کتاب استخدامی اداری ها
انتقال و مأموریت کارکنان

‌آیین نامه اجرایی قانون راجع به اعزام مستخدمین شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوری به‌عنوان مأمور به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون و سایر شرکتها و مؤسسات دولتی

‌آیین نامه اجرایی قانون راجع به اعزام مستخدمین شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوری به‌عنوان مأمور به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون و سایر شرکتها و مؤسسات دولتی (تصویب‌نامه شماره ۹۴۱۱۲ مورخ ۲/۴/۱۳۶۴ با اصلاحیه‌های بعدی)

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲/۴/۱۳۶۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۰۶۰/۲۱ مورخ ۲۲/۱۳/۱۳۶۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، ‌آیین نامه اجرایی قانون‌ راجع به اعزام مستخدمین شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوری بعنوان مأمور به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول‌این قانون و سایر شرکت‌ها و مؤسسات دولتی مصوب ۱۰/۸/۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی را بشرح زیر تصویب نمودند:

‌آیین نامه اجرایی قانون راجع به اعزام مستخدمین شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوری به عنوان مأمور به وزارتخانه‌ها و‌ مؤسسات دولتی مشمول این قانون و سایر شرکتهای و مؤسسات دولتی»

ماده ۱- اعزام مستخدمین ثابت شرکتها و مؤسسات دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوری و شهرداریها و بانکها و مؤسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ‌ذکر نام است و پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری بعنوان مأمور با حفظ شغل‌ مستمر یا عناوین مشابه آن در دستگاه متبوع آنان و بشرط رضایت مستخدم تا یکسال مجاز است حقوق و فوق‌العاده شغل یا مزایای شغل و سایر مزایای ‌مستر اینگونه مأموران با توافق از اعتبار مؤسسه متبوع یا وزارتخانه یا مؤسسه محل مأموریت و بر اساس شغل مستمر آنان پرداخت خواهد شد.

ماده ۲- اعزام مستخدمین موضوع ماده یک این آئیننامه به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به عنوان مأمور و انتصاب به پستهای ثابت ‌سازمانی با رضایت آنان مجاز است و در این صورت شغل مستمر یا عناوین مشابه آن در دستگاه متبوع آنان حفظ نخواهد شد. انتصاب اینگونه مأموران به ‌پستهای ثابت سازمانی در دستگاه محل مأموریت با رعایت مقررات قانون استخدام کشوری صورت می‌گیرد و حقوق و مزایای آنان بر اساس پست مورد تصدی ‌از اعتبار مؤسسه محل مأموریت پرداخت خواهد شد.

ماده ۳- اعزام مستخدمین ثابت شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۵/۳/۱۳۵۲ بعنوان مأمور به شرکتهای دولتی دیگر و ‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوری و شهرداریها با حفظ شغل مستمر و به شرط رضای مستخدم تا یکسال مجاز است. حقوق‌ و مزایای مستمر اینگونه مأموران از اعتبار شرکت متبوع آنان پرداخت خواهد شد.

ماده ۴- اعزام مستخدمین ثابت شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی به شرکتهای دولتی دیگر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی غیر مشمول‌ قانون استخدام کشوری و شهرداریها به عنوان مأمور و انتصاب آنان به پستهای ثابت سازمانی یا مشاغل مستمر یا عناوین مشابه آنها با رعایت مقررات استخدامی‌ مورد عمل مؤسسه محل مأموریت و با رضایت مستخدم مجاز است که در اینصورت شغل مستمر مستخدم در شرکت متبوع وی حفظ نخواهد شد و حقوق و ‌مزایای آنان بر اساس شغل مورد تصدی توسط مؤسسه محل مأموریت و از اعتبار همان مؤسسه پرداخت خواهد شد.

ماده ۵- اعزام مأمور از شرکتهای دولتی تابع مقررات استخدامی شرکتهای دولتی به نهادهای انقلاب اسلامی با حفظ شغل مستمر مستخدم بر اساس لایحه قانونی نحوه‌اعزام مستخدمین دولت به عنوان مأمور به نهادهائی که در جریان انقلاب اسلامی ایران ایجاد شده یا می‌شوند مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری‌اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

ماده ۶- اعزام مستخدمین ثابت شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی به منظور اشتغال در یکی از سازمانهای بین‌المللی که دولت جمهوری‌اسلامی ایران عضویت آنها را پذیرفته یا سازمانهائی که دولت ایران شرکت در آنها را مقتضی بداند حداکثر تا سه سال مجاز است و در موارد استثنائی و ضروری‌ تمدید این مأموریت حداکثر برای مدت یکسال دیگر با اجازه وزیر مربوطه بلامانع است. حقوق و مزایای این قبیل مستخدمین بر اساس توافق دولت ایران و ‌سازمانهای مذکور قابل پرداخت است.

ماده ۷- اعزام مستخدمین ثابت شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی برای خدمت در شرکتهای تعاونی موضوع ماده ۲۹ مقررات مزبور به شرط‌ رضایت مستخدم با حفظ شغل مستمر مجاز است. حقوق و مزایای مستمر اینگونه مأموران تا پایان مدت مأموریت از اعتبار شرکت متبوع آنان پرداخت خواهد‌شد.

ماده ۸- در مواردی که شغل مستمر با پست سازمانی مستخدمین موضوع این آئین‌نامه در مؤسسه متبوع آنان حفظ شده باشد و محل مأموریت جدید محل جغرافیائی ‌خدمت سابق باشد فوق‌العاده‌های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت یا عناوین مشابه آنها که در مؤسسه متبوع مستخدم طبق ‌مقررات مربوط به آنان پرداخت می‌گردیده در مدت مأموریت با رعایت مقررات مربوط کماکان قابل پرداخت خواهد بود. فوق‌العاده‌های مزبور بر اساس توافق از‌اعتبار مؤسسه متبوع یا مؤسسه محل مأموریت پرداخت می‌شود.

تبصره ۱- در صورتی که مأموریت مستخدم موضوع این ماده مستلزم خدمت در نقطه دیگری باشد که فوق‌العاده‌های بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی و یا‌ عناوین مشابه آنها در آن محل بیشتر از فوق‌العاده‌های مزبور در محل قبلی باشد، این فوق‌العاده‌ها با توجه به محل جدید خدمت بر اساس مقررات مورد عمل در‌مؤسسه متبوع مستخدم پرداخت خواهد شد. حکم این تبصره برای مأموریتهائی که مدت آن بیش از سه ماه باشد قابل اعمال است.

تبصره ۲- فوق‌العاده‌هائی نظیر فوق‌العاده اضافه کار، فوق‌العاده روزانه که در مؤسسه محل مأموریت حسب مورد به مستخدم مأمور تعلق می‌گیرد منحصراً از اعتبار همین‌ مؤسسات پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳- پرداختهائی که به مستخدم مأمور در مدت مأموریت صورت می‌گیرد فقط از طریق صندوقی خواهد بود که مستخدم طبق مقررات حقوق و مزایای مستمر و ‌فوق‌العاده شغل خود را از آن طریق دریافت می‌دارد.

ماده ۹- به مستخدمین موضوع این آئین‌نامه که مأموریت آنان متضمن تغییر محل جغرافیائی خدمت بوده و در صورتیکه مأموریت بنا به نیاز دستگاه باشد و مدت آن ‌بیش از شش ماه باشد هزینه سفر و نقل مکان و کرایه حمل اثاثیه یا عناوین مشابه آنها طبق مقررات مورد عمل در مؤسسه محل مأموریت و از اعتبار همان ‌مؤسسه پرداخت خواهد شد.

تبصره- در مواردی که مدت مأموریت حداکثر شش‌ماه یا کمتر باشد منحصراً هزینه سفر به مستخدم پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۰- کسور بازنشستگی یا حق بیمه و پس‌انداز سهم مستخدم در مواردی که مستخدم در مؤسسه محل مأموریت به پست یا شغل سازمانی منصوب می‌شود، توسط ‌مؤسسه محل مأموریت از حقوق و مزایای آنان در این مؤسسات طبق مقررات و ضوابط بازنشستگی و بیمه و پس‌انداز مؤسسه متبوع آنان کسر و با اضافه نمودن‌ سهم دولت بر اساس همان مقررات به صندوق مربوط واریز خواهد شد.

ماده ۱۱- مدت مأموریت طبق توافق دستگاههای ذیربط تعیین می‌گردد و بر اساس توافق این دستگاهها قابل تمدید است و در مواردی که مؤسسات محل مأموریت به ‌خدمت مستخدمین مأمور موضوع این آئیننامه نیاز نداشته باشند مکلفند مراتب را به مؤسسه متبوع آنان اعلام نمایند و از تاریخ اعلام عدم نیاز، مستخدم مأمور ‌در اختیار دستگاه متبوع خود قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۲- مدت مأموریت مستخدمین موضوع این آئین‌نامه از لحاظ پایه یا درجه یا هر عنوان مشابه دیگر و بازنشستگی جزو سوابق خدمت در مؤسسه متبوع محسوب ‌خواهد شد و احتساب این سوابق از لحاظ ارتقاء گروه یا رتبه یا عناوین مشابه تابع مقررات مورد عمل مؤسسه متبوع آنان خواهد بود.

نخست‌وزیر- میرحسین موسوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام