن و شهرسازي، صنايع و معادن، راه وترابري، نفت، دفاع و پشتيباني نيروهای مسلح، پست و تلگراف و تلفن، جهاد كشاورزي، نيرو، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، رئيس سازمان انرژي اتمي و معاون اجرايي رئيس جمهور.

ث – در بند (۵) عبارت (رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) جانشين عبارت (دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور) مي شود.

ج – در بند (۶) عبارت (رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور) جانشين عبارت (معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه وبودجه) مي شود.

۴- در ماده (۲۳) عبارت (سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) جانشين عبارت (سازمان برنامه و بودجه و يا سازمان امور اداري و استخدامي) مي شود.

۵- در ماده (۳۷) عبارت (رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور) جانشين عبارت (رئيس سازمان برنامه و بودجه) مي شود.

۶- دفتر هيات دولت كليه تغييرات مصوب را در آئين نامه داخلي هيات دولت منظور وابلاغ مي نمايد.

معاون اول رئيس جمهور – حسن حبيبي

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام