کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران

اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران (تصویبنامه شماره ۱۰۶۴۰۵/هـ۴۹۴۵۸ت مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۴ هیأت وزیران)

وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی- وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بنياد شهيد و امور ایثارگران

هيأت وزیران در جلسات ۲۸/۸/۱۳۹۳ و ۱/۶/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۱۲۸۲/۸۲۰/۴۰۰ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ بنياد شهيد و امور ایثارگران و به استناد ماده (۳۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران -مصوب ۱۳۹۱- اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران را به شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران

فصل اول- کليات

ماده۱ـ به منظور ایجاد٬ توسعه و تقویت اشتغال و کارآفرینی و حمایت از فرصت‌های شغلی ایثارگران شامل خانواده شاهد (پدر٬ مادر٬ همسر و فرزند)٬ جانبازان و آزادگان و همسر و فرزندان آنان٬ صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران که در این اساسنامه به اختصار «صندوق» ناميده ميشود به عنوان مؤسسه عمومی غيردولتی وابسته به بنياد شهيد و امور ایثارگران با شخصيت حقوقی٬ مالی و اداری مستقل تشکيل و براساس مفاد این اساسنامه فعاليت ميکند.

ماده ۲ـ مرکز اصلی صندوق در تهران است و در مراکز استانها با تصویب هيأت امنا ميتواند شعبه یا نمایندگی ایجاد نماید.

ماده ۳ـ وظایف و اختيارات صندوق به شرح زیر تعيين ميشود:

الف- اعطای تسهيلات خوداشتغالی و حمایت از کارآفرینان در راستای توانمندسازی و ایجاد اشتغال برای ایثارگران.

ب- اعطای تسهيلات اعتباری به صورت قرض الحسنه و کم سود به اشخاص حقيقی و حقوقی جهت ایجاد فرصت های شغلی جدید برای ایثارگران.

ج- کمک به تأمين منابع مالی جهت فعاليت های زیرساخت اشتغال و اجرای برنامه های حمایت از مجریان طرح های خوداشتغالی و کارآفرینی برای ایثارگران.

د- کمک به تأمين و پرداخت یارانه سود و کارمزد به مجریان طرح های اشتغال زا و کارآفرینی ایثارگران واجد شرایط.

تبصره- اجرای وظایف و اختيارات فوق با رعایت سياست های شورای عالی اشتغال صورت خواهد گرفت.

ماده ۴- منابع مالی صندوق عبارت است از:

الف- بودجه عمومی دولت

ب- وجوه برگشتی از محل اقساط وام های اشتغال پرداختی به ایثارگران (وجوه اداره شده)

ج- سایر منابع بـنياد شهيد و امور ایثارگران (منابع داخلی بنياد شهيد و امور ایثارگران)

د- هدایا و کمکهای نقدی و غيرنقدی اشخاص حقيقی و حقوقی

فصل دوم- ارکان صندوق

ماده ۵- ارکان صندوق به شرح زیر تعيين مي شود:

الف- هيأت امنا

ب- هيأت مدیره

ج- مدیرعامل

د- بازرس

ماده ۶- اعضای هيأت امنای صندوق به شرح زیر تعيين مي شود:

الف- رئيس بنياد شهيد و امور ایثارگران (رئيس)

ب- وزیر تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی یا معاون ذیربط وی

ج- وزیر دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح یا معاون ذیربط وی

د- وزیر اموراقتصادی و دارایی یا معاون ذیربط وی

هـ- رئيس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون ذیربط وی

و- رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا معاون ذیربط وی

ز- یک نفر از ایثارگران متخصص و آشنا به موضوع اشتغال و کارآفرینی به انتخاب مرکز تشکل های ایثارگران

تبصره ـ یکی از معاونان رئيس بنياد شهيد و امور ایثارگران به انتخاب ایشان به عنوان دبير هيأت امنا تعيين مي شود.

ماده ۷- جلسات هيأت امنای صندوق حداقل سالی دو بار با دعوت رئيس هيأت امنا و یا با تقاضای مدیرعامل تشکيل خواهد شد.

ماده ۸- وظایف و اختيارات هيأت امنا به شرح زیر تعيين مي شود:

الف- نظارت بر فعاليت های صندوق و سياستگذاری و تعيين خط مشی صندوق.

ب- بررسی و تصویب برنامه های اجرایی سالانه صندوق به پيشنهاد هيأت مدیره.

ج- تصویب بودجه سالانه و متمم و اصلاحيه آن٬ صورتهای مالی و تشکيلات صندوق.

د- تأیيد پيشنهاد اصلاح اساسنامه و ارایه آن به هيأت وزیران جهت طی مراحل قانونی تصویب.

هـ- تأیيد پيشنهاد انحلال صندوق و ارایه آن به مراجع قانونی.

و- تصویب ایجاد شعبه و نمایندگی و تغيير اقامتگاه قانونی صندوق.

ز- انتخاب و عزل و قبول استعفای اعضای هيأت مدیره.

ح- بررسی گزارش های سالانه هيأت مدیره.

ط- تصویب آیين نامه های مالی٬ معاملاتی٬ اداری و استخدامی و سایر آیين نامه های مورد نياز صندوق٬ با رعایت قوانين و مقررات مربوط.

ی- بررسی و تصویب سایر مواردی که از طرف هيأت مدیره پيشنهاد مي گردد.

ک- سایر وظایف و اختياراتی که طبق این اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط به عهده هيأت امنا مي باشد.

ماده ۹ـ در موارد ضروری جلسات هيأت امنا به طور فوقالعاده به پيشنهاد رئيس هيأت امنا یا به درخواست هيأت مدیره تشکيل خواهد شد.

ماده۱۰ـ جلسات هيأت امنا با حضور رئيس و چهار نفر از اعضا رسميت یافته و تصميمات آن با اکثریت آرای حاضرین معتبر خواهد بود.

ماده ۱۱- هيأت مدیره مرکب از پنج نفر عضو است که دو نفر آن عضو علی البدل ميباشد و از ميان افراد دارای شرط وثاقت و امانت به پيشنهاد رئيس هيأت امنا و تصویب هيأت امنا برای مدت سه سال انتخاب و با حکم رئيس هيأت امنا منصوب مي شوند. هيأت مدیره در اولين جلسه از بين اعضای خود یک نفر را به عنوان رئيس هيأت مدیره انتخاب مي نماید.

تبصره ۱- انتخاب مجدد اعضای هيأت مدیره برای دوره یا دوره های بعد بلامانع است.

تبصره ۲- جلسات هيأت مدیره حداقل هر ماه یکبار با دعوت کتبی رئيس هيأت مدیره تشکيل و با حضور حداقل سه نفر از اعضا رسميت مي يابد و تصميمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.

تبصره ۳- شرکت اعضای هيأت مدیره در جلسات الزامی است و غيبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخيص هيأت مدیره و بدون اطلاع قبلی٬ تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه غير متوالی (در طول یک سال) در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

تبصره ۴- در صورت فوت٬ استعفا٬ عزل٬ حجر و یا هرگونه ممنوعيت قانونی هر یک از اعضای هيأت مدیره٬ هيأت امنا مطابق مقررات این اساسنامه تصميم گيری خواهد نمود.

ماده ۱۲- وظایف و اختيارات هيأت مدیره به شرح زیر تعيين مي شود:

الف- پيگيری و اجرای مصوبات و امور محوله از سوی هيأت امنا.

ب- انتخاب و پيشنهاد مدیرعامل به رئيس هيأت امنا به منظور انتصاب.

ج- پيشنهاد آیين نامه اجرایی و دستورالعمل نحوه پرداخت تسهيلات اشتغال٬ به وزیر تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی جهت تصویب.

د- تهيه و تنظيم برنامه و بودجه و خط مشی سالانه صندوق و ارایه به هيأت امنا برای تصویب.

هـ- ارایه پيشنهاد اصلاح اساسنامه به هيأت امنا.

و- ارایه پيشنهاد انحلال صندوق به هيأت امنا.

ز- تصویب گزارشهای مربوط به عملکرد و صورتهای مالی صندوق که توسط مدیرعامل به صورت سالانه یا فوق العاده ارایه مي شود.

ح- ارایه گزارش سالانه به هيأت امنا و گزارش مالی به حسابرس مستقل و بازرس.

ط- اتخاذ تصميم نسبت به عقد قرارداد با سازمانها٬ مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی٬ بانکها و سایر اشخاص حقيقی و حقوقی و تغيير٬ تبدیل٬ فسخ و اقاله آن در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.

ی- اتخاذ تصميم و پيگيری در مورد وصول مطالبات صندوق.

ماده ۱۳- مدیرعامل از بين اعضای هيأت مدیره یا خارج از آن برای مدت سه سال از ميان افراد دارای شرط وثاقت و امانت به پيشنهاد و انتخاب هيأت مدیره و توسط رئيس هيأت امنا منصوب مي گردد و انتصاب مجدد وی برای دوره های بعد بلامانع است.

ماده ۱۴- مدیرعامل در حدود اختياراتی که از طرف هيأت مدیره و در چارچوب اساسنامه به وی تفویض ميگردد نماینده صندوق محسوب شده و دارای وظایف و اختيارات زیر مي باشد:

الف- اجرای مصوبات هيأت مدیره و انجام امور اجرایی صندوق.

ب- نمایندگی صندوق در مقابل اشخاص حقيقی یا حقوقی و مراجع قضایی و قانونی و دستگاه های دولتی و غيردولتی و نيز اقامه هرگونه دعاوی حقوقی و جزایی و دفاع از دعاوی مطروحه در محاکم در خصوص حقوق و منافع صندوق با حق توکيل مکرر به غير.

ج- ارایه پيشنهاد صلح و سازش و ارجاع دعوا به داوری و استرداد دعوا به هيأت مدیره با رعایت قوانين و مقررات مربوط.

د- تهيه و تنظيم بودجه سالانه و صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه برای ارایه به هيأت مدیره.

هـ- افتتاح و بستن حساب در بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با انجام تشریفات قانونی و رسيدگی به حساب های مالی و وصول مطالبات با تصویب هيأت مدیره.

و- انعقاد هرگونه قرارداد به نام صندوق با رعایت ماده (۱۶) این اساسنامه و سایر قوانين و مقررات مربوط.

ماده ۱۵- هيأت امنا٬ سازمان حسابرسی و یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی را به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و یک مؤسسه دیگر را به عنوان حسابرس و بازرس علي البدل برای مدت یک سال انتخاب می نماید.

فصل سوم- سایر مقررات

ماده ۱۶- کليه قراردادها٬ چک ها٬ اسناد و اوراق مالی و اعتباری و اسناد تعهدآور صندوق با امضای ثابت مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هيأت مدیره به تعيين هيأت مدیره همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود و سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل٬ معتبر است.

ماده ۱۷- سال مالی صندوق از اول فروردین هر سال تا پایان اسفند همان سال می باشد. اولين سال مالی از بدو تأسيس تا پایان اسفند ماه همان سال مي باشد.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۴۲۷۶/۱۰۲/۹۴ مورخ ۶/۸/۱۳۹۴ شورای نگهبان تأیيد شده است.

معاون اول رئيس جمهور- اسحاق جهانگيری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام