کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌ها و مصوبات دولت الکترونیکی

دستورالعمل تشخیص صلاحیت مؤسسات مجری و مدرسان دوره‌های آموزشی فنآوری اطلاعات

دستورالعمل نحوه تشخیص صلاحیت مؤسسات مجری آموزش و مدرسان دوره‌های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فنآوری اطلاعات (بخشنامه شماره 19138 مورخ 16/2/1394 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

در راستای اجرای تبصره 1 ماده 7 بخشنامه «دوره‌های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فنآوری اطلاعات»، مصوبه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی به شماره 145099 مورخ 20/11/1393، این دستورالعمل به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌گردد:

دستورالعمل نحوه تشخیص صلاحیت مؤسسات مجری آموزش و مدرسان دوره‌های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فنآوری اطلاعات

ساختار اجرایی

ماده 1- مسؤول اجرای این دستورالعمل در دستگاه، واحد آموزش یا عناوین مشابه، با راهبری و نظارت «کارگروه توسعه خدمات الکترونیکی» دستگاه، موضوع ماده 5 «ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی» مصوبه شورای عالی فنآوری اطلاعات به شماره 145/200 مورخ 11/6/1393 و «آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی»، مصوبه شورای عالی اداری به شماره 7740/93/206 مورخ 10/6/1393 است که وظایف ذیل را بر عهده دارد:

– برنامه‌ریزی، سازماندهی و اجرای مفاد این دستورالعمل

– نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل

– ارتباط با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تهیه گزارش حسب درخواست این سازمان.

شیوه تعیین مجریان مجاز دوره‌های آموزشی

ماده 2- کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی آزاد، مؤسسات و مراکز آموزشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در صورت داشتن ساختار مصوب و مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، آموزشگاه‌های دارای مجوز از سازمان فنی و حرفه‌ای در حوزه فنآوری اطلاعات، شرکت‌های دارای مجوز آموزشی از شورای عالی انفورماتیک که در سامانه آموزش فنآوری اطلاعات کارکنان دولت، اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند و دارای کد شناسایی می‌باشند، به عنوان مجریان دوره‌های آموزشی شناخته می‌شوند.

تبصره: مؤسسات و مراکز آموزشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، تنها مجاز به برگزاری دوره برای کارکنان دستگاه اجرایی متبوع می‌باشند.

شیوه تعیین مدرسین مجاز دوره‌های آموزشی

ماده 3- مدرسین پس از ثبت نام در سامانه آموزش فنآوری اطلاعات کارکنان دولت، با توجه به مجموع امتیاز اخذ شده بر اساس معیارهای جداول زیر متناسب با دوره مورد نظر، در سه گروه اولویت اول در صورت اخذ بیشتر از 80 امتیاز، اولویت دوم از 60 تا 80 امتیاز و اولویت سوم از 50 تا 60 امتیاز، تقسیم شده و در سامانه مذکور در فهرست «مدرسین در انتظار تأیید» قرار می‌گیرند. مدرسینی که امتیاز آنها از 50 کمتر باشد، نمی‌توانند در این فهرست قرار بگیرند.

تبصره 1 هر مدرس حداکثر می‌تواند داوطلب برگزاری دوره در سه عنوان باشد.

تبصره 2- اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، با اولویت اور در «فهرست مدرسین مجاز» قرار می‌گیرند.

جدول امتیاز مدرسین داوطلب «دوره‌های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فنآوری اطلاعات»

معیار امتیاز سقف امتیاز
مدرسین داوطلب با سابقه تدریس مرتبط (حداقل تدریس چهار دوره مرتبط با دوره انتخابی) و مشاوران مدیریت و فنآوری اطلاعات (حداقل مشارکت در دو پروژه مشاوره مرتبط با دوره انتخابی ه عنوان مجری طرح) 40
مدرک تحصیلی مرتبط بر اساس بخشنامه «دوره‌های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فنآوری اطلاعات» (کارشناسی 5 امتیاز، کارشناسی ارشد 7 امتیاز، دکتری 10 امتیاز) 10
انتشارات علمی مرتبط شامل کتاب، مقالات کنفرانسی، مقالات علمی و پژوهشی (به ازای هر مورد 2 امتیاز) 10
مدرک معتبر بین‌المللی (20 امتیاز) یا مدارک معتبر داخلی و معتبر مورد تأیید مؤسسات آموزش عالی آزاد، آموزشگاه‌ها و شرکت‌های دارای مجوز از سازمان فنی و حرفه‌ای و انجمن‌های دارای صلاحیت (10 امتیاز) در ارتباط با دوره مورد تقاضا 20
پروژه‌های تحقیقاتی و مشاوره‌ای مرتبط (به ازای هر پروژه مرتبط 5 امتیاز) 20

ماده 4 مجریان دوره‌های آموزشی صرفاً مجاز به انتخاب مدرس از «فهرست مدرسین مجاز» هستند.

تبصره: در صورتی که مدرس مورد نظر در فهرست «مدرسین در انتظار تأیید» قرار داشته باشد، لازم است با مسئولیت خود مجری، اظهارات مدرس بررسی شده و در صورت صحت اظهارات، اطلاعات مدرس به «فهرست مدرسین مجاز» اضافه گردد.

شیوه عمل دستگاه‌های اجرایی در اجرای دوره‌های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فنآوری اطلاعات

ماده 5- دستگاه‌های اجرایی به منظور برگزاری دوره‌های آموزشی حوزه فنآوری اطلاعات تنها مجاز به همکاری با مجریان معرفی‌شده در سامانه آموزش فنآوری اطلاعات کارکنان دولت که دارای کد شناسایی هستند، می‌باشند.

تبصره: دستگاه‌های اجرایی در صورت تمایل به استفاده از نیروهای داخلی دستگاه یا مدرسین حقیقی، در صورت قرار داشتن نام مدرس در «فهرست مدرسین مجاز»، می‌توانند از طریق متولی آموزش دستگاه به عنوان مجری دوره آموزشی اقدام نمایند.

ماده 6- دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات دوره‌های آموزشی حوزه فناوری اطلاعات شامل دوره، تعداد نفرات و مشخصات آنها، محل برگزاری و شرایط اختصاصی مورد نظر را از طریق سامانه آموزش فنآوری اطلاعات کارکنان دولت، اطلاع‌رسانی نمایند و نسبت به ارزیابی مدرس برگزاری دوره و مجری دوره آموزشی پس از برگزاری هر دوره، در بستر سامانه آموزش فنآوری اطلاعات کارکنان دولت اقدام کنند.

ماده 7- گواهینامه پایان دوره برای شرکت‌کنندگان توسط مجری صادر شده و با امضای مدرس و مجری دوره آموزشی معتبر خواهد بود. دستگاه اجرایی موظف است در مورد صحت گواهی‌نامه از حیث آنکه مجری و مدرس دوره، جزو مجریان و مدرسین مجاز که در سامانه آموزش فناوری اطلاعات کارکنان دولت اعلام شده اقدام نموده و اطلاعات گواهینامه‌های پایان دوره را در سامانه مذکور ثبت نماید. اعتبار گواهی‌نامه‌های پایان دوره از طریق این سامانه قابلیت استعلام خواهد داشت.

تبصره: گواهینامه‌های مشمول تبصره ماده 5، با تأیید مدرس و دستگاه اجرایی معتبر است.

نظارت و ارزیابی

ماده 8- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مکلف است نسبت به بازرسی و نظارت بر روند اجرای دوره‌های آموزشی اقدام نموده و گزارش بازدید و موارد تخلف را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام نماید. در صورت بروز موارد ذیل، نام مجری آموزشی در «فهرست مجریان غیرمجاز» و نام مدرس در «فهرست مدرسین غیرمجاز» قرار می‌گیرد و صلاحیت برگزاری دوره‌های آموززشی کارکنان دولت را از دست خواهد داد:

– به کارگیری مدرسینی خارج از فهرست مدرسین مجاز معرفی شده در سامانه آموزش فنآوری اطلاعات کارکنان دولت؛

– تأیید اظهارات مدرسین فهرست «مدرسین در انتظار تأیید» بر خلاف واقع؛

– اخذ امتیاز کمتر از حد نصاب برای 2 بار در سال از دستگاه‌های اجرایی پس از ارزیابی مطابق ماده 6 این دستورالعمل؛

– احراز مغایرت بین اظهارات مجری آموزشی یا مدرس و شواهد مشاهده شده بر اساس بازرسی و نظارت دوره‌ای یا گزارش دستگاه اجرایی

ماده 9- مدرسینی که کیفیت برگزاری دوره توسط آنها برای 3 دوره بعد از ارزیابی موضوع ماده 6 این دستورالعمل، از حد نصاب کمتر باشد، در «فهرست مدرسین غیرمجاز» قرار می‌گیرند.

محمود عسکری آزاد- رییس کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام