کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگرانوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

برقراری فوق‌العاده در تنزل سمت سازمانی اعضای هیأت علمی ایثارگر

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری فوق‌العاده تنزل پست سازمانی در تنزل سمت سازمانی (مدیریتی) اعضای هیأت علمی ایثارگر (رای شماره ۱۳۱۵ و ۱۳۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۱۲

شماره دادنامه: ۱۳۱۵ ـ ۱۳۱۴

شماره پرونده: ۰۰۰۰۳۶۸ ـ ۰۰۰۰۰۴۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای رضوان اله کاظمی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

برقراری فوق‌العاده در تنزل سمت سازمانی اعضای هیأت علمی ایثارگر

گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص مبنی بر نحوه اعمال تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنحساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [موضوع تنزل پست ایثارگران] در جهت پرداخت حق مدیریت نسبت به اعضاء هیأت علمی ایثارگر تنزل پست یافته سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، شعب دیوان عدالت اداری، آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

  الف: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۰۹۱۰ با موضوع دادخواست آقای رضوان اله کاظمی به طرفیت

۱ـ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

۲ـ مؤسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان خزر

و به خواسته اعمال تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه به جهت تنزل از پست سازمانی بالاتر و ایثارگری خود به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۰۱۱۳۲ـ ۱۳۹۹/۴/۲۸ به شرح زیر رای صادر کرده است:

با عنایت به جمیع محتویات پرونده و مداقه در اظهارات و دفاعیات طرفین و مدارک و مستندات ابرازی و نظر به اینکه با وصف رد و انکار دعوای مطروحه موجها از سوی خوانده دلیل و مدرک متقن و یا موجب و مطلب مؤثر و مستندی از جانب شاکی که مثبت ادعای نامبرده و دال بر استحقاق او یا تضییع حقی باشد ارائه و ابراز نگردیده، چه آن که

اولا: دانشگاه‌ها و مراکز آموزش و پژوهشی و تحقیقاتی علی‌القاعده تابع مصوبات و تصمیمات قانونی هیات امناء می ‌باشند و مصوبات مذکور در حکم قانون است و

ثانیا: در تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه تصریح شده که ایثارگران مشمول در صورت تنزل پست از مزایای همان پست قبلی یا همتراز آن برخوردار خواهند بود حال آن که طبق جزء ۶ و ۷ بند (ب) پیوست شماره ۵ مصوبه هشتم چهلمین نشست مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ هیات امنای آن سازمان، سمت سازمانی (مدیریتی) درباره اعضای هیأت علمی از پست سازمانی کاملا تفکیک شده لذا تنزل پست در مانحن‌فیه ثابت و محقق نیست بنابراین شکایت شاکی را وارد و محرز ندانسته و به استناد مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می ‌نماید.

رای صادر شده به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

اعتراض شاکی به لحاظ خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۳۰۳ـ ۱۳۹۹/۶/۲۲، در شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رد شده است.

ب: شعبه ۴۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۲۴۰۱۸۷۱ با موضوع دادخواست آقای یزدان مرادی به طرفیت

۱ـ مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

۲ـ سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی

و به خواسته برقراری فوق‌العاده تنزل پست رزمندگان مستندا به تبصره ۲ بنـد (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامـه ششم توسعـه از تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱۱ به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۷۴۲ ـ ۱۳۹۹/۳/۳ به شرح زیر رای صادر کرده است.

در خصوص شکایت مذکور با عنایت به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه بر اساس حکم مقرر در تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، والدین، همسران و فرزندان شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان با حداقل ۶ ماه سابقه حضور در جبهه شاغل در کلیه دستگاه‌ های مشمول ماده۲۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکت‌ های عمومی و دولتی در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می ‌شوند با توجه به اینکه در مانحن‌فیه شاکی رزمنده با سابقه ۱۲۹ روز حضور در جبهه می ‌باشد و در پرونده امر دلیل و مدرکی دال بر وجود محکومیت مشارالیه بر اساس آراء قضایی یا اداری در جهت تنزل پست سازمانی وی مشهود و ملحوظ نمی‌گردد و موضوع خواسته نامبرده از جمله حقوق مکتسبه قانونی مشارالیه محسوب و عدم اجابت خواسته وی از سوی دستگاه متبوع نامبرده موجب تضییع حقوق قانونی وی خواهد گردید لذا مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۶۵ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت نامبرده را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام طرف شکایت به بهره‌مندی شاکی از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی خود به شرح خواسته صادر و اعلام می ‌گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۱۷۶ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۹ در شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با ایجاد اصلاح به شرح زیر تایید شده است:

مستنبط از حکم مقرر در تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه و التفات به خواسته شاکی و اینکه مدت ۲۰ ماه سابقه حضور در جبهه دارد و اینکه طرف شکایت دفاع مؤثری که موجبات ادعای شاکی را فراهم آورد مبین عدم استحقاق وی باشد به عمل نیاورده است، بنابراین در خصوص اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه مارالبیان صادره از شعبه ۴۰ بدوی دیوان عدالت اداری، با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی در مرحله بدوی و مفاد و محتوای دادنامه مورد اعتراض و نیز اظهارات تجدیدنظرخواه در دادخواست تجدیدنظرخواهی و پاسخ تجدیدنظرخوانده به شرح مثبوت و مندرج در جوف پرونده، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به کیفیتی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد و از سوی دیگر حسب برسی‌ های به عمل آمده ایراد شکلی و ماهوی مؤثری از حیث رسیدگی بر آن وارد نمی‌‌باشد، علیهذا نظر به مراتب معنونه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را غیروارد تشخیص با استناد به مواد ۷۱ و ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ناظر به ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های تشخیص با استناد به مواد ۷۱ و ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ناظر به ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی انقلاب در امور مدنی و دادنامه شماره ۱۱۳ـ ۱۳۷۰/۸/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح ایام حضور در جبهه که بیش از ۶ ماه می ‌باشد تایید و ابرام می ‌نماید. رای صادره قطعی است.

ج: شعبه ۴۰ بـدوی دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۲۴۰۱۹۶۲ با موضوع دادخواست آقای سیدرضا سیدمرتضایی به طرفیت

۱ـ مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

۲ـ سازمان تحقیقات ترویج و آموزش کشاورزی و به‌خواسته برقراری فوق‌العاده تنزل پست رزمندگان مستند به تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور ۱۳۹۸/۸/۱۱ به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۷۷۸ ـ ۱۳۹۹/۳/۳ به شرح زیر رای صادر کرده است:

در مورد شکایت شاکی مبنی بر اعتراض به تنزل پست کارگزینی نظر به اینکه مطابق ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری تنزل مقام و گروه منحصرا در صلاحیت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد و آراء وحدت رویه شماره ۱۲ـ ۱۳۸۸/۱/۲۵ و ۴۲۲ الی ۴۲۷ـ ۱۳۹۰/۱۰/۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این مطلب است بنابراین تغییر پست سازمانی مستخدم بدون تنزل مقام یا گروه از اختیارات مدیریت دستگاه اجرایی است و با توجه به اینکه مطابق احکام کارگزینی پیوستی پست سازمانی شاکی از پست معاون و پژوهش و فناوری به پست مسئول گروه مهندسی آبزیان تنزل پیدا کرده است بنابراین اقدام طرف شکایت برخلاف موارد یاد شده می ‌باشد.

لذا توجها به مراتب فوق‌الاشعار خواسته مشارالیه قابل اجابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۰، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می ‌گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می ‌باشد.

رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۱۹۶۲ـ ۱۳۹۹/۵/۲۵ در شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی براساس ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ مشمول قانون مذکور بوده و مطابق بند (ح) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵: «ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین و مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاه های مشمول ماده ۲ قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن هستند.»

در همین راستا و به موجب تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که: «والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاه های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکت های عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر مشروط به عدم محکومیت آنها براساس آرای مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می ‌شوند.»

بنابراین برمبنای حکم مقرر در این تبصره، ایثارگران عضو هیأت علمی نیز مشمول حکم مقرر در تبصره فوق هستند و در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر مشروط به عدم محکومیت آنها براساس آرای مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می ‌شوند.

در مواردی که مستخدمین موضوع این حکم علاوه بر پست سازمانی واجد سمت نیز باشند، صرفا در مواردی که پست آنها تنزل یافت مشمول حکم صدرالذکر قانونگذار هستند، ولی تنزل سمت بدون تنزل پست سازمانی، مشمول حکم مقرر در تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیست.

با توجه به اینکه پست سازمانی شاکیان از جمله سمت‌ های مدیریتی بوده و پست آنها بدون محکومیت اداری یا قضایی از معاونت به کارشناس تنزل یافته، بنابراین مشمول حکم مقرر در تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هستند و آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۱۷۶ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۹ (صادره از شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۱۹۶۲ـ ۱۳۹۹/۵/۲۵ (صادره از شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که بر همین اساس بر ورود شکایت صادر شده و شاکیان را مشمول کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی اعلام کرده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مهدی دربین

صفحه شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام