کتاب استخدامی اداری ها
دانلودمقررات کار

حقوق و مزایای ساعتی سال ۱۴۰۲ کارگران بر اساس حداقل دستمزد

حقوق و مزایای ساعتی سال ۱۴۰۲ بر اساس حداقل دستمزد

شناسنامه قانون- پس از ابلاغ بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۲ و تعیین میزان افزایش حقوق امسال، حقوق و مزایای ساعتی سال ۱۴۰۲ کارگران مشخص شد.

حقوق و مزایای ساعتی سال ۱۴۰۲ کارگران مجرد و متأهل بدون فرزند

شرح دستمزد ماهانه دستمزد یک ساعت کاری
حقوق مبنا
(روزانه: ۱.۷۶۹.۴۲۸)
۵۳.۰۸۲.۸۴۰ ۲۴۱.۳۹۵
حق مسکن ۶.۵۰۰.۰۰۰ ۲۹.۵۵۹
عائله‌مندی ۰ ۰
سنوات خدمتی ۴.۴۲۳.۵۷۰ ۲۰.۱۱۶
عیدی و پاداش ۸.۸۴۷.۱۴۰ ۴۰.۳۳۳
بن کارگری ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۵۰.۰۲۳
مرخصی استحقاقی ۵.۰۹۷.۶۵۰ ۲۳.۱۸۲
جمع کل ۸۸.۹۵۱.۲۰۰ ۴۰۴.۵۰۸

حقوق و مزایای ساعتی سال ۱۴۰۲ کارگران متأهل با یک فرزند

شرح دستمزد ماهانه دستمزد یک ساعت کاری
حقوق مبنا
(روزانه: ۱.۷۶۹.۴۲۸)
۵۳.۰۸۲.۸۴۰ ۲۴۱.۳۹۵
حق مسکن ۶.۵۰۰.۰۰۰ ۲۹.۵۵۹
عائله‌مندی ۵.۳۰۸.۲۸۴ ۲۴.۱۴۰
سنوات خدمتی ۴.۴۲۳.۵۷۰ ۲۰.۱۱۶
عیدی و پاداش ۸.۸۴۷.۱۴۰ ۴۰.۳۳۳
بن کارگری ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۵۰.۰۲۳
مرخصی استحقاقی ۵.۴۸۱.۰۲۶ ۲۴.۹۲۵
جمع کل ۹۴.۶۴۲.۸۶۰ ۴۳۰.۳۹۰

حقوق و مزایای ساعتی سال ۱۴۰۲ کارگران متأهل با دو فرزند

شرح دستمزد ماهانه دستمزد یک ساعت کاری
حقوق مبنا
(روزانه: ۱.۷۶۹.۴۲۸)
۵۳.۰۸۲.۸۴۰ ۲۴۱.۳۹۵
حق مسکن ۶.۵۰۰.۰۰۰ ۲۹.۵۵۹
عائله‌مندی ۱۰.۶۱۶.۵۶۸ ۴۸.۲۷۹
سنوات خدمتی ۴.۴۲۳.۵۷۰ ۲۰.۱۱۶
عیدی و پاداش ۸.۸۴۷.۱۴۰ ۴۰.۳۳۳
بن کارگری ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۵۰.۰۲۳
مرخصی استحقاقی ۵.۸۶۴.۴۰۲ ۲۶.۶۶۸
جمع کل ۱۰۰.۳۳۴.۵۲۰ ۴۵۶.۲۷۳

حقوق و مزایای ساعتی سال ۱۴۰۲ کارگران متأهل با سه فرزند

شرح دستمزد ماهانه دستمزد یک ساعت کاری
حقوق مبنا
(روزانه: ۱.۷۶۹.۴۲۸)
۵۳.۰۸۲.۸۴۰ ۲۴۱.۳۹۵
حق مسکن ۶.۵۰۰.۰۰۰ ۲۹.۵۵۹
عائله‌مندی ۱۵.۹۲۴.۸۵۲ ۷۲.۴۱۹
سنوات خدمتی ۴.۴۲۳.۵۷۰ ۲۰.۱۱۶
عیدی و پاداش ۸.۸۴۷.۱۴۰ ۴۰.۳۳۳
بن کارگری ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۵۰.۰۲۳
مرخصی استحقاقی ۶.۲۴۷.۷۷۸ ۲۸.۴۱۲
جمع کل ۱۰۶.۰۲۶.۱۸۰ ۴۸۲.۱۵۶
شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام