کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌ها و مصوبات دولت الکترونیکی

سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی

بخش‌های اول و دوم سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی (بخشنامه شماره ۱۰۲۶۱۹ مورخ ۲۳/۴/۱۴۰۰ شورای عالی فضای مجازی)

کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای  عمومی غیردولتی

کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است یا قانون خاص دارند

ستاد کل نیروهای مسلح

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور

با سلام و احترام؛

در اجرای ماده ۱۱ آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی، به پیوست «بخش‌های اول و دوم سند راهبردی جمهوری اسلامی ایرن در فضای مجازی» مصوب جلسه شماره هفتاد و یک مورخ ۱۷/۳/۱۴۰۰ شورای عالی فضای مجازی که طی نامه شماره ۱۰۲۱۲۱ مورخ ۶/۴/۱۴۰۰ به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

سید ابوالحسن فیروزآبادی- دبیر شورای عالی فضای مجازی

سند راهبردي جمهوری اسلامی ايران در فضاي مجازي (بخش‌های اول و دوم)

مقدمه:

سند راهبردی جمهوری اسلامی ايران در فضای مجازی در افق ۱۴۱۰ در چهار بخش ارزشها، چشمانداز، اهداف و راهبردها تنظيم شده است. اين سند از طريق مطالعه اسناد راهبردی و چشمانداز ساير کشورها در حوزه فضای مجازی، تحليل وضع موجود و مطلوب، تحليل اسناد بالادستی (قانون اساسي، سند چشمانداز و احکام مقام معظم رهبری (مدظله‌العالي) برای شورای عالي فضای مجازی) و اخذ نظر مراکز علمي، پژوهشي و دانشگاهي کشور و دستگاههای دولتي و حکومتي و سازمانهای مرتبط با فضای مجازی تنظيم شده است. بخش‌های اول و دوم اين سند، در جلسه شماره ۷۱ مورخ ۱۷/۰۳/۱۴۰۰ شورای عالي به تصويب رسيد.

الف- ارزش‌ها:

۱- اعتقادات، احکام و اخلاق اسلامي و ارزشهای انقلاب اسلامی؛

۲- استقالل، حاکميت ملي و نفي سلطه خارجي؛

۳- انسجام، وحدت و اعتماد ملي؛

۴- مسئوليتپذيری و پاسخگويي؛

۵- حکمت، خردگرايي و هوشمندی؛

۶- مشارکت ذیربطان در حکمراني؛

۷- صلح طلبي عادالنه و احترام متقابل در روابط بينالملل؛

۸- خودکفايي، خوداتکايي و نوآوری در تأمين نيازهای پايه شهروندان؛

۹- هويت و سبکزندگي اسالمي-ايراني و خانواده محوری؛

۱۰ -عدالت، کرامت انساني و آزادی مسئوالنه

۱۱- صيانت از حريم خصوصي و حقوق عامه؛

۱۲- قانونگرايي و انضباط اجتماعي؛

۱۳- امنيت ملي؛ سند راهبردی جمهوری اسالمي ايران در فضای مجازی (بخشهای اول و دوم) ۲ از ۲ ۱۴ -منافع ملي؛

۱۵- سلامت محتوا؛

۱۶- شفافيت و دسترسي آزاد و عادالنه به اطالعات و خدمات با حفظ حقوق و مصالح فرد و جامعه؛

۱۷- توجه به اقشار و گروههای اجتماعي خاص اعم از کودکان و نوجوانان، سالمندان و کمتوانان جسمي و ذهني؛

۱۸- حفظ محيطزيست.

ب- چشم‌انداز:

فضای مجازی جمهوری اسلامی ايران در افق ۱۴۱۰، فضايي در امتداد فضای واقعي، سالم، ايمن، مفيد، پيشران پيشرفت ساير حوزه‌ها، متکي بر ظرفيت درونزای کشور، برخوردار از منابع انساني متخصص، ماهر، مؤثر و کارآمد، برخوردار از مراکز علمي و پژوهشي، شرکت‌های دانش‌بنيان و صنايع پيشرفته داخلي است. برای حرکت جهشي، ابتکار عمل دارد. از استقلال هوشمندانه و عالمانه، با کمترين وابستگي برخوردار است و حضوری فعال، مبتکرانه، قوی و هدفمند در مجامع و نهادهای منطقه‌ای و بين‌المللي دارد. الهام بخش در جهان اسلام، نقش‌آفرين در صحنه جهاني، جزء قدرت‌های برتر سايبری و مقام اوّل ارايه خدمات فضای مجازی در منطقه غرب و جنوبغرب آسيا با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بينالملل و استفاده صلحآميز از فضای مجازی با مشارکت همه کشورها در توسعه آن، رفع حکمراني کشورهای سلطه‌گر بر شبکه جهاني اينترنت و اصلاح آن با همکاری ساير کشورها است.

ارزشها، هنجارها و سبک زندگي اسلامی- ايراني مبتني بر فرهنگِ پيشرفت پايدار در فضای مجازی کشور نهادينه شده و نيازها و خدمات نو، جذاب و متنوع به‌ويژه در حوزه‌های آموزش، سلامت، تجارت، حمل ونقل، آب، انرژی و سرگرمي برای کاربران ايراني فراهم است. نظام حکمراني در بهره‌گيری از فضای مجازی براساس حاکميت ملي، عدالت، آزادی‌های حاکميتي، عمومي، تعاوني و خصوصي، پيشتاز است. با مشارکت شهروندان، سازمانها، کسب وکارها و تمام بخشهای عمومي و خصوصي، امنيت و سلامت اين فضا در بالاترین سطح است. دارای زيرساختهای مطمئن، امن، پايدار، يکپارچه و گسترده در سراسر کشور بر بستر شبکه ملي اطالعات و در ارتباط با شبکه جهاني است. از بلوغ فرآيندهای صنعتي مبتني بر فناوریهای نوين، نقش مؤثر در اقتصاد مقاومتي، اقتصاد دانشبنيان و فرصتهای جديد شغلي برخوردار است و در بازارهای جهاني با افزايش سطح کيفيت و کميت کالا و خدمات، حضوری رقابتي دارد و از مواجهه عالمانه و پيشتاز با تحوالت ايران و جهان مبتني بر مطالعات راهبردی و آينده‌پژوهي در کليه ابعاد فضای مجازی برخوردار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام