کتاب استخدامی اداری ها
آموزش کارکنان دولت

سؤالات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه آموزشي كاركنان دولت

۱- منظور از دوره هاي آموزشي مصوب چيست؟

به آن دسته از دوره هاي آموزشي كوتاه مدت كه با اخذ مجوز از مراجع ذيربط در اين زمينه (سازمان امور اداري و استخدامي كشور، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وقت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري و يا تصويب شده توسط كميته راهبري آموزش ستاد مركزي دستگاه اجرايي مستند به بخشنامه شماره ۶۷۷۹۷/۱۸۰۳ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۷ و توسط مراكز آموزشي ذيصلاح و مورد تأييد مراجع يادشده و رعايت كليه قوانين و مقررات مربوطه برگزار شده يا گردد، در زمره دوره هاي آموزشي مصوب تلقي مي گردد.

در مورد دستگاههايي كه مشمول مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت يا قانون استخدام كشوري يا قوانين برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نبوده اند مقررات مورد عمل در زمان اجراي دوره در اين خصوص مورد توجه قرار خواهد گرفت.

۲- دوره هاي آموزشي طي شده توسط كاركنان از چه سالي محاسبه مي گردد؟

كليه دوره هاي آموزشي كوتاه مدت مصوب كه كاركنان در طول سنوات خدمت خود طي نموده باشند، براي برخورداري از عامل امتياز دوره هاي آموزشي قابل احتساب مي باشد.

۳- آيا دوره آموزش توجيهي (بدو خدمت) براي استفاده از امتياز دوره هاي آموزشي مصوب قابل احتساب مي باشد؟

خير. نظر به اينكه گذراندن اين دوره آموزشي كوتاه مدت براي كليه كاركنان جديدالاستخدام دستگاهها الزامي است و در صورت عدم گذراندن آن احكام استخدامي و حتي انعقاد قرارداد براي كاركنان پيماني محمل قانوني ندارد بنابراين ساعات اين دوره قابل محاسبه نمي باشد.

۴- آيا دوره هاي آموزشي طي شده توسط كاركنان در خارج از كشور مشمول برخورداري از امتياز دوره هاي آموزشي مصوب مي گردند؟

خير

۵- آيا شركت در سمينارها، همايش ها و گردهمايي ها جزو آموزش هاي مصوب تلقي مي شود؟

الف- چنانچه سمينارها، همايش ها و گردهمايي ها قبل از تاريخ ۱/۱/۱۳۷۹ و با مجوز مراجع مربوطه )سازمان امور اداری و استخدامي كشور، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وقت) و بعد از تاريخ ۱/۱/۱۳۷۹ در چارچوب رعایت مقررات مربوط به نظام آموزش كاركنان دولت از جمله پيش بيني در كليات برنامه هاي آموزشي دستگاه و تأييد مراجع يادشده به اجرا درآمده باشند، جزو آموزش هاي مصوب محسوب مي گردد.

ب- سمينارها، همايشها و گردهمايي هايي كه به صورت ملي يا بين المللي به صورت عام برگزار مي گردد و مبتني بر نيازهاي دستگاه نيست در شمول امتيازات قرار نمي گيرد.

۶- مراجع قانوني ذيصلاح براي صدور مجوز دوره هاي آموزشي مصوب براي كاركنان دولت را اعلام نماييد؟

الف- سازمان امور اداري و استخدامي كشور (سابق)

ب- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سابق)

ج- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري

د- كميته راهبري آموزش دستگاه هاي اجرايي پس از تاريخ ۲۷/۷/۱۳۸۷

۷- كداميك از گواهينامه هاي صادره از سوي مؤسسه آموزش و پژوهش مديريت دولتي (مركز آموزش مديريت دولتي و يا مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي وقت ) مربوط به دوره هاي آموزشي اجرا شده توسط آن مؤسسه مي تواند ملاك عمل قرار گيرد؟

كليه گواهينامه هاي مربوط به دوره هاي آموزشي بهبود مديريت و فنون اداري كه توسط مؤسسه آموزش و پژوهش مديريت دولتي (مركز آموزش مديريت دولتي و يا مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي وقت ) و واحدهاي استاني آن (مديريت هاي آموزش و پژوهش) و همچنين دفاتر آموزش و پژوهش استانداريها اجرا شده باشند.

۸- گواهينامه هاي مربوط به دوره هاي آموزشي مهارت هاي هفت گانه فنآوري اطلاعات در چه صورت قابل احتساب خواهد بود؟

در صورت حصول شرايط زير اين گواهينامه ها در سوابق آموزشي كاركنان و برخورداري از امتيازات مربوطه قابل احتساب خواهد بود:

الف- عناوين آنها در فهرست عناوين دوره هاي آموزشي مهارت هاي هفت گانه فنآوري اطلاعات موضوع بخشنامه شماره ۲۰۳۲۲۲/۱۹۰۳ مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۱ وجود داشته باشند.

ب- از حيث ساعات اجرا با ساعات تعيين شده براي هريك از مهارت ها براساس بخشنامه فوق منطبق باشد.

ج- توسط مراكز مجاز در بخشنامه مذكور اجرا شده باشند.

د- گواهينامه هاي مربوطه توسط مراكز مجاز ذكر شده در آن بخشنامه و تا قبل از تاريخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ صادر شده باشد.

تذكر: گواهينامه هاي موصوف پس از تاريخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ باید بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۲۱۹۱۰۹/۱۹۰۳ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ توسط مراکز آزمون مجاز تعیین شده صادر شده یا بشوند.

۹- دوره هاي آموزشي كه در طول برنامه سوم توسعه به بعد (از سال ۱۳۷۹ به بعد) اجرا شده باشند چگونه بايد ملاك عمل قرار گيرد؟

اين دوره هاي آموزشي كوتاه مدت بايد براساس نيازسنجي آموزشي به عمل آمده از كاركنان بوده و در كليات برنامه هاي آموزشي دستگاه ذيربط پيش بيني و به تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وقت، معاونت توسعه مديريت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و یا به استناد مفاد بخشنامه شماره ۶۷۷۹۷/۱۸۰۳ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۷ به تصويب كميته راهبري آموزش ستاد مركزي دستگاه هاي اجرايي كشور رسيده باشند.

اضافه مي نمايد كليه ضوابط و مقررات مربوط به چگونگي طراحي، اجرا و … و احتساب اين دوره ها در سوابق آموزشي کارکنان به تفصیل در مجموعه دستورالعمل های پیوست بخشنامه های شماره ۱۱۲۰۵۸/۱۸۰۳ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۱ و ۶۳۲۶/۱۸۰۳ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۵ و ساير بخشنامه هاي صادره در زمينه آموزش كاركنان دولت در طول برنامه سوم و چهارم توسعه كه به دستگاه هاي اجرايي كشور ارسال شده، درج گرديده است.

۱۰- دوره هاي آموزشي طي شده توسط كاركنان كه قبل از سال ۱۳۷۹ برگزار شده است، چگونه مورد ارزيابي قرار مي گيرد؟

چنانچه در متن گواهينامه هاي دوره هاي آموزشي كوتاه مدت صادره به شماره و تاريخ مجوز سازمان امور اداري و استخدامي كشور و يا سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وقت اشاره شده باشد و يا مجوز اجراي اين دوره ها توسط سازمان هاي پيشگفت صادر شده باشد در اينصورت اين دوره ها مصوب تلقي شده و مشمول امتيازات تعيين شده مي گردند.

۱۱- گواهينامه هاي دوره هاي آموزشي عمومي و ساعات مربوط به آن چگونه ارزيابي مي گردد؟

چنانچه عناوين آنها در فهرست عناوين دوره هاي آموزشي عمومي كاركنان دولت موضوع بخشنامه هاي شماره ۹۶۳۵۸/۱۸۰۳ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۲ و ۹۰۳۶۷/۱۸۰۳ مورخ ۸/۷/۱۳۸۶ باشند و توسط مراكز مجاز مندرج در بخشنامه هاي مذكور اجرا شده باشند صرفاً به ميزان ساعات تعيين شده در بخشنامه هاي يادشده و رعايت ساير قوانين و مقررات مربوطه در سوابق آموزشي كاركنان و نيز برخورداري از امتيازات مربوط به فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري قابل احتساب خواهد بود.

۱۲- آيا دوره هاي آموزشي طي شده توسط شاغلين غيررسمي نظير قراردادي، خريد خدمت، روزمزد، شركتي و … پس از تبديل وضعيت استخدامي آنان به رسمي و پيماني براي برخورداري از امتيازات مربوط به اين فصل قابل احتساب مي باشد؟

خير- با توجه به اينكه براساس قوانين و مقررات موضوعه، نظام آموزش كاركنان دولت صرفاً براي مستخدمين رسمي و پيماني دستگاه هاي اجرايي كشور طراحي گرديده است بنابراين دوره هاي آموزشي كوتاه مدت مصوبي كه كاركنان در طول دوره خدمت رسمي يا پيماني در دستگاه ها گذرانيده باشند براي استفاده از اين امتياز و احتساب د ر سوابق آموزشي آنان قابل محاسبه مي باشد.

۱۳- آيا دوره هاي آموزشي مصوبي كه كاركنان قبلاً از امتياز يكسال تعجيل در ارتقاء گروه آن برخوردار شده اند، براي اخذ گواهينامه نوع دوم ملاك عمل مي باشد؟

خير. به ميزان ساعات دوره هاي آموزشي كوتاه مدت مصوبي كه در چارچوب رعايت كليه قوانين و مقررات مربوط به نظام آموزش کارکنا دولت و از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۹ به بعد به اجرا درآمده است و براي امتياز يكسال تعجيل در ارتقاء گروه (براي يكبار يا چندبار) ملاك عمل قرار گرفته است، براي صدور گواهينامه نوع دوم (مهارتي، تخصصي و تخصصي- پژوهشي) موضوع بند ۲/د نظام آموزش كاركنان دولت قابل احتساب نيست.

۱۴- آيا دوره هاي آموزشي كه براي امتياز حق شاغل موضوع دستورالعمل هاي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري مورد محاسبه قرار گرفته است، براي صدور گواهينامه نوع دوم ملاك عمل مي باشد؟

خير. همانگونه كه در تبصره ۲ بند ۶ فصل دوم دستورالعمل هاي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري (نحوه تطبيق وضع كارمندان يا جداول امتيازات اين فصل) تصريح شده است دوره هاي آموزشي كوتاه مدت كه براي آنها امتياز حق شاغل منظور مي شود ملاك محاسبه براي اعطاي گواهينامه هاي مهارتي، تخصصي و تخصصي- پژوهشي نخواهد بود.

۱۵- آيا دوره هاي آموزشي تعهد آور (يكساله) كه در سنوات گذشته با مجوزهاي سازمان امور اداري و استخدامي كشوري (سابق) و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وقت به اجرا درآمده اند، مشمول امتيازات دوره هاي آموزشي مصوب مي شوند؟

خير. نظر به اينكه اين دوره ها براساس ماده ۵ قانون نحوه تعديل نيروي انساني به اجرا درآمده و شرط لازم استخدام طي كنندگان آن در دستگاه مربوطه بوده است بنابراين براي برخورداري از امتيازات دوره هاي آموزشي مصوب قابل احتساب نيست.

۱۶- آيا كاركنانيكه در دوره هاي آموزشي بلندمدت با ارزش استخدامي كه در سنوات گذشته با مجوزهاي سازمان امور اداري و استخدامي كشوري (سابق) و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وقت برگزار شده است و بنا به دلايلي موفق به اخذ مدرك مربوطه نشده اند، ساعات دوره هاي آموزشي مذكور براي برخورداري از امتيازات دوره هاي آموزشي مصوب قابل احتساب مي باشد؟

خير. با توجه به اينكه هدف از برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي بلندمدت با اهداف و فلسفه برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت متفاوت مي باشد بنابراين افراد مذكور نمي توانند از امتيازات دوره هاي آموزشي مصوب در ازاء گذراندن ساعات آموزشي موصوف برخوردار گردند.

۱۷- كاركنانيكه در اجراي بند ۲/د نظام آموزش كاركنان دولت موفق به اخذ گواهينامه نوع دوم (مهارتي، تخصصي و تخصصي – پژوهشي) شده اند از چه تاريخي مي توانند از مزاياي آن برخوردار شوند؟

كاركنان مذكور مي توانند از تاريخ صدور گواهينامه نوع دوم از مزاياي استخدامي مترتب بر آن در چارچوب رعايت كليه قوانين و مقررات مربوطه بهره مند گردند.

۱۸- آيا امكان حذف ساعات دوره هاي آموزشي مصوب از امتيازات حق شاغل موضوع دستورالعمل فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري و احتساب اين ساعات براي اخذ گواهينامه نوع دوم ميسر مي باشد؟

بله. در صورت انجام اقدامات زير اين امر از سوي دستگاه ذيربط امكان پذير خواهد بود: 

۱-  وجود درخواست كتبي كاركنان متقاضي در اين خصوص

۲- اصلاح كليه احكام كارگزيني كاركنان مذكور از تاريخ ۱/۱/۱۳۸۸

تذكر: پس از انجام اقدامات فوق، امكان اعاده و اصلاح احكام كاركنان وجود نخواهد داشت.

 

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام