کتاب استخدامی اداری ها
آموزش کارکنان دولت

مدارك كاركنان دولت كه از دوره هاي آموزشي بلند مدت سازمان مديريت صنعتي فارغ التحصيل شده اند (بخشنامه ۷۰۵۹۹/۱۸۰۳ مورخ ۱۳۸۷/۸/۵ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور)

با توجه به درخواست مكرر دستگاههاي اجرائي و به منظور حل مشكل كاركنان دولت كه از دوره هاي آموزشي بلند مدت هم سطح مقاطع تحصيلي كارداني ، كارشناسي و كارشناسي ارشد سازمان مديريت صنعتي  فارغ التحصيل شده اند، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در خصوص محتوي و نحوه اجراي دوره هاي آموزشي مذكور و نظر به توافق هاي بعمل آمده با سازمان مذكور مبني بر توقف پذيرش كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي كشور در اين‌گونه دوره‌ها، با توجه به اختيارهاي ناشي از تبصره ۶ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و ماده ۱۵ آئين نامه اجرائي قانون مذكور، بدين‌وسيله به دستگاه هاي اجرائي كشور اجازه داده مي شود تا نسبت به اعمال مدارك تحصيلي آن دسته از مستخدمين رسمي و پيماني كه در دوره هاي آموزشي بلندمت مذكور شركت نموده و گواهينامه پايان دوره هاي هم سطح يا معادل يكي از مقاطع تحصيلي رسمي كشور را دريافت داشته اند، پس از طرح موضوع در كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل و تأييد آن توسط كميته در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط و با توجه به موارد ذيل اقدام نمايند:

1- پذيرش و شركت در دوره تا قبل از تاريخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ (تاريخ توافق و اعلام سازمان مديريت صنعتي مبني بر توقف پذيرش كاركنان دولت در دوره‌هاي آموزشي بلندمدت موصوف) صورت گرفته باشد.

بديهي است كاركناني كه بعد از تاريخ مذكور (29/12/1385) در اين دوره‌ها شركت‌ نموده‌اند، مشمول اين بخشنامه نمي‌شوند و مسئوليت و پيامدهاي ناشي از اين امر به عهده آنان و سازمان مديريت صنعتي و نمايندگي‌هاي آن خواهد بود.

تذكر: دستگاه‌هاي اجرايي براي كسب اطلاع از حصول اين شرط بايد با سازمان مديريت صنعتي مكاتبه نمايند.

2- فارغ التحصيلان داراي مدارك تحصيلي پايه معتبر (علمي) براي مقطعي كه در آن فارغ التحصيل شده اند باشند (مدرك تحصيلي ديپلم كامل متوسطه براي مقاطع هم‌سطح كارداني و كارشناسي پيوسته، فوق‌ ديپلم براي مقطع هم‌سطح كارشناسي ناپيوسته و ليسانس براي مقطع هم‌سطح كارشناسي ارشد).

3- براي فارغ التحصيلان گواهينامه پايان دوره در مقطع مربوطه از سوي سازمان ياد شده ودر متن آن به صراحت كلمه هم سطح يا معادل يكي از مقاطع تحصيلي ذكر شده باشد.

تذكر: گواهينامه‌هايي كه از سوي نمايندگي‌هاي سازمان فوق صادر شده يا مي‌گردد، مي‌بايد به تأييد سازمان مديريت صنعتي (تهران) برسد.

4- رشته تحصيلي فارغ التحصيلان در شرايط احراز رشته فعلي مستخدم و يا رشته شغلي مورد نظر براي وي پيش بيني شده باشد.
اضافه مي‌نمايد، فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي آموزشي كه بر اساس اين بخشنامه مدارك آنان مورد ارزشيابي قرار مي‌گيرد، صرفاً از تاريخ صدور اين بخشنامه مي‌توانند از مزاياي استخدامي مترتب بر آن در چارچوب ضوابط و مقررات برخوردار گردند و اين مدارك به هيچ عنوان مدرك تحصيلي رسمي تلقي نشده و براي استخدام جديد در دستگاه‌هاي اجرايي ملاك عمل قرار نمي‌گيرد.

در پايان تأكيد مي‌كند بر اساس ضوابط و مقررات موجود، دستگاه‌هاي اجرايي نمي‌توانند به منظور برنامه‌ريزي و اجراي دوره‌هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدارك تحصيلي رسمي و يا معادل مي‌گردد، با دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي دولتي و غيردولتي براي اعزام كاركنان به اين دوره‌ها نيز قرارداد منعقد نمايند.

سيد احمد طباطبايي- معاون راهبردي منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام