کتاب استخدامی اداری ها
انتقال و مأموریت کارکنان

تأیید بخشنامه‌های جواز اعطای مأموریت ورزشی به کارمندان

تأیید بخشنامه های جواز اعطای مأموریت ورزشی به کارمندان (رأی شماره ۱۴۷۲۴‍۰۱ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۶/‍۰۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

* شماره پرونده : هـ ت/ ۰۲۰۰۰۲۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۷۲۴۰۱ تاریخ:۰۸/۰۶/۱۴۰۲

* شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت : معاون اول رئیس جمهور (امور حقوقی دولت)

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل بخشنامه شماره ۷۷۹۰۴ مورخ ۱/۹/۱۳۶۸ و ابطال کل بخشنامه شماره ۶۲۳۰ مورخ ۷/۲/۱۳۸۴

تأیید بخشنامه‌های جواز اعطای مأموریت ورزشی

* شاکی دادخواستی به طرفیت معاون اول رئیس جمهور (امور حقوقی دولت) به خواسته ابطال کل بخشنامه شماره ۷۷۹۰۴ مورخ ۱/۹/۱۳۶۸ و ابطال کل بخشنامه شماره ۶۲۳۰ مورخ ۷/۲/۱۳۸۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بخشنامه شماره ۷۷۹۰۴ مورخ ۱/۹/۱۳۶۸

پیرو بخشنامه شماره ۵۷۹۲۲ مورخ ۲۵/۹/۶۴ و نظر به اینکه حضور موفق در میادین ورزشی داخلی و بین المللی نیازمند آمادگی قبلی ورزشکاران و مستلزم استفاده از توان و تجربه موجود در کلیه دستگاههای اجرایی است علیهذا مقتضی است کلیه وراتخانه ها و سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی در صورت نیاز سازمان تربیت بدنی به مأموریت قهرمانان و مربیان و داوران رشته های مختلف ورزشی شاغل در دستگاهها برای انجام کلاسهای آموزشی و برگزاری مسابقات داخلی و بین المللی در مقاطع خاص زمانی با مأموریت افراد مزبور بر اساس درخواست کتبی سازمان موافقت نمایند./ حسن حبیبی -معاون اول رئیس جمهور

بخشنامه شماره ۶۲۳۰ مورخ ۷/۲/۱۳۸۴

پیرو بخشنامه شماره ۷۷۹۰۴ مورخ ۱/۹/۱۳۶۸ و نظر به اینکه حضور موفق در میادین ورزشی داخلی و بین المللی نیاز به آمادگی قبلی ورزشکاران و استفاده از توان و تجربه موجود در کلیه دستگاههای اجرایی دارد. مقتضی است کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی در صورت نیاز سازمان تربیت بدنی به مأموریت قهرمانان، مربیان، داوران، پزشکان ورزشی و سایر دست اندرکاران رشته های مختلف ورزشی شاغل در دستگاهها برای انجام کلاسهای آموزشی و برگزاری مسابقات داخلی و بین المللی در مقاطع خاص زمانی با مأموریت افراد مزبور بر اساس درخواست کتبی سازمان یاد شده موافقت نمایند./ محمدرضا عارف- معاون اول رئیس جمهور

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

طرف شکایت طی دو فقره بخشنامه مورد شکایت امکان مأموریت آن دسته از کارکنان دستگاههای اجرایی که قهرمان و یا مربیان و یا داوران رشته های مختلف ورزشی می باشند را به منظور انجام کلاسهای آموزشی و برگزاری مسابقات داخلی و بین المللی را حسب درخواست کتبی سازمان تربیت بدنی ممکن دانسته و مستفاد از این بخشنامه ها کارمندان موصوف می توانند جهت شرکت در برنامه های مذکور از مأموریت استفاده و به تبع آن از فوق العاده مأموریت نیز برخوردار شوند در حالی که اولاً: بر اساس ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری اعزام به مسابقات و دوره های آموزشی ورزشی و … در زمره وظایف محول سازمانی کلیه پست های سازمانی و تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی نمی باشد بنابراین اعطای مأموریت به این دسته از افراد موجب قانونی ندارد.

ثانیاً: معاون اول رئیس جمهور مستقلاً صلاحیتی در صدور این دسته از بخشنامه ها ندارد ومفروض بر وجود قانون؛ وضع آئین نامه مأموریت منطبق با تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون استخدام کشوری بر عهده هیأت وزیران است لذا طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف خود و نیز مغایر با ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری نیست به وضع بخشنامه های معترض عنه اقدام نموده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۵۵۸۰۲۹ مورخ ۱۲/۲/۱۴۰۲ دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به طور خلاصه توضیح داده است که :

طبق بند ب ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری که قانون حاکم در زمان وضع بخشنامه های مورد شکایت بوده است اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانه ها و مؤسساتی که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران می رسد و همچنین اعزام به سازمانهای بین المللی که دولت ایران عضویت آنها را پذیرفته یا سازمانهایی که دولت ایران شرکت در آنها را متقضی بداند از مصادیق مأموریت قلمداد شده و آنچه که در بخشنامه های مورد شکایت به آن اشاره شده نیز موافقت با مأموریت قهرمانان- مربیان- داوران – پزشکان ورزشی و سایر دست اندرکاران رشته های مختلف ورزشی شاغل در دستگاهها به سازمان تربیت بدنی برای انجام کلاسهای آموزشی و برگزاری مسابقات داخلی و بین المللی در مقاطع خاص سازمانی بر اساس درخواست کتبی سازمان یاد شده می باشد که در این خصوص بر اساس ماده یک آیین نامه مأموریت موضوع ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۶ مقرر شده اعزام مأمور از یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مشمول دیگر با حفظ پست سازمانی مستخدم تا شش ماه مجاز است. حقوق و مزایای مستمر یا فوق العاده شغل این گونه مأموران از اعتبار مؤسسه متبوع پرداخت خواهد شد و مفاد مصوبه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۶۵ مبنی بر احتساب فدراسیونهای ورزشی در زمره مؤسسات موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری و اجازه استفاده آنها از مأموریت مستخدمین رسمی که مقرر داشته: فدراسیون های ورزشی در زمره مؤسسات موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری محسوب و مجازند از مأموریت مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری با حفظ پست سازمانی آنان استفاده نمایند نیز مؤید آن است که مأموریت موضوع بخشنامه های مورد شکایت در چارچوب بند ب ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری بوده فلذا طبق ماده ۱ آیین نامه مأموریت مصوب هیأت وزیران با مانع قانون مواجه نبوده است لذا تقاضای رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

* نظریه تهیه کننده گزارش :

با توجه به اینکه از تاریخ تصویب بخشنامه های مورد شکایت بیش از ۳۳ سال سپرده شده و از زمان تصویب تاکنون اشخاص متعددی از مزایای آن بهره مند گردیده و دولتهای ما بعد تصویب کننده نیز تغییر یا اصلاحی در خصوص آن معمول ننموده و کماکان آن را اجرا می نمایند که این امر دلالت بر پذیرش آن داشته و مضافاً با لحاظ بند ب ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری و اختیار مصرح در آن و فقدان محدودیت و تخصیص در مفاد آن و با لحاظ مصوبه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۶۵ که بنا به پیشنهاد شماره ۱۶۸۰۰/۱۶ مورخ ۵/۹/۶۵ سازمان تربیت بدنی ایران و تأییدیه شماره ۳۳۱۷د مورخ ۱۷/۱۰/۶۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده چنین استنباط می گردد که مأموریت ورزشی نیز شامل ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری می باشد. لذا بنا به مراتب نظر به عدم ابطال بخشنامه های مورد شکایت دارم.

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۰۲۱ مبنی بر درخواست ابطال کل بخشنامه شماره ۷۷۹۰۴ مورخ ۱/۹/۱۳۶۸ معاون اول رئیس جمهور (وقت) در جلسه مورخ ۲۲/۵/۱۴۰۲ و بخشنامه شماره ۶۲۳۰ مورخ ۷/۲/۱۳۸۴ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اولاً مأموریت با درخواست دستگاه مقصد، پذیرش دستگاه مبداء و رضایت مستخدم محقق می گردد و دستگاه مبدأ در خصوص موافقت با مأموریت مستخدمین خود دارای اختیارات در بخشنامه های مورد شکایت مرجع واضع بخشنامه مقننی دانسته که وزارتخانه ها، و سازمان ها و مؤسسات دولتی در صورت درخواست کتبی سازمان تربیت بدنی (وقت) اختیار خود را در زمینه موافقت با مأموریت اعمال نمایند لذا با توجه به این که در بخشنامه های مورد شکایت از عبارت «مقتضی است»، استفاده شده با تدقیق در به کارگیری واژه تذکر، مشخص می‌شود و عبارت به کار رفته در بخشنامه های مورد شکایت، حاکی از اقتضای همکاری حداکثری دستگاه ها در رابطه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه است که فی نفسه الزامی برای دستگاه‌ها بدون رعایت قوانین و مقررات مربوطه ایجاد نمی کند مغایرتی با قوانین ندارد.

مأموریت پیش بینی شده در بخشنامه های مورد شکایت (مأموریت از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به دستگاه مقصد سازمان تربیت بدنی (وقت) به عنوان یک دستگاه دولتی به سازمان تربیت بدنی (وقت) مغایرتی با قوانین نداشته است.

ثالثا با لحاظ بند ب ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری و اختیار مصرح در آن و فقدان محدودیت و تخصیص در مفاد آن چنین استنباط می گردد که مأموریت ورزشی نیز مشمول ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری می باشد.

با عنایت به مراتب فوق بخشنامه‌های شماره ۷۷۹۰۴ مورخ ۱/۹/۱۳۶۸ و شماره ۶۲۳۰ مورخ ۷/۲/۱۳۸۴ معاون اول رئیس جمهور وقت) قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب سال ۱۴۰۲) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام