کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌ها و مصوبات دولت الکترونیکی

تفاهم نامه واگذاري خدمات سازمان امور مالياتي به دفاتر پيشخوان دولت و بخش عمومي غيردولتي (شماره ۱۳۹۸۴/۹۰/۲۱۰ مورخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۰)

 در اجراي ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل عمومي و تصميم نامه شماره ۶۱۱۱۶/۴۲۴۰۱ مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۸۹ رييس جمهور محترم به منظور ايجاد بسترهاي لازم براي كاهش تصدي هاي دولت و اجراي مواد مرتبط در فصول دوم و پنجم قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۲۴/۷/۱۳۸۶ و كاهش تقاضاي سفر با توجه به ماده ۲ آيين نامه اجرايي دفاتر پيشخوان دولت و بخش عمومي غيردولتي تفاهم‌نامه زير منعقد مي‌گردد.

تفاهم‌نامه حاضر را سازمان امور مالياتي كشور به عنوان دستگاه خدمات‌دهنده و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور با شرايط و ضوابط تعيين شده امضا و مبادله مي‌نمايند.

ماده ۱- موضوع تفاهم‌نامه

عبارت است از ارائه خدمات سازمان امور مالياتي كشور با نظارت دستگاه خدمات‌دهنده در دفاتر پيشخوان خدمات دولت در سراسر كشور با نظارت كارگروه‌هاي استاني.

تبصره ۱- مدت تفاهم‌نامه نامحدود و اجراي طرح با استعداد دفاتر پيشخوان خدمات دولت اعم از شهري و روستايي خواهد بود كه در فاز اول در استان‌هاي تهران و آذربايجان شرقي اجرايي خواهد شد و پس از آن در مقاطع زماني بعدي قابل تسري به ساير استان‌ها خواهد بود.

تبصره ۲- دستگاه خدمات‌دهنده مي‌تواند در صورت عدم پوشش نقاط موجود نسبت به اعلام نقاط مورد نياز به كارگروه استاني اقدام نمايد. انتخاب دفاتر با رعايت مفاد اين تفاهم‌نامه به عهده كارگروه استاني خواهد بود.

تبصره ۳- خدمات واگذار شده در دفاتر تعيين‌شده و توسط كاربران آموزش‌ديده مورد تأييد دستگاه خدمات‌دهنده به مردم عرضه خواهد شد.

ماده ۲- تعهدات

الف- دستگاه خدمات‌دهنده

وظايف دستگاه خدمات‌دهنده به شرح زير است:

۱- بررسي گزارشات و شكايات واصله از شاكيان و پيشنهادات مشتريان دفتر و در صورت لزوم انعكاس براي اتخاذ تصميم نهايي به دبيرخانه كارگروه استاني و عنداللزوم تعقيب شكايات در مراجع صالح قضايي توسط دستگاه خدمات‌دهنده پس از تصويب تخلف در كارگروه استاني.

2- متن قرارداد پيشنهادي قبل از اجراي مفاد اين تفاهم‌نامه بايد به تصويب كميته اجرايي، كارگروه راهبري رسيده و به كارگروه‌هاي استاني از طريق دبيرخانه كارگروه راهبردي ابلاغ گردد.

تبصره۰ ارسال يك نسخه از قرارداد منعقد شده بين خود و دارنده پروانه ظرف يك ماه پس از تاريخ عقد قرارداد به دبيرخانه كارگروه استاني.

۳- تحويل آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌هاي اجرايي، فرم‌هاي اطلاعاتي، تجهيزات و امكانات اختصاصي، مهرهاي اداري (به استثناي مهرهاي مربوط به مأمورين تشخيص ماليات) و نرم‌افزارهاي مورد نياز دفاتر به صورت رايگان به دارنده پروانه.

۴- آموزش رايگان دارنده پروانه و كاركنان مربوط.

۵- ابلاغ تعرفه‌هاي جديد و هر گونه تغييرات بعدي اعلام شده از سوي مراجع قانوني مربوط قبل از تاريخ اجرا به دارنده پروانه.

۶- قرار دادن خدمات موضوع قرارداد در اختيار دارنده پروانه، ظرف يك ماه بعد از تاريخ امضاي قرارداد.

۷- ابلاغ دستورالعمل‌هاي جديد يا اصلاحي مرتبط با گردش كار اجرايي، فني و تخصصي دفتر مرتبط با خدمات سازمان براي اجرا به دارنده پروانه و كارگروه استاني.

ب- تعهدات دفاتر پيشخوان خدمات دولت

ارائه خدمات موضوع تفاهم نامه در كليه دفاتر پيشخوان خدمات دولت با رعايت موارد ذيل بلامانع است.

ماده ۳- امور مالي

….

 

علي عسكري- رييس كل سازمان امور مالياتي كشور

احمد بزرگيان- معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام