کتاب استخدامی اداری ها
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

آئین‌ نامه‌ آموزشگاه‌های‌ آزاد هنری‌

آئین‌ نامه‌ آموزشگاه‌های‌ آزاد هنری‌

آئین‌ نامه‌ آموزشگاه‌های‌ آزاد هنری‌

فصل‌ اول‌: تعریف‌

ماده‌ ۱- آموزشگاه‌ آزاد هنری‌ به‌ مکانی‌ اطلاق‌ می‌گردد که‌ به‌ منظور تربیت‌ و آموزش‌ هنرجویان‌ علاقمند به‌ یکی‌از رشته‌های‌ هنری‌ (هنرهای‌ تجسمی‌ و خوشنویسی‌، سرود و آهنگهای‌ انقلابی‌، هنرهای‌ نمایشی‌) در جهت‌ اشاعه‌فرهنگ‌ و هنر براساس‌ ضوابط‌ و شئون‌ اسلامی‌ و با رعایت‌ ضوابط‌ این‌ آئین‌ نامه‌ توسط‌ افراد حقیقی‌ یا حقوقی‌تاسیس‌ می‌گردند.

فصل‌ دوم‌: ارکان‌

ماده‌ ۲- مؤسس‌، شخص‌ یا اشخاصی‌ هستند( حقیقی‌ یا حقوقی‌) که‌ با سرمایه‌ گذاری‌ و طی‌ مراحل‌ ذکر شده‌ در این‌آئین‌ نامه‌ اجازه‌ تاسیس‌ آموزشگاه‌ را دریافت‌ می‌نمایند.

تبصره‌: اساسنامه‌ای‌ مورد تایید وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ است‌ که‌ اولاً مغایر با سیاستهای‌ فرهنگی‌ و هنری‌نباشد و ثانیاً التزام‌ به‌ اجرا مفاد «آئین‌ نامه‌ آموزشگاههای‌ آزاد هنری‌» مصوب‌ به‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌در آن‌ قید شده‌ باشد.

ماده‌ ۳- موسس‌ یا هریک‌ از اعضای‌ هیئت‌ موسس‌ باید دارای‌ شرایط‌ ذیل‌ باشند.

۱- تابعیت‌ ایرانی‌

۲- اعتقاد به‌ مبانی‌ دین‌ مبین‌ اسلام‌ یا یکی‌ از ادیان‌ شناخته‌ شده‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌

۳- اعتقاد به‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلام‌ ایران‌

۴- برخورداری‌ از حسن‌ شهرت‌ و نداشتن‌ سوءپیشینه‌ کیفری‌ موثر

۵- داشتن‌ برگ‌ پایان‌ خدمت‌ یا معافیت‌ دائم‌ از خدمت‌ نظام‌ وظیفه‌ (برای‌ آقایان‌)

۶- دارابودن‌ حداقل‌ ۲۵ سال‌ سن‌.

تبصره‌: اشخاص‌ حقوقی‌ و سازمانها و ارگانهای‌ دولتی‌ و واحدهای‌ وابسته‌ می‌توانند از وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاداسلامی‌ تقاضای‌ صدور پروانه‌ نمایند. که‌ در اینصورت‌ باید مدیری‌ را برای‌ اداره‌ آموزشگاه‌ معرفی‌ نمایند که‌ دارای‌کلیه‌ شرایط‌ مندرج‌ در ماده‌ ۵ باشد.

ماده‌ ۴- وظائف‌ و مسئولیتها موسس‌ و یا هئیت‌ موسس‌

۱- درخواست‌ صدور اجازه‌ تاسیس‌ آموزشگاه‌ از داده‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ استان‌ و تحویل‌ مدارک‌ لازم‌ .

۲- ارائه‌ مکان‌ و محل‌ مناسب‌ که‌ از لحاظ‌ ایمنی‌، بهداشتی‌، فنی‌، آموزشی‌ و تجیهزات‌ و وسایل‌ لازم‌، مورد تاییدشورای‌ فنی‌ استان‌ باشد.

۳- معرفی‌ مدیر مسئول‌ و جانشین‌ واجد شرایط‌ به‌ شورای‌ فنی‌ استان‌ جهت‌ تایید.

۴- معرفی‌ مدیر مسئول‌ جدید واجد شرایط‌ به‌ شورای‌ فنی‌ استان‌ حداکثر ظرف‌ مدت‌ یکماه‌ درصورت‌ عزل‌ یااستعفاء یا فوت‌ مدیرمسئول‌

ماده‌ ۵- مدیر مسئول‌ به‌ پیشنهاد موسس‌ و یا هیئت‌ مؤسس‌ و تائید شورای‌ فنی‌ استان‌ مشغول‌ بکار می‌شود. مدیرمسئول‌ علاوه‌ بر دارای‌ بودن‌ کلیه‌ شرایط‌ مؤسس‌ (موضوع‌ مفاد ماده‌ ۳ آئین‌ نامه‌) باید متاهل‌ و بر حسب‌ نوع‌آموزشگاه‌ واجد یکی‌ از شرایط‌ اختصاصی‌ ذیل‌ باشد.

۱- دارابودن‌ تحصیلات‌ عالی‌ (لیسانس‌یا بالاتر) دریکی‌ از رشته‌های‌ هنری‌ برحسب‌ نوع‌ آموزشگاه‌

۲- دارا بودن‌ یکی‌ از درجات‌ ۱و ۲ و ۳ هنری‌ در رشته‌ مربوطه‌ از شورای‌ ارزشیابی‌ هنرمندان‌ کشور

۳- دارا بودن‌ درجه‌ ممتاز از انجمن‌ خوشنویسان‌ ایران‌ برای‌ آموزشگاههای‌ آزاد خوشنویسی‌ و دو سال‌ سابقه‌آموزشی‌ به‌ تشخیص‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌

۴- دارا بودن‌ فوق‌ دیپلم‌ در یکی‌ از رشته‌های‌ هنری‌ بر حسب‌ نوع‌ آموزشگاه‌ و دو سال‌ سابقه‌ آموزشی‌ به‌ تشخیص‌وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌

۵- دارا بودن‌ دیپلم‌ از هنرستانهای‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ و دو سال‌ سابقه‌ آموزشی‌ به‌ تشخیص‌ وزارت‌فرهنگ‌ و ار شاد اسلامی‌

۶- دارا بودن‌ دانشنامه‌ لیسانس‌ در یکی‌ از رشته‌های‌ غیر هنری‌ و یا غیر مرتبط‌ با فعالیت‌ آموزشگاه‌ و ۴ سال‌ سابقه‌آموزشی‌ به‌ تشخیص‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌

۷- دارا بودن‌ صلاحیتهای‌ لازم‌ تجربی‌ برای‌ هنرمندان‌ فاقد مدرک‌ به‌ تشخیص‌ شورایعالی‌ نظارت‌ بر آموزشگاههای‌آزاد هنری‌

تبصره‌۶ مدیران‌ مسئول‌ و جانشینان‌ آنهادر آموزشگاههای‌ مخصوص‌ پسران‌ باید منحصراً مرد و درآموزشگاههای‌ مخصوص‌ دختران‌ منحصراً زن‌ باشند.

ماده‌ ۶- وظائف‌ مدیر مسئول‌

۱- نظارت‌ و مراقبت‌ در رعایت‌ اصول‌ و موازین‌ اسلامی‌، فرهنگی‌ در جریان‌ کلی‌ کار و محیط‌ آموزشگاه‌

۲- اجرای‌ کلیه‌ مقررات‌ و بخشنامه‌های‌ ابلاغ‌ شده‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌

۳- حضور مرتب‌ در آموزشگاه‌

۴- حفظ‌ و مراقبت‌ از دفاتر آمار، بازرسی‌، ثبت‌ نام‌ و سایر دفاتر مورد نیاز آموزشگاه‌ و ارائه‌ آنها به‌ مسئولین‌ وبازرسان‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌

۵- ارسال‌ آمار هنرجویان‌ ثبت‌ نام‌ شده‌ هر دوره‌ آموزشی‌ به‌ اداره‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌

تبصره‌۶ درغیاب‌ مدیر مسئول‌ کلیه‌ وظائف‌ وی‌ برعهده‌ جانشین‌ مدیر مسئول‌ می‌باشد.

ماده‌ ۷- جانشین‌ مدیر مسئول‌ علاوه‌ بر دارا بودن‌ کلیه‌ شرایط‌ مؤسس‌( موضوع‌ مفاد ماده‌ ۳ آئین‌ نامه‌)، بایستی‌متاهل‌ و دارای‌ مدرک‌ تحصیلی‌ دیپلم‌ و یا بالاتر باشد.

ماده‌ ۸- در این‌ آئین‌ نامه‌ هنرآموز شخصی‌ است‌ که‌ علاوه‌ بر داشتن‌ شرایط‌ مؤسس‌( موضوع‌ ماده‌ ۳) دارای‌تحصیلات‌ عالی‌ (لیسانس‌ و بالاتر) و یا تجربه‌ و تبحر کامل‌ (به‌ تشخیص‌ شورای‌ عالیب‌ نظارت‌ بر آموزشگاها آزادهنری‌) در رشته‌ مربوطه‌ باشد.

تبصره‌: در صورت‌ داشتن‌ شرایط‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ در این‌ آئین‌ نامه‌ یک‌ نفر می‌تواند بعنوان‌ موسس‌ و مدیر مسئول‌و هنرآموز انجام‌ وظیفه‌ نماید.

فصل‌ سوم‌: شوراهای‌ رسیدگی‌ و نظارت‌ برامر آموزشگاههای‌ آزاد هنری‌

ماده‌ ۹- به‌ منظور دستیابی‌ به‌ اهداف‌ زیر شورایعالی‌ نظارت‌ بر آموزشگاههای‌ آزاد هنری‌ در وزارت‌ فرهنگ‌ وارشاد اسلامی‌ تشکیل‌ می‌شود.

الف‌- رسیدگی‌ و نظارت‌ بر عملکرد آموزشگاههای‌ آزاد هنری‌ در سراسر کشور

ب‌- ایجاد هماهنگیهای‌ لازم‌ در کار شورای‌ فنی‌ استان‌ در سراسر کشور

ج‌- رسیدگی‌ به‌ درخواست‌ تجدید نظر از آراء صادره‌ ازشوراهای‌ فنی‌ استان‌

تبصره‌ ۱: اعضای‌ شورایعالی‌ نظارت‌ بر آموزشگاههای‌ آزاد هنری‌ عبارتند از:

۱- معاون‌ امور هنری‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ که‌ ریاست‌ شورا را خواهد داشت‌.

۲- رئیس‌ مرکز گسترش‌ آموزشهای‌ هنری‌

۳- یک‌ نفر کارشناس‌ هنرهای‌ تجسمی‌

۴- یک‌ نفر کارشناسی‌ هنرهای‌ نمایشی‌

۵- یک‌ نفر کارشناس‌ سرود وآهنگهای‌ انقلابی‌

تبصره‌ -۲ کارشناسان‌ احصاء شده‌ فوق‌الذکر همگی‌ به‌ پیشنهاد مرکز گسترش‌ آموزشهای‌ هنری‌ و حکم‌ معاونت‌امور هنری‌ منصوب‌ می‌شوند.

تبصره‌ ۳- آراء صادره‌ از سوی‌ شورای‌ فنی‌ استان‌ ظرف‌ مدت‌ ۲۰ روز قابل‌ اعتراض‌ در شورایعالی‌ نظارت‌ است‌.

تبصره‌ ۴- رای‌ شورایعالی‌ نظارت‌ قطعی‌ و لازم‌الاجراست‌ و ادارات‌ کل‌ استان‌ موظف‌ به‌ اجرای‌ آن‌ هستند.

ماده‌ ۱۰- در سطح‌ استانها شورای‌ فنی‌ استان‌ جهت‌ رسیدگی‌ و نظارت‌ عمومی‌ بر عملکرد آموزشگاهها با ترکیب‌ذیل‌ تشکیل‌ می‌شود.

۱- مدیر کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ استان‌ که‌ ریاست‌ شورا را خواهد داشت‌.

۲- رئیس‌ اداره‌ هنری‌ اداره‌ کل‌ استان‌

۳- یک‌ نفر کارشناس‌ هنرهای‌ تجسمی‌

۴- یک‌ نفر کارشناس‌ هنرهای‌ نمایشی‌

۵- یک‌ نفر کارشناس‌ سرود وآهنگهای‌ انقلابی‌

که‌ کارشناسان‌ همگی‌ به‌ پیشنهاد اداره‌ کل‌ استان‌ و موافقت‌ مرکز گسترش‌ آموزشهای‌ هنری‌ منصوب‌ می‌شوند.

ماده‌ ۱۱- مصوبات‌ شورای‌ استان‌ با رأی‌ اکثریت‌ اعضاء قابل‌ اجرا بوده‌ و از طریق‌ مدیرکل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ابلاغ‌ خواهد شد. در صورت‌ عدم‌ اعتراض‌ در ظرف‌ مهلت‌ مقرر در تبصره‌ ۳ ماده‌ ۹ مصوبات‌ شورای‌ استان‌ قطعی‌و لازم‌الاجرا است‌.

ماده‌ ۱۲۳- مصوبات‌ شورای‌ استان‌ نباید مغایر مفاد این‌ آئین‌ نامه‌ و سایر مقررات‌ جاری‌ کشور باشد.

ماده‌ ۱۳- وظایف‌ و اختیارات‌ شورای‌ استان‌

۱- بررسی‌ و اعلام‌ نظر در خصوص‌ صلاحیت‌ هیات‌ موسس‌ و مدیر مسئول‌ و جانشین‌ مدیر مسئول‌ و هنر آموز

۲- نظارت‌ بر عملکرد و برنامه‌های‌ آموزش‌ آموزشگاههای‌ استان‌ براساس‌ ضوابط‌ ابلاغی‌

۳- تصویب‌ نام‌ آموزشگاه‌

۴- اتخاذ تصمیم‌ نسبت‌ ه‌ صدور یا لغو اجازه‌ تاسیس‌ آموزشگاه‌ بر اساس‌ ضوابط‌ تعیین‌ شده‌

تبصره‌ – صدور مجوز فعالیت‌ آموزشگاهای‌ آزاد سرود و آهنگهای‌ انقلابی‌ پس‌ از تایید شورایعالی‌ نظارت‌ برآموزشگاههای‌ آزاد هنری‌ انجام‌ خواهد شد.

فصل‌ چهارم‌: نظارت‌

ماده‌ ۱۴- نظارت‌ مستمر بر فعالیتهای‌ آموزشگاههای‌ آزاد هنری‌ هراستان‌ بعهده‌ شورای‌ فنی‌ استان‌ می‌باشد که‌ ازطریق‌ ذیل‌ اعمال‌ خواهد شد.

الف‌- اعضای‌ شورای‌ فنی‌ استان‌

ب‌- نمایندگان‌ و مأموران‌ منتخب‌ شورای‌ فنی‌ استان‌

ج‌ – بازدید مسئولین‌ ذیربط‌ اداره‌ کل‌ استان‌

د- بازدید نمایندگان‌ و بازرسین‌ ویژه‌ منتخب‌ شورایعالی‌ نظارت‌ که‌ بصورت‌ اتفاقی‌ انجام‌ خواهدشد.

فصل‌ پنجم‌: تخلفات‌

ماده‌ ۱۵- اقدامات‌ زیر متناسب‌ با میزان‌ تخلف‌ با توجه‌ به‌ محتویات‌ پرونده‌ و گزارشهای‌ واصله‌ پس‌ از بررسی‌ وتایید و تصویب‌ شورای‌ فنی‌ استان‌ توسط‌ ادارات‌ کل‌ اعمال‌ و سوابق‌ در پرونده‌ درج‌ و بایگانی‌ خواهد شد.

۱- تذکر شفاهی‌

۲- تذکر کتبی‌

۳- اخطار کتبی‌

۴- توبیخ‌ کتبی‌

۵- تعطیل‌ موقت‌ آموزشگاه‌ از ۳ ماه‌ تا یکسال‌

۶- برکنارساختن‌ موقت‌ یا دائم‌ مدیر مسئول‌

۷- لغو اجازه‌ تاسیس‌ و تعطیل‌ دائم‌ آموزشگاه‌ و در صورت‌ لزوم‌ معرفی‌ متخلف‌ به‌ مراجع‌ ذیصلاح‌

ماده‌ ۱۶- تخلفات‌ زیر موجب‌ لغو اجازه‌ تأسیس‌ آموزشگاه‌ خواهد شد.

۱- تخلفات‌ اخلاقی‌

۲- انتقال‌ یا واگذاری‌ آموزشگاه‌ به‌ غیر و یا تغییر اعضا هئیت‌ موسس‌ بدون‌ موافقت‌ شورای‌ فنی‌ استان‌

۳- بکار گرفتن‌ هنرآموزان‌ فاقد صلاحیت‌

۴- تغییر محل‌ آموزشگاه‌ بدون‌ مجوز شورای‌ فنی‌ استان‌

۵- تشکیل‌ کلاسهای‌ مختلط‌

۶- تشکیل‌ هر نوع‌ کلاس‌ بجز آنچه‌ در متن‌ اجازه‌ نامه‌ تأسیس‌ قید گردیده‌ است‌.

تبصره‌: شورای‌ فنی‌ استان‌ میتواند در مورد برخی‌ از تخلفات‌ فوق‌الذکر به‌ موسس‌یا هیئت‌ موسس‌ اخطار و درصورت‌ عدم‌ توجه‌ مطابق‌ بند ۷ ماده‌ ۱۵ اقدام‌ نماید.

تبصره‌: رای‌ شورایعالی‌ نظارت‌ لازم‌الاجرا است‌ و ادارت‌ کل‌ استان‌ موظف‌ به‌ اجرای‌ آن‌ هستند و شورایعالی‌ نظارت‌ظرف‌ مدت‌ ۳۰ روز به‌ اعتراضات‌ واصله‌ رسیدگی‌ و نظریه‌ اعلام‌ خواهد کرد.

فصل‌ ششم‌: مقررات‌ عمومی‌

ماده‌ ۱۸- محل‌ آموزشگاه‌ باید در ساختمان‌ مجزا یا در طبقات‌ مستقل‌ باشد.

ماده‌ ۱۹- اجازه‌ تاسیس‌ هر آموزشگاهی‌ که‌ حداکثر ۶ ماه‌ پس‌ از تاریخ‌ صدور دایر نگردد و فعالیت‌ آموزش‌ خود راکتباً به‌ اطلاع‌ اداره‌ کل‌ ارشاد نرساند ملغی‌ خواهد شد.

ماده‌ ۲۰- اجازه‌ تأسیس‌ آموزشگاه‌ و یا عضویت‌ در هیئت‌ موسس‌ قابل‌ واگذاری‌ یا انتقال‌ به‌ غیر نیست‌.

ماده‌ ۲۱- در صورت‌ فوت‌ یا استعفا یا اعلام‌ عدم‌ صلاحیت‌ هر یک‌ از اعضاء هیئت‌ موسس‌ آموزشگاه‌ تا پایان‌ دوره‌ وحداکثر هیئت‌ موسس‌ ازسوی‌ باقیمانده‌ اعضاء بلامانع‌ است‌.

تبصره‌: درصورتیکه‌ عضو موسس‌ یکنفر باشد مجوز با معرفی‌ کلیه‌ وراث‌بنام‌ یک‌ نفر واجد شرایط‌ در ماده‌ ۳ آئین‌نامه‌ صادر خواهد شد.

ماده‌ ۲۲- برای‌ ثبت‌ نام‌ هنرجویان‌ کمتر از ۱۸ سال‌ موافقت‌ کتبی‌ ولی‌ الزامی‌ است‌.

ماده‌ ۲۳- کلیه‌ کارکنان‌ آموزشگاههای‌ مخصوص‌ دختران‌ به‌ استثنای‌ کارد نگهبان‌ باید زن‌ و کلیه‌ کارکنان‌آموزشگاههای‌ مخصوص‌ پسران‌ باید مرد باشند.

ماده‌ ۲۴- چنانچه‌ به‌ تشخیص‌ شورای‌ فنی‌ استان‌ امکان‌ تامیم‌ معلم‌ زن‌ برای‌ تدریس‌ در کلاسهای‌ دختران‌ وجودنداشته‌ باشد، می‌توان‌ از وجود برادران‌ متاهل‌ با حداقل‌ سن‌ ۳۵ سال‌ و با رعایت‌ سایر مقررات‌ استفاده‌ کرد.

ماده‌ ۲۵- اوراق‌ واگهی‌های‌ تبلیغاتی‌ باید با رعایت‌ دقیق‌ متن‌ اجازه‌ تاسیس‌ و منحصراً با قید نام‌ مصوب‌ مندرج‌ دراجازه‌ تاسیس‌ تنظیم‌ گردد.

ماده‌ ۲۶- آموزشگاهها موظفند دفتر آمار، ثبت‌ نام‌ و بازرسی‌ مورد نیاز خود را تهیه‌ و توسط‌ اداره‌ کل‌ فرهنگ‌ وارشاد اسلامی‌ شماره‌ گذاری‌ و پلمپ‌ کنند.

ماده‌ ۲۷- با تصویب‌ این‌ آئین‌ نامه‌ها و دستوالعملها و بخشنامه‌های‌ قبلی‌ مربوط‌ به‌ آموزشگاههای‌ آزاد هنری‌ لغومی‌گردد.

ماده‌ ۲۸- پس‌ از اعلام‌ این‌ آئین‌ نامه‌ از سوی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌، کیله‌ آموزشگاههای‌ هنری‌ موظفند که‌حداکثر ظرف‌ مدت‌ ۶ ماه‌ بر طبق‌ ضوابط‌ و مقررات‌ آن‌ اقدام‌ به‌ اخذ اجازه‌ نامه‌ تاسیس‌ نمایند. در اغیر اینصورت‌امیتاز تاسیس‌ آموزشگاه‌ لغو خواهد شد.

ماده‌ ۲۹- مدت‌ اعتبار اجازه‌ تاسیس‌ آموزشگاه‌ از تاریخ‌ صدور ۳ سال‌ بوده‌ و لازم‌ است‌ اجازه‌ تاسیس‌ هر سه‌ سال‌یکبار طبق‌ مقررات‌ این‌ آئین‌ نامه‌ تمدید گردد در غیر اینصورت‌ اجازة‌ تاسیس‌ پس‌ از پایان‌ مهلت‌ سه‌ سال‌ ملغی‌خواهد بود.

در اجرای‌ بند ۱۷ ماده‌ ۲ قانون‌ اهداف‌ و وظایف‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ و به‌ استناد اصل‌ ۱۳۸ قانون‌اساسی‌ آئین‌ نامه‌ «آموزشگاههای‌ آزاد هنری‌» در بیست‌ و نه‌ ماده‌ و سیزده‌ تبصره‌ در تاریخ‌ ۱۸/۹/۷۲ به‌ تصویب‌وزیر فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ رسید و به‌ معاون‌ امور هنری‌ جهت‌ اجرا ابلاغ‌ گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام