کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

عبارت “قطع همکاری” در ماده (60) قانون جامع ایثارگران، اعم از بازنشستگی، بازخریدی و استعفاء است

عبارت “قطع همکاری” مصرح در متن ماده (60) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران موضوع اعاده به خدمت جانبازان و آزادگان، اعم از حالات بازنشستگی، بازخریدی و استعفاء است (دادنامه شماره 1379 مورخ 1397/6/6 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: 1379

تاريخ دادنامه: 1397/6/6

شماره پرونده: 97/1927

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: سازمان حفاظت اطلاعات سپاه

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: به موجب ماده 60 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، در صورت درخواست جانبازان و آزادگانی که پیش از تصویب این قانون با دستگاه محل خدمت خود قطع همکاری نموده اند، امکان اعاده به خدمت ایشان میسر می باشد. حال با توجه به عبارت «قطع همکاری» شعب دیوان عدالت اداری برداشتهای متفاوتی از آن دارند به این نحو که برخی شعب قطع همکاری را در استعفا و بازخریدی خدمت می دانند و برخی دیگر بازنشستگی را نیز از مصادیق قطع همکاری قلمداد کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 35 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 940980903500629 با موضوع دادخواست آقای حمید افشارتفرشی زاده به طرفیت سازمان حفاظت اطلاعات سپاه و به خواسته اعاده به خدمت جانبازان در نیروهای مسلح به موجب دادنامه شماره 9509970903500082-1395/1/28 به شرح زیر رأی صادر کرده است: با توجه به مفاد ماده 60 از قانون جامع ایثارگران که تصریحاً مقرر نموده «دستگاه‌های موضوع ماده دوم این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازان و آزادگان که قبل از تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده و قطع همکاری نموده اند صرفاً برای یک بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند…» و با عنایت به اینکه خواهان جزء جانبازان دفاع مقدس بوده و رابطه استخدامی وی با  محل خدمتی به لحاظ بازنشستگی قطع گردیده است و ماده مذکور صرفاً به قطع همکاری اشاره نموده و مفاد تبصره ذیل آن توجهی به خواهان نداشته و به اعتقاد این شعبه رابطه استخدامی کارمند به لحاظ اخراج، استعفای بازنشستگی، بازخریدی و غیره بادستگاه خدمتی قطع می گردد و در مانحن فیه این امر به لحاظ بازنشستگی محقق گردیده لذا با عنایت به موارد معنونه حکم به اجابت خواسته با رعایت مقررات و ضوابط قانونی را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره در اجرای مفاد ماده 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9509970955204443-1395/11/18 شعبه 2 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.

ب: شعبه 5 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980900501934 با موضوع دادخواست آقای حسن عین آبادی به طرفیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سازمان حفاظت و اطلاعات) و به خواسته ابطال مصوبه کمیسیون نیروی انسانی حفاظت اطلاعات سپاه به موجب دادنامه شماره 9509970900500127-1395/1/17 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه مطابق بخش دوم از فصل چهارم ابلاغیه دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش سپاه بازگشت به خدمت جانبازان صرفاً مشمول جانبازان … یا بازخرید شده می گردد و با این وصف چون شاکی با درخواست شخص خود بازنشسته شده است از شمول مقررات فوق خارج بوده و با لحاظ اینکه شاکی با اعطای سنوات ارفاقی و با سی سال خدمت بازنشسته شده اجابت خواسته وی بر خلاف مقررات و ناموجه به نظر می رسد. لذا شکایت  ایشان به نظر غیرقابل پذیرش بوده حکم به رد شکایت وی صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9609970955200402-1396/1/16 شعبه 2 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/6/6 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مقنن در ماده 60 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال 1391 مقرر کرده است که دستگاههای موضوع ماده 2 این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازان و آزادگانی که قبل از تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده و قطع همکاری نموده اند، صرفاً برای یک بار نسبت به اعاده خدمت آنان اقدام نمایند. افرادی که به موجب رأی صادره از مراجع قضایی یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع قانونی مربوط به دلیل محکومیت از کار برکنار شده‌اند، مشمول این ماده نخواهند بود. نظر به اینکه عبارت قطع همکاری مصرح در متن ماده قانونی مذکور اعم است از بازنشستگی، بازخریدی و استعفاء، بنابراین جانبازان و آزادگانی که بازنشسته شده‌اند مشمول حکم ماده (60) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می‌باشند و البته با توجه به اینکه در بندهای (چ) و (ز) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای جانبازان و آزادگان شرایطی پیش بینی شده است، شرایط مذکور نیز باید مورد لحاظ قرار گیرد. از این رو آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام