کتاب استخدامی اداری ها
هیأت دولت

تفویض برخی از وظایف هیئت وزیران به وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دولت (مصوبه ۱۵۸۷۹۵/ت۳۸۸۵۶هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ هيأت وزيران)

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۶ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

۱- اختیارات هیئت وزیران با رعایت ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت در موارد زیر به وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک تفویض می‌شود.

الف- افزایش پستهای سازمانی در دستگاههای دولتی، موضوع تبصره (۲) ماده (۴) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی -مصوب ۱۳۸۶-. و قانون مدیریت خدمات کشوری.

ب- استخدام نیروی انسانی در دستگاههای دولتی حسب مورد موضوع بند “الف” تبصره (۶۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور و بند “ی” ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۸۳-. و قانون مدیریت خدمات کشوری.

ج- اشتغال به کار بازنشستگان، موضوع ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب ۱۳۸۴-.

د ـ اصلاح و تغییر آیین‌نامه‌های اجرایی مواد (۳۸) و (۴۸) و تصویب و اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی مواد (۵۶)، (۶۰) و (۸۰) قانون تجارت الکترونیکی -مصوب ۱۳۸۲.

هـ ـ اصلاح و تغییر آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۹۸) قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۸۲-.

و- تصویب و اصلاح فهرست مؤسسات موضوع بند “ب” ماده (۱۱) قانون استخدام کشوری.

ز- تصویب و اصلاح اساسنامه شرکتها، مؤسسات دولتی و سازمانها و مؤسسات عمومی غیردولتی.

ح- اصلاح مصوبات هیئت وزیران درچارچوب اختیارات تفویض شده.

ط- تصویب‌ آیین‌نامه‌های قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶-. تصویب الگوها، ضوابط و شاخصهای موضوع ماده (۲۹) قانون یادشده و تعیین پستهای همطراز موضوع تبصره (۱) ماده (۷۱) قانون مذکور و تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران موضوع ماده (۷۶) قانون یادشده و اصلاح آیین نامه های مربوط به قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر اختیارات هیئت وزیران مربوط به امور اداری و استخدامی مندرج در قوانین مربوط.

ی ـ اجازه امضای مقدماتی موافقت‌نامه‌های بین المللی حسب مورد.

ك- اصلاح تصویب نامه های مورد ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی (حسب مورد).

تبصره- بررسی بند (ز) منوط به تأیید معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس‌جمهور و بررسی بندهای (الف)، (ب)، (و) و (ط) درکمیسیون منوط به ارائه پیشنهاد از سوی معاونت یاد شده است.

۲- ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیارات یادشده موافقت اکثریت وزرای عضو کمیسیون کمیسیون مذکور می‌باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس‌جمهور با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیئت ‌دولت قابل صدور خواهد بود.

۳- در موارد ضروری مصوبات کمیسیون قبل از ابلاغ طبق نظر معاون اول رییس‌جمهور قابل طرح در هیئت وزیران می‌باشد.

پرویز داودی- معاون اول رئیس جمهور

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام