کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص قانون ایثارگران

آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ایثارگران

شماره/تاریخ دادنامه و کلاسه پرونده پیام رای دسته
140009970906010799

1400/06/08

9902972

رای به عدم ابطال مصوبهماده 3 و 6 مصوبه 208مین جلسه هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک­های صنعتی ایران در خصوص دستورالعمل پرداخت بخشی از هزینه­های بیمه تکمیلی (مورخ 6/7/1394) ابطال نشد.متن دادنامه بیمه تکمیلی وخاص (050302)
140009970905810492

1400/03/18

9901282

رای به ابطال مصوبهماده 2 دستورالعمل اجرایی ماده 22 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که حداقل میزان یارانه موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را معادل حداقل مستمری موضوع ماده 79 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده ابطال شد.متن دادنامه ایثارگران (05)
140009970905810433

1400/03/08

9804203

رای به ابطال مصوبه اطلاق مواد 5 و 6 آیین‌نامه اجرایی ماده 11 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع تصویب نامه شماره 120660؍ت50572هـ-14؍10؍1393 هیأت وزیران نسبت به مواردی که مستلزم تصرف و خسارت به ملک اشخاص بدون رضایت آنها و یا نبش قبور اشخاص یا هتک مؤمنین و مواردی از این قبیل شود ابطال شد.متن دادنامه خدمات مسکن (0502)
140009970905810295

1400/02/28

9803277

رای به ابطال مصوبهدر صورت طلاق خواهر شهید یا فوت شوهر وی و در شرایطی که در زمان حیات والدین شهید چنانچه خواهران شهید با اوصاف مذکور تحت تکفل والدین خود قرار گیرند همچنان به عنوان خـواهر مجـرد شهید شناخته می‌شوند و مطابـق جزء 4 بند «ب» مـاده 88 قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به اعتبار مجرد بودن و تحت تکفل والدین شهید بودن مشمول حکم مقنن قرار می‌گیرند؛ بنابراین جزء 2 بند «ب» ماده 1 دستورالعمل موصوف به دلیل محدود و مقیّد کردن حکم مقنن به شرح مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار استمتن دادنامه کمک معیشت ومستمری (050502)
9909970905811774

1399/11/28

9802331

رای به ابطال مصوبهبا توجه به صراحت ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران فوق العاده مذکور جزء حقوق مکتسب افراد ذینفع محسوب می شود .بنابراین عدم تامین اعتبار مانع از اجرای فوق العاده موضوع ماده 51 نمی گردد.متن دادنامه استخدامی (0501)
9909970905811847

1399/11/28

9901102

رای وحدت رویهاولاً: منظور از مزایای اجتماعی مذکور در جزء 6 بند (ث) ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مزایای مالی و استخدامی هم می باشد. ثانیاً:رزمندگانی که حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس دارند از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر در حقوق و مزایای استخدامی برخوردار می شوند و بهره‌مندی از امتیاز مذکور در متن جزء 6 بند مذکور به تأمین اعتبار و پیش بینی در بودجه سالانه منوط نشده است ثالثاً: با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب می شود، لذا تا زمانی که در بودجه سنواتی سازمان تأمین اجتماعی اعتبار لازم را برای این منظور تأمین نشده باشد، الزام سازمان تأمین اجتماعی به اعمال آن فاقد مبنای حقوقی است .متن دادنامه استخدامی (0501)
9909970905811741

1399/11/18

9902022

رای وحدت رویهرزمندگانی که قبل از تصویب قانون برنامه ششم توسعه جانبازی آنان از سوی کمیسیون های پزشکی و احراز نیروهای مسلح مورد تأیید قرار گرفته و مراتب به بنیاد شهید اعلام شده است، نیازی به مراجعه به نیروی اعزام کننده جهت احراز مجدد ندارند.متن دادنامه بهداشت و درمان (0503)
9909970905811374

1399/10/20

9800581

رای به ابطال مصوبهامادری شهید فارغ از این که چه مدت زمان همسر پدر شهید بوده و فارغ از این که چه مدت در تربیت شهید نقش داشته مشمول برخورداری از حکم مقنن می باشد.متن دادنامه کمک معیشت ومستمری (050502)
1264 الی 1267

1399/10/09

9901071

رای وحدت رویهدولت و بنیاد شهید مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه های درمانی ایثارگران به سازمان تأمین اجتماعی بوده و عدم پرداخت مبالغ مذکور توسط دولت به سازمان تأمین اجتماعی، نافی تعهدات سازمان و مجوز کسر حق بیمه از مستمری ایثارگران نمی باشدمتن دادنامه بهداشت و درمان (0503)
1144

1399/09/25

9803552

رای به ابطال مصوبهدر خصوص ابطال بند 3 نامه ستادکل نیروهای مسلح؛ افـزایش حقوق پایه با ضریب پنج درصـد تا رسیدن بـه شرایط عمومی ‌بازنشستگی (‌سی سال خدمت)» با توجه به تصریح صدر ماده 182 قانون استخدامی نیروی انتظامی، شامل جانبازان حالت اشتغال نیز می‌شود.متن دادنامه استخدامی (0501)
1151

1399/09/25

9803430

رای وحدت رویهملاک برخورداری از معافیت پرداخت انتقال کسورات ایثارگران و فرزندان شهداء و آزادگان موضوع بند (خ) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه، زمان انتقال حق بیمه یا بازنشستگی است و این امر پس از پرداخت مابه التفاوت محقق می گردد.متن دادنامه ایثارگران (05)
9909970905810717

1399/05/21

9803755

رای وحدت رویهشرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال 1386 به بخش غیر دولتی واگذار شده و جزء شرکت های بخش خصوصی محسوب می شود و تکلیفی به تبعیت از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران در مورد ایثارگرانی که بعد از واگذاری در این شرکت اشتغال یافته اند، ندارد.متن دادنامه ایثارگران (05)
9809970905813340

1398/12/06

9802861

رای وحدت رویهبرقراری و دریـافت فوق العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری از سال 1388 (تاریخ اجرای فصل دهم قانون مدیریت 01/01/1388) برای کارکنان بانکها و بیمه های دولتی بدون اصلاح سایر حقوق و مزایای آنها وجاهت قانونی ندارد.متن دادنامه استخدامی (0501)فوق العاده ایثارگری و نشان دولتی (مستمر) (010305)
9809970905813160

1398/11/15

9703761

رای به عدم ابطال مصوبهممنوعیت پرداخت هرگونه وجه مازاد بر میزان عیدی تعیین شده، به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه به به کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگرانمتن دادنامه استخدامی (0501)حقوق و مزایا (0103)
98099709058112975

1398/10/24

9702585

رای به ابطال مصوبهنامه مدیرکل تدوین و هماهنگی … شرکت ملی نفت ایران مبنی بر عدم تکلیف به پرداخت خدمات رفاهی(مزایای غیرنقدی و غیرمستمر) به همسران مزدوج شهدا، مغایر ماده 39 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و … و غیرقانونی است.متن دادنامه کمک های غیرمستمر (050507)
98099709058112917

1398/10/17

9802839

رای وحدت رویهالزام دستگاه اجرایی به پذیرش استرداد پاداش پرداختی اولیه به جانباز اعاده به خدمت شده جهت برخورداری وی از دریافت پاداش پایان خدمت بر مبنای حقوق جدید مبنای قانونی ندارد.متن دادنامه اعاده به خدمت (050116)
98099709058112920

1398/10/17

9701444

رای به عدم ابطال مصوبهقانونی بودن ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی مبنی بر استفاده وراث قانونی شهدا و مفقودان در صورت داشتن بیش از یک شهید یا مفقود الاثر از یک حقوق حالت اشتغال یا وظیفه یا مستمری مورث مربوط.متن دادنامه تبدیل وضعیت استخدامی (050106)
98099709058112971

1398/10/17

9600378

رای به ابطال مصوبهبخشنامه شماره 183/1080-14/8/1393 معاونت نیروی انسانی ارتش ج.ا.ا و بند 2 بخشنامه شماره 2567-1611-25/10/1393 اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش ج.ا.ا مبنی بر ممنوعیت کلی بازنشستگی پیش از موعد کارکنان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور مغایر ماده واحده قانون شمول تبصره 3 قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به کارکنان واحدهای صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مصوب سال 1371 و .. و غیرقانونی هستند.متن دادنامه استخدامی (0501)بازنشستگی شاغلین مشاغل سخت وزیان آور (01120204)
98099709058112764

1398/09/26

9803546

رای وحدت رویهجواز قانونی اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته با 30 سال سابقه دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر جهت تکمیل خدمت 35 ساله.متن دادنامه اعاده به خدمت (050116)
98099709058112728

1398/09/19

9703605

رای به عدم صلاحیت یا غیر قابل طرح بودنرسیدگی به شکایت از آزمون کانون وکلای دادگستری که یک تشکل غیردولتی است و سازمان سنجش نیز صرفاً برگزار کننده آن بوده است، از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است و رأی 1197-27/11/1395 هیأت عمومی نیز موید این امر می باشد، موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.متن دادنامه اولویت های استخدامی (050101)کانون وکلا (17010604)
98099709058112671

1398/09/12

9703496

رای به ابطال مصوبهجهت استخدام ایثارگران صرفاً فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان و فرزندان جانبازان از کارافتاده کلی و فرزندان آزادگان از کارافتاده کلی از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره مند هستند.متن دادنامه سهمیه استخدامی (010102)اولویت های استخدامی (050101)
98099709058112619

1398/09/05

9702505

رای به ابطال مصوبهبند 1 مصوبه مجمع عمومی شرکتهای مدیریت تولید برق مبنی بر بازگشت به کار جانبازان و آزادگان مشمول بند (چ) و (ز) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه منوط به تایید معاونت توسعه مدیریت و منابـع انسانی شـرکت مادر تخصصی و تصویب مجمع عمومی مغایر بند چ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه و خلاف قانون است.متن دادنامه اعاده به خدمت (050116)
9809970905812397

1398/08/14

9703468

رای به ابطال مصوبهاطلاق احتساب سه چهارم خدمت کارکنان وظیفه به عنوان حضور داوطلبانه در جبهه مغایر با موازین قانونی است.متن دادنامه معافیت ازخدمت وظیفه (050715)معافیت از خدمت (040602)
9809970905812323

1398/07/30

9701005

رای به ابطال مصوبهاطلاق عبارت «دفن افراد غیرشهید« در ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 11 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران(” هرگونه جابه جایی قبور و دفن افراد غیر شهید یا تغییر کاربری و اجرای هرگونه طرح ساماندهی در قطعات و حریم گلزار شهدا با موافقت بنیاد امکان پذیر است.”) خلاف شرع و قانون است.متن دادنامه اراضی (10)ایثارگران (05)
9809970905812325

1398/07/30

9703710

رای به عدم ابطال مصوبهجواز قانونی اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته عادی یا پیش از موعد بدون سنوات ارفاقی و تکمیل خدمت سی و پنج ساله و بازنشستگی با شرایط عمومی.متن دادنامه اعاده به خدمت (050116)
9809970905811448

1398/07/16

9701493

رای به ابطال مصوبهفراز پایانی مقرره مورد شکایت که پرداخت مزایای ایثارگری به ایثارگران دارای وضعیت قـراردادی را به تبدیل وضعیت استخدامی آنها منوط کرده است ابطال می شودمتن دادنامه امتیازات استخدامی (050114)
9809970905811456

1398/07/16

9702214

رای به ابطال مصوبهابطال قسمتهایی از مفاد آگهی استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سال 1396 مشمول مفاد رای شماره 2073 الی 2081-30/11/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. معافیت ایثارگران از شرکت در آزمون استخدام در دستگاه های اجرایی به صرف معرفی از سوی بنیاد شهید، مغایر مواد 21 و 76 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و مواد 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و غیرقانونی است.متن دادنامه آزمون های استخدامی (050110)
9809970905810844

1398/05/01

9800765

رای به عدم صلاحیت یا غیر قابل طرح بودنشاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص مبنی بر اعلام مشخصات دقیق مصوبه مورد شکایت خواسته خود را به احراز وقوع تخلف از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اعمال سهمیه ایثارگری در آزمون سردفتری سال 1397 محدود کرده است، بنابراین پرونده در وضعیت فعلی قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیستمتن دادنامه سهمیه استخدامی (010102)سهمیه استخدام (050107)
9809970905810881

1398/05/01

9601208

رای به ابطال مصوبهاشتغال به تحصیل شغل محسوب نمی شود تا به صرف آن بتوان فرد ایثارگر را از امتیاز قانونی سهمیه استخدامی محروم نمود/ ابطال اطلاق بخشنامهمتن دادنامه سهمیه استخدام (050107)
9809970905810882

1398/05/01

9601227

رای به ابطال مصوبهاستخدام ایثارگران و فرزندان آنها را به استناد ماده 84 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت منسوخ بوده است و اقدام بر اساس آن فاقد مبنای قانونی می باشد و در حال حاضر مفاد تبصره 2 ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران حاکم استمتن دادنامه سهمیه استخدام (050107)
9809970906010103

1398/03/28

9701791

رای به عدم ابطال مصوبهعدم امکان اعمال سهمیه مذکور به رشته محل هایی که صرفاً دارای یک ظرفیت استخدامی می باشد امری منطقی است چراکه با سایر سهمیه ها در تعارض قرار می گیرد و قابلیت اعمال نداردمتن دادنامه سهمیه استخدام (050107)
9809970906010095

1398/03/19

9701445

رای به عدم ابطال مصوبهقانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ، که طی آن رزمندگان دوران جنگ را مشمول قانون قرار داده است از حیث مغایرت با قانون اصلاح قانون تسهیلات … مصوب سال 1375 که قید زمان جنگ را از قانون سال 1367 حذف نموده است مغـایرتی نداردمتن دادنامه سهمیه های دانشگاهی (050601)
9809970906010078

1398/03/08

9601719

رای به عدم ابطال مصوبهعلاوه بر مستخدمین رسمی و پیمانی ، اعطای ماموریت آموزشی به مستخدمین رسمی آزمایشی نیز امکان پذیر است و از مفاد ماده 9 آیین نامه مذکور ممنوعیت ماموریت آموزشی برای سایر وضعیت های استخدامی استنباط نمی شودمتن دادنامه ماموریت های آموزشی (050105)
9709970905811929

1397/10/18

9700111

رای به عدم ابطال مصوبهفارغ التحصیلان مقاطع تحصیلی در دوره روزانه دانشگاه های دولتی مجدداً در همان مقطع یا مقطع پایین تر، مشمول بهره مندی از خدمات دریافت شهریه (موضوع ماده 66 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) نمی شوند.متن دادنامه شهریه دانشجوئی (050612)
9709970905811931

1397/10/18

9601840

رای به عدم ابطال مصوبهاستعلام از مراجع چهارگانه مندرج در ماده واحده قانونی مصوب 1377/2/30 مجلس شورای اسلامی برای تحت پوشش قراردادن محبوسین سیاسی در رژیم گذشته (اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان) قانونی است.متن دادنامه ایثارگران (05)
9709970905811927

1397/10/18

9601813

رای به ابطال مصوبهبرابر ماده 1 قانون حمایت از آزادگان مصوب سال 1368، قانونگذار قید زمانی برای مدت اسارت تعیین نکرده است، لذا آزاده تلقی نکردن افراد دارای اسارت کمتر از 179 روز مغایر با قانون است.متن دادنامه ایثارگران (05)
9709970905811875

1397/09/27

9700406

رای به عدم ابطال مصوبهبخشنامه بانک کشاورزی مبنی بر تمدید سنوات خدمت (بیش از سی سال) کارکنان کارآمد و دارای خدمات برجسته در شعب و مدیریت این بانک خلاف قانون نیست.متن دادنامه اعاده به خدمت (050116)
9709970905811849

1397/09/20

9601187

رای وحدت رویهمعرفی نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران صرفاً در حد احراز شرایط ایثارگری داوطلبان ورود به خدمت دارای اعتبار است و موجب معافیت ایثارگران از شرکت در آزمون استخدامی نمی گردد.متن دادنامه اولویت های استخدامی (050101)
9709970905811812

1397/09/13

9702614

رای وحدت رویهتشخیص جانبازی بر اساس بند (ج) ماده 108 قانون ارتش سبب برقراری حقوق از تاریخ آخرین نظریه کمیسیون ماده 120 قانون مذکور است.متن دادنامه احراز مصادیق شهادت وایثار (050802)
9709970905811816

1397/09/13

9600980

رای به ابطال مصوبهاعاده به خدمت جانبازان، مقرر در ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و ماده 60 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، شامل جانباز بازنشسته نیز می شود.متن دادنامه اعاده به خدمت (050116)
9710090905801379

1397/06/06

9701927

رای وحدت رویهبراساس ماده 60 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، دستگاه های اجرایی مکلفند جانبازان و ایثارگرانی که بازنشسته شده اند را بنا به درخواست آنان صرفاً برای یک بار اعاده به خدمت کنند.متن دادنامه اعاده به خدمت (050116)
9710090905801267

1397/05/02

9600432

رای به ابطال مصوبهاز آنجا که ماده 9 آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان 25 درصد و بالاتر ، فرزندان جانبازان را نیز واجد برخورداری از امتیازات جانبازان تلقی کرده است و از این حیث دامنه شمول قانون را توسعه داده است، ابطال می گردد.متن دادنامه ایثارگران (05)
9609970905801002

1396/10/05

9600372

رای به عدم ابطال مصوبهشرط بهره مندی جانبازان از پست همتراز نداشتن توانایی انجام کار تمام وقت است؛ لذا نامه مورد شکایت که در مقام بیان شمول قانون تسهیلات استخدامی جانبازان بر وضعیت جانبازانی است که توانایی انجام کار تمام وقت ندارند مغایر قانون نیست.متن دادنامه پست سازمانی ثابت، با نام وهمتراز (050111)
9610090905800933

1396/09/21

9601218

رای وحدت رویهصرفاً کسانی که مطابق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال 1367 بازنشسته می شوند؛ مبنای تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی قرار می گیرد.متن دادنامه بیمه وبازنشستگی (050503)
9610090905800934

1396/09/21

9500310

رای به عدم ابطال مصوبهکسر ساعت کار کارکنان جانباز متناسب با وضعیت جسمی و روانی آنان در زمان اشتغال می باشد و تغییرات بعد از بازنشستگی هیچ گونه حقی را برای دوران اشتغال آنان ایجاد نخواهد کرد.متن دادنامه کسرساعت کار (050115)
9610090905800771

1396/08/16

9500576

رای به عدم ابطال مصوبهدر مورد جانبازان به هر میزان که مرخصی داشته باشند و استفاده نکرده باشند، حداکثر نیمی از مرخصی استحقاقی موضوع ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری قابل ذخیره است.متن دادنامه کسرساعت کار (050115)
9610090905800690

1396/07/25

9600992

رای وحدت رویهپرداخت مابه التفاوت برای ایثارگران و فرزندان شهدا موضوع ماده 45 قانون برنامه پنجم توسعه، در موارد تغییر دستگاه استخدامی بوده و شامل سایر حالات قطع رابطه استخدامی از جمله استعفاء، اخراج، بازخرید خدمت و انفصال نمی شود.متن دادنامه معافیت های بیمه (050113)
9610090905800624

1396/07/04

9500203

رای به ابطال مصوبهدر بند 95 قانون بودجه سال 1392 قیدی مبنی بر اینکه هزینه و شهریه تحصیلی ایثارگران شاغل به تحصیل در دانشگاه های غیر دولتی بایستی معادل شهریه دانشگاه آزاد اسلامی همان شهرستان باشد، ملاحظه نمی شود.متن دادنامه شهریه دانشجوئی (050612)
9610090905800606

1396/06/28

9500830

رای به عدم ابطال مصوبهداوطلبانی که با استفاده از سهمیه شاهد و ایثارگر، یک بار در رشته های تحصیلی دوره های روزانه آزمون سراسری پذیرفته شده اند، حق استفاده  مجدد از سهمیه مذکور را در آزمون سراسری نخواهند داشت.متن دادنامه مقررات آموزشی وپژوهشی (020215)سهمیه های دانشگاهی (050601)
9610090905800538

1396/06/07

9500084

رای به ابطال مصوبههیچ حکمی ناظر بر اولویت دادن رزمندگان بر سایر مشمولین سهمیه پنج درصدی استخدامی مندرج در تبصره 3 ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، در آزمون های استخدامی وجود ندارد.متن دادنامه اولویت های استخدامی (050101)
9610090905800508

1396/05/31

9400683

رای به ابطال مصوبهگزینش فقط راجع به احراز شرایط عمومی اشخاص موضوع تبصره 2 بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه-ایثارگران- می ­تواند اظهار نظر کند و نمی تواند نظر دهد که این اشخاص به حالات دیگر استخدامی تعیین تکلیف شوند.متن دادنامه اولویت های استخدامی (050101)
9610090905800470

1396/05/17

9400878

رای به عدم ابطال مصوبهمعافیت ایثارگران و فرزندان شهدا از پرداخت مابه التفاوت ناشی از انتقال سوابق بیمه ای صرفاً در صورت «تغییر دستگاه استخدامی» است و شامل سایر حالات قطع رابطه استخدامی نمی شود.متن دادنامه معافیت های بیمه (050113)
9610090905800457

1396/04/27

9400301

رای به عدم صلاحیت یا غیر قابل طرح بودنبخشنامه مورد شکایت مبنی بر “عملیات اجرایی بیمه تکمیلی شاغلین ایثارگر در دستگاه های دولتی (به غیر از لشکری) از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران”متضمن وضع قاعده آمره نیست و قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوا ن عدالت اداری نمی باشد.متن دادنامه بیمه تکمیلی وخاص (050302)صلاحیت هیات عمومی (17020202)
9610090905800318

1396/04/13

9400515

رای به عدم ابطال مصوبهموضوع تامین صددرصد هزینه درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان توسط دستگاه اجرایی مربوطه و تامین هزینه درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران منتفی شده است.متن دادنامه بیمه درمان همگانی (050301)
9610090905800199

1396/03/09

9300825

رای به عدم ابطال مصوبهبخشنامه­ های سازمان تأمین اجتماعی در خصوص پرداخت و نحوه محاسبه مابه ­التفاوت حقوق و مزایای جانبازانِ تنزل پست یافته، مغایرتی با قانون ندارد.متن دادنامه استخدامی (0501)
9610090905800123

1396/02/19

9501130

رای به عدم ابطال مصوبهنظر به اینکه پرداخت هزینه شهریه ایثارگران در واحدهای بین الملل داخل یا خارج دانشگاههای دولتی و یا غیر دولتی، معادل شهریه پرداختی به پذیرفته شدگان رشته ها و مقاطع مشابه در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تعیین شده است، بنابراین حکم مقرر در ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 66 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع مصوبه شماره 8246/ت50558هـ-29 /1 /1395 هیأت وزیران به لحاظ مقررات موخر بر رأی شماره 643-18 /9 /1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در قالب ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قابل بررسی و رسیدگی نیست.متن دادنامه شهریه دانشجوئی (050612)
9510090905800861

1395/10/28

9401183

رای به ابطال مصوبهاز آنجا که به موجب بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده که فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف مقرر برای جانبازان 50 درصد و بالاتر (از جمله بازنشستگی پیش از موعد) برخوردارند، لذا نامه اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی، مبنی بر عدم امکان بازنشستگی فرزندان شهید به دلیل عدم تأمین اعتبار مالی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است.متن دادنامه مقررات ادرای واستخدامی (050805)
9310090905801921

1393/12/04

9301030

رای به ابطال مصوبهمطابق مفاد ماده 12 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان تعیین فوق العاده های مربوط به ماموریت های آموزشی و مستثنیات آن از اختیارات خاص هیات وزیران است.متن دادنامه ماموریت های آموزشی (050105)
9310090905801851

1393/11/13

9200938

رای به ابطال مصوبهبخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر ادامه خدمت جانبازان و آزادگان دارای مدرک کارشناسی تا 35 سال به لحاظ برخورداری از مزایای استخدامی یک مقطع تحصیلی بالاتر غیرقانونی است.متن دادنامه استخدامی (0501)
9310090905801786

1393/10/22

9200047

رای به عدم ابطال مصوبهازدواج کارکنان مرد بنیاد شهید و امور ایثارگران با فرزندان یا همسران معزز شاهد و همسران جانبازان و آزادگان متوفی بدون مجوز کتبی و هماهنگی به عنوان اعمال و رفتار خلاف شؤون شغلی و اداری محسوب می شود.متن دادنامه ایثارگران (05)
9310090905801312

1393/08/19

9101400

رای به عدم صلاحیت یا غیر قابل طرح بودنماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به موجب بند 2 ماده 76 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال 1391غیر قابل استناد است .متن دادنامه ایثارگران (05)
9310090905801287

1393/08/05

9100566

رای به ابطال مصوبهشرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه مشمول حکم بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 79 مبنی بر تامین صد درصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها نیست.متن دادنامه بیمه درمان همگانی (050301)
9310090905801271

1393/07/28

9001343

رای وحدت رویهپرداخت اضافه شایستگی مطابق دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات و مزایای استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی منوط به ارزیابی دستگاه متبوع مستخدم می باشد.متن دادنامه استخدامی (0501)
9310090905801127

1393/07/07

9300577

رای وحدت رویهسپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نیروهای مسلح و مراجع دیگری که به اعزام نیرو به جبهه های جنگ مبادرت می کردند صرفاً صلاحیت تأیید حضور اشخاص در جبهه را دارند و در خصوص احتساب ایام حضور در جبهه به عنوان خدمت دولتی تکلیفی ندارند.متن دادنامه سوابق استخدامی (050109)
9310090905801129

1393/07/07

9101160

رای به عدم تعارض آراعدم تعارضمتن دادنامه اعاده به خدمت (050116)
9310090905801130

1393/07/07

9300606

رای به عدم تعارض آراعدم تعارضمتن دادنامه استخدامی (0501)
9310090905801048

1393/06/31

9101041

رای به ابطال مصوبهتمدید سکونت جانبازان در منازل سازمانی مقید به دوره اشتغال به خدمت نبوده و با نظر کمیسیون ماده یک قابل تسری به زمان بازنشستگی نیز می باشد.متن دادنامه واگذاری واستفاده از خانه سازمانی (050213)
9310090905800985

1393/06/03

9300496

رای به اعمال ماده 13اثر ابطال مقرره رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در رابطه با برخورداری از امتیازات مصرح در قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان از زمان وضع مقرره است.متن دادنامه استخدامی (0501)
9310090905800685

1393/04/16

9100430

رای به عدم ابطال مصوبهتأیید پزشک معتمد دستگاه محل اشتغال، از ارکان احتساب مدت معالجه آزادگان و استراحت های بعدی آنان جزء سابقه خدمت رسمی و تلقی آن به عنوان حالت اشتغال است.متن دادنامه سوابق استخدامی (050109)
9310090905800409

1393/03/12

9000240

رای وحدت رویهقانون نحوه بازنشستگی جانبازان، معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران قبل از تعیین مشاغل سخت و زیان آور و درجات مربوط به پست سازمانی در بنیاد شهید و امور ایثارگران تسری نمی یابد.متن دادنامه استخدامی (0501)
9210090905800917

1392/11/28

9100807

رای وحدت رویهبه موجب قوانین و مقررات مختلف، استخدام فرزندان جانباز در چهارچوب سهمیه استخدامی امکان پذیر اعلام شده است و بدون مجوز استخدام، امکان استخدام ولو برای فرزندان شاهد و جانباز پیش بینی نشده است.متن دادنامه مجوز استخدام (050102)
9210090905800643

1392/09/18

9000861

رای به ابطال مصوبهبه موجب قانون برنامه پنجم توسعه، تحصیل فرزندان شاهد و ایثارگر در مراکز آموزش غیردولتی، رایگان است.متن دادنامه شهریه دانشجوئی (050612)
9210090905800060

1392/02/02

9000425

رای وحدت رویهمطابق ماده واحده تفسیر ماده 13 قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور حقوق و مزایای دوران اسارت به آزادگان اعم از شاغل و غیر شاغل در زمان اسارت تعلق می گیرد و پرداخت می شود .متن دادنامه ایثارگران (05)
9110090905800915

1391/12/07

9100214

رای به ابطال مصوبهبرخورداری از امتیازات مصرح در ماده 7قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و شقوق ماده 44قانون برنامه پنجم توسعه، محدود به زمان اشتغال نیست.متن دادنامه ایثارگران (05)
9110090905800837

1391/11/16

8800979

رای به عدم ابطال مصوبهجانبازان از کار افتاده کلی مشمول ماده 5 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی هستند و جانبازانی که از کار افتاده کلی نیستند با توجه به میزان و نوع از کارافتادگی مشمول کاهش ساعات کار خواهند شد.متن دادنامه ازکارافتادگی و حقوق وظیفه (0505)
9110090905800794

1391/11/02

8900422

رای به ابطال مصوبهمصوبه شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه مبنی بر مستثنی کردن جانبازان از کار افتاده کلی از سایر کارمندان در زمینه برخورداری از دریافت وام، مغایر قانون است.متن دادنامه تسهیلات وامور رفاهی (0507)
9110090905800638

1391/09/20

9100273

رای به عدم صلاحیت یا غیر قابل طرح بودناز آنجا که مصوبه مورد شکایت قبلاً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره 143 مورخ1391/3/22گردیده است، موجبی برای رسیدگی و صدور رأی وجود ندارد.متن دادنامه مدارک تحصیلی جهت استخدام (050108)
9110090905800280

1391/05/21

9100355

رای به عدم صلاحیت یا غیر قابل طرح بودناز آنجا که بخشنامه مورد شکایت قبلاً در هیأت عمومی دیوان مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره 143 مورخ 1391/3/22گردیده است، موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد.متن دادنامه مدرک تحصیلی افتخاری (050615)
9110090905800285

1391/05/21

9100583

رای به عدم صلاحیت یا غیر قابل طرح بودناز آنجا که بخشنامه مورد شکایت قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور دادنامه شماره 143 مورخ 1391/3/22گردیده است، موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد.متن دادنامه مدرک تحصیلی افتخاری (050615)
184

1391/04/12

9100757

دادنامه اصلاحیبا اجازه حاصل از ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عبارت « … منحصراً به شرط اشتغال افراد مذکور به خدمت تا تاریخ تصویب قانون… » مصرح در رأی شماره 941-1386/09/06 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حذف و عبارت « به شرط آن که تا تاریخ تصویب قانون مذکور در خدمت دستگاه بوده‎اند» جایگزین آن می شود.متن دادنامه اعاده به خدمت (050116)
21

1391/01/21

8800744

رای به ابطال مصوبهبر اساس تبصره 2 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1374/03/31مقرر شده است ” جانبازانی که به هر دلیل نتوانند از کسر ساعت کار استفاده نمایند از اضافه کار ساعتی، مرخصی سالانه و کسر سنوات خدمت بازنشستگی به نحوی که در آیین نامه آن پیش بینی می شود برخوردار خواهند شد.” ابلاغیه های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که کسر ساعت کاری جانبازان را قابل ذخیره سازی ندانسته است مغایر قانون مذکور است و ابطال می شوند.متن دادنامه کسرساعت کار (050115)
574

1390/12/15

9001306

رای به عدم تعارض آرابا توجه به این که در پرونده‎های شعب به خواسته پرداخت حقوق شهدا به افراد تحت تکفل آنان، بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رأی شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی‎رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض نیست.متن دادنامه استخدامی (0501)
544-545

1390/12/01

8800166

رای به عدم ابطال مصوبهایجاد محدودیت در انتقال و واگذاری خودروی مناسب جانبازان با امتیازات مقرر در مصوبه مذکور وارد کشور شده است برای مدت موقت، سلب کلی حقوق مدنی تلقی نمی‎شود و این قسمت از مصوبة مورد اعتراض، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران به نظر نمی رسد و قابل ابطال نیست.متن دادنامه واردات خودرو توسط جانبازان (050713)
365

1390/08/30

8900618

رای به عدم صلاحیت یا غیر قابل طرح بودنبا توجه به این که مصوبه مورد شکایت در راستای بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش صادر شده است و فی‎نفسه متضمن قاعده‎آمره، کلی و عام الشمول و مستقل نیست،بنابراین موضوع از مصادیق تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و مقررات دولتی مقرر در بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود.متن دادنامه امتیازات استخدامی (050114)
224-225-226

1390/05/24

8800712

رای به عدم صلاحیت یا غیر قابل طرح بودنبا توجه به این که ماده واحده تفسیر ماده 13 قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب1389/12/04 مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است، حقوق و مزایای دوران اسارت به آزادگان اعم از شاغل و غیر شاغل در زمـان اسارت تعلق گیـرد و پـرداخت شـود و مبنـای رأی وحـدت رویه شمـاره 760 مـورخ 1388/10/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس حکم ماده واحده اخیرالتصویب زایل و بلااثر شده است.متن دادنامه استخدامی (0501)
227

1390/05/24

8900215

رای به ابطال مصوبهبه موجب ماده 28 قانون حمایت از آزادگان ( اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب سال 1368، تصویب آیین‎نامه‎های اجرایی قانون به هیأت وزیران محول شده است و هیأت وزیران در ماده 9 و تبصره ذیل آن از آیین‎نامه اجرایی قانون، شیوه و کیفیت اخذ حق بیمه و مبنای محاسبه آن را تعیین کرده است، بنابراین بند یک دستورالعمل مورد شکایت که نحوه محاسبه حق بیمه را خارج از شرایط فوق‎الذکر مقرّر داشته است به لحاظ خروج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی مخالف قانون و قابل ابطال است.متن دادنامه سوابق استخدامی (050109)
227

1390/05/24

8900215

رای به ابطال مصوبهبه موجب ماده 28 قانون حمایت از آزادگان ( اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب سال 1368، تصویب آیین‎نامه‎های اجرایی قانون به هیأت وزیران محول شده است و هیأت وزیران در ماده 9 و تبصره ذیل آن از آیین‎نامه اجرایی قانون، شیوه و کیفیت اخذ حق بیمه و مبنای محاسبه آن را تعیین کرده است، بنابراین بند یک دستورالعمل معترض‎ٌعنه که نحوه محاسبه حق بیمه را خارج از شرایط فوق‎الذکر مقرّر داشته است به لحاظ خروج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی و ابطال می شود.متن دادنامه سوابق استخدامی (050109)
228

1390/05/24

8900414

رای به عدم ابطال مصوبهبه موجب ماده 18 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1374/03/31 مقرر شده است که کلیه دستگاههای مشمول این قانون مکلف هستند نسبت به احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر از نظر امتیازات شغلی و سایر امتیازات مقرر در قوانین و مقررات مربوط برای جانبازان اقدام و حقوق و مزایای آنان را مطابقت کنند و بخشنامه مورد شکایت در مقام تعیین ویژگیهای شغلی است و مانعی برای برخورداری از امتیازات مقطع تحصیلی بالاتر ایجاد نکرده است.متن دادنامه امتیازات استخدامی (050114)
173

1390/04/13

8801006

رای به عدم تعارض آرانظر به این که دادنامه‎های فوق‎الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض نیست.متن دادنامه اعاده به خدمت (050116)
112

1390/03/09

8800329

رای به عدم صلاحیت یا غیر قابل طرح بودنبه اینکه ماده 5 آیین‎نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی موضوع تصویب‎نامه هیأت وزیران که مورد اعتراض شاکی می‎باشد به موجب مصوبه شماره 25969/ت22731 ه‍ مورخ 1379/08/23 هیأت وزیران تغییر یافته است و محدودیت مقرر در مصوبه معترض‎عنه به موجب مصوبه موخرالتصویب رفع شده است. بنابراین به لحاظ انتفاء موضوع قابل رسیدگی نیست.متن دادنامه استخدامی (0501)
86

1390/02/26

8800688

رای به عدم ابطال مصوبهبا توجه به اینکه به موجب قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367 و اصلاحات بعدی آن، سنوات خدمت ارفاقی برای بازنشستگی صرفاً از لحاظ حقوق بازنشستگی قابل احتساب است و علی‎الاصول پرداخت پاداش پایان خدمت به ازاء سنوات واقعی تجویز گردیده و در قانون مارالذکر دلیلی بر الزام پرداخت پاداش پایان خدمت به ازاء سنوات ارفاقی نسبت به مشمولین قانون یاد شده مشهود نیست .متن دادنامه پاداش پایان خدمت (050522)
36

1390/02/10

8700375

رای به عدم صلاحیت یا غیر قابل طرح بودنبا توجه به اینکه موضوع شکایت قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره 1305-1304 مورخ 86/11/09 و دادنامه شماره 5 مورخ87/01/18 و دادنامه شماره 1556 مورخ 86/12/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است، بنابراین قضیه از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده و موجبی جهت رسیدگی مجدد وجود ندارد .متن دادنامه بازنشستگی پیش ازموعد (050516)
34

1390/02/06

9000084

رای به عدم صلاحیت یا غیر قابل طرح بودندر موضوع تعارض اعلامی نحوه احتساب سوابق خدمتی و محاسبه آن در ارتقاء شغلی و بازنشستگی و حقوق ومزایای دوران اسارت را قابل پرداخت ندانسته است،قبلاً مبادرت به رسیدگی و صدور رأی وحدت رویه به شماره دادنامه 760 مورخ 1388/10/28 صادر نموده است، لذا موضوع مشمول مدلول رأی وحدت رویه فوق‎الذکر می‎باشد.متن دادنامه سوابق استخدامی (050109)
760/88

1388/10/28

8800674

رای وحدت رویهبا توجه به اینکه مقررات ماده 13 قانون حمایت از آزادگان ناظر به نحوه احتساب سوابق خدمتی و محاسبه آن در ارتقاء شغلی و بازنشستگی بوده و نه پرداخت حقوق و مزایای دوران اسارت، لذا استناد به ماده مذکور از حیث پرداخت دو برابر حقوق و مزایای دوران اسارت صحیح نمی‎باشد.متن دادنامه استخدامی (0501)
626/88

1388/08/24

8700548

رای به عدم تعارض آرانظر به اینکه با درخواست اعمال ماده 16 نسبت به دادنامه معترض عنه بنابراین در خصوص این موضوع تعارض محقق نگردیده است .متن دادنامه استخدامی (0501)
498/88

1388/06/18

8800441

رای به عدم تعارض آرانظر بر اینکه پس از درخواست اعمال ماده 16 قانون دیوان توسط ریاست محترم کل دیوان در خصوص دادنامه شماره 1489 مورخ 1/12/85 صادره از شعبه 8 تجدیدنظر و رسیدگی نسبت به آن توسط شعبه دوم تشخیص دیوان که منتهی به صدور دادنامه شماره 376 مورخ 21/12/87 صادره در کلاسه پرونده 87/296 شعبه 2 تشخیص مبتنی بر نقض دادنامه مذکور شعبه 8 تجدیدنظر و ورود شکایت شاکی گردیده است، بنابراین تعارضی فی‎مابین آراء مذکور محقق نمی‎باشد.متن دادنامه استخدامی (0501)
506/88

1388/06/18

8800449

رای به عدم تعارض آرابا توجه به اینکه آراء استنادی در طول یکدیگر صادر گردیده‎اند، بنابراین از مصادیق آراءمتعارض نمی باشد.متن دادنامه استخدامی (0501)
278/88

1388/03/31

8700594

رای به عدم ابطال مصوبهبا توجه به اینکه دادنامه 402-403 مورخ 11/6/1386 هیأت عمومی دیوان مفید جواز و اختیار دولت به اعطاء گروههای تشویقی به افراد مشروحه مندرج در مقررات مزبور است و دلالت بر الزام واحدهای دولتی به اعطاء حداکثر گروههای تشویقی ندارد.بنابراین مصوبه معترض عنه قابل ابطال نمی باشد.متن دادنامه استخدامی (0501)
88/223

1388/03/16

8800190

رای به عدم صلاحیت یا غیر قابل طرح بودنعدم اقدام شاکی نسبت به تکمیل پرونده علیرغم ابلاغ موارد نقص به شاکی به موجب تبصره ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری از موجبات صدور قرار رد دادخواست می باشد .متن دادنامه استخدامی (0501)
217/88

1388/03/10

8700462

رای به عدم ابطال مصوبهبا عنایت به مادتین 9 و 11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 و عدم جواز تسری مقررات دولتی به قبل از تاریخ تصویب آنها بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد .متن دادنامه استخدامی (0501)
139/88

1388/02/23

8800149

رای به عدم صلاحیت یا غیر قابل طرح بودننظر به اینکه در خصوص موضوع تعارض اعلامی قبلاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبادرت به رسیدگی و صدور رأی وحدت رویه شماره 801 مورخ 13/11/1387 در این خصوص نموده است. لذا موضوع مشمول آراء تعارضی محسوب نمی گردد.متن دادنامه استخدامی (0501)
155/88

1388/02/23

8700962

رای به عدم صلاحیت یا غیر قابل طرح بودننظر به اینکه موضوع قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره 1556 مورخ26/12/86 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است، بنابراین قضیه از اعتبار امر مختوم به برخوردار بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد .متن دادنامه استخدامی (0501)
112تا 115-87

1388/02/20

8700520

رای به ابطال مصوبهحکم ماده 20 قانون بودجه سال 1386 کل کشور مبنی بر محاسبه مرخصی‎های استحقاقی آزادگان شاغل در طول ایام اسارت ایشان به لحاظ عموم و اطلاق حکم مذکور مفید تسری به همگی آزادگان استخدام شده در دستگاههای مورد نظر مقنن است.متن دادنامه استخدامی (0501)
19/88

1388/01/26

8800033

رای به عدم صلاحیت یا غیر قابل طرح بودنبا توجه در دادنامه معترض عنه به موضوع دعوا اشاره اینشده است ناگزیر میبایست از موضوعات فرضی استفاده نمایم تا دادنامه موصوف نیز درسامانه ساجد ثبت گردد.بنابراین نتیجه این دعوا با قرار در درخواست همراه بوده .متن دادنامه فرهنگی و آموزشی (0506)
942/88

1387/12/27

8700104

رای به عدم ابطال مصوبهبا عنایت به اینکه به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون جانبازان مصوب 1383 و به صراحت بند یک ماده واحده قانون اخیرالذکر عبارت «به جز کارگران مشمول قانون کار» از متن ماده واحده مصوب 1367 مارالذکر حذف گردیده است و اینکه بند (الف) بخشنامه 49 مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی که شاکی درخواست ابطال آن را نموده است در راستای ماده واحده فوق‎الذکر صادر گردیده است، لذا مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نیز نمی باشد .متن دادنامه استخدامی (0501)
799/87

1387/11/13

8700757

رای وحدت رویهنظر به اینکه اشتغال مجدد آنان به خدمت موجد حق برخورداری از حقوق و مزایای دیگری نیست و رأی کمیسیون ماده 16 مورد استناد در این باب با توجه به صلاحیت آن کمیسیون متضمن تکلیف الزام آوری در خصوص پرداخت دو حقوق و مزایا از یک صندوق نمی‎باشد،متن دادنامه استخدامی (0501)
240/87

1387/04/23

8700193

رای وحدت رویهنظر به اینکه شاکیان با تنظیم قرارداد به صورت خرید خدمت و برای مدت معین و موقت استخدام شده‎اند و به شرح بند 29 قرارداد تنظیمی حق فسخ قرارداد تنظیمی حق فسخ قرارداد برای طرفین پیش‎بینی شده و بنیاد مستضعفان با انقضاء مدت قرارداد با تمدید آن موافقت به عمل نیاورده است.متن دادنامه استخدامی (0501)
219/87

1387/04/09

8600575

رای وحدت رویهبه تصریح ماده 12قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 شرکت ملی نفت ایران و همچنین شرکتهای تابعه آن تابع ضوابط و مقررات قانون موصوف می‎باشند.متن دادنامه استخدامی (0501)
168/87

1387/03/20

8400420

رای وحدت رویهنظر به اینکه اکثریت سهام و سرمایه کارخانجات لوازم خانگی پارس متعلق به سازمان تامین اجتماعی می‎باشد، اطلاق شرکت تجاری خصوصی به آن وجاهت قانونی ندارد.متن دادنامه استخدامی (0501)
117/87

1387/02/29

8400426

رای به ابطال مصوبهاطلاق بند 3 بخشنامه شماره 39/14/201/م/4/ن مورخ 14/10/1381 معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح دایر بر سلب امتیازات ویژه ایثارگران از افرادی که به هر دلیل از ارتش اخراج شده اند خارج از حدود اختیارات ستاد کل نیروهای مسلح است .بنابراین مصوبه مذکور قابل ابطال تشخیص گردید.متن دادنامه سازمانی (0508)
86/1556

1386/12/26

8600445

رای به عدم ابطال مصوبهمطابق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367 ملاک تعیین حقوق بازنشستگی مستخدمین معلول مشمول ماده واحده مذکور، آخرین حقوق قبل از بازنشستگی آنان است.متن دادنامه استخدامی (0501)
86/1407

1386/11/30

8400946

رای وحدت رویهکارگران ایثارگر از فوق العاده مناطق جنگی از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ زده برخوردار می شوند.متن دادنامه ایثارگران (05)
86/1304-1305

1386/11/09

8500604

رای به عدم ابطال مصوبهجانبازان مشمول حکم ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه استخدام کشوری مصوب 1368/11/13به شرط داشتن سی سال سابقه خدمت (حداقل 20 سال سابقه خدمت و با افزودن سنوات خدمت ارفاقی) بدون در نظر گرفتن شرط سنی بازنشسته می‎ گردند.متن دادنامه استخدامی (0501)
86/1221

1386/10/23

8600440

رای به عدم ابطال مصوبهاظهارنظر شورای عالی پزشکی دائر بر تعیین و یا تغییر درصد جانبازان اخراج شده یا اخراج نشده به دلیل ارتکاب تخلفات یا جرائم به دلیل عدم علقه استخدامی اثری ندارد.متن دادنامه اعاده به خدمت (050116)
86/1041

1386/09/25

8500956

رای به عدم ابطال مصوبهمطابق ماده 7 آیین ‎نامه تعیین مصادیق عملی شهید و خانواده شاهد مصوب 1382/2/2 در صورت بروز اختلاف بین بنیاد شهید، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سایر دستگاها در تطابق مصادیق شهید با مفاهیم آن، تصمیم قطعی در حل اختلاف به عهده کمیسیون مقرر در ماده مذکور است.متن دادنامه احراز مصادیق شهادت وایثار (050802)
86/402-403

1386/06/11

8400171

رای به عدم ابطال مصوبهماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت، متضمن جواز و اختیار اعطاء یک یا دو گروه تشویقی به ایثارگران و یک یا دو گروه تشویقی به ایثارگران مدیر یا دارای خدمات برجسته می‎باشد و دلالتی بر الزام واحدهای دولتی به اعطاء حداکثر گروه های تشویقی ندارد و اعطاء گروه به مدیران و مستخدمین دارای خدمات برجسته نیز در صورت محدودیت سهمیه تعیین شده به تشخیص تایید کننده نهائی و گزینش مدیر و یا کارمند برجسته ارحج محول شده است، بنابراین بخشنامه مورد شکایت در این خصوص مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نمی باشد.متن دادنامه گروه شغلی (010203)امتیازات استخدامی (050114)
86/327

1386/05/07

8400049

رای به ابطال مصوبهاطلاق بخشنامه جهاد سازندگی مبنی بر غیرداوطلبانه اعلام داشتن سابقه فعالیت کلیه نیروهای بومی در منطقه کردستان، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور است.متن دادنامه ایثارگران (05)
86/198

1386/04/03

8500170

رای وحدت رویهبرخورداری از حقوق و فوق العاده شغل مقرر در ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر بر اساس ماده 18 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان غیرقانونی است.متن دادنامه استخدامی (0501)حقوق و مزایا (0103)اعلام تعارض آراء (17020505)
86/185

1386/03/20

8200920

رای به ابطال مصوبهبه صراحت بند (ج) ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379، تأمین صددرصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت بوده لذا مفاد مقرره مورد شکایت که اساس اجرای حکم قانونگذار را منوط و موکول به تأمین اعتبار کرده است، مغایر صریح قانون و خارج از حدود اختیارات وضع کننده می باشدمتن دادنامه بیمه تکمیلی وخاص (050302)
86/148

1386/03/06

8400021

رای به عدم ابطال مصوبهتعیین واجدین شرایط در واگذاری زمین به ایثارگران بر اساس ضوابط و مقرراتی است که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت قوانین بلحاظ اولویت اعلام می گردد.متن دادنامه اراضی و املاک دولتی و ملی (1002)واگذاری زمین (050201)
86/148

1386/03/06

8400021

رای به عدم ابطال مصوبهتعیین واجدین شرایط ایثارگران در بهره مندی از قانون اهدای زمین موضوع بند (د) ماده 141 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت می باشدمتن دادنامه اراضی و املاک دولتی و ملی (1002)واگذاری زمین (050201)
86/32

1386/01/26

8500958

رای به عدم صلاحیت یا غیر قابل طرح بودناستفسار از مدلول دادنامه های هیأت عمومی دیوان از مصادیق مسائل قابل طرح و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی باشدمتن دادنامه سوابق استخدامی (050109)مباحث حقوقی (170206)
85/803

1385/12/06

8200202

رای به عدم صلاحیت یا غیر قابل طرح بودنخواسته شاکی در مورد برقراری مستمری درباره نامبرده (همسر شهید) انجام شده و موضوع شکایت در این زمینه منتفی گردیده، اساساً مصوبات و نظاماتی از طرف شاکی ارائه نشده است تا در جهت احراز انطباق یا عدم انطباق آن با قانون تصمیم مقتضی اتخاذ شودمتن دادنامه مستمری بگیران (011403)برقراری حقوق و مستمری (050501)
85/803

1385/12/06

8200202

رای به عدم صلاحیت یا غیر قابل طرح بودنخواسته شاکی در مورد برقراری مستمری درباره نامبرده (همسر شهید) انجام شده و موضوع شکایت در این زمینه منتفی گردیده، اساساً مصوبات و نظاماتی از طرف شاکی ارائه نشده است تا در جهت احراز انطباق یا عدم انطباق آن با قانون تصمیم مقتضی اتخاذ شود.متن دادنامه مستمری بگیران (011403)برقراری حقوق و مستمری (050501)
85/764

1385/11/16

8500754

رای به عدم صلاحیت یا غیر قابل طرح بودنشاکی خواستار رسیدگی به شکایت خود در شعبه دیوان شده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده به شعبه دیوان ارجاع می‎شود.متن دادنامه استخدامی (0501)فوق العاده ایثارگری و نشان دولتی (مستمر) (010305)
85/677

1385/09/26

8300220

رای وحدت رویهتعمیم و تسری اختیار تشخیص اولویت استخدام ایثارگران توسط هیات گزینش واحد دولتی مربوط به سایر افراد داوطلب استخدام در واحدهای دولتی وجاهت قانونی ندارد.متن دادنامه ورود به خدمت و استخدام ایثارگران (010109)امتیازات استخدامی (050114)
85/669

1385/09/19

8300219

رای به عدم تعارض آرااستنباط معارض از حکم واحد قانونگذار و اظهارنظر معارض در ماهیت ادعا و استحقاق شاکیان از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و صدور رای وحدت رویه وجود نداردمتن دادنامه حالت اشتغال (050505)
85/602

1385/08/28

8200939

رای به عدم ابطال مصوبهاعتراض نسبت به بخشنامه قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 463 مورخ 26؍6؍1385 مغایر قانون شناخته نشده است. بنابراین بخشنامه دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی که متضمن مفاد بخشنامه قبلی می‎باشدمتن دادنامه فوق‌العاده ویژه (010320)امتیازات استخدامی (050114)
85/254

1385/05/01

8200632

رای به ابطال مصوبه1- قسمت دوم بند 5 بخشنامه بنیاد شهید مبنی بر الزام متقاضی واجد شرایط به مصالحه سهم خود به نفع همسر و فرزندان تحت پوشش بنیاد، و تبصره ذیل بند 7 بخشنامه مزبور مبنی بر تعیین زمان ده سال جهت نظارت استصوابی برای والدین و فرزندان متاهل مستقل ومدت نامحدود برای همسر و فرزندان تحت پوشش، خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است. 2- وضع قاعده آمره از جهت اعمال نظارت استصوابی بر اعمال حقوق مالکانه افراد برخوردار از تسهیلات قانونی می‎باشد،خلاق قانون و خارج از حدود اختیارات بنیاد شهید در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود.متن دادنامه تسهیلات وامور رفاهی (0507)تسهیلات بانکی (090501)
85/255

1385/05/01

8200643

رای به عدم ابطال مصوبهشرکت صنایع الکترونیک و شرکتهای وابسته به آن منحصراً تابع قانون و اساسنامه مربوط به خود بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط به مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات نمی‎باشند، بنابراین دستورالعمل مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد.متن دادنامه استخدامی (0501)بازنشستگی (0112)
85/264

1385/05/01

8500309

رای به عدم ابطال مصوبهطبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آیین نامه‎ها و تصویب نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در آن ماده قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان استمتن دادنامه استخدامی (0501)
85/89

1385/02/24

8300662

رای به عدم ابطال مصوبهاعتراض شاکی متضمن تعیین ادعای مغایرت آن با علل و جهات مذکور در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست و اصلاح مصوبات دولتی هم از وظایف و مسئولیتهای دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود.متن دادنامه استخدامی (0501)
815

1384/12/14

8100441

رای به عدم صلاحیت یا غیر قابل طرح بودنبا توجه به اینکه اعتراض شاکی نسبت به آیین ‎نامه بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی متضمن تعیین مواد مورد اعتراض و همچنین تعیین مواد قانونی مورد نظر نیست ، بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نمی‎ باشد.متن دادنامه استخدامی (0501)آیین دادرسی و رسیدگی شعب (170203)
818-819

1384/12/14

8200076

رای به عدم ابطال مصوبهتبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت 1370/6/13 مفید جواز اعطای یک الی 2 گروه تشویقی به مشمولان تبصره مزبور از جمله به مستخدمینی که خدمات برجسته انجام داده باشند و همچنین مدلول تبصره 7 الحاقی به ماده 3 قانون فوق الذکر نیز مفید جواز اعطای یک یا دو گروه تشویقی به ایثارگران مشمول بندهای (د) و (ه‍) ماده مزبور با رعایت ضوابط و شرایط مربوط است.متن دادنامه استخدامی (0501)
750

1384/11/30

8200374

رای به عدم صلاحیت یا غیر قابل طرح بودن1-بند یک بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 235 الی 345 مورخ 1382/6/30 هیأت عمومی دیوان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط شناخته نشده است 2-اعتراض به مفاد نامه امور اداری و رفاه سازمان امور مالیاتی کشور که در خصوص مورد تنظیم و انشاء شده است و متضمن وضع قواعده عام و کلی نیست و در نتیجه از مصادیق تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و نظامات دولتی محسوب نمی‎شود.متن دادنامه امتیازات استخدامی (050114)صلاحیت هیات عمومی (17020202)
648

1384/11/16

8400228

رای به عدم صلاحیت یا غیر قابل طرح بودن1-تصمیم مبنی بر عدم امکان بازنشستگی به عنوان نداشتن شرط سنی لازم در خصوص مورد انشاء شده و از مصادیق مقررات موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود. 2- اعتراض نسبت به ماده 4 آیین‎نامه اجرائی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 245 مورخ 1379/8/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون شناخته نشده است.متن دادنامه استخدامی (0501)صلاحیت هیات عمومی (17020202)
624

1384/11/09

8100457

رای به عدم صلاحیت یا غیر قابل طرح بودنتقاضای اجرای بخشنامه از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و درصلاحیت هیات عمومی نیست . بنابراین تقاضای مزبور قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.متن دادنامه ایثارگران (05)صلاحیت هیات عمومی (17020202)
582

1384/10/25

8300610

رای به عدم صلاحیت یا غیر قابل طرح بودنبا توجه به اینکه اعتراض شاکی در خصوص تاریخ برقراری مزایای جانبازی، متضمن علل و جهات مقرر در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری و جهات ابطال مصوبات نمی‎باشد، بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نیست.متن دادنامه آیین دادرسی و رسیدگی شعب (170203)امتیازات استخدامی (050114)
472

1384/09/27

8200336

رای به عدم صلاحیت یا غیر قابل طرح بودنموضوع شرط داشتن حداقل 20% از کار افتادگی یا بالاتر به منظور استفاده جانبازان از مزایای حقوقی یک مقطع تحصیلی بالاتر با موافقت و تصویب مقام معظم رهبری تنظیم و تدوین شده است که با این وصف مصوبه مزبور از مصادیق مقررات مذکور در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی‎باشد و اعتراض و امعان نظر نسبت به آن در هیات عمومی موردی ندارد.متن دادنامه مدارک تحصیلی جهت استخدام (050108)صلاحیت هیات عمومی (17020202)
447

1384/09/06

8200634

رای به ابطال مصوبهبر اساس بند (ج) ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ،تأمین صددرصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت می‎باشد.متن دادنامه معافیت های بیمه (050113)
429

1384/08/22

8400326

رای به عدم ابطال مصوبهمشمولین ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372/6/30، از جهات مختلف استخدامی تابع احکام خاص مقنن قرار گرفته‎اند و از حیث دریافت حقوق و مزایای قانونی خود در زمره مستخدمین شاغل محسوب شده‎اند و در نتیجه مشمول پرداخت حقوق وظیفه نیستند.متن دادنامه امتیازات استخدامی (050114)
402

1384/08/08

8400612

رای به عدم صلاحیت یا غیر قابل طرح بودنتصمیم اداره پرسنلی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی موردی بوده و متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست . بنابراین رسیدگی به اعتراض نسبت به آن در صلاحیت هیأت عمومی دیوان قرار ندارد.متن دادنامه استخدامی (0501)صلاحیت هیات عمومی (17020202)
256

1384/06/06

8200135

رای به عدم ابطال مصوبهبا توجه به تفاوت در مدلول و حکم مقرر در ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز‌ از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیل مصوب 1372با تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در خصوص جواز اعطاء یک یا دو گروه تشویقی به جانبازان شاغل در واحدهای دولتی ، عدم جواز اعطاء گروه تشویقی مضاعف به جانباز از کارافتاده کلی و جانباز آزاده از کارافتاده کلی که عملاً اشتغال به خدمت ندارند مغایرتی با قانون ندارد.متن دادنامه امتیازات استخدامی (050114)
194

1384/05/09

8400038

رای به ابطال مصوبهجواز اعطاء یک یا دو گروه تشویقی به آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامی، رزمندگانی که حداقل شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در جبهه‎های نبرد حق علیه باطل خدمت نموده‎اند و طبعاً تأثیر آن در محاسبه مزایای مبتنی بر میزان حقوق ماهانه مستخدمین ،دلالتی بر تعیین و پرداخت مابه‎التفاوت گروه تشویقی به صورت یک رقم مجزی تحت عنوان امتیاز جانبازی یا آزادگی یا رزمندگی به جای گروه تشویقی و عدم احتساب آن در مزایا و فوق‎العاده‎های قانونی مذکور ندارد.متن دادنامه امتیازات استخدامی (050114)
19

1384/01/21

8000328

رای به عدم صلاحیت یا غیر قابل طرح بودنمواد 2 و 4 تبصره یک ماده 5 و ماده 6 آیین ‎نامه اجرائی قانون الزام پذیرش افراد واجد شرایط استفاده از سهیمه ایثارگران در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به شرح دادنامه شماره 156 مورخ 1382/4/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون شناخته نشده است.متن دادنامه ایثارگران (05)کنکور و آزمون ورودی (020201)
83/595

1383/12/09

8100454

رای به ابطال مصوبهبخشنامه شرکت ملی نفت ایران مبنی بر افزایش حقوق اصلی و دستمزد ثابت کارکنان جانباز و آزاده شاغل در وزارت نفت به میزان ثابت 15 درصد بجای اعمال مقطع تحصیلی بالاتر از نظر استخدامی، مغایر تبصره ماده 21 قانون حمایت از آزادگان مصوب 1368 و خلاف قانون است.متن دادنامه امتیازات استخدامی (050114)
83/531

1383/10/20

8100030

رای به ابطال مصوبهماده 14 آیین نامه اجرایی قانون واگذاری پرداخت حقوق ومزایای ماهانه وراث شهدا ومفقودین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وکارمندان کشوری به بنیاد شهید انقلاب اسلامی مبنی بر پرداخت خدمات رفاهی کارکنان مزبور توسط (بنیاد شهید) به جهت آنکه انجام تعهدات کماکان به عهده دستگاه متبوع این گونه کارمندان خواهد بود، مغایر تبصره 5 ذیل ماده واحده قانون واگذاری پرداخت حقوق و مزایای… و غیرقانونی است.متن دادنامه برقراری حقوق و مستمری (050501)
83/215

1383/05/08

8200740

رای به ابطال مصوبهمفاد بند 3-4 بخش چهارم دستور العمل نقل و انتقالات معلمان و کارمندان وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اولویت انتقال جانباز بالای 40 درصد و همسر یا مراقب او با تأیید بنیاد جانبازان نظر به حکم مقنن در باب ضرورت حمایت از جانبازان از طریق اولویت در برخورداری از تسهیلات قانونی و وحدت ملاک مقرر در ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات استخدامی و … جانبازان مصوب 1374 و خارج از حدود اختیارات وزارت مذکور و خلاف قانون است.متن دادنامه امتیازات استخدامی (050114)
83/114

1383/03/31

8100265

رای به عدم ابطال مصوبهبند7 بخشنامه مورد اعتراض که متضمن تبیین هدف و حکم مقنن در مواد 13 و 21 قانون حمایت از آزادگان است مغایرتی با قانون ندارد.متن دادنامه امتیازات استخدامی (050114)
83/122

1383/03/31

7700482

رای به عدم صلاحیت یا غیر قابل طرح بودنچنانچه مصوبه مورد اعتراض موردی بوده و واجد قواعد کلی و عام الشمول نباشد شکایت از آن قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد.متن دادنامه معافیت وتخفیف مالیاتی (050705)
83/29

1383/02/06

8200916

رای وحدت رویهضرورت ذخیره کلیه مرخصیهای استحقاقی سالیانه آزادگان به نسبت مدت اسارت، اختصاص به اشخاصی دارد که قبل از اسارت به استخدام دولت درآمده اند.متن دادنامه امتیازات استخدامی (050114)
81/153

1381/05/06

8000454

رای به عدم صلاحیت یا غیر قابل طرح بودنماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی موضوع تصویب‌نامه شماره 9866/ت245هـ مورخ 1373/7/2 هیأت وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره 25969/ت22731هـ مورخ 1379/8/23 اصلاح گردیده است لذا اعتراض سالبه به انتفاء موضوع است .متن دادنامه استخدامی (0501)
81/48

1381/02/08

8000453

رای به ابطال مصوبهفوق‎العاده جذب مدیران و متصدیان مشاغل تخصصی با توجه به طبیعت و ماهیت وظایف و مسئولیت‌های مشاغل مزبور از نوع مزایای مستمر و ثابت آنها منظور و محسوب می شود، بنابراین حذف آن از ردیف مزایای قانونی مستخدمین جانباز در مدت آموزش ملاک موجهی ندارد .متن دادنامه ماموریت های آموزشی (050105)
80/384

1380/12/05

7900296

رای به عدم ابطال مصوبهبراساس ماده یک قانون اعطای امتیازات ایثارگران و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ‎زده به کارگران مشمول قانون کار، اعطای امتیازات مقرر در ماده مزبور به کلیه ایثارگران مشمول قانون کار از تاریخ لازم‎الاجراء شدن قانون فوق‎الذکر تجویز شده است و تأخیر در تنظیم و تصویب آیین‌نامه‎های اجرایی مربوط مغایر با تاریخ اجرای قانون نیست.متن دادنامه اشتغال و کاریابی (0504)
80/362

1380/11/14

8000096

رای به ابطال مصوبهتغییردر حد نصاب نمره لازم برای ورود رزمندگان و جهادگران به رشته های تخصصی پزشکی بر اساس پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بدون رعایت تشریفات راجع به هماهنگی با سایر نهادهای مرتبط خلاف قانون است.متن دادنامه سهمیه های دانشگاهی (050601)
80/351

1380/11/07

8000192

رای به ابطال مصوبهمشروط کردن اعطای تخفیف¬های مالیاتی مقرر در مواد 17 و 19 و 20 قانون حمایت از آزادگان به داشتن مشکلات مالی آزاده و تشخیص ممیز کل مالیاتی ذیربط، خلاف قانون است.متن دادنامه معافیت وتخفیف مالیاتی (050705)
80/205

1380/06/25

7900288

رای به عدم صلاحیت یا غیر قابل طرح بودناز آنجا که رسیدگی به آیین نامه مورد اعتراض قبلاً در هیأت عمومی دیوان مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره 178 مورخ 1380/5/28 گردیده است، موجبی جهت رسیدگی مجدد وجود ندارد.متن دادنامه ماموریت های آموزشی (050105)
80/150

1380/05/07

7900407

رای به عدم ابطال مصوبهآیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان که با موافقت نماینده ولایت امر به تصویب هیأت وزیران رسیده است از آن جهت که متضمن وضع قاعده‎ای در جهت محدودیت و یا حصر حکم مقنن نیست، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده نمی باشد.متن دادنامه تسهیلات وامور رفاهی (0507)
79/329، 330، 331

1379/11/02

7800231

رای به عدم صلاحیت یا غیر قابل طرح بودنماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، به موجب تصویب‌نامه شماره 25969؍ت22731هـ مورخ 23؍8؍1379 اصلاح گردیده است لذا اعتراض سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای امعان نظر نسبت به آن وجود ندارد.متن دادنامه ایثارگران (05)
79/226

1379/07/17

7800355

رای به عدم ابطال مصوبهافرادی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته‌اند از تاریخی که آزادگی آنان به تأیید وزارت اطلاعات برسد می توانند از تسهیلات موضوع آیین نامه اجرایی قانون اعطای تسهیلات به آزادگان بهره مد گردند.متن دادنامه استخدامی (0501)
77/120-121

1377/06/14

7600171

رای به عدم تعارض آراتفاوت بین حالت اشتغال و بازنشستگی از مقوله آراء متناقض مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار نیست.متن دادنامه استخدامی (0501)
77/104

1377/05/24

7700089

رای وحدت رویههمسر دائم شهید در صورت ازدواج منقطع، استحقاق دریافت مستمری قانونی را دارد.متن دادنامه حقوق و مستمری اناث تحت تکفل (050512)
77/9

1377/01/29

7600145

رای به عدم صلاحیت یا غیر قابل طرح بودناعتراض متضمن ابلاغ نظریه سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و مستقلاً حاوی مقررات الزام‌آوری نیست لذا از مصادیق مقررات موضوع ماده 25 قانون دیوان نبوده و قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.متن دادنامه امتیازات استخدامی (050114)ماموریت های آموزشی (050105)
76/172

1376/12/09

7600139

رای به ابطال مصوبهمقید کردن ادامه تحصیل جانبازان و رزمندگان و آزادگان شاغل در سازمان تأمین اجتماعی حداکثر به میزان 60 ساعت در ماه غیر قانونی استمتن دادنامه تامین اجتماعی (07)ماموریت های آموزشی (050105)
172/76

1376/12/09

7600139

رای به ابطال مصوبهمقید کردن ادامه تحصیل جانبازان و رزمندگان و آزادگان شاغل در سازمان تأمین اجتماعی حداکثر به میزان 60 ساعت در ماه غیر قانونی است.متن دادنامه مجوز ادامه تحصیل (050610)
75/44

1375/03/05

7400151

رای به عدم صلاحیت یا غیر قابل طرح بودنایجاد شرط خدمت و شرط سنی برای بازنشستگی جانبازان مغایر با قانون نمی باشدمتن دادنامه بازنشستگی (0112)شرایط سنی (050103)
240

1371/12/15

7100168

رای به عدم صلاحیت یا غیر قابل طرح بودندر صورت اصلاح قوانین، آیین نامه اجرایی آن نیز قوت اجرایی نداشته و شکایت از آن قابل طرح در هیأت عمومی نمیباشد.متن دادنامه سهمیه های دانشگاهی (050601)

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام